40

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí

zo 4. mája 1985,

ktorou sa vykonáva zákon o výsluhovom prídavku v stavebníctve

Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí ustanovuje podľa § 13 zákona č. 23/1985 Zb. o výsluhovom prídavku v stavebníctve po dohode s ministerstvami práce a sociálnych vecí a stavebníctva republík a s Ústrednou radou odborov:


§ 1

Vybrané robotnícke zamestnania

Vybranými robotníckymi zamestnaniami sa na účely poskytovania výsluhového prídavku v stavebníctve rozumejú zamestnania murárov, tesárov, železobetonárov, pokrývačov, stavebných klampiarov, šamotárov, tunelárov, izolatérov, staviteľov komínov, stavebných strojníkov, prevádzkových zámočníkov na stavbe a prevádzkových elektrikárov na stavbe1) vykonávané v organizáciách stavebnej výroby v pôsobnosti ministerstiev stavebníctva republík (ďalej len „organizácie“).

§ 2

Vážne dôvody

(1) Vážnymi dôvodmi, keď sa nevyžaduje trvanie vybraného robotníckeho zamestnania ku dňu vzniku nároku na starobný dôchodok alebo ku dňu jeho priznania alebo pri prerušení výkonu vybraného robotníckeho zamestnania, sú

a) prevedenie pracovníka na inú prácu podľa § 37 ods. 1 písm. a) - c) Zákonníka práce,

b) rozviazanie pracovného pomeru výpoveďou danou organizáciou podľa § 46 ods. 1 písm. d) Zákonníka práce, výpoveďou danou pracovníkom podľa § 51 ods. 1 písm. c) Zákonníka práce alebo dohodou z uvedených zdravotných dôvodov,

ak nastali v posledných 10 rokoch pred vznikom nároku na výsluhový prídavok.

(2) O dobu trvania vážnych dôvodov uvedených v predchádzajúcom odseku sa predlžuje obdobie, v ktorom pracovník musí získať dobu potrebnú pre nárok na výsluhový prídavok.

§ 3

Náležitosti žiadosti

(1) Žiadosť o priznanie výsluhového prídavku musí obsahovať tieto údaje:

a) meno a priezvisko žiadateľa, dátum narodenia, bydlisko a rodné číslo,

b) prehľad vykonávaných vybraných robotníckych zamestnaní, odkedy dokedy a v ktorej organizácii boli vykonávané, prípadne vážne dôvody uvedené v § 2,

c) druh a výšku dôchodku žiadateľa, deň vzniku nároku na dôchodok, deň, od ktorého bol priznaný, a platiteľ dôchodku.

(2) Žiadosť musí byť doložená potvrdeniami o trvaní vybraných robotníckych zamestnaní a rozhodnutím o priznaní dôchodku.

§ 4

Náležitosti oznámenia

(1) Oznámenie organizácie o priznaní výsluhového prídavku musí obsahovať údaje uvedené v § 3 ods. 1 písm. a), odkedy sa výsluhový prídavok priznáva, jeho výšku a deň jeho splatnosti.

(2) Oznámenie organizácie, že výsluhový prídavok nepatrí, musí obsahovať údaje uvedené v § 3 ods. 1 písm. a), dĺžku trvania vybraných robotníckych zamestnaní, dôvody, prečo výsluhový prídavok nepatrí, a poučenie o možnosti obrátiť sa na súd.

§ 5

Evidencia organizácií

(1) Organizácie vedú záznamy o vybraných robotníckych zamestnaniach a o dôvodoch uvedených v § 2 ods. 1. Na požiadanie pracovníkov vystavujú o zaznamenaných skutočnostiach potvrdenie.

(2) Potvrdenie musí obsahovať údaje uvedené v § 3 ods. 1 písm. a) a b).


§ 6

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1985.


Minister:

M. Boďa v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Kvalifikačný katalóg robotníckych povolaní stavebnej výroby (SV 2-18.3-4, SV 2-17.3-4, SV 2-19.3, SV 2-10.3-4, SV 2-12.3-4, SV 2-16.3-4, SV 1-03.2-3, SV 2-03.3-4, SV 2-04.3-4 a SV 3-02.3-4). Kvalifikačný katalóg robotníckych povolaní strojárskej výroby (ST 0-55.3-4, ST 0-54.3-4).