Vyhláška č. 9/1985 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Rakúskej republiky o spolupráci a vzájomnej pomoci v odbore colníctva

Čiastka 2/1985
Platnosť od 13.02.1985
Účinnosť od 28.02.1985
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 16. dňom 1. novembra 1984. Týmto dňom stratila platnosť Dohoda medzi Ministerstvom zahraničného obchodu Československej socialistickej republiky a Spolkovým ministerstvom financií Rakúskej republiky o spolupráci v odbor...

9

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 28. decembra 1984

o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Rakúskej republiky o spolupráci a vzájomnej pomoci v odbore colníctva


Dňa 18. novembra 1982 bola vo Viedni podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Rakúskej republiky o spolupráci a vzájomnej pomoci v odbore colníctva. Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 16. dňom 1. novembra 1984. Týmto dňom stratila platnosť Dohoda medzi Ministerstvom zahraničného obchodu Československej socialistickej republiky a Spolkovým ministerstvom financií Rakúskej republiky o spolupráci v odbore colníctva zo 17. januára 1961 vyhlásená pod č. 116/1961 Zb.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Rakúskej republiky o spolupráci a vzájomnej pomoci v odbore colníctva

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Rakúskej republiky

vedené prianím úplne a naplno uskutočňovať ustanovenia Záverečného aktu konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe, v snahe uľahčiť styky a prehĺbiť vzájomné vzťahy medzi oboma štátmi,

v snahe upevniť susedské vzťahy medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou,

vedené prianím uľahčiť ďalším rozvojom spolupráce medzi colnými správami oboch zmluvných strán cestovný a tovarový styk cez spoločné štátne hranice,

berúc do úvahy, že je dôležité zabezpečiť správne vyberanie ciel a iných poplatkov pri dovoze alebo vývoze tovaru a účinnejšie potieranie colných deliktov,

dohodli sa takto:

Článok 1

V tejto Dohode sa rozumejú:

a) „colnými predpismi“ colnými správami vykonávané právne predpisy zmluvných strán o dovoze, vývoze a prevoze tovaru;

b) „colnými správami“ ústredné orgány colnej správy, ktorými sú v Československej socialistickej republike Federálne ministerstvo zahraničného obchodu - Ústredná colná správa a v Rakúskej republike Spolkové ministerstvo financií a im podriadené orgány colnej správy;

c) „colným deliktom“ porušenie colných predpisov, ako aj pokus o také porušenie.

Článok 2

Zmluvné strany

a) urobia všetky potrebné opatrenia, aby sa užšou spoluprácou ich colných správ uľahčilo colné konanie v železničnej, cestnej a vodnej doprave medzi oboma štátmi;

b) poskytnú si v rámci tejto Dohody navzájom pomoc za účelom vyberania ciel a iných dovozných a vývozných poplatkov a pri potieraní colných deliktov.

Článok 3

Obe zmluvné strany sa všemožne vynasnažia, aby čo najviac skrátili dĺžku trvania colného konania. To platí najmä pre:

a) tovar podliehajúci rýchlej skaze, živé zvieratá a iný tovar, pri ktorom je naliehavá potreba rýchlej dopravy;

b) vozne so spešninovým tovarom;

c) tovar dopravovaný v medzinárodných zrýchlených vlakoch;

d) cestujúcich, predovšetkým v autobusovej linkovej doprave.

Článok 4

(1) Colné konanie na spoločnej hranici oboch štátov sa vykonáva len na hraničných priechodoch určených po vzájomnej dohode.

(2) Colné správy oboch zmluvných strán určia po vzájomnej dohode pracovné časy colníc na hraničných priechodoch uvedených v odseku 1 tak, aby sa časy určené na vykonávanie colného konania na protiľahlých colniciach zhodovali. Takisto tak určí po vzájomnej dohode pôsobnosť týchto colníc pri colnom konaní.

(3) Doprava tovaru cez hraničné priechody uvedené v odseku 1 sa smie vykonávať len v pracovných časoch colníc určených podľa odseku 2; to sa netýka železničnej a lodnej prepravy tovaru.

Článok 5

(1) Colnice každého z oboch štátov uznávajú colné uzávery druhého štátu s výnimkou prípadov, keď tieto colné uzávery je potrebné odstrániť za účelom vykonania colnej prehliadky. Colnice môžu takisto dodatočne priložiť vlastné colné uzávery.

(2) To isté platí ohľadom uzáver, ktoré boli priložené železničnou správou druhého štátu.

(3) Colnice každého z oboch štátov uznávajú úradné označenia, ktorými príslušné orgány druhého štátu vyznačujú na dopravných prostriedkoch ich objem, nosnosť a pod.

Článok 6

Ak pri doprave tovaru z územia jedného štátu na územie druhého štátu došlo k spáchaniu colného deliktu, použijú sa colné predpisy štátu, na území ktorého sa tieto veci nachádzajú.

Článok 7

Colné správy zmluvných strán si budú navzájom vymieňať:

a) skúsenosti získané pri ich práci, najmä v používaní technických prostriedkov a

b) odbornú literatúru, colné predpisy, vedecké a odborné práce v odbore colníctva.

Článok 8

(1) Na dožiadanie colnej správy jednej zmluvnej strany vykoná colná správa druhej zmluvnej strany vyšetrovanie. To zahŕňa všetky opatrenia, ktoré sú podľa právnych predpisov dožiadanej zmluvnej strany potrebné pre vlastné konanie orgánov colnej správy pri vyberaní ciel a iných dovozných a vývozných poplatkov a pre postih colných deliktov. Dočasné zadržanie alebo zatýkanie osôb a každé iné zbavenie osobnej slobody, ako aj vyberanie a vymáhanie ciel, iných dovozných a vývozných poplatkov, pokút a iných súm, sú z pomoci podľa tejto Dohody vyňaté.

(2) Vyšetrenie sa vykonáva podľa právneho poriadku dožiadanej zmluvnej strany. Návrhu dožadujúcej colnej správy, aby sa postupovalo určitým spôsobom, sa môže vyhovieť, pokiaľ to neodporuje právu dožiadanej zmluvnej strany.

(3) Výsledok vyšetrenia sa oznámi dožadujúcej colnej správe.

Článok 9

Colné správy zmluvných strán si navzájom bez vyzvania alebo na dožiadanie čo najrýchlejšie oznamujú všetky informácie o colných deliktoch, na potieraní ktorých je obojstranný osobitný záujem. To sa týka najmä prepravy omamných látok, predmetov historického, umeleckého a kultúrneho alebo archeologického významu, ako aj tovaru, ktorý podlieha vysokému zdaneniu, ako je alkohol a tabakové výrobky.

Článok 10

Colné správy si navzájom oznamujú na dožiadanie

a) či colné uzávery, identifikačné znaky alebo úradné listiny, predložené dožadujúcej colnej správe, sú pravé;

b) či tovar, dovezený z územia druhej zmluvnej strany, bol z jej územia vyvezený v súlade s colnými predpismi;

c) či tovar, vyvezený na územie druhej zmluvnej strany, bol podľa jej colných predpisov dovezený a akému colnému konaniu tam bol podrobený.

Článok 11

Na dožiadanie colnej správy jednej zmluvnej strany doručí colná správa druhej zmluvnej strane rozhodnutie, uznesenie a iné písomnosti dožadujúcej zmluvnej strany príjemcom, ktorí bývajú na území dožiadanej zmluvnej strany.

Článok 12

(1) Informácie, písomnosti a iné oznámenia získané na základe tejto Dohody smú sa použiť len na účely tejto Dohody. V iných prípadoch sa smú použiť len s výslovným súhlasom colnej správy zmluvnej strany, ktorá ich poskytla; to sa nevzťahuje na informácie, písomnosti a iné oznámenia týkajúce sa colných deliktov s omamnými látkami.

(2) Zmluvná strana, ktorá na základe tejto Dohody dostane informácie, písomnosti alebo iné oznámenia, zaobchádza s nimi z hľadiska úradného tajomstva rovnako ako s informáciami, písomnosťami a oznámeniami poskytnutými vlastným orgánom.

Článok 13

(1) Pomoc podľa tejto Dohody sa môže odoprieť alebo viazať na určité podmienky, ak je dožiadaná zmluvná strana názoru, že by poskytnutie tejto pomoci mohlo narušiť jej suverenitu, bezpečnosť, verejný poriadok (ordre public) alebo iné dôležité záujmy, ku ktorým patria aj obchodno a hospodársko-politické záujmy, ako aj výrobné tajomstvá.

(2) Ak sa podáva dožiadanie, pričom dožadujúca colná správa by nebola schopná vyhovieť žiadosti rovnakého druhu, ak by ju podala druhá zmluvná strana, poukáže sa na túto okolnosť v dožiadaní. V takom prípade sa ponecháva vyhovenie žiadosti na vôli dožiadanej colnej správy.

(3) Ak dožiadaniu nemožno úplne alebo sčasti vyhovieť, je potrebné o tom dožadujúcu colnú správu bezodkladne vyrozumieť.

Článok 14

(1) Na vykonávanie tejto Dohody sa splnomocňujú colné správy. Ústredné colné orgány zmluvných strán konajú navzájom priamo o otázkach vyplývajúcich z tejto Dohody a týkajúcich sa používania colných predpisov; vykonávajú podľa potreby porady za účelom výmeny skúseností a na vykonávanie tejto Dohody.

(2) Písomný styk v rámci tejto Dohody sa uskutočňuje v úradnom jazyku každej zmluvnej strany; podľa možností sa pripojí preklad do úradného jazyka druhej zmluvnej strany.

Článok 15

Zmluvné strany sa zriekajú náhrady výdavkov spojených s vykonávaním tejto Dohody.

Článok 16

Táto Dohoda podlieha schváleniu podľa práva každej zmluvnej strany. Nadobúda platnosť prvým dňom tretieho mesiaca po dni, keď si zmluvné strany výmenou diplomatických nót navzájom oznámili, že predpoklady požadované pre nadobudnutie platnosti boli podľa vnútroštátneho práva každej zmluvnej strany splnené.

Článok 17

Táto Dohoda sa uzaviera na neurčitý čas. Môže byť každou zmluvnou stranou písomne diplomatickou cestou vypovedaná. Táto Dohoda stráca platnosť jeden rok po jej výpovedi.

Článok 18

Dňom nadobudnutia platnosti tejto Dohody stráca platnosť Dohoda medzi Ministerstvom zahraničného obchodu Československej socialistickej republiky a Spolkovým ministerstvom financií Rakúskej republiky o spolupráci v odbore colníctva zo 17. januára 1961.

Dané vo Viedni 18. novembra 1982 vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom a nemeckom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Ing. Bohumil Urban v. r.

Za vládu

Rakúskej republiky:

Dr. Herbert Salcher v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.