Zákon č. 125/1985 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 134/1974 Zb. o rozpočtovom určení výnosu a správe poľnohospodárskej dane a o niektorých zmenách zákona č. 143/1961 Zb. o domovej dani

Čiastka 33/1985
Platnosť od 13.12.1985
Účinnosť od 01.01.1986

125

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 12. decembra 1985,

ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 134/1974 Zb. o rozpočtovom určení výnosu a správe poľnohospodárskej dane a o niektorých zmenách zákona č. 143/1961 Zb. o domovej dani

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Slovenskej národnej rady č. 134/1974 Zb. o rozpočtovom určení výnosu a správe poľnohospodárskej dane a o niektorých zmenách zákona č. 143/1961 Zb. o domovej dani sa mení takto:

§ 1 znie:

㤠1

(1) Výnos poľnohospodárskej dane a príspevku na sociálne zabezpečenie1) od organizácií s výnimkou tých, ktoré sú riadené Federálnym ministerstvom národnej obrany a Federálnym ministerstvom vnútra, je príjmom rozpočtu okresného národného výboru, Národného výboru mesta Košíc (ďalej len „okresný národný výbor") a Národného výboru hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy, v územnom obvode ktorého má organizácia sídlo.

(2) Výnos poľnohospodárskej dane vyrubovanej občanom je príjmom rozpočtu miestneho alebo mestského, obvodného národného výboru (ďalej len „miestny národný výbor").“.


Čl. II

Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1986.


V. Šalgovič v. r.

P. Colotka v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Zákon č. 103/1974 Zb. o poľnohospodárskej dani v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 74/1977 Zb.) a zákona č. 113/1979 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o poľnohospodárskej dani.