Vyhláška č. 79/1985 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 67/1975 Zb. o Lisabonskej dohode o ochrane označení pôvodu a ich medzinárodného zápisu z 31. októbra 1958, revidovanej v Stockholme 14. júla 1967

Čiastka 23/1985
Platnosť od 04.10.1985
Účinnosť od 19.10.1985
Redakčná poznámka

Tieto zmeny nadobudli platnosť na základe článku 12 ods. 3 Lisabonskej dohody 5. novembrom 1983 a týmto dňom nadobudli platnosť aj pre Československú socialistickú republiku.

79

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

zo 6. augusta 1985,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 67/1975 Zb. o Lisabonskej dohode o ochrane označení pôvodu a ich medzinárodného zápisu z 31. októbra 1958, revidovanej v Stockholme 14. júla 1967

Rozhodnutím Zhromaždenia Lisabonskej únie boli 2. októbra 1979 prijaté tieto zmeny uvedenej Lisabonskej dohody:


1. V článku 9.2) a) v) sa slovo „trojročný“ nahrádza slovom „dvojročný“.

2. V článku 9.4) a) sa slová „za tri roky“ nahrádzajú slovami „za dva roky“.


Tieto zmeny nadobudli platnosť na základe článku 12 ods. 3 Lisabonskej dohody 5. novembrom 1983 a týmto dňom nadobudli platnosť aj pre Československú socialistickú republiku.


Prvý námestník:

Řehořek v. r.