Vyhláška č. 66/1985 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o postupe ústredných orgánov a národných výborov pri riadení a plánovaní prípravy mládeže na povolanie a o organizácii stredných odborných učilíšť, stredných odborných učilíšť pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť a osobitných odborných učilíšť

Čiastka 18/1985
Platnosť od 15.08.1985 do31.10.1990
Účinnosť od 01.09.1985 do31.10.1990
Zrušený 449/1990 Zb.

66

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky

z 18. júla 1985

o postupe ústredných orgánov a národných výborov pri riadení a plánovaní prípravy mládeže na povolanie a o organizácii stredných odborných učilíšť, stredných odborných učilíšť pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť a osobitných odborných učilíšť

Ministerstvo školstva Slovenskej socialistickej republiky po prerokovaní so zúčastnenými ústrednými orgánmi ustanovuje podľa § 11 ods. 3 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) a § 14 ods. 2 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 79/1978 Zb. o štátnej správe v školstve:


Postup orgánov pri riadení a plánovaní prípravy mládeže na povolanie v stredných odborných učilištiach, stredných odborných učilištiach pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť a osobitných odborných učilištiach

§ 1

Ústredný orgán

(1) Ústredný orgán pôsobiaci v odvetví (úseku), ktoré ústredne riadi, riadi a plánuje prípravu mládeže na povolanie v stredných odborných učilištiach, stredných odborných učilištiach pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť a osobitných odborných učilištiach (ďalej len „učilište“) v súlade so štátnym plánom rozvoja národného hospodárstva; ústredný orgán pri tom:

a) spracúva rezortnú koncepciu prípravy mládeže na povolanie a riadi jej uskutočňovanie,

b) zabezpečuje, aby sa v súlade s rozvojom odvetvia v päťročnom pláne rozvoja národného hospodárstva (ďalej len „päťročný plán“) plánovala aj príprava mládeže na povolanie,

c) zabezpečuje v rozpise päťročného plánu pre orgány, ktoré učilištia zriadili, zdroje, limity a určuje ukazovatele pre činnosť učilíšť,

d) sleduje a usmerňuje vývoj študijných a učebných odborov a plán počtu žiakov v týchto odboroch vo vzťahu k päťročnému plánu rozvoja kvalifikačnej štruktúry pracovníkov v odvetví,

e) určuje jednotný systém organizácie a riadenia učilíšť vo svojej pôsobnosti,

f) sleduje stav kádrového, finančného a materiálneho zabezpečenia učilíšť a prijíma opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov,

g) zabezpečuje účelné rozmiestnenie študijných a učebných odborov v sieti učilíšť vo svojej pôsobnosti,

h) určuje normatívy materiálneho a technického vybavenia pre praktické vyučovanie,

i) riadi vo svojej pôsobnosti praktické vyučovanie, výchovu mimo vyučovania a spracúva podklady pre určenie obsahu teoretickej a praktickej zložky odborného učiva v učebných a študijných odboroch; na tento účel využíva metodické strediská pre organizáciu odborného výcviku a výchovy mimo vyučovania a odvetvové pracovné skupiny,

j) vykonáva rezortný dozor nad prípravou mládeže na povolanie v podriadených orgánoch, organizáciách a učilištiach.1)

(2) Ústredný orgán určuje úlohy orgánom a organizáciám, ktoré učilište zriadili,2) dbá, aby tieto orgány a organizácie

a) na základe päťročného plánu rozvoja kvalifikačnej štruktúry pracovníkov odvetvia určovali kapacitu učilíšť vyjadrenú počtom žiakov,

b) v nadväznosti na určenú kapacitu zabezpečovali zodpovedajúce kádrové, priestorové a materiálne vybavenie učilíšť,

c) vypracovali ročné vykonávacie plány pre učilištia s určením zdrojov, limitov a ukazovateľov pre ich činnosť a zabezpečovali účelové plánovanie prostriedkov pre modernizáciu vybavenia učilíšť,

d) určili v štatúte, stanovách alebo inom obdobnom organizačnom predpise organizačné začlenenie učilišťa a vydali jeho organizačný poriadok,3)

e) posudzovali, prípadne schvaľovali výchovno-vzdelávacie plány učilíšť,

f) určili rozsah a obsah rozborov výchovno-vzdelávacej a hospodárskej činnosti učilíšť,

g) určili úlohy podriadeným organizáciám pri nábore žiakov.

Krajský národný výbor

§ 2

Krajský národný výbor pri riadení a plánovaní prípravy mládeže na povolanie v učilištiach, ktoré zriadil pre organizácie, ktoré riadi alebo spravuje alebo pre organizácie, ktoré riadi alebo spravuje národný výbor nižšieho stupňa

a) spracúva koncepciu prípravy mládeže na povolanie pre odvetvia hospodárstva národných výborov a riadi jej realizáciu,

b) zabezpečuje, aby sa v päťročných plánoch organizácií riadených alebo spravovaných národnými výbormi, ku ktorým sú učilištia organizačne pričlenené, plánovala príprava mládeže na povolanie,

c) sleduje a usmerňuje vývoj študijných a učebných odborov a počet žiakov, ktorí sa v nich pripravujú na povolanie vo vzťahu k päťročnému plánu rozvoja kvalifikačnej štruktúry pracovníkov v odvetviach hospodárstva národných výborov,

d) na základe päťročného plánu rozvoja kvalifikačnej štruktúry pracovníkov plánuje a určuje kapacity učilíšť vyjadrené počtom žiakov v nadväznosti na plánované počty žiakov, zabezpečuje kádrové, priestorové a materiálne vybavenie učilíšť; na tieto účely zabezpečuje v rozpise ročného vykonávacieho plánu organizáciám, ktoré riadi alebo spravuje, alebo v rozpise plánu národným výborom nižšieho stupňa, zdroje, limity a ukazovatele pre činnosť učilíšť,

e) určí jednotný systém organizácie a riadenia učilíšť, ktoré zriadil, a vydá ich organizačné poriadky,

f) sleduje stav a úroveň kádrového, finančného a materiálneho zabezpečenia učilíšť, ktoré zriadil, a prijíma opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov; zabezpečuje účelové plánovanie prostriedkov na modernizáciu vybavenia učilíšť,

g) riadi vo svojej pôsobnosti praktické vyučovanie a výchovu mimo vyučovania; na tento účel využíva metodické stredisko pre organizáciu odborného výcviku a výchovy mimo vyučovania,

h) vykonáva rezortný dozor nad prípravou mládeže na povolanie v podriadených orgánoch, organizáciách a učilištiach.1)

§ 3

Pri odbornom vedení4) krajský národný výbor

a) zabezpečuje účelné rozmiestnenie študijných a učebných odborov v sieti učilíšť vo svojom územnom obvode,

b) zabezpečuje podľa učebných plánov a učebných osnov organizáciu výchovno-vzdelávacej činnosti učilíšť; kádrovo zabezpečuje teoretické vyučovanie v učilištiach,

c) sleduje a zjednocuje organizáciu, prípravu a priebeh maturitných a záverečných skúšok,

d) organizuje aktívy, konferencie a pracovné porady s riaditeľmi učilíšť a ostatnými pedagogickými pracovníkmi učilíšť,

e) sleduje a ovplyvňuje v rámci svojej pôsobnosti postup organizácií pri združovaní prostriedkov na výstavbu a prevádzku učilíšť.

§ 4

Postup pri úpravách siete učilíšť

(1) Návrh na úpravu siete učilíšť predkladá generálny riaditeľ výrobnej hospodárskej jednotky alebo orgán, ktorý plní funkciu obdobnú funkcii generálneho riaditeľa, výnimočne riaditeľ hospodárskej organizácie určenej príslušným ústredným orgánom2) pre nasledujúci školský rok po predchádzajúcom súhlase svojho nadriadeného orgánu krajskému národnému výboru príslušnému podľa sídla učilišťa do 31. októbra.

(2) Návrh na zaradenie učilišťa do siete obsahuje

a) zoznam študijných a učebných odborov, v ktorých sa bude v učilišti mládež pripravovať na povolanie,

b) rozbor predpokladaného počtu prijímaných žiakov podľa jednotlivých študijných a učebných odborov na obdobie 5 rokov,

c) organizačné začlenenie a postavenie učilišťa,

d) organizačné usporiadanie učilišťa vrátane odlúčených pracovísk,

e) skutočný stav priestorového a technického zabezpečenia výchovno-vzdelávacej činnosti učilišťa,

f) predpokladané zabezpečenie učilišťa pracovníkmi vo vzťahu k organizačnému usporiadaniu vrátane odlúčených pracovísk; pri vedúcich funkciách s uvedením mena, základných osobných údajov a dosiahnutej kvalifikácie navrhovaných pracovníkov,

g) spôsob zabezpečenia vhodnej produktívnej práce pre praktické vyučovanie v rozsahu určenom učebnými plánmi a učebnými osnovami odborného výcviku pre jednotlivé študijné a učebné odbory,

h) vyjadrenie nadriadeného ústredného orgánu, ak nejde o učilište zriaďované krajským národným výborom.

(3) Návrh na úpravu siete učilíšť zriaďovaných krajským národným výborom spracúva krajský národný výbor.

(4) Návrh na vyradenie učilišťa zo siete učilíšť obsahuje

a) dôvod vyradenia zo siete,

b) spôsob, akým sa zabezpečí príprava žiakov v študijných a učebných odboroch, v ktorých sa žiaci pripravovali v doterajšom učilišti.

(5) Pri opakovanom zistení nedostatkov v kádrovom alebo materiálnom vybavení alebo v činnosti učilišťa sa učilište vyradí zo siete.5)

(6) Návrhy na úpravu siete učilíšť vo svojom územnom obvode, s ktorými krajský národný výbor súhlasí, zasiela Ministerstvu školstva Slovenskej socialistickej republiky do 5. januára.

Organizácia učilíšť

§ 5

(1) Učilište je súčasťou tej výrobnej hospodárskej jednotky, ktorej generálny riaditeľ učilište zriadil. Ak sa v odboroch (odvetviach), v ktorých sú výrobné hospodárske jednotky, určila alebo zriadila so súhlasom príslušného ústredného orgánu organizácia, ktorá na účely prípravy mládeže na povolanie plní funkciu obdobnú funkcii generálneho riaditeľa výrobnej hospodárskej jednotky, je učilište jej súčasťou.

(2) V odboroch (odvetviach), kde nie sú výrobné hospodárske jednotky, je učilište súčasťou organizácie, ktorej vedúci je orgánom určeným príslušným ústredným orgánom plniť na účely prípravy mládeže na povolanie funkciu obdobnú funkcii generálneho riaditeľa výrobnej hospodárskej jednotky.

(3) Učilište zriadené krajským národným výborom je organizačnou jednotkou organizácie riadenej alebo spravovanej národným výborom, ktorú určí krajský národný výbor.

(4) Ak bolo učilište výnimočne zriadené za podmienok ustanovených zákonom6) riaditeľom hospodárskej organizácie, je súčasťou tejto organizácie.

§ 6

(1) Učilište zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu činnosť, výchovné poradenstvo7) a technicko-ekonomické činnosti súvisiace s výchovno-vzdelávacou činnosťou a prevádzkou učilišťa; učilište môže plniť ďalšie činnosti v oblasti športovej prípravy žiakov, prípadne prípravy kvalifikovaných pracovníkov, ak sú na tieto činnosti utvorené kádrové, finančné a materiálne podmienky.

(2) Výchovno-vzdelávaciu činnosť zabezpečuje úsek teoretického vyučovania, úsek praktického vyučovania a úsek výchovy mimo vyučovania. Pre tieto úseky sa ustanovujú zástupcovia riaditeľa učilišťa.

(3) Technicko-ekonomické činnosti, ktorými sa zabezpečujú materiálne podmienky pre výchovno-vzdelávaciu činnosť, prevádzku, plánovanie, financovanie a ďalšie nepedagogické činnosti, zabezpečuje úsek technicko (prevádzkovo)-ekonomický. Pre tento úsek sa ustanovuje vedúci technicko-ekonomického úseku alebo ďalší zástupca riaditeľa. Technicko-ekonomické činnosti pre učilište, ktoré je organizované podľa § 5 ods. 1 ako súčasť organizácie, zabezpečuje táto organizácia.

§ 7

(1) Riaditeľ učilišťa (ďalej len „riaditeľ“) riadi učilište v celom rozsahu jeho činnosti, utvára podmienky pre prácu všetkých pracovníkov, riadi a kontroluje prácu všetkých pracovníkov a žiakov; stará sa o ďalšie ideovopolitické, pedagogické a odborné vzdelávanie pracovníkov.8)

(2) Riaditeľ zodpovedá krajskému národnému výboru, ktorý učilište odborne vedie, za priebeh a plnenie cieľov výchovno-vzdelávacej činnosti.

(3) Riaditeľ zodpovedá za výsledky práce učilišťa, za materiálne a finančné prostriedky určené na činnosť učilišťa a ich hospodárne využitie orgánu, ktorý učilište zriadil.9)

§ 8

Pre učiteľov a zástupcov riaditeľa pre teoretické vyučovanie plní úlohy organizácie vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov krajský národný výbor. Pre riaditeľa, ďalších pedagogických pracovníkov a ostatných pracovníkov učilišťa plní tieto úlohy výrobná hospodárska jednotka alebo organizácia, ku ktorej je učilište organizačne pričlenené.

§ 9

(1) Ak sa činnosti učilišťa podľa § 6 ods. 2 zabezpečujú mimo učilišťa, zabezpečuje tieto činnosti odlúčené pracovisko, ktoré je súčasťou učilišťa.

(2) Odlúčené pracovisko teoretického vyučovania riadi do počtu siedmich tried vedúci učiteľ, od počtu ôsmich tried učiteľ - vedúci odlúčeného pracoviska.

(3) Odlúčené pracovisko praktického vyučovania riadi do počtu štyroch majstrov odbornej výchovy hlavný majster odbornej výchovy, od piatich majstrov odbornej výchovy vedúci odlúčeného pracoviska.

(4) Odlúčené pracovisko zabezpečujúce teoretické a praktické vyučovanie riadi vedúci odlúčeného pracoviska.

(5) Ak odlúčené pracovisko zabezpečuje tiež výchovu mimo vyučovania, je domov mládeže jeho súčasťou. Domov mládeže nemôže byť zriadený ako odlúčené pracovisko.

(6) Vedúci odlúčeného pracoviska zodpovedá za činnosť odlúčeného pracoviska riaditeľovi učilišťa, ktorého je odlúčené pracovisko súčasťou.

(7) Pri zriaďovaní odlúčeného pracoviska sa postupuje primerane podľa § 4 ods. 2 písm. d), e), f) a g).

(8) Činnosť odlúčeného pracoviska zriadeného v organizácii, ktorá nie je v pôsobnosti zriaďovateľa, sa zabezpečuje podľa osobitných predpisov.10)

§ 10

Prechodné ustanovenia

(1) Učilište môže vo výnimočných prípadoch určených zákonom11) zabezpečovať iba teoretické vyučovanie, v tomto prípade praktické vyučovanie a výchovu mimo vyučovania zabezpečuje stredisko praktického vyučovania.12)

(2) Riaditeľ učilišťa, ktoré zabezpečuje iba teoretické vyučovanie, metodicky riadi výchovu a vyučovanie v stredisku praktického vyučovania. Ak riaditeľ metodicky riadi 4 a viac stredísk praktického vyučovania, ustanovuje sa na tomto učilišti funkcia zástupcu riaditeľa pre praktické vyučovanie.

(3) Stredisko praktického vyučovania riadi do počtu štyroch majstrov odbornej výchovy hlavný majster odbornej výchovy, od počtu piatich majstrov odbornej výchovy vedúci strediska praktického vyučovania.

(4) Ak stredisko praktického vyučovania zabezpečuje praktické vyučovanie pre viac učilíšť, poverí krajský národný výbor, ktorý učilište odborne vedie, metodickým riadením riaditeľa jedného z týchto učilíšť. Ostatní riaditelia sa zúčastňujú na jeho metodickom riadení v poradných orgánoch riaditeľa povereného metodickým riadením strediska praktického vyučovania a účasťou na kontrolnej činnosti.


Záverečné ustanovenia

§ 11

Ak počet žiakov pripravovaných v učilišti pre inú organizáciu je vyšší ako 10 vo všetkých ročníkoch a vo všetkých študijných a učebných odboroch, uzaviera sa s touto organizáciou spravidla zmluva o združovaní prostriedkov.10)

§ 12

Zmeny v organizácii učilíšť zriadených pred účinnosťou tejto vyhlášky sa vykonajú v súlade s touto vyhláškou najneskôr do 31. decembra 1987.

§ 13

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva školstva SSR č. 73/1979 Zb. o zriaďovaní, zrušovaní, organizácii a riadení stredných odborných učilíšť.

§ 14

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembrom 1985.


Minister:

Ing. Buša v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Vyhláška Ministerstva školstva SSR č. 72/1979 Zb. o inšpekcii výchovy a vzdelávania.

2) § 10 ods. 1 písm. a) a c) zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon).

3) § 10 ods. 3 a 4 školského zákona.

4) § 3 ods. 5 a § 12 zákona Slovenskej národnej rady č. 79/1978 Zb. o štátnej správe v školstve v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 50/1984 Zb.).

5) § 10 ods. 1 a 2 školského zákona.

6) § 10 ods. 1 písm. c) školského zákona.

7) § 34 zákona Slovenskej národnej rady č. 78/1978 Zb. o školských zariadeniach v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 51/1984 Zb.).

8) § 4 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 79/1978 Zb.

9) § 10 ods. 1 školského zákona.

10) Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií ČSR a Ministerstva financií SSR č. 151/1978 Zb. o združovaní prostriedkov socialistických organizácií v znení vyhlášky č. 15/1984 Zb.

11) § 61 ods. 1 školského zákona.

12) § 61 ods. 2 školského zákona.