140

NARIADENIE VLÁDY

Československej socialistickej republiky

z 19. decembra 1985

o zásadách financovania a finančného hospodárenia jednotného roľníckeho družstva

Vláda Československej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 14 ods. 3 zákona č. 122/1975 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve:


§ 1

Úvodné ustanovenie

Finančné hospodárenie jednotného roľníckeho družstva (ďalej len „družstvo“) je súčasťou sústavy plánovitého riadenia poľnohospodársko-potravinárskeho komplexu; v súlade so záujmami celej spoločnosti, družstva a jeho členov zabezpečuje účelnú koordináciu hmotných a finančných procesov a vytvára podmienky efektívneho hospodárskeho rozvoja družstva a hmotnej zainteresovanosti družstva a jeho členov na dobrých výsledkoch hospodárenia.

§ 2

Financovanie družstva

(1) Finančné zdroje na zabezpečenie reprodukčného procesu získava družstvo predovšetkým realizáciou výrobkov, prác a služieb.

(2) Družstvu sa ďalej poskytujú podľa osobitných predpisov zo štátneho rozpočtu, zo štátnych fondov a ostatných centralizovaných zdrojov

a) diferenciálne príplatky,

b) prémie a príplatky k nákupným cenám poľnohospodárskych výrobkov a prémie za prírastok trhovej poľnohospodárskej produkcie,

c) účelové subvencie na podporu spoločensky významných opatrení na rozvoj poľnohospodárskej výroby, najmä na zabezpečenie stabilizácie a reprodukcie pracovných síl, na podporu vedecko-technického rozvoja, na zúrodnenie pôdy a ozdravenie životného prostredia, na rozvoj koncentrácie a špecializácie poľnohospodárskej výroby a na ozdravovanie chovu hovädzieho dobytka a ošípaných,

d) účelové dotácie pre ekonomicky neupevnené družstvá na zabezpečenie ich konsolidácie.

(3) Družstvu sa môžu poskytovať úvery1) v prípade nedostatku vlastných zdrojov.

§ 3

Finančné zdroje družstva

Základnými finančnými zdrojmi družstva sú zisk a odpisy; doplnkovými finančnými zdrojmi sú účelové subvencie a dotácie, úvery, prípadne iné zdroje.2)

§ 4

Použitie zisku

(1) Družstvo používa zisk v tomto poradí:

a) na úhradu daní a odvodov do štátneho rozpočtu, do rozpočtu národného výboru a do štátnych fondov,

b) na prídely do fondov družstva v poradí uvedenom v § 6,

c) na ďalšie účely ustanovené osobitnými predpismi.3)

(2) Ak zisk nestačí na krytie potrieb uvedených v odseku 1 písm. b) a c), pokryje družstvo tieto potreby v rozsahu prerokovanom s príslušným orgánom štátneho hospodárskeho riadenia poľnohospodárstva.4)

§ 5

Použitie odpisov základných prostriedkov

Družstvo používa odpisy základných prostriedkov na prídel do investičného fondu (§ 8).

§ 6

Fondy družstva

(1) Družstvo zriaďuje

a) obratový fond,

b) investičný fond,

c) fond technického rozvoja, pokiaľ osobitný predpis neustanovuje inak,

d) fond odmien,

e) fond kultúrnych a sociálnych potrieb,

f) rezervný fond.

(2) Družstvo môže zriaďovať so súhlasom Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Českej socialistickej republiky alebo Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky vydaným po dohode s Ministerstvom financií Českej socialistickej republiky alebo Ministerstvom financií Slovenskej socialistickej republiky ďalšie účelové fondy.

(3) Zostatky fondov zriaďovaných podľa odsekov 1 a 2 k 31. decembru kalendárneho roka sa prevádzajú do nasledujúceho roka.

§ 7

Obratový fond

(1) Obratový fond sa tvorí prídelom zo zisku a môže sa dopĺňať prostriedkami z rezervného fondu, prípadne prostriedkami pridelenými orgánmi štátneho hospodárskeho riadenia poľnohospodárstva; zvyšuje sa o preberaciu cenu zásob, ktoré sa odovzdali do vlastníctva družstva v súvislosti so vznikom členstva v družstve.

(2) Obratový fond slúži družstvu na krytie častí zásob; dopĺňa sa v nadväznosti na prírastky zásob a znižovanie prevádzkových úverov na tieto zásoby. Rozsah doplnenia obratového fondu sa ustanovuje v hospodárskom pláne družstva.

§ 8

Investičný fond

(1) Investičný fond sa tvorí z odpisov základných prostriedkov, prídelom zo zisku, z tržieb z predaja základných prostriedkov a investícií, z prostriedkov pridelených orgánmi štátneho hospodárskeho riadenia poľnohospodárstva, dotáciami zo štátnych fondov, prípadne z iných zdrojov.2) Môže sa dopĺňať z rezervného fondu, prípadne aj z iných fondov družstva.

(2) Investičný fond slúži družstvu na financovanie investičných potrieb, na úhradu príspevkov na obstarávanie spoločných investícií a členských podielov podľa osobitných predpisov,5) na úhradu splátok investičných úverov1) a na poskytovanie jednorazových nenávratných príspevkov stavebným bytovým družstvám, podľa rozhodnutia družstva na vyrovnanie rozdielu medzi minimálnym a skutočným členským podielom na stabilizačný družstevný byt pri zmene jeho užívateľa, a to pri bytoch, ktorých výstavba sa začala pred 1. januárom 1977.

§ 9

Fond technického rozvoja

(1) Fond technického rozvoja sa tvorí príspevkom z nákladov vlastnej hospodárskej činnosti vo výške určenej normatívom, prídelom zo zisku, príjmami za výsledky riešenia úloh plánu rozvoja vedy a techniky a z iných zdrojov;2) môže sa dopĺňať z rezervného fondu družstva.

(2) Fond technického rozvoja slúži družstvu na financovanie neinvestičných výdavkov na rozvoj vedy a techniky.

§ 10

Fond odmien

(1) Fond odmien sa tvorí prídelom zo zisku; môže sa dopĺňať prostriedkami z rezervného fondu, prípadne aj prostriedkami, ktoré družstvo získa za mimoriadne výsledky vo svojej činnosti alebo v rámci socialistického súťaženia.

(2) Fond odmien slúži družstvu na posilnenie hmotnej zainteresovanosti členov, prípadne pracovníkov; môže sa tiež použiť na čiastočnú úhradu nákladov na akcie kádrového, personálneho a sociálneho rozvoja družstva.

§ 11

Fond kultúrnych a sociálnych potrieb

(1) Fond kultúrnych a sociálnych potrieb sa tvorí prídelom zo zisku a z iných zdrojov;6) môže sa dopĺňať prostriedkami z rezervného fondu, prípadne aj prostriedkami, ktoré družstvo získa za mimoriadne výsledky vo svojej činnosti alebo v rámci socialistického súťaženia.

(2) Fond kultúrnych a sociálnych potrieb slúži družstvu najmä na plnenie úloh kádrového, personálneho a sociálneho rozvoja.

§ 12

Rezervný fond

(1) Rezervný fond sa tvorí prídelom zo zisku.

(2) Rezervný fond slúži družstvu na doplnenie zisku na rozdelenie na krytie potrieb družstva a na prídely ostatným fondom družstva.


Záverečné a zrušovacie ustanovenia

§ 13

Ak družstvo poruší povinnosti ustanovené pre tvorbu alebo použitie fondov, je povinné uviesť príslušný fond do predpísaného stavu spôsobom a za podmienok ustanovených Federálnym ministerstvom poľnohospodárstva a výživy po dohode s Federálnym ministerstvom financií a ministerstvami poľnohospodárstva a výživy Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky.

§ 14

Časť I nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 138/1975 Zb., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 122/1975 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve sa zrušuje.

§ 15

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januárom 1986.


Štrougal v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Vyhláška predsedu Štátnej banky československej č. 103/1985 Zb. o poskytovaní úverov a o úrokových sadzbách.

2) Napr. finančné prostriedky poskytované
- inými organizáciami podľa vyhlášky Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 159/1975 Zb. o spolupráci v poľnohospodárstve a jej formách v znení vyhlášky č. 100/1983 Zb., prípadne podľa vyhlášky Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií ČSR a Ministerstva financií SSR č. 151/1978 Zb. o združovaní prostriedkov socialistických organizácií v znení vyhlášky č. 15/1984 Zb.,
- na zábranu škôd podľa § 27 vyhlášky Ministerstva financií ČSR č. 75/1985 Zb. a Ministerstva financií SSR č. 76/1985 Zb., ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia socialistických poľnohospodárskych organizácií vykonávaného Českou alebo Slovenskou štátnou poisťovňou,
- z integračných fondov jednotlivých nákupných a spracovateľských organizácií v súlade so schválenými štatútmi týchto fondov.

3) Napríklad:- vyhláška č. 159/1975 Zb. v znení vyhlášky č. 100/1983 Zb.,- vyhláška č. 151/1978 Zb. v znení vyhlášky č. 15/1984 Zb.,- vyhláška Ministerstva školstva ČSR č. 83/1984 Zb. o poskytovaní štipendií a príspevkov študentom vysokých škôl a vyhláška Ministerstva školstva SSR č. 87/1984 Zb. o poskytovaní štipendií a príspevkov študentom vysokých škôl,- vyhláška Ministerstva školstva ČSR, Ministerstva zdravotníctva ČSR a Ministerstva práce a sociálnych vecí ČSR č. 84/1984 Zb. o poskytovaní štipendií a hmotného zabezpečenia žiakom gymnázií a stredných odborných škôl a vyhláška Ministerstva školstva SSR, Ministerstva zdravotníctva SSR a Ministerstva práce a sociálnych vecí SSR č. 88/1984 Zb. o poskytovaní štipendií a hmotného zabezpečenia žiakom gymnázií a stredných odborných škôl,- vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií ČSR, Ministerstva financií SSR a predsedu Štátnej banky československej č. 136/1985 Zb. o finančnej, úverovej a inej pomoci družstevnej a individuálnej bytovej výstavbe a modernizácii rodinných domčekov v osobnom vlastníctve.

4) § 1 zákona č. 37/1972 Zb. o okresných a krajských poľnohospodárskych správach.

5) Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 159/1975 Zb. o spolupráci v poľnohospodárstve a jej formách v znení vyhlášky č. 100/1983 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií ČSR a Ministerstva financií SSR č. 151/1978 Zb. o združovaní prostriedkov socialistických organizácií v znení vyhlášky č. 15/1984 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií ČSR, Ministerstva financií SSR a predsedu Štátnej banky československej č. 136/1985 Zb. o finančnej, úverovej a inej pomoci družstevnej a individuálnej bytovej výstavbe a modernizácii rodinných domčekov v osobnom vlastníctve.

6) Napríklad finančné prostriedky poskytované inými organizáciami podľa vyhlášky č. 159/1975 Zb. v znení vyhlášky č. 100/1983 Zb., prípadne podľa vyhlášky č. 151/1978 Zb. v znení vyhlášky č. 15/1984 Zb.