41

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva zahraničného obchodu

z 13. mája 1985

o neobchodných vývozoch a dovozoch vecí

Federálne ministerstvo zahraničného obchodu ustanovuje podľa § 54 zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím:


PRVÁ ČASŤ

NEOBCHODNÉ VÝVOZY A DOVOZY VECÍ FYZICKÝMI A PRÁVNICKÝMI OSOBAMI

Oddiel 1

Neobchodné vývozy a dovozy vecí fyzickými osobami

§ 1

(1) Na neobchodný vývoz (ďalej len ,,vývoz" ) vecí vyvážaných československými fyzickými osobami je potrebné povolenie, ak ide

a) o veci, ktorých povaha, množstvo alebo hodnota nie je primeraná uspokojovaniu osobných potrieb vyvážajúcej osoby pri jej dočasnom pobyte v zahraničí alebo ktoré nie sú potrebné na výkon jej dovolenej činnosti v zahraničí;

b) o veci vyvážané mimo rámca zahraničnoobchodnej činnosti na iné účely ako na primerané uspokojenie osobných potrieb vyvážajúcej osoby pri jej dočasnom pobyte v zahraničí alebo na výkon jej dovolenej činnosti v zahraničí, pokiaľ sú vyvážané:

1. v cestovom styku a ich celková hodnota je vyššia ako 500 Kčs,

2. v mimocestovnom styku a ich celková hodnota je vyššia ako 300 Kčs;

c) veci uvedené v prílohe č. 1, ak je ich celková hodnota vyššia ako 50 Kčs, ak sú vyvážané mimo rámca zahraničnoobchodnej činnosti na iné účely ako na primerané uspokojovanie osobných potrieb vyvážajúcej osoby pri jej dočasnom pobyte v zahraničí alebo na výkon jej dovolenej činnosti v zahraničí.

(2) Na vývoz vecí vyvážaných zahraničnými fyzickými osobami je potrebné povolenie, ak ide o veci nadobudnuté v Československej socialistickej republike, pokiaľ neboli potrebné na primerané uspokojovanie osobných potrieb vyvážajúcej osoby pri jej dočasnom pobyte v Československej socialistickej republike alebo nie sú potrebné na primerané uspokojovanie jej osobných potrieb pri jej ceste z Československej socialistickej republiky. Na vývoz vecí nadobudnutých v Československej socialistickej republike na iné účely, než na primerané uspokojovanie osobných potrieb vyvážajúcej osoby pri jej dočasnom pobyte v Československej socialistickej republike alebo na primerané uspokojovanie jej osobných potrieb pri ceste z Československej socialistickej republiky, vyvážaných mimo rámca zahraničnoobchodnej činnosti, v prípadoch, na ktoré sa nevzťahujú zákazy vývozu (§ 7) je potrebné povolenie:

1. v cestovnom styku, ak

aa) ich celková hodnota je vyššia ako 500 Kčs,

bb) sú uvedené v prílohe č. 1,

2. v mimocestovnom styku.

(3) Povolenie na vývoz predmetov filatelistického záujmu mimo rámca zberateľskej výmeny je vždy potrebné, ak ide

a) o vývoz predmetov filatelistického záujmu v hodnote vyššej ako 100 Kčs, najviac však 100 kusov,

b) štvrtý a ďalší vývoz predmetov filatelistického záujmu v jednom kalendárnom roku.

(4) Bez povolenia, ktoré by inak bolo potrebné podľa odsekov 1 a 2, možno vyvážať:

a) veci vyvážané zahraničnými fyzickými osobami, pokiaľ tieto veci boli zakúpené v československých organizáciách oprávnených predávať tovar za devízové prostriedky, ak sú tieto veci vyvážané do jedného roka odo dňa predaja a ak ich nákup je preukázaný dokladom tejto organizácie;

b) veci, ktorých vývoz je oslobodený od povolenia podľa medzinárodných zmlúv, ktorými je Československá socialistická republika viazaná;

c) truhly a urny, v ktorých sa dopravujú telesné pozostatky do zahraničia, ako aj truhly a urny zasielané do zahraničia na prevoz telesných pozostatkov zo zahraničia do Československej socialistickej republiky a kvetinové ozdoby na pohrebné účely;

§ 2

(1) Na neobchodný dovoz (ďalej len ,,dovoz" ) vecí dovážaných československými fyzickými osobami je potrebné povolenie, ak ide

a) o veci nadobudnuté v zahraničí, pokiaľ nie sú dovážané na primerané uspokojovanie osobných potrieb dovážajúcej osoby alebo na primerané uspokojovanie potrieb príslušníkov jej rodiny;

b) veci v hodnote nad 5000 Kčs nadobudnuté v zahraničí na iné účely ako na primerané uspokojovanie osobných potrieb dovážajúcej osoby alebo na primerané uspokojovanie potrieb príslušníkov jej rodiny, dovážané mimo rámca zahraničnoobchodnej činnosti;

c) veci nadobudnuté v zahraničí, pokiaľ ich hodnota presahuje hodnotu pridelených alebo v zahraničí dovoleným spôsobom získaných devízových prostriedkov, ktoré môžu podľa platných predpisov použiť na nákup vecí.

(2) Na dovoz vecí zahraničnými fyzickými osobami je potrebné povolenie, ak ide

a) o veci, ktorých povaha, množstvo alebo hodnota nie je primeraná uspokojovaniu osobných potrieb dovážajúcej osoby pri jej pobyte v Československej socialistickej republike alebo ktoré nie sú potrebné na výkon jej dovolenej činnosti v Československej socialistickej republike;

b) veci v hodnote nad 5000 Kčs nadobudnuté v zahraničí, dovážané mimo rámca zahraničnoobchodnej činnosti na iné účely ako na primerané uspokojovanie osobných potrieb dovážajúcej osoby pri jej pobyte v Československej socialistickej republike alebo na výkon jej dovolenej činnosti v Československej socialistickej republike.

(3) Povolenie na dovoz predmetov filatelistického záujmu mimo rámca zberateľskej výmeny je vždy potrebné, ak ide

a) o dovoz predmetov filatelistického záujmu v mimocestovnom styku v hodnote vyššej ako 100 Kčs, najviac však 100 kusov;

b) o štvrtú a ďalšiu zásielku predmetov filatelistického záujmu v jednom kalendárnom roku.

(4) Bez povolenia, ktoré by inak bolo potrebné podľa odsekov 1 a 2, možno dovážať:

a) veci, ktorých dovoz je oslobodený od povolenia podľa medzinárodných zmlúv, ktorými je Československá socialistická republika viazaná;

b) truhly a urny, v ktorých sa dopravujú telesné pozostatky do Československej socialistickej republiky, ako aj truhly a urny zasielané do Československej socialistickej republiky na prevoz telesných pozostatkov z Československej socialistickej republiky do zahraničia a kvetinové ozdoby na pohrebné účely;

§ 3

(1) Podľa tejto vyhlášky sa za primeranú na uspokojovanie osobných potrieb v cestovnom styku rozumie taká povaha, množstvo alebo hodnota vecí, ktorá zodpovedá dĺžke a účelu cesty a ďalším okolnostiam hodným zreteľa.

(2) Ak medzinárodné zmluvy, ktorými je Československá socialistická republika viazaná, neustanovujú niečo iné, považuje sa pri týchto druhoch vecí za primerané na uspokojovanie osobných potrieb pri ceste u každej cestujúcej osoby najviac:

a) 1 liter liehovín (vyvážaných alebo dovážaných osobami staršími ako 18 rokov);

b) 2 litre vína (vyvážaného alebo dovážaného osobami staršími ako 18 rokov);

c) 250 ks cigariet alebo tomu zodpovedajúce množstvo iných tabakových výrobkov.

Oddiel 2

Zberateľská výmena predmetov filatelistického záujmu so zahraničím

§ 4

(1) Zberateľskú výmenu predmetov filatelistického záujmu so zahraničím (ďalej len ,,zberateľská výmena" ) môžu vykonávať iba členovia Zväzu československých filatelistov, ktorí sú na zberateľskú výmenu vo Zväze československých filatelistov zapísaní (ďalej len ,,zberatelia" ).

(2) Zberateľskú výmenu možno vykonávať len prostredníctvom strediska zberateľskej výmeny, ktoré túto výmenu kontroluje a eviduje.

§ 5

(1) Zberatelia môžu v rámci zberateľskej výmeny v jednom kalendárnom roku doviezť predmety filatelistického záujmu v cene neprevyšujúcej sumu 1000 Kčs a odoslať 24 zásielok v cene neprevyšujúcej sumu 1000 Kčs, z toho neupotrebených československých noviniek sa smie ročne vymeniť za 750 Kčs; neupotrebené československé známky sa môžu vymieňať až po uplynutí 60 dní odo dňa ich vydania.

(2) Cena predmetov filatelistického záujmu odosielaných v jednej zásielke nesmie prekročiť sumu 500 Kčs, pričom v jednej zásielke môže byť len jedna séria neupotrebených československých známok tej istej emisie.

(3) Rozdiel cien zásielok predmetov filatelistického záujmu vyvážaných a dovážaných jedným zberateľom v jednom kalendárnom roku nesmie byť vyšší ako 250 Kčs.

(4) Za novinky sa považujú neupotrebené československé známky, od dátumu vydania ktorých uplynul jeden rok.

Oddiel 3

Vývozy a dovozy vecí právnickými osobami

§ 6

(1) Na vývoz a dovoz vecí právnickými osobami je potrebné povolenie.

(2) Ustanovenie odseku 1 neplatí

a) pri vývoze a dovoze uskutočňovanom ústrednými orgánmi Československej socialistickej republiky, Českej

socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky;

b) pri vývoze a dovoze, ktorý je oslobodený od povolenia podľa medzinárodných zmlúv, ktorými je Československá socialistická republika viazaná;

c) pri vývoze a dovoze uskutočňovanom právnickými osobami požívajúcimi v Československej socialistickej republike diplomatické alebo konzulárne výsady a imunity na uspokojovanie potrieb, ktoré sú obdobné osobným potrebám fyzických osôb;

d) pri vývoze a dovoze vecí, ktoré sú potrebné pre právne konanie;

e) v kultúrnej alebo športovej oblasti pri vývoze vecí, ktoré československé právnické osoby potrebujú na výkon ich dovolenej činnosti v zahraničí, a pri dovoze vecí, ktoré zahraničné osoby potrebujú na výkon ich dovolenej činnosti v Československej socialistickej republike;

f) pri vývoze a dovoze odborných publikácií a informatívnych podkladov uskutočňovanom pri bezplatnej výmene medzi československými a zahraničnými knižnicami, vedeckými ústavmi, vysokými školami, múzeami a galériami v množstve výtlačkov primeranom vlastným potrebám, pokiaľ tieto právnické osoby sú na takú výmenu určené nadriadenými ústrednými orgánmi po dohode s Federálnym ministerstvom zahraničného obchodu;

g) pri vývoze a dovoze dokumentov, informatívnych podkladov alebo primeraného množstva vzoriek a preparátov, ktoré nemožno nahradiť dokumentáciou, ak sú potrebné na uzavretie alebo plnenie zmlúv o vedeckotechnickej spolupráci;

h) pri vývoze a dovoze zvukových a obrazových záznamov v rámci výmeny programov medzi československými a zahraničnými rozhlasovými a televíznymi organizáciami;

i) pri vývoze a dovoze biologických orgánov a tkanív zdravotníckymi organizáciami za účelom transplantácie;

j) na vývoz pohonných hmôt potrebných pre pohyb vozidiel československých právnických osôb v zahraničí;

k) na vývoz vecí zakúpených zahraničnými právnickými osobami v československých organizáciách oprávnených predávať tovar za devízové prostriedky, ak sú tieto veci vyvážané do jedného roka odo dňa predaja a ak ich nákup je preukázaný dokladom tejto organizácie;

l) pri vývoze a dovoze vecí potrebných na záchranné akcie vykonávané podľa medzinárodných zmlúv;

m) pri vývoze vecí zahraničnými právnickými osobami, ktoré tieto osoby dovolene doviezli do Československej socialistickej republiky, a pri dovoze vecí československými právnickými osobami, ktoré tieto osoby dovolene vyviezli z Československej socialistickej republiky.

DRUHÁ ČASŤ

ZÁKAZY VÝVOZU A DOVOZU VECÍ

§ 7

(1) Zakázaný je vývoz vecí:

a) zahraničnými fyzickými osobami v cestovnom styku, ktorých pobyt v Československej socialistickej republike nepresiahol jeden deň, v celkovej hodnote prevyšujúcej 150 Kčs

b) zahraničnými fyzickými osobami v cestovnom styku, ktorých pobyt v Československej socialistickej republike nepresiahol dva dni, v celkovej hodnote prevyšujúcej 300 Kčs,

c) zahraničnými fyzickými osobami v cestovnom styku, ktorých pobyt v Československej socialistickej republike nepresiahol dva dni, ktorých celková hodnota prevyšuje výšku preukázateľne v súlade s platnými predpismi dovezených alebo zamenených československých platobných prostriedkov,

d) zahraničnými fyzickými osobami v cestovnom styku, ktorých pobyt v Československej socialistickej republike presiahol dva dni, ktorých celková hodnota presahuje výšku 50 % preukázateľne v súlade s platnými predpismi dovezených alebo zamenených československých platobných prostriedkov,

e) zahraničnými fyzickými osobami v mimocestovnom styku, ktorých celková hodnota presahuje výšku 50 % preukázateľne v súlade s platnými predpismi dovezených alebo zamenených československých platobných prostriedkov,

f) uvedených v prílohe č. 2.

(2) Zákazy vývozu vecí podľa odseku 1 neplatia, ak ide o:

a) vývoz vecí zahraničnou fyzickou osobou,

1. pokiaľ boli tieto veci potrebné na primerané uspokojovanie naliehavých osobných potrieb vyvážajúcej osoby pri jej dočasnom pobyte v Československej socialistickej republike alebo sú potrebné na primerané uspokojovanie jej osobných potrieb pri ceste z Československej socialistickej republiky,

2. pokiaľ ich táto zakúpila v čs. organizáciach oprávnených na predaj tovaru za devízové prostriedky, ak sú tieto veci vyvážané do jedného roka odo dňa predaja a ak je ich nákup doložený dokladom tejto organizácie,

3. ktorých vývoz je upravený medzinárodnými zmluvami, ktorými je Československá socialistická republika viazaná,

b) vývoz vecí osobami požívajúcimi v Československej socialistickej republike diplomatické alebo konzulárne výsady a imunity,

c) vývoz vecí československou alebo zahraničnou fyzickou osobou v súvislosti s jej sťahovaním,

d) vývoz vecí československou fyzickou osobou na primerané uspokojovanie jej osobných potrieb pri ceste z Československej socialistickej republiky alebo pri jej dočasnom pobyte v zahraničí,

e) vývoz vecí česko-slovenskou fyzickou osobou v iných prípadoch, ako sú uvedené pod písmenom d), v hodnote neprevyšujúcej 50 Kčs, s výnimkou starožitností a výrobkov zo zlata a striebra,

f) vývoz vecí československou alebo zahraničnou osobou a uplatnenie zákazu by viedlo k neodôvodneným tvrdostiam.

(3) Dovoz vecí uvedených v prílohe č. 4 je zakázaný.

§ 8

Orgány colnej správy kontrolujú, či veci, ktorých vývoz alebo dovoz je upravený osobitnými predpismi, sú vyvážané a dovážané v súlade s týmito predpismi.

TRETIA ČASŤ

ROZHODOVANIE O PRÍPUSTNOSTI VÝVOZU A DOVOZU VECÍ

Oddiel 1

Pôsobnosť orgánov colnej správy

§ 9

Federálne ministerstvo zahraničného obchodu - Ústredná colná správa:

a) riadi Colné riaditeľstvo pre Českú socialistickú republiku a Colné riaditeľstvo pre Slovenskú socialistickú republiku pri výkone pôsobnosti ustanovenej touto vyhláškou;

b) rozhoduje o udelení povolenia právnickým osobám na opakované vývozy alebo dovozy vecí, ak sa tieto vývozy alebo dovozy majú uskutočňovať tak z miest na území Českej socialistickej republiky, ako aj z miest na území Slovenskej socialistickej republiky alebo tak do miest Českej socialistickej republiky, ako aj do miest Slovenskej socialistickej republiky;

c) robí opatrenia na zamedzenie neodôvodneným tvrdostiam, ktoré by mohli vzniknúť pri vývoze vecí československými alebo zahraničnými osobami, ktorý je inak zakázaný;

d) rozhoduje o odvolaní proti rozhodnutiu Colného riaditeľstva pre Českú socialistickú republiku a Colného riaditeľstva pre Slovenskú socialistickú republiku o udelení povolenia na vývoz alebo dovoz vecí.

§ 10

Colné riaditeľstvo pre Českú socialistickú republiku a Colné riaditeľstvo pre Slovenskú socialistickú republiku:

a) riadia colnice pri výkone pôsobnosti ustanovenej touto vyhláškou;

b) rozhodujú o udelení povolenia právnickým osobám na opakované vývozy alebo dovozy vecí, ak sa tieto vývozy alebo dovozy majú uskutočňovať z miest na území Českej socialistickej republiky alebo z miest na území Slovenskej socialistickej republiky;

c) rozhodujú o odvolaní proti rozhodnutiu colníc o udelení povolenia na vývoz alebo dovoz vecí.

§ 11

(1) Colnice:

a) rozhodujú o udelení povolenia na jednorázový vývoz alebo dovoz vecí;

b) kontrolujú, či sa vývoz alebo dovoz vecí uskutočňuje v súlade s touto vyhláškou.

(2) Príslušná rozhodnúť o udelení povolenia na jednorázový vývoz alebo dovoz vecí je colnica, v územnom obvode ktorej má dovážajúca alebo vyvážajúca fyzická osoba svoje bydlisko alebo pobyt a právnická osoba svoje sídlo alebo kde vykonáva činnosť, na ktorú bola zriadená.

(3) Vo výnimočných prípadoch, najmä ak to prevádzkové pomery umožňujú, môže povolenie na jednorázový vývoz vecí zahraničnými osobami v cestovnom styku udeliť pohraničná colnica.

(4) Ak to prevádzkové pomery umožňujú, udeľuje jednorázové povolenie na dovoz vecí v cestovnom styku pohraničná colnica.

§ 12

V odôvodnených prípadoch môžu aj iné orgány colnej správy ako uvedené v § 11 vykonávať pôsobnosť ustanovenú v § 11 ods. 1.

Oddiel 2

Povoľovanie vývozov a dovozov vecí

§ 13

(1) Povolenie na vývoz alebo dovoz vecí vydá príslušný povoľujúci orgán na žiadosť vyvážajúcej alebo dovážajúcej osoby.

(2) Ak sa žiadosť o povolenie na vývoz alebo dovoz vecí podáva písomne, môže orgán colnej správy požadovať, aby táto žiadosť bola podaná na predpísanom tlačive.

§ 14

Na veci vyvážané v súvislosti so sťahovaním osôb udelí povoľujúci orgán ďalšie povolenie iba vtedy, ak sa mu v žiadosti o vývoz prvej časti písomne oznámia všetky ďalšie veci, na ktoré sa bude ďalej žiadať povolenie na vývoz. Žiadosť o povolenie musí byť podaná najneskoršie do dvoch rokov od vysťahovania osoby.

§ 15

Povolenie platí tri mesiace odo dňa vydania, ak v ňom nie je ustanovené niečo iné. Platnosť povolenia sa môže v odôvodnených prípadoch predĺžiť.

ŠTVRTÁ ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 16

(1) Ak je prípustnosť alebo primeranosť vývozov alebo dovozov závislá od ceny vecí, rozumie sa cenou podľa tejto vyhlášky cena, za ktorú československé právnické osoby predávajú tieto alebo porovnateľné veci fyzickým osobám za československú menu, a to cena platná v čase vydania povolenia na vývoz alebo platná v čase dovozu.

(2) Známky a celiny sa oceňujú takto:

a) československé známky a celiny podľa katalógu Pofis,

b) známky a celiny ostatných krajín podľa katalógu medzinárodne uznávaných.

(3) Predmetmi filatelistického záujmu sa rozumejú:

a) poštové známky,

b) poštové celiny,

c) celistvosti,

d) odtlačky pečiatok,

e) obálky prvého dňa,

f) nálepné listy,

g) tzv. ministerské tlače,

h) čiernotlače.

(4) Ak vyvážajúca alebo dovážajúca osoba preukáže cenu vecí alebo ak sú pochybnosti o jej skutočnej výške, môže orgán colnej správy určiť cenu podľa odsekov 1 a 2. Ak to orgán colnej správy považuje za účelné alebo ak o to požiada vyvážajúca alebo dovážajúca osoba, určí colný orgán hodnotu vecí na základe znaleckého posudku na náklad vyvážajúcej alebo dovážajúcej osoby.

§ 16a

Zoznamy vecí, ktoré je zakázané z Československej socialistickej republiky vyvážať alebo na vývoz ktorých je potrebné povolenie podľa príloh 1 a 2 vyhlášky, sú vyvesené na všetkých hraničných prechodoch v príslušných jazykových mutáciách.

§ 17

Povolenia na neobchodné vývozy a dovozy vecí, ako aj výnimky udelené podľa doterajších predpisov, sa považujú za povolenia a výnimky udelené podľa tejto vyhlášky.


§ 18

Zrušujú sa tieto vyhlášky Federálneho ministerstva zahraničného obchodu:

a) č. 59/1980 Zb. o neobchodných vývozoch a dovozoch vecí,

b) č. 108/1981 Zb., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 59/1980 Zb. o neobchodných vývozoch a dovozoch vecí,

c) č. 111/1983 Zb., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 59/1980 Zb. o neobchodných vývozoch a dovozoch vecí v znení vyhlášky č. 108/1981 Zb., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 59/1980 Zb. o neobchodných vývozoch a dovozoch vecí,

d) vyhláška č. 36/1984 Zb., ktorou sa mení vyhláška č. 59/1980 Zb. o neobchodných vývozoch a dovozoch vecí v znení vyhlášky č. 108/1981 Zb.

§ 19

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júnom 1985.

Článok II

Ustanovenie tejto vyhlášky sa nevzťahuje na osobné automobily, ktoré boli dopravené na česko-slovenské územie do 14. júna 1990 včítane.


Minister:

Ing. Urban CSc. v. r.


Príloha č. 1 vyhlášky č. 41/1985 Zb.

Veci, na vývoz ktorých je potrebné povolenie
[§ 1 ods. 1 písm. c) a § 1 ods. 2 bod 1.bb) vyhlášky]:

1. pohonné látky vyvážané v rezervných nádobách

2. potraviny a potravinárske výrobky cudzieho pôvodu

3. výrobky zo zlata a striebra (s výnimkou šperkov a ozdôb strieborných alebo pozlatených so vsadenými českými granátmi alebo inými polodrahokamami čs. provenience, pokiaľ tieto výrobky nie sú starožitnosťami).

Príloha č. 2 vyhlášky č. 41/1985 Zb.

Veci, ktorých vývoz je zakázaný
(§ 7 ods. 1 vyhlášky):

1. starožitnosti.

Príloha č. 4 vyhlášky č. 41/1985 Zb.

Veci, ktorých dovoz je zakázaný (§ 7 ods. 2 vyhlášky):

1. čistý lieh (etylalkohol)

2. veci propagujúce vojnu a násilie, fašizmus a nacizmus, rasovú diskrimináciu a veci, ktoré odporujú ľudskosti.

3. osobné automobily s dvojtaktným motorom