Vyhláška č. 20/1985 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o vedeckej a kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Seychelskej republiky

Čiastka 5/1985
Platnosť od 01.04.1985
Účinnosť od 16.04.1985
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 13 dňom 18. decembra 1984.

20

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

zo 7. februára 1985

o Dohode o vedeckej a kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Seychelskej republiky


Dňa 28. februára 1984 bola vo Victorii podpísaná Dohoda o vedeckej a kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Seychelskej republiky. Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 13 dňom 18. decembra 1984.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

DOHODA

o vedeckej a kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Seychelskej republiky

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Seychelskej republiky

vedené prianím upevňovať vzájomné styky a rozvíjať vedeckú a kultúrnu spoluprácu medzi oboma štátmi,

presvedčené, že táto spolupráca spočívajúca na zásadách vzájomného dodržiavania zvrchovanosti a územnej celistvosti, rovnosti, nezasahovania do vnútorných záležitostí a vzájomnej výhodnosti prispeje k posilneniu priateľských vzťahov medzi národmi oboch štátov,

rozhodli sa uzavrieť túto Dohodu:

Článok 1

Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu v oblasti školstva, kultúry, vedy, umenia, filmu, hromadných oznamovacích prostriedkov, športu a telesnej výchovy, ako aj zdravotníctva.

Článok 2

Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu a výmenu informácií a skúseností medzi svojimi vzdelávacími, kultúrnymi, zdravotníckymi, vedeckými a umeleckými organizáciami, a to najmä:

a) umožňovaním vzájomných návštev vysokoškolských profesorov, učiteľov a iných pracovníkov odborných a vedeckých zariadení,

b) usporadúvaním výstav kultúrneho, umeleckého, politického a informačného charakteru vo svojich štátoch,

c) usporadúvaním koncertov, divadelných predstavení a iných umeleckých akcií predstavujúcich ľudovú kultúru oboch štátov,

d) prekladaním a vydávaním literárnych a vedeckých diel v súlade s právnymi predpismi oboch zmluvných strán o autorských právach,

e) výmenou kníh a ďalších publikácií z oblasti školstva, kultúry, vedy a umenia, ako aj rôznych audiovizuálnych pomôcok,

f) výmenou informácií o živote ľudu oboch štátov za účelom vzájomného poznávania skúseností,

g) výmenou odborníkov z oblasti školstva, kultúry, zdravotníctva a vedy,

h) výmenou a uvádzaním filmov na neobchodnom aj obchodnom základe.

Článok 3

Zmluvné strany budú dbať na to, aby v učebniciach a školských osnovách boli šírené objektívne informácie o živote a pokroku dosiahnutom ľudom oboch štátov.

Článok 4

Zmluvné strany budú v súlade so svojimi možnosťami poskytovať štipendiá študentom a postgraduantom druhej zmluvnej strany na štúdium na svojich vysokých školách alebo iných školských či vedeckých zariadeniach.

Článok 5

Zmluvné strany budú skúmať podmienky uznávania rovnocennosti dokladov o vzdelaní a vedeckých hodnostiach získaných na vysokých školách alebo iných školských či vedeckých zariadeniach oboch štátov. Tieto podmienky budú upravené osobitnou dohodou.

Článok 6

Zmluvné strany budú umožňovať občanom štátu druhej zmluvnej strany v súlade s platnými predpismi svojich štátov prístup do historických archívov, knižníc, múzeí a galérií.

Článok 7

Zmluvné strany budú uľahčovať občanom štátu druhej zmluvnej strany účasť na kongresoch, konferenciách, festivaloch, seminároch a na ďalších odborných stretnutiach s medzinárodnou účasťou usporadúvaných na svojich štátnych územiach v oblastiach uvedených v čl. 1.

Článok 8

Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu medzi tlačovými agentúrami, filmovými, rozhlasovými a televíznymi organizáciami svojich štátov.

Článok 9

Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu v oblasti športu a medzi organizáciami žien a mládeže svojich štátov.

Článok 10

Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu medzi orgánmi spravujúcimi zoologické záhrady v Československej socialistickej republike a národné parky v Seychelskej republike.

Článok 11

Zmluvné strany poskytnú v súlade so svojimi platnými predpismi občanom štátu druhej zmluvnej strany, ktorí sú vyslaní podľa tejto Dohody, potrebné podmienky pre plnenie ich úloh.

Občania štátu vysielajúcej zmluvnej strany sú povinní dodržiavať vnútroštátne predpisy štátu prijímajúcej zmluvnej strany.

Článok 12

Zmluvné strany budú za účelom plnenia tejto Dohody dojednávať vždy na určité časové obdobie vykonávacie plány, ktoré budú obsahovať dohodnuté akcie a ich finančné podmienky.

Článok 13

Táto Dohoda podlieha schváleniu podľa vnútroštátnych predpisov oboch zmluvných strán a nadobudne platnosť dňom výmeny nót o schválení.

Táto Dohoda sa dojednáva na dobu 5 rokov a potom bude vždy mlčky predlžovaná o ďalších päť rokov, pokiaľ ju niektorá zo zmluvných strán písomne nevypovie najmenej 6 mesiacov pred uplynutím prebiehajúceho obdobia platnosti.

Dané vo Victorii 28. februára 1984 vo dvoch vyhotoveniach v českom a anglickom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu
Československej socialistickej republiky:
Milan Dudáš v. r .
mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec

Za vládu

Seychelskej republiky:

James Michel v. r.

minister školstva a informácií

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.