Vyhláška č. 45/1985 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vykonávaní záznamov o vzniku a skončení pracovných vzťahov do občianskych preukazov

Čiastka 11/1985
Platnosť od 10.06.1985 do31.08.1993
Účinnosť od 10.06.1985 do31.08.1993
Zrušený 162/1993 Z. z.

45

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí

z 1. apríla 1985,

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vykonávaní záznamov o vzniku a skončení pracovných vzťahov do občianskych preukazov

Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí ustanovuje podľa § 25 ods. 3 Zákonníka práce po dohode s Federálnym ministerstvom vnútra a po prerokovaní s Ústrednou radou odborov:


§ 1

Rozsah platnosti

Vyhláška sa vzťahuje na záznamy o vzniku a skončení pracovného (učebného) pomeru, členského pomeru k výrobnému družstvu alebo k jednotnému roľníckemu družstvu a internej ašpirantúry (ďalej len „pracovný vzťah“) vykonávané organizáciami do občianskych preukazov v prípadoch ustanovených nariadením vlády Československej socialistickej republiky.1)

§ 2

Záznam o vzniku pracovného vzťahu

(1) Záznam o vzniku pracovného vzťahu sa robí obdĺžnikovou pečiatkou s výškou do 35 mm a dĺžkou do 60 mm, v ktorej je uvedený názov organizácie, s ktorou je občan v pracovnom vzťahu, a adresa jej sídla (ďalej len „vstupná pečiatka“). Do odtlačku vstupnej pečiatky vyplní pracovník organizáciou na to poverený (ďalej len „poverený pracovník“) deň, od ktorého je občan v organizácii zamestnaný, deň vykonania záznamu a záznam podpíše.

(2) Ak pri organizačných zmenách v organizácii pracovný vzťah občana nekončí, ale práva a povinnosti organizácie z pracovného vzťahu prechádzajú na inú organizáciu,2) upraví organizácia, na ktorú tieto práva a povinnosti prešli, záznam o vzniku pracovného vzťahu uvedený v odseku 1. Úpravu vykoná poverený pracovník tak, že pod vstupnú pečiatku predchádzajúcej organizácie uvedie slová „Organizačná zmena ku dňu“ a pripojí deň, ku ktorému prešli práva a povinnosti z pracovného vzťahu občana (t. j. deň, keď nadobudlo účinnosť rozhodnutie o organizačnej zmene); pod tento text odtlačí vstupnú pečiatku, prečiarkne v ňom rubriku o vzniku zamestnania, vyplní deň vykonania záznamu a záznam podpíše.

(3) Pokiaľ organizácia, na ktorú prešli práva a povinnosti z pracovného vzťahu občana, nemá výnimočne v čase účinnosti organizačnej zmeny vstupnú pečiatku, vykoná poverený pracovník úpravu uvedenú v odseku 2 ručne tak, že pod slová „Organizačná zmena ku dňu“ pripojí deň prechodu práv a povinností, názov a sídlo organizácie, deň vykonania úpravy, pečiatku organizácie a záznam podpíše.

(4) Podľa ustanovení odsekov 2 a 3 postupuje organizácia aj v prípade, ak dôjde iba ku zmene jej názvu alebo sídla.

§ 3

Záznam o skončení pracovného vzťahu

(1) Záznam o skončení pracovného vzťahu sa robí obdĺžnikovou pečiatkou s rozmermi uvedenými v § 2 ods. 1, v ktorej je uvedený názov organizácie a adresa jej sídla (ďalej len „výstupná pečiatka“). Do odtlačku výstupnej pečiatky vyplní poverený pracovník deň skočenia pracovného vzťahu, deň vykonania záznamu a záznam podpíše.

(2) Ak ide o skončenie členského pomeru alebo internej ašpirantúry, vykoná poverený pracovník na odtlačku výstupnej pečiatky príslušnú úpravu („Členský pomer sa skončil dňa“ alebo „Interná ašpirantúra sa skončila dňa“).


§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Ing. M. Boďa v. r.


Príloha vyhlášky č. 45/1985 Zb.

VZORY
vykonávania záznamov o vzniku a skončení pracovných vzťahov do občianskych preukazov

Vzory

Poznámky pod čiarou

1) § 1 až 3 nariadenia vlády ČSSR č. 54/1975 Zb., ktorým sa vykonáva Zákonník práce. § 64 ods. 4 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon). § 14 ods. 3 zákona č. 39/1977 Zb. o výchove nových vedeckých pracovníkov a o ďalšom zvyšovaní kvalifikácie vedeckých pracovníkov.§ 2 ods. 1 písm. b) a ods. 2 písm. b) vyhlášky Československej akadémie vied č. 54/1977 Zb., ktorou sa upravujú niektoré podrobnosti o pracovnoprávnych vzťahoch účastníkov vedeckej výchovy a študijných pobytov a o poskytovaní štipendií.

2) § 249 až 251 Zákonníka práce.§ 99 ods. 4 zákona č. 122/1975 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve.