Vyhláška č. 37/1985 Zb.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií č. 115/1961 Zb. o vydaní nových kolkových známok

Čiastka 8/1985
Platnosť od 30.04.1985 do29.04.1993
Účinnosť od 01.06.1985 do29.04.1993
Zrušený 95/1993 Z. z.

OBSAH

37

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky

z 12. apríla 1985,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií č. 115/1961 Zb. o vydaní nových kolkových známok

Ministerstvo financií Slovenskej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 5 ods. 2 zákona č. 105/1951 Zb. o správnych poplatkoch:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva financií č. 115/1961 Zb. o vydaní nových kolkových známok sa mení a dopĺňa takto:

1. § 1 znie:

㤠1

(1) Vydávajú sa kolkové známky

v týchto hodnotách:s vrchnou tlačou vo farbe:
1, 2, 3, 4 ,5 Kčstrávovozelenej
10, 15, 20, 30, 40, 50 Kčsoceľovomodrej
100, 200 Kčsčiernohnedej
400, 500 Kčs karmínovej

(2) Na celej ploche všetkých týchto kolkových známok je vytlačená hĺbkotlačou ornamentálna línia so štylizovanými srdiečkami vo farbe sivožltej.“.

2. V § 2 ods. 2 a 3 sa vypúšťa text ,, ,,h "alebo“.

3. § 3 znie:

㤠3

Kolkovými známkami možno platiť iba správne poplatky, súdne poplatky, notárske poplatky a arbitrážne poplatky.“.

4. § 5 sa dopĺňa o odsek 3, ktorý znie:

(3) Kolkové známky v hodnotách 20 a 40 halierov strácajú platnosť 1. júlom 1985.“.

5. § 6 znie:

㤠6

(1) Občania a organizácie sú oprávnené predávať nepoužité a nepoškodené kolkové známky v hodnotách 20 a 40 halierov len poštám za peňažnú náhradu v plnej hodnote v čase od 1. júla 1985 do 30. septembra 1985; pošty sú povinné za týchto podmienok tieto známky prevziať.

(2) Kolkové známky vo vyššom počte ako 10 kusov tej istej hodnoty, roztriedené podľa jednotlivých hodnôt, sa odovzdajú poštám v obálkach a so zoznamom, ktorý obsahuje počet a hodnotu kolkových známok podľa jednotlivých hodnôt a celkový počet a úhrnnú hodnotu odovzdaných známok.

(3) Neplatné kolkové známky v hodnotách 20 a 40 halierov sa po 30. septembri 1985 neodkúpia ani inak neuhradia.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júnom 1985.


Minister:

Ing. Mišeje v. r.