Vyhláška č. 109/1985 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o financovaní obežných prostriedkov

Čiastka 30/1985
Platnosť od 09.12.1985 do31.12.1989
Účinnosť od 01.01.1985 do31.12.1989
Zrušený 194/1989 Zb.

109

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva financií

zo 6. novembra 1985

o financovaní obežných prostriedkov

Federálne ministerstvo financií ustanovuje podľa § 391 ods. 1 písm. a) č. 2 a písm. b) Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v úplnom znení vyhlásenom pod č. 45/1983 Zb.:


Úvodné ustanovenie

§ 1

Predmet a rozsah úpravy

(1) Táto vyhláška upravuje financovanie obežných prostriedkov výrobných hospodárskych jednotiek a podnikov1) (ďalej len „organizácie“).

(2) Ustanovenia prvej časti sa nevzťahujú na organizácie zahraničného obchodu.2)

(3) Ustanovenia druhej časti platia pre organizácie zahraničného obchodu.

PRVÁ ČASŤ

FINANCOVANIE OBEŽNÝCH PROSTRIEDKOV

§ 2

Obežné prostriedky

(1) Obežnými prostriedkami organizácií sú:

a) zásoby,

b) ostatné obežné prostriedky.

(2) Zásobami sú materiál, palivo, predmety postupnej spotreby, poddodávky, nedokončená výroba, polotovary vlastnej výroby, výrobky, zvieratá, tovar a potraviny v závodnom a reštauračnom stravovaní.

(3) Zásobami sú tiež:

a) predmety obstarané pre riešenie úloh plánov rozvoja vedy a techniky, prípadne na ich realizáciu, do doby ich prefinancovania z fondu technického rozvoja, ako aj predmety prevzaté do zásob z výskumnej a vývojovej činnosti podľa osobitného predpisu,3)

b) výrobky z dovozu určené na overovanie funkčnej spôsobilosti a úžitkových vlastností výrobkov vlastnej výroby bez ohľadu na výšku ceny.4)

(4) Predmety postupnej spotreby sú drobné a krátkodobé predmety, špeciálne nástroje a prípravky, zariadenie staveniska, materiál v používaní, predmety v požičovniach, obehové obaly, stroje na opravu výmenným spôsobom, predmety z drahých kovov a ostatné predmety postupnej spotreby včítane učebných pomôcok.

(5) Drobnými a krátkodobými predmetmi sú:

a) predmety, ktoré sa použitím naraz nespotrebujú a ktorých

1. cena za jeden predmet je nižšia než 5000 Kčs bez zreteľa na dobu ich upotrebiteľnosti (drobné predmety) alebo

2. doba upotrebiteľnosti je kratšia než jeden rok bez zreteľa na ich cenu (krátkodobé predmety),

b) bez ohľadu na cenu a dobu upotrebiteľnosti pracovný odev a pracovná obuv, osobné ochranné pracovné prostriedky a posteľné výbavy.

(6) Učebnými pomôckami sú predmety slúžiace výhradne na výuku na školách všetkých stupňov obstarané podľa zoznamov vydaných príslušným ústredným orgánom.

(7) Predmety postupnej spotreby, okrem drobných a krátkodobých predmetov, nie sú obmedzené cenou ani dobou upotrebiteľnosti.

(8) Osobitnou kategóriou zásob z hľadiska spôsobu financovania sú nevyfakturované práce a dodávky.

(9) Ostatnými obežnými prostriedkami sú:

a) náklady budúcich období,

b) pohľadávky voči odberateľom v tuzemsku aj zahraničí a pohľadávky voči dodávateľom v zahraničí,

c) iné obežné prostriedky, do ktorých patria ostatné prevádzkové pohľadávky, pohľadávky voči štátnemu rozpočtu, platobné prostriedky a účastiny, prostriedky na vkladových a bežných účtoch a peňažné a iné prostriedky v zahraničnej mene.

§ 3

Ustanovenie plánovanej výšky zásob

(1) Plánovaná výška zásob sa ustanovuje vo finančnom pláne organizácie, a to ako stav k 31. decembru príslušného kalendárneho roka, odvodený z ukazovateľa doby obratu zásob5) alebo ako absolútny limit zásob. Tieto ukazovatele ustanovuje nadriadený orgán.

(2) V štátnych hospodárskych organizáciách poľnohospodárskej výroby a poľnohospodárskych služieb, ktoré sú daňovníkmi poľnohospodárskej dane zo zisku6) (ďalej len „štátne hospodárske organizácie poľnohospodárskej výroby a poľnohospodárskych služieb“), sa plánovaná výška zásob ustanovuje v hospodárskych plánoch organizácií.

(3) Takto ustanovená plánovaná výška zásob je rámcom pre ich financovanie.

§ 4

Zdroje krytia obežných prostriedkov

(1) Obežné prostriedky sa kryjú:

a) obratovým fondom,

b) stálymi pasívami,

c) splátkami na nevyfakturované práce a dodávky a zariadenie staveniska,

d) prevádzkovými úvermi,7)

e) ostatnými zdrojmi organizácií, do ktorých patria zostatky všetkých fondov s výnimkou investičného a obratového fondu, prevádzkové záväzky s výnimkou záväzkov zahŕňaných do stálych pasív a nerozdelený zisk.

(2) Ak Štátna banka československá odmietne poskytnúť úver7) pre nedostatky v hospodárení s obežnými prostriedkami, organizácia je povinná o chýbajúce zdroje na krytie obežných prostriedkov skrátiť iné plánované potreby alebo zvýšiť vlastné zdroje krytia obežných prostriedkov.

(3) Obežné prostriedky sa môžu kryť aj dočasnou finančnou výpomocou z rezervného fondu nadriadeného orgánu podľa osobitného predpisu.8)

§ 5

Obratový fond

(1) Obratový fond slúži na krytie zásob s výnimkami uvedenými v odsekoch 2 a 4 tohto paragrafu.

(2) Obratový fond zriaďujú všetky organizácie uvedené v § 1 ods. 1, a to v závislosti od stupňa centralizácie riadenia a financovania zásob.9) Obratový fond nezriaďujú organizácie ministerstiev kultúry republík, štátne sporiteľne, štátne poisťovne, obchodné, kúpeľné, zásobovacie a odbytové organizácie s výnimkou organizácií poľnohospodárskeho zásobovania a nákupu.

(3) Obratový fond sa zvyšuje, prípadne znižuje v závislosti od plánovaného a skutočného vývoja zásob podľa ukazovateľa podielu obratového fondu od stavu zásob k 31. decembru príslušného kalendárneho roka, ktorý ustanovuje nadriadený orgán. V štátnych hospodárskych organizáciách poľnohospodárskej výroby a poľnohospodárskych služieb sa rozsah financovania zásob obratovým fondom ustanovuje v hospodárskom pláne organizácie.

(4) Na účely ustanovenia prírastku, prípadne zníženia obratového fondu podľa odseku 3, sa zo zásob vylučujú zásoby nekryté obratovým fondom.

Sú to:

a) sezónne zásoby,

b) iné zásoby určené príslušným ministerstvom financií po dohode so Štátnou bankou československou na návrh príslušného ústredného orgánu, prípadne určené uznesením vlády,

c) nevyužité zásoby, na ktoré Štátna banka československá poskytla úver,7)

d) nevyfakturované práce a dodávky a zriadenie staveniska.

(5) Sezónnymi zásobami sú:

a) menovite určené sezónne zásoby poľnohospodárskej výroby v nadväzujúcich spracovateľských organizáciách, menovite určené sezónne zásoby v organizáciách potravinárskeho priemyslu, zdravotníckej výroby a v organizáciách ministerstiev priemyslu,10)

b) zásoby tovaru a celkové zásoby palív určených na energetické a pohonné účely v štátnych hospodárskych organizáciách poľnohospodárskej výroby a poľnohospodárskych služieb,

c) zásoby dreva, semien a zásoby poľnohospodárskej výroby včítane zvierat v organizáciách lesného hospodárstva,

d) zásoby dreva a zásoby v poľnohospodárskej výrobe v organizáciách vojenských lesov a majetkov,

e) zásoby palív určených na energetické a pohonné účely, prevyšujúce ich normovanú výšku ustanovenú podľa osobitného predpisu,11) s výnimkou zásob palív v štátnych hospodárskych organizáciách poľnohospodárskej výroby a poľnohospodárskych služieb,

f) nadplánové zásoby organizácií zaoberajúcich sa zberom a úpravou odpadov a nadplánové zásoby druhotných surovín organizácií zaoberajúcich sa ich spracovaním,

g) nadplánové zásoby vznikajúce v dôsledku sezónnych výkyvov nákupu, dovozu, výroby a hromadenia výrobkov pre nepristavenie prostriedkov verejnej dopravy, na ktoré Štátna banka československá poskytla úver.7)

(6) Plánovaný prírastok obratového fondu ustanovený podľa odseku 3 sa uhrádza prídelom zo zisku organizácie; v organizáciách, kde plánovaný zisk nestačí na krytie plánovaných potrieb, a v organizáciách s plánovanou stratou sa uhrádza plánovaným prídelom z centralizovaného zisku nadriadeného orgánu do rozdelenia zisku organizácie.

(7) Ak Štátna banka československá odmietne z dôvodu nedostatkov v hospodárení so zásobami poskytnúť organizácii úver7) na plánovaný prírastok zásob krytých obratovým fondom, organizácia je povinná doplniť vo svojom finančnom pláne obratový fond o sumu odmietnutého úveru prídelom zo zisku.

(8) Plánované zníženie obratového fondu ustanovené podľa odseku 3 odčerpá nadriadený orgán a použije na plánované doplnenie obratových fondov iných organizácií.

(9) Ak organizácia prekročí k 31. decembru príslušného kalendárneho roka plánovanú výšku zásob krytých obratovým fondom, je povinná doplniť obratový fond prídelom zo zisku, prípadne zo zisku doplneného prídelom od nadriadeného orgánu, o sumu zodpovedajúcu prekročeniu plánovanej výšky zásob k tomuto dátumu prepočítanú plánovaným podielom obratového fondu na zásobách. Ak Štátna banka Československá odmietne z dôvodu nedostatkov v hospodárení so zásobami poskytnúť organizácii na toto prekročenie príslušný podiel úveru,7) organizácia je povinná doplniť obratový fond aj o sumu odmietnutého úveru nad ustanovený podiel obratového fondu na zásobách. Doplnenie obratového fondu vykoná organizácia v účtovnej uzávierke za príslušný kalendárny rok.

(10) V štátnych hospodárskych organizáciách poľnohospodárskej výroby a poľnohospodárskych služieb sa výška obratového fondu na krytie nadplánovaných zásob ustanovuje pri účtovnej uzávierke za príslušný kalendárny rok. V prípade nadplánového zisku môže organizácia uskutočniť vyšší prídel obratovému fondu než bolo ustanovené v jej hospodárskom pláne.

(11) V organizáciách s odvodom voľného zostatku zisku sa o prídel obratovému fondu pri prekročení plánovanej výšky zásob k 31. decembru príslušného kalendárneho roka kráti podľa rozhodnutia nadriadeného orgánu a so súhlasom príslušného ministerstva financií odvod voľného zostatku zisku.

(12) Ak organizácia zníži k 31. decembru príslušného kalendárneho roka oproti plánu výšku zásob krytých obratových fondom a ak v ďalšom roku plánuje stav zásob maximálne na úrovni predchádzajúceho roka, môže so súhlasom svojho nadriadeného orgánu previesť z obratového fondu do rozdelenia zisku sumu zodpovedajúcu zníženiu plánovanej výšky zásob krytých obratovým fondom k tomuto dátumu, prepočítanú plánovaným podielom obratového fondu na zásobách. Zníženie obratového fondu vykoná organizácia v účtovnej uzávierke za príslušný kalendárny rok alebo v termíne účtovnej uzávierky za I. štvrťrok nasledujúceho roka. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na štátne hospodárske organizácie poľnohospodárskej výroby a poľnohospodárskych služieb. Organizácia s odvodom voľného zostatku zisku odvedie sumu zodpovedajúcu zníženiu obratového fondu na rezortný účet znovurozdelenia obratových fondov, prípadne ju pridelí podľa rozhodnutia nadriadeného orgánu a so súhlasom príslušného ministerstva financií do zisku na rozdelenie.

(13) Na krytie prírastku zásob pri nových alebo značne sa rozvíjajúcich organizáciách sa môže poskytnúť dotácia na doplnenie obratového fondu do výšky limitu schváleného v štátnom rozpočte12) alebo v rozpočte národného výboru.

§ 6

Stále pasíva

(1) Stálymi pasívami sú:

a) záväzky voči neinvestičným dodávateľom (v tuzemsku i v zahraničí),

b) záväzky voči pracovníkom,

c) rezervy na náklady a pasívne zostatky ostatného časového rozlišovania nákladov a výnosov,

d) záväzky zo zúčtovania odvodov a daní so štátnym rozpočtom a s rozpočtami národných výborov,

e) záväzky zo zúčtovania odvodov s nadriadeným orgánom,

f) záväzky za prevzaté obežné prostriedky prikázané do užívania v štátnych hospodárskych organizáciách poľnohospodárskej výroby a poľnohospodárskych služieb,

g) iné menovite určené druhy záväzkov, ktoré na návrh príslušného ústredného orgánu vymedzí príslušné ministerstvo financií.

(2) Spôsob výpočtu výšky stálych pasív na účely plánovania a financovania obežných prostriedkov ustanovuje osobitné opatrenie.13) Toto opatrenie sa nepoužije pre štátne hospodárske organizácie poľnohospodárskej výroby a poľnohospodárskych služieb, v ktorých stále pasíva zahŕňajú položky uvedené v odseku 1 v plánovanej a skutočnej výške.

DRUHÁ ČASŤ

FINANCOVANIE OBEŽNÝCH PROSTRIEDKOV ORGANIZÁCIÍ ZAHRANIČNÉHO OBCHODU

§ 7

Obežné prostriedky

Obežnými prostriedkami sú:

a) zásoby vývozného tovaru na skladoch v tuzemsku a v zahraničí,

b) zásoby vývozného tovaru na ceste,

c) zásoby dovozného tovaru,

d) zásoby podľa § 2 ods. 1 písm. a),

e) ostatné obežné prostriedky podľa § 2 ods. 1 písm. b).

§ 8

Ustanovenie plánovanej výšky zásob

(1) Plánovaná výška zásob vymedzených v § 7 písm. a) až d) k 31. decembru plánovacieho roka sa ustanovuje vo finančnom pláne.

(2) Takto ustanovená plánovaná výška je rámcom pre financovanie zásob.

§ 9

Financovanie obežných prostriedkov

(1) Zásoby uvedené v § 7 písm. a) až c) sa financujú takto:

a) zásoby vývozného tovaru na skladoch v tuzemsku a v zahraničí sa kryjú obratovým fondom a úverom Československej obchodnej banky,7) prípadne splateným účastinným kapitálom,

b) zásoby vývozného tovaru na ceste sa kryjú záväzkami voči neinvestičným dodávateľom, prípadne úverom Československej obchodnej banky,

c) zásoby dovozného tovaru sa kryjú záväzkami voči zahraničným dodávateľom dovozného tovaru a úverom Československej obchodnej banky.

(2) Pre financovanie zásob a ostatných obežných prostriedkov uvedených v § 7 písm. d) a e) platí ustanovenie § 4.

§ 10

Obratový fond

(1) Výšku obratového fondu ustanovuje organizáciám zahraničného obchodu Federálne ministerstvo zahraničného obchodu absolútnou sumou k 31. decembru príslušného kalendárneho roka.

(2) Plánovaný prírastok obratového fondu sa uhrádza prídelom zo zisku organizácie. V organizáciách s plánovaným nedostatkom zisku alebo v organizáciách s plánovanou stratou sa plánovaný prírastok obratového fondu uhrádza plánovaným prídelom Federálneho ministerstva zahraničného obchodu v rámci znovurozdelenia obratových fondov alebo plánovaným prídelom do rozdelenia zisku.

(3) Plánované zníženie obratového fondu odčerpá Federálne ministerstvo zahraničného obchodu na účet centralizácie zisku.

(4) Obratový fond neutvárajú organizácie pre zahraničnohospodárske služby,2) ktoré majú formu účastinných spoločností alebo združení.


TRETIA ČASŤ

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 11

Fond cenných papierov

Fond cenných papierov slúži výhradne na krytie tuzemských účastín, iných tuzemských cenných papierov, zahraničných cenných papierov a účastín. Tento fond14) sa utvára prídelom zo zisku schváleným vo finančnom pláne organizácie.

§ 12

Výnimky

Federálne ministerstvo financií môže povoliť na žiadosť príslušného ústredného orgánu výnimky z ustanovení § 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 a 11 pre organizácie riadené orgánmi federácie. Ministerstvá financií republík môžu povoliť výnimky z rovnakých ustanovení pre organizácie riadené orgánmi republík; pritom postupujú s výnimkou organizácií riadených národnými výbormi po dohode s Federálnym ministerstvom financií.

§ 13

Zrušovacie ustanovenie

(1) Zrušujú sa:

a) vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 164/1980 Zb. o financovaní obežných prostriedkov v znení vyhlášky č. 48/1983 Zb.,

b) úprava Federálneho ministerstva financií o financovaní obežných prostriedkov v štátnych hospodárskych organizáciách poľnohospodárskej výroby a poľnohospodárskych služieb č. V/1-24 618/80 z 18. februára 1981 publikovaná vo Finančnom spravodajcovi č. 4 pod poradovým číslom 27 a registrovaná v čiastke 13/1981 Zb.,

c) úprava Federálneho ministerstva financií o vymedzení zásob štátnych hospodárskych organizácií, ostatných štátnych socialistických organizácií, jednotných roľníckych družstiev, spoločných poľnohospodárskych podnikov a melioračných družstiev č. V/1-24 125/1980 z 31. decembra 1980 publikovaná vo Finančnom spravodajcovi č. 1/1981 a registrovaná v čiastke 4/1981 Zb.

(2) Strácajú platnosť smernice Federálneho ministerstva financií o financovaní obežných prostriedkov v organizáciách zahraničného obchodu č. V/1-24 118/80 z 15. decembra 1980.

(3) Zrušujú sa všetky výnimky povolené z vyhlášky, úprav a smerníc uvedených v odsekoch 1 a 2.

§ 14

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1986.


Minister:

vz. Ing. Jombík CSc. v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 2 ods. 2 a 3 nariadenia vlády ČSSR č. 161/1980 Zb. o finančnom hospodárení výrobných hospodárskych jednotiek a podnikov v znení nariadenia vlády ČSSR č. 100/1985 Zb. (úplné znenie č. 106/1985 Zb.).

2) § 3 písm. c) zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím.

3) § 6 ods. 1 písm. c) vyhlášky Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií ČSR a Ministerstva financií SSR č. 118/1984 Zb. o financovaní neinvestičných výdavkov na rozvoj vedy a techniky.

4) Zásady č. 138/1979 Zb. na zabezpečenie hospodárnosti pri overovaní úžitkových vlastností výrobkov a pri propagácii, schválené uznesením vlády ČSSR č. 301 z 8. novembra 1979.

5) Spôsob výpočtu upravuje úprava Federálneho ministerstva financií na usmerňovanie zásob č. IV/1-19 445/1985, č. II/4-21 091/1985 z 21. novembra 1985.

6) Zákon č. 103/1974 Zb. o poľnohospodárskej dani v znení neskorších predpisov.

7) Vyhláška predsedu Štátnej banky československej č. 103/1985 Zb. o poskytovaní úverov a o úrokových sadzbách.

8) § 9, 25 a 67 nariadenia vlády ČSSR č. 161/1980 Zb. v znení nariadenia vlády ČSSR č. 100/1985 Zb. (úplné znenie č. 106/1985 Zb.).

9) § 8 a 14 nariadenia vlády ČSSR č. 161/1980 Zb. v znení nariadenia vlády ČSSR č. 100/1985 Zb. (úplné znenie č. 106/1985 Zb.).

10) Sezónne zásoby určuje Federálne ministerstvo financií po dohode s ministerstvami financií republík a Štátnou bankou československou na návrh príslušného ústredného orgánu.

11) Úprava Štátnej plánovacej komisie č. 80 513/1978 z 30. mája 1978, ktorou sa ustanovujú zásady pre normovanie zásob, registrovaná v čiastke 21/1978 Zb.

12) Smernice pre poskytovanie a čerpanie neinvestičných dotácií zo štátneho rozpočtu v období po roku 1985 č. FMF-II/12 600/1985, MF ČSR-11/13 330/1985 a MF SSR-1/1170/1985 z 30. augusta 1985.

13) Pokyny Federálneho ministerstva financií č. V/1-30 305/1975 z 15. 12. 1975 pre vymedzenie a výpočet stálych pasív uverejnené v č. 15/1975 Finančného spravodajcu.

14) § 8 ods. 6 a § 14 ods. 4 nariadenia vlády ČSSR č. 161/1980 Zb. v znení nariadenia vlády ČSSR č. 100/1985 Zb. (úplné znenie č. 106/1985 Zb.).