Vyhláška č. 57/1985 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Venezuelskej republiky

Čiastka 16/1985
Platnosť od 31.07.1985
Účinnosť od 15.08.1985
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 10 dňom 30. mája 1985

57

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 21. júna 1985

o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Venezuelskej republiky


Dňa 25. októbra 1983 bola v Prahe podpísaná Dohoda o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Venezuelskej republiky. Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 10 dňom 30. mája 1985.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

DOHODA

o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Venezuelskej republiky

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Venezuelskej republiky,

vedené snahou o upevnenie priateľských stykov medzi oboma štátmi,

rozhodnuté na základe vzájomnej dohody podporovať rozvoj spolupráce v oblasti kultúry, školstva, vedy a športu,

prajúc si vytvoriť základ pre širokú kultúrnu výmenu,

dohodli sa takto:

Článok 1

Zmluvné strany budú rozširovať a upevňovať vzájomnú spoluprácu v oblasti kultúry, umenia, školstva, vedy, tlače, rozhlasu, televízie, filmu, telesnej výchovy a športu.

Článok 2

Zmluvné strany, s cieľom rozvoja spolupráce podľa tejto Dohody, budú podporovať:

1. vytváranie podmienok pre štúdium, výcvik alebo výskum a špecializáciu kvalifikovaných občanov druhého štátu na vysokých školách a ďalších vzdelávacích, kultúrnych a športových inštitúciach svojich štátov;

2. uskutočňovanie kultúrnych akcií, kongresov, konferencií a festivalov;

3. výmenu umelcov, odborníkov z oblasti kultúry, školstva, vedy a športovcov;

4. usporiadanie výstav a ďalších akcií prispievajúcich k propagovaniu kultúrnych hodnôt jednej zmluvnej strany na štátnom území druhej zmluvnej strany;

5. výmenu, prekladanie a šírenie kníh, novín, časopisov a iných publikácií.

Článok 3

Každá zmluvná strana v súlade s ustanoveniami právnych predpisov platných na jej štátnom území poskytne druhej zmluvnej strane nevyhnutné uľahčenia pre vstup, pobyt a výjazd osôb zaoberajúcich sa činnosťou súvisiacou s vykonávaním tejto Dohody, ako aj pre dovoz materiálov a vybavenia potrebných na uskutočňovanie programov uvedených v článku 8 tejto Dohody.

Článok 4

Zmluvné strany posúdia udeľovanie štipendií alebo odborných stáží študentom, odborníkom, vedeckým pracovníkom, umelcom a športovcom druhej zmluvnej strany s cieľom umožniť štúdium, výskumy, špecializáciu alebo výcvik.

Článok 5

Zmluvné strany umožnia rokovanie príslušných orgánov za účelom vzájomného uznávania platnosti vysvedčení a vedeckých hodností v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi príslušnej zmluvnej strany.

Článok 6

Zmluvné strany budú podporovať v súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi predpismi výmeny v oblasti rozhlasu, televízie a filmu.

Článok 7

Zmluvné strany budú napomáhať spoluprácu športových inštitúcií oboch štátov prostredníctvom organizovania súťaží a výmen družstiev, športovcov, trénerov, odborníkov a vedeckých pracovníkov z oblasti športu.

Článok 8

Zmluvné strany, s cieľom uľahčiť vykonávanie tejto Dohody, vypracujú vždy na určité časové obdobie programy kultúrnych, vedeckých a športových výmen, ktoré budú zahŕňať najmä určenie cieľov týchto programov, pracovné harmonogramy, spôsoby financovania a záväzky každej zo zmluvných strán.

Článok 9

Pochybnosti alebo rozpory vznikajúce medzi zmluvnými stranami týkajúce sa výkladu alebo vykonávania tejto Dohody sa budú riešiť rokovaním diplomatickou cestou.

Článok 10

Táto Dohoda nadobudne platnosť dňom, keď si obe zmluvné strany oznámia, že boli splnené zákonné podmienky nevyhnutné pre jej schválenie. Bude platiť po dobu piatich (5) rokov a bude sa mlčky predlžovať vždy na rovnako dlhé ďalšie obdobia. Môže byť kedykoľvek písomne vypovedaná diplomatickou cestou; v tomto prípade jej ustanovenia strácajú platnosť šesť (6) mesiacov odo dňa výpovede.

Ukončenie platnosti tejto Dohody sa nedotýka práve uskutočňovaných programov, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

Dané v Prahe 25. októbra 1983 vo dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v českom a španielskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

JUDr. Roman Nárožný v. r.

námestník ministra zahraničných vecí

Za vládu

Venezuelskej republiky:

Dr. Justo Oswaldo Páez Pumar v. r.

generálny riaditeľ ministerstva zahraničných vecí

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.