102

VYHLÁŠKA

Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky

z 13. novembra 1985

o určení vybraných lesných výrobkov a organizácií oprávnených na ich nákup

Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky ustanovuje po dohode so zúčastnenými ministerstvami podľa § 391 ods. 4 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v úplnom znení vyhlásenom pod č. 45/1983 Zb.:


§ 1

Určenie vybraných lesných výrobkov

(1) Vybrané lesné výrobky sú

a) výrezy I. až IV. triedy akosti ihličnaté a listnaté, drevo V. triedy akosti ihličnaté a listnaté, výmetová guľatina ihličnatá a listnatá, priemyslová tenčina ihličnatá a listnatá, surové kmene ihličnaté a listnaté,

b) vianočné stromčeky,

c) šušky, plody a semená lesných drevín,

d) semenáčiky, sadenice a odrezky lesných drevín.

(2) Drevom z vybraných stromov rastúcich mimo lesa sú sortimenty dreva uvedené v odseku 1 písm. a), ktoré vlastník (správca, užívateľ) stromov ponúka organizácii určenej na nákup.

(3) Ostatné lesné výrobky sú najmä:

a) drevo VI. triedy akosti ihličnaté a listnaté, tenčina a štiepky,

b) kôra,

c) raždie a haluzina,

d) živica a miazga,

e) brezové a vrbové prútie, prúty a palice,

f) lyko,

g) čalunícka tráva,

h) imelo.

§ 2

Organizácie oprávnené nakupovať vybrané lesné výrobky

(1) Vybrané lesné výrobky od užívateľov lesov môžu nakupovať len určené organizácie, ktorými sú:

a) štátne organizácie lesného hospodárstva riadené Ministerstvom lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky, a to:

Západoslovenské štátne lesy Bratislava,

Stredoslovenské štátne lesy Banská Bystrica,

Severoslovenské štátne lesy Žilina,

Východoslovenské štátne lesy Košice,

Štátne lesy Topoľčianky,

Správa Tatranského národného parku Tatranská Lomnica v obvode svojich lesných hospodárskych celkov a v obvodoch lesných hospodárskych celkov, v ktorých vykonávajú odbornú správu lesov,1)

b) štátne organizácie lesného hospodárstva riadené Ministerstvom národnej obrany, a to:

Vojenské lesy a majetky n. p. Malacky,

Vojenské lesy a majetky n. p. Pliešovce,

Vojenské lesy a majetky n. p. Kežmarok,

Vojenské lesy a majetky n. p. Kamenica nad Cirochou v obvodoch svojich lesných hospodárskych celkov,

c) organizácie, ktorým Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky zverilo1) výkon odbornej správy lesov, a to:

Školský lesný podnik Vysokej školy lesníckej a drevárskej Zvolen.

(2) Drevo zo stromov rastúcich mimo lesa vykupujú na to určené organizácie.2)

§ 3

Organizácie oprávnené dodávať vybrané lesné výrobky

Vybrané lesné výrobky dodávajú odberateľom:

a) organizácie uvedené v § 2 ods. 1,

b) organizácie, ktorým bol obmedzený výkon odbornej správy lesov:

Školské lesy Strednej lesníckej školy Banská Štiavnica,

Školské lesy Prešov - Cemjata,

Školské lesy Strednej lesníckej školy Liptovský Hrádok,

Závody všeobecného strojárstva - Zbrojovka Vsetín koncernový podnik - Lesná správa Vsetín,

Chemko n. p. Strážske, okres Michalovce,

Závody ťažkého strojárstva n. p. Dubnica nad Váhom,

Závody všeobecného strojárstva, koncernový podnik, Dubnica nad Váhom,

Lesopoľnohospodársky štátny majetok Ulíč;

tieto organizácie môžu dodávať vybrané lesné výrobky, ak sa dohodnú s určenou organizáciou,

c) ostatní užívatelia alebo socialistické organizácie po dohode s určenou organizáciou.

§ 4

Organizácia oprávnená na nákup a spracovanie semenných šušiek a plodov, uskladňovanie a dodávku semien lesných drevín

Semenné šušky nakupujú a spracúvajú a semená lesných drevín dodávajú Severoslovenské štátne lesy Žilina.

§ 5

Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky po dohode so zúčastnenými ministerstvami môže v odôvodnených prípadoch na prechodnú dobu preradiť niektorý ostatný lesný výrobok medzi vybrané lesné výrobky a naopak.


§ 6

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1986.


Minister:

Ing. Margetin v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Zákon č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva.

2) V Západoslovenskom kraji Drevoindustria n. p. Žilina. V Stredoslovenskom kraji Bučina n. p. Zvolen. Vo Východoslovenskom kraji Bukóza n. p. Vranov.