Zákon č. 124/1985 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o rozpočtovom určení výnosu dane zo mzdy odvádzanej niektorými socialistickými organizáciami a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 115/1970 Zb. o finančných správach

(v znení č. 211/1988 Zb.)

Čiastka 33/1985
Platnosť od 13.12.1985 do19.03.1991
Účinnosť od 01.01.1989 do19.03.1991
Zrušený 84/1991 Zb.

124

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 12. decembra 1985

o rozpočtovom určení výnosu dane zo mzdy odvádzanej niektorými socialistickými organizáciami a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 115/1970 Zb. o finančných správach

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. II

Zákon Slovenskej národnej rady č. 115/1970 Zb. o finančných správach sa dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 1 písm. a) sa za slová „dane z obratu“ vkladajú slová „ako aj dane zo mzdy“.

2. V § 1 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „a rozpočtom národných výborov.“.


Čl. III

Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1986.


V. Šalgovič v. r.

P. Colotka v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 15 ods. 1 zákona č. 76/1952 Zb. o dani zo mzdy.
§ 12 ods. 2 vyhlášky Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 161/1976 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o dani zo mzdy.