Opatrenie č. 39/1985 Zb.Opatrenie vlády Československej socialistickej republiky o zmene opatrenia vlády Československej socialistickej republiky na zabezpečenie a ďalšie zvyšovanie akosti výrobnej a podobnej hospodárskej činnosti schváleného uznesením vlády Československej socialistickej republiky z 9. septembra 1982 č. 253 a publikovaného pod č. 116/1982 Zb.

Čiastka 10/1985
Platnosť od 15.05.1985
Účinnosť od 01.01.1986

OBSAH

39

OPATRENIE VLÁDY

Československej socialistickej republiky

o zmene opatrenia vlády Československej socialistickej republiky na zabezpečenie a ďalšie zvyšovanie akosti výrobnej a podobnej hospodárskej činnosti schváleného uznesením vlády Československej socialistickej republiky z 9. septembra 1982 č. 253 a publikovaného pod č. 116/1982 Zb.


Čl. 1

Podľa bodu I uznesenia vlády Československej socialistickej republiky z 22. novembra 1984 č. 322 o sprísnení spôsobu premietania strát z neakostnej práce do hmotnej stimulácie organizácií a ich pracovníkov sa opatrenie vlády Československej socialistickej republiky č. 116/1982 Zb. mení takto:

1. Článok 3 písm. a) znie:

a) na účely hodnotenia plnenia plánu a výsledkov hospodárskej činnosti organizácií pri výkonoch, upravených vlastných výkonoch, prípadne redukovaných výkonoch, pri odbyte dovedna a pri zisku v plnej výške týchto strát, najviac však do sumy, ktorá nepresiahne 2% z výkonov; rovnako sa postupuje, pokiaľ sa z týchto ukazovateľov vypočítavajú na uvedené účely odvodené ukazovatele (napr. produktivita práce, rentabilita, nákladovosť, vyťaženosť základných prostriedkov);“.

2. Z článku 4 sa vypúšťa bod 6.


Čl.2

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januárom 1986.


Štrougal v. r.