Vyhláška č. 95/1985 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Jemenskej arabskej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied

Čiastka 27/1985
Platnosť od 16.11.1985 do20.04.1995
Účinnosť od 01.05.1985 do20.04.1995
Zrušený 64/2000 Z. z.
Redakčná poznámka

Zmluva nadobudla platnosť na základe svojho článku VIII dňom podpisu.

95

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 21. októbra 1985

o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Jemenskej arabskej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied

Dňa 21. apríla 1985 bola v Sanaá podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Jemenskej arabskej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied. Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku VIII dňom podpisu.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Jemenskej arabskej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Jemenskej arabskej republiky

v snahe prehĺbiť spoluprácu v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied

a rozšíriť a upevniť priateľské vzťahy medzi oboma krajinami,

rozhodli sa uzavrieť túto Dohodu:

Článok I

Obe zmluvné strany budú spoločne usilovať o rozvoj vzájomnej spolupráce v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied, ktorá prispeje k rozvoju lekárskych a zdravotníckych služieb ľudu oboch krajín.

Na uskutočnenie týchto cieľov budú príslušné orgány oboch zmluvných strán najmä:

1. vymieňať si skúsenosti v oblasti organizácie a riadenia zdravotníckych služieb, predovšetkým v oblasti

preventívno-liečebnej starostlivosti a boja proti infekčným chorobám;

2. vymieňať si skúsenosti v oblasti použitia lekárskych prístrojov, nástrojov a liečiv;

3. vymieňať si informácie a lekárske poznatky aj v ďalších oblastiach zdravotníctva a lekárskych vied;

4. študovať možnosti spolupráce v oblasti farmaceutického priemyslu;

5. navzájom sa informovať o kongresoch a sympóziách s medzinárodnou účasťou týkajúcich sa otázok zdravotníctva a lekárskych vied, ktoré sa budú konať na ich území. Na žiadosť si budú zasielať príslušné materiály z týchto akcií;

6. podporovať a rozširovať výmenu skúseností medzi výskumnými ústavmi, zdravotníckymi školami a zdravotníckymi organizáciami v oboch krajinách.

Článok II

Príslušné orgány zmluvných strán si budú vymieňať zoznamy lekárskej literatúry, filmov a v prípade potreby aj iné informačné materiály za účelom rozšírenia znalostí v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied.

Článok III

Za účelom rozvíjania vzájomnej spolupráce v boji proti infekčným chorobám si budú príslušné orgány oboch zmluvných strán:

1. vymieňať skúsenosti v oblasti prevencie, diagnostiky a liečenia týchto chorôb;

2. vymieňať skúsenosti smerujúce k štúdiu epidemiologickej situácie v oboch krajinách.

Článok IV

1. Obe zmluvné strany budú umožňovať zdravotníckym pracovníkom školenie a doškoľovanie vo svojich zdravotníckych zariadeniach a podporovať výmenu odborníkov a iných zdravotníckych pracovníkov na študijné pobyty.

2. Obe zmluvné strany budú podporovať výmenu pedagogických skúseností v oblasti zdravotníctva.

Článok V

Zmluvné strany budú spolupracovať pri technickej pomoci v oblasti zdravotníctva tým, že budú na žiadosť jednej zmluvnej strany umožňovať vysielanie a prijímanie zdravotníckych pracovníkov druhej zmluvnej strany. Rozsah a podmienky včítane nákladov budú určené v zmluvách medzi príslušnými organizáciami oboch krajín.

Článok VI

1. Na základe žiadosti jednej zmluvnej strany umožní druhá zmluvná strana liečenie chorých v príslušnej nemocnici za podmienok dohodnutých v plánoch spolupráce dojednávaných podľa článku VII tejto Dohody.

2. Každá zmluvná strana poskytne v prípade akútneho ochorenia alebo úrazu bezplatne nevyhnutnú lekársku starostlivosť občanom druhej zmluvnej strany, ktorí sa prechodne nachádzajú na jej území.

Článok VII

Obe zmluvné strany dojednajú na vykonávanie tejto Dohody na určité časové obdobia plány spolupráce, v ktorých budú ustanovené takisto finančné podmienky uskutočňovania jednotlivých akcií.

Článok VIII

Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu.

Článok IX

1. Táto Dohoda sa uzaviera na obdobie piatich rokov a bude sa predlžovať vždy o ďalšie päťročné obdobie, pokiaľ ju jedna zo zmluvných strán písomne nevypovie v lehote najmenej šesť mesiacov pred uplynutím príslušného obdobia platnosti.

2. Táto Dohoda môže byť doplnená alebo zmenená výhradne s písomným súhlasom oboch zmluvných strán.

Dané v Sanaá 21. apríla 1985 vo dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v českom, arabskom a anglickom jazyku. V prípade rozdielneho výkladu je rozhodujúce anglické znenie.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Ing. Bohuslav Chňoupek v. r.

Za vládu

Jemenskej arabskej republiky:

Dr. Ahmad Mohammad Al-Kabab v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.