Vyhláška č. 97/1985 Zb.Vyhláška Federálneho štatistického úradu o jednotnej klasifikácii zamestnaní

Čiastka 27/1985
Platnosť od 16.11.1985 do30.09.1996
Účinnosť od 01.01.1986 do30.09.1996
Zrušený 278/1996 Z. z.

97

VYHLÁŠKA

Federálneho štatistického úradu

z 29. októbra 1985

o jednotnej klasifikácii zamestnaní

Federálny štatistický úrad podľa § 35 ods. 2 zákona č. 21/1971 Zb. o jednotnej sústave sociálno-ekonomických informácií ustanovuje:


§ 1

Jednotná klasifikácia zamestnaní1) (ďalej len „klasifikácia“) je základným riadiacim nástrojom na určovanie, sledovanie a analýzu profesijnej štruktúry obyvateľstva, na plánovanie a štatistické hodnotenie plnenia plánovaných úloh v oblasti pracovných zdrojov a rozdelenia pracovných síl.

§ 2

Predmetom klasifikácie je vykonávaná konkrétna činnosť jednotlivej osoby predstavujúca pre činnú osobu zdroj pracovných príjmov (ak nejde o osobu mimo trvalého pracovného zaradenia - trieda 0).

§ 3

Klasifikácia sa záväzne používa najmä v operatívnej evidencii2) o pracovných silách, v údajových základniach organizácií,3) na účely riadenia a plánovania a na štatistické zisťovanie v oblasti pracovných síl a sociálneho zabezpečenia.

§ 4

(1) V oblasti upravenej klasifikáciou môžu orgány a organizácie na využitie presahujúce úroveň informačnej sústavy jednej organizácie vydávať za vlastný odbor pôsobnosti účelové nomenklatúry len po prerokovaní s Federálnym štatistickým úradom, a to aj v prípadoch, keď sú orgány oprávnené vydávať účelové nomenklatúry vo svojej pôsobnosti na základe splnomocnenia vo všeobecne záväzných právnych predpisoch.

(2) Účelovou nomenklatúrou sa na účely tejto vyhlášky rozumie vymenovanie, prípadne čiastkové utriedenie určitého okruhu zamestnaní odchylné od triedenia použitého v klasifikácii, určené pre špeciálnu potrebu niektorých orgánov alebo organizácií.

(3) Pri vydávaní účelových nomenklatúr treba podľa ich povahy vyjadriť nadväznosť ich položiek na kódy zamestnaní v klasifikácii.

(4) V odôvodnených prípadoch môže vecne príslušný ústredný orgán požiadať Federálny štatistický úrad o povolenie na využitie neobsadených položiek klasifikácie pre vlastnú potrebu alebo pre potrebu podriadených organizácií; takým povolením je pre jednotnú údajovú základňu organizácií podmienené použitie4) voľnej kapacity kódov v číselníkoch tých prvkov, pre ktoré je záväzne určené triedenie podľa klasifikácie.

§ 5

Na vyjadrenie vzťahov medzi skupinami zamestnaní v 1. až 5. triede klasifikácie a odbormi vzdelania5) sa zavádza tabuľka vzťahov tvoriaca IV. časť klasifikácie.

§ 6

Výnimky z ustanovení § 3 a 4 tejto vyhlášky pre jednotlivé orgány a organizácie môže povoliť v odôvodnených prípadoch Federálny štatistický úrad na návrh vecne príslušného ústredného orgánu.


§ 7

Zrušujú sa:

1. vyhláška Federálneho štatistického úradu č. 129/1971 Zb. o zavedení a využívaní jednotnej klasifikácie zamestnaní a jednotnej klasifikácie študijných a učebných odborov,

2. úprava Federálneho štatistického úradu zo 4. 12. 1972 (č. 16275/1972) o doplnení jednotnej klasifikácie zamestnaní a jednotnej klasifikácie študijných a učebných odborov uverejnená v čiastke 15/1972 Spravodajcu ústredných štatistických orgánov a oznámená v čiastke 32/1972 Zb.,

3. úprava Federálneho štatistického úradu z 20. 9. 1973 (č. 16447/1973) o doplnení jednotnej klasifikácie zamestnaní a jednotnej klasifikácie študijných a učebných odborov uverejnená v čiastke 12/1973 Spravodajcu ústredných štatistických orgánov a oznámená v čiastke 3/1974 Zb.,

4. úprava Federálneho štatistického úradu zo 14. 10. 1975 (č. 18359/1975) o ďalšom doplnení jednotnej klasifikácie zamestnaní a jednotnej klasifikácie študijných a učebných odborov uverejnená v čiastke 13/1975 Spravodajcu ústredných štatistických orgánov a oznámená v čiastke 38/1975 Zb.,

5. úprava Federálneho štatistického úradu zo 7. 9. 1977 (č. 4098-708-032/1977), ktorou sa mení a dopĺňa jednotná klasifikácia zamestnaní, uverejnená v čiastke 11/1977 Spravodajcu ústredných štatistických orgánov a oznámená v čiastke 28/1977 Zb.

§ 8

Vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1986.


Predseda:

Ing. Mička v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Jednotnú klasifikáciu zamestnaní (4. vydanie) vydáva Federálny štatistický úrad ako časť 7 jednotnej sústavy sociálno-ekonomických klasifikácií a číselníkov nákladom n. p., Statistické a evidenční vydavatelství tiskopisů, Praha 1, Tržiště 9.

2) § 2 písm. e) zákona č. 21/1971 Zb. o jednotnej sústave sociálno-ekonomických informácií. Oddiel VI. nariadenia vlády ČSSR č. 153/1971 Zb. o informačnej sústave organizácií.

3) Vyhláška FŠÚ a FMF č. 173/1980 Zb. o jednotnej údajovej základni organizácií. Úprava FŠÚ z 22. decembra 1980 (č. 3151/80) o jednotnej údajovej základni organizácií v oblasti práce, miezd a sociálnych vecí uverejnená v čiastke 14-15/1980 Spravodajcu ústredných štatistických orgánov a oznámená v čiastke 12/1981 Zb. vč. zmeny - úprava FŠÚ z 21. 4. 1983 (č. 882/83-41).

4) § 4 ods. 2 vyhlášky č. 173/1980 Zb.

5) Vyhláška FŠÚ č. 81/1982 Zb. o jednotnej klasifikácii odborov vzdelania.