Vyhláška č. 128/1985 Zb.Vyhláška Ministerstva obchodu Slovenskej socialistickej republiky o nákupe tovaru organizáciami v predajniach vykonávajúcich maloobchodnú činnosť

Čiastka 33/1985
Platnosť od 13.12.1985 do14.11.1988
Účinnosť od 01.01.1986 do14.11.1988
Zrušený 163/1988 Zb.

128

VYHLÁŠKA

Ministerstva obchodu Slovenskej socialistickej republiky

z 25. novembra 1985

o nákupe tovaru organizáciami v predajniach vykonávajúcich maloobchodnú činnosť

Ministerstvo obchodu Slovenskej socialistickej republiky po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi ustanovuje podľa § 56 zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1981 Zb. o vnútornom obchode (ďalej len „zákon“) na vykonanie § 5 zákona:


§ 1

(1) Organizácie môžu nakupovať tovar v predajniach vykonávajúcich maloobchodnú činnosť za hotové, ak nákup za jeden deň na jednom zúčtovacom pokladničnom stredisku neprevýši sumu 500,- Kčs.

(2) Zúčtovacím pokladničným strediskom sa rozumie pokladnica organizácie a miesto so stálym zúčtovacím preddavkom na drobné výdavky určené organizáciou.

§ 2

Ak ide o nákup tovaru, ktorý presahuje sumu 500,- Kčs, predloží organizácia písomnú objednávku a uhradí ho bezhotovostne na základe faktúry.

§ 3

Organizácia môže požiadať krajský národný výbor o vykonanie opatrenia podľa § 33 písm. a) zákona v prípadoch, ak určité druhy tovaru potrebuje pre riadne a plynulé zásobovanie občanov.1)


§ 4

Zrušuje sa vyhláška ministra vnútorného obchodu č. 10/1966 Zb. o nákupe tovaru vo vnútornom obchode socialistickými organizáciami.

§ 5

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1986.


Minister:

Ing. Zelko CSc. v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Týmto zostávajú nedotknuté ustanovenia § 34 písm. a) a § 35 písm. a) zákona č. 130/1981 Zb. o vnútornom obchode.