Nariadenie vlády č. 70/1985 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o doplnení sústavy zákonných peňazí bankovkami po 1000 Kčs

Čiastka 20/1985
Platnosť od 30.08.1985 do31.12.2007
Účinnosť od 30.08.1985 do31.12.2007
Zrušený 228/1993 Z. z.

OBSAH

70

NARIADENIE VLÁDY

Československej socialistickej republiky

z 22. augusta 1985

o doplnení sústavy zákonných peňazí bankovkami po 1000 Kčs

Vláda Československej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 9 písm. b) zákona č. 41/1953 Zb. o peňažnej reforme:


§ 1

Sústava zákonných peňazí sa dopĺňa bankovkami po 1000 Kčs.


§ 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Štrougal v. r.