Vyhláška č. 13/1985 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva hutníctva a ťažkého strojárstva, Federálneho ministerstva všeobecného strojárstva a Federálneho ministerstva elektrotechnického priemyslu o základných podmienkach strojárskych a elektrotechnických dodávok uskutočňovaných vyššími dodávateľskými formami a niektorých ďalších dodávok určených pre tuzemsko

(v znení č. 29/1990 Zb., 103/1990 Zb.)

Čiastka 3/1985
Platnosť od 08.03.1985 do31.12.1991
Účinnosť od 01.05.1990 do31.12.1991

13

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva hutníctva a ťažkého strojárstva, Federálneho ministerstva všeobecného strojárstva a Federálneho ministerstva elektrotechnického priemyslu

z 15. januára 1985

o základných podmienkach strojárskych a elektrotechnických dodávok uskutočňovaných vyššími dodávateľskými formami a niektorých ďalších dodávok určených pre tuzemsko

Federálne ministerstvo hutníctva a ťažkého strojárstva, Federálne ministerstvo všeobecného strojárstva a Federálne ministerstvo elektrotechnického priemyslu po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi a Štátnou arbitrážou Československej socialistickej republiky ustanovujú podľa § 392 ods. 1 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v úplnom znení vyhlásenom pod číslom 45/1983 Zb. (ďalej len „zákon“):


PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1

Predmet úpravy a rozsah platnosti

Táto vyhláška upravuje hospodárske záväzky

a) pri príprave a uskutočňovaní strojárskych a elektrotechnických dodávok vyššími dodávateľskými formami (§ 2 ods. 1 a 2)1) a

b) pri dodávkach montáže a zmontovaných strojov, zariadení alebo konštrukcií, určených pre tuzemsko.

DRUHÁ ČASŤ

DODÁVKY USKUTOČŇOVANÉ VYŠŠÍMI DODÁVATEĽSKÝMI FORMAMI

PRVÁ HLAVA

Spoločné ustanovenia

§ 2

Základné pojmy

(1) Vyššími dodávateľskými formami podľa tejto vyhlášky sa rozumejú:

a) vyššie dodávky podľa druhej hlavy tejto časti,

b) vyššie dodávky podľa štvrtej hlavy tejto časti,

(2) Dodávky uskutočňované vyššími dodávateľskými formami sa realizujú ako finálne alebo generálne dodávky alebo finálne poddodávky.

(3) Súborom strojov a zariadení (ďalej len „súbor“) sa rozumejú stroje, zariadenia a prístroje, prípadne včítane príslušného systému riadenia, ktoré plnia spoločnú ucelenú funkciu určenú projektom.

(4) Systémom riadenia sa rozumejú zariadenia a prístroje, ktoré plnia spoločnú ucelenú funkciu určenú projektom. Ak je súčasťou systému riadenia počítačový systém (systémy), musí programové vybavenie systému riadenia zabezpečovať funkciu príslušnej časti systému riadenia určenou projektom.

DRUHÁ HLAVA

Vyššie dodávky podľa § 301 zákona

§ 52

Vady dodávok (K § 133, 290, 291, 294 a 306 zákona)

(1) Z hľadiska akosti svojej dodávky zodpovedá dodávateľ za použitý materiál a dielenské vyhotovenie a za konštrukciu dodaných strojov a zariadení (včítane náhradných dielcov), za správne spracovanie projektu alebo jeho časti, prípadne vykonávacej dokumentácie, pokiaľ boli súčasťou dodávky, za kvalitu a úplnosť dodanej montáže a dojednaným spôsobom za funkciu dodávky a za dosiahnutie dohovorených hodnôt akostných technických ukazovateľov (záruka za výkon).

(2) Vadou dodávky nie je

a) odchýlka od projektu, ktorá nemení prijaté riešenie a nezvyšuje cenu prác, ak bola dohodnutá aspoň odsúhlaseným zápisom v denníku,

b) nevyhnutnosť náhrady jednotlivých strojov a zariadení, prípadne ich súčastí po uplynutí ich životnosti alebo opotrebenie jednotlivých strojov a zariadení, prípadne ich súčastí v súlade s ich technickými podmienkami, normami a pod.

(3) Ak vyšší dodávateľ dodáva stroje a zariadenia alebo súbor z dovozu ako súčasť svojej dodávky (§ 7 ods. 2 a 3), zodpovedá za ich akosť rovno, ako keby použil tuzemské stroje a zariadenia alebo súbory.

§ 53

Výnimky zo záruky (K § 133 ods. 2 a § 291 zákona)

(1) Dodávateľ nezodpovedá

a) za poškodenie alebo zničenie bezpečnostných zariadení, ktorých účelom je, aby sa poškodili (zničili) pri priveľkom namáhaní, ku ktorému došlo pri plnení tejto ich funkcie, s výnimkou prípadov, že poškodenie spôsobila vada dodávky,

b) za vady vzniknuté v dôsledku nedodržania odovzdaných návodov na obsluhu a údržbu jednotlivých strojov a zariadení alebo použitím jednotlivých strojov a zariadení v pracovných podmienkach odlišných od dojednaných alebo obvyklých podmienok,

c) za vady alebo nedostatky dodávky, ktoré majú pôvod vo vadách cudzích strojov; to neplatí, ak dodávateľ pri začatí príslušných prác o vade cudzieho stroja vedel alebo musel vedieť a odberateľa na ňu neupozornil.

(2) Ak odberateľ, prípadne iná organizácia

a) bez účasti dodávateľa napriek tomu, že účasť dodávateľa sa dohodla, uvedie súbor alebo jeho časť do skúšobnej prevádzky,

b) bez predchádzajúcej písomnej dohody s dodávateľom vykoná alebo dá vykonať opravu na dodaných strojoch alebo zariadeniach; to neplatí, ak ide o opravy drobných vád, ktorých odstránenie neznesie odklad a na vykonanie ktorých nie je účasť dodávateľa potrebná,

c) bez súhlasu dodávateľa vykoná na dodaných strojoch a zariadeniach akékoľvek zmeny, predpokladá sa, že vzniknuté vady spôsobil odberateľ, ak nedokáže, že prevádzka, opravy alebo zmeny nemali vplyv na vznik vady.

§ 54

Reklamácie (K § 136, 294 a 308 zákona)

(1) Dodávateľ je povinný bez zbytočného odkladu odberateľovi oznámiť, akým spôsobom a dokedy vybaví reklamáciu alebo prečo reklamáciu neuznáva. Bezplatné odstránenie vady spočíva podľa voľby dodávateľa v oprave, výmene, prípadne v doplnení strojov a zariadení alebo ich častí.

(2) Ak bola vada reklamovaná síce v záručnej dobe, ale nie bez zbytočného odkladu po zistení a vada sa preto zväčšila, znáša odberateľ náklady, ktoré by neboli vznikli, keby vada bola reklamovaná bez zbytočného odkladu.

(3) Ak sa odberateľ s dodávateľom dohodne vykonať opravu na mieste, je odberateľ povinný zabezpečiť dodávateľovi v dohodnutom rozsahu pomocných pracovníkov a zariadenie, napr. lešenie, zdvíhadlá, ďalej drobný materiál a potrebnú energiu a hmoty (vodu, paru, elektrinu, plyn, stlačený vzduch a pod.); náklady s tým spojené uhrádza dodávateľ.

§ 55

Majetkové dôsledky porušenia záväzku

Povinnosť uhrádzať podľa § 147 zákona ušlý zisk súvisiaci s dodávkou súboru tvorí najviac 8 % z ceny dodávky.

ŠTVRTÁ HLAVA

Vyššie dodávky rekonštrukcií alebo modernizácií (K § 318b zákona)

§ 76

Zodpovednosť za vady (záruka) (K § 133 a 191 zákona)

(1) Dodávateľ nezodpovedá za vady alebo nedostatky dodávky spôsobené doterajším technologickým zariadením investora (prevádzateľa), ktoré jeho dodávku ovplyvňuje a ktoré nie je predmetom dodávky rekonštrukcie alebo modernizácie.

(2) Ak odberateľ neposkytol, prípadne nezabezpečil dodávateľovi odovzdanie riadnych a spoľahlivých východiskových údajov o stave strojov a zariadení, ktoré sú predmetom rekonštrukcie alebo modernizácie, predpokladá sa, že vzniknuté vady spôsobil odberateľ, pokiaľ nedokáže, že tieto nedostatky nemali vplyv na vznik vady.

§ 78

(1) Pre dodávky rekonštrukcií alebo modernizácií platia aj ustanovenia § 52 až 55.

(2) Ustanovenie § 56 platí obdobne.

(3) Pokiaľ ide o dodávky rekonštrukcií alebo modernizácií, ktoré nie sú vyššími dodávkami, uskutočňujú sa podľa § 318b zákona s primeraným použitím ustanovení tejto hlavy. Súčasne sa podľa povahy dodávky primerane použijú aj ustanovenia pre dodávky montáži alebo pre dodávky zmontovaných strojov, zariadení alebo konštrukcií.

TRETIA ČASŤ

DODÁVKY MONTÁŽE A ZMONTOVANÝCH STROJOV, ZARIADENÍ ALEBO KONŠTRUKCIÍ

PRVÁ HLAVA

Dodávky montáže (K § 315 zákona)

§ 85

Predĺženie záruky

Pokiaľ pre vady montáže dôjde k prerušeniu prevádzky, predlžuje sa záručná doba o čas od odoslania reklamácie do odstránenia vád.

DRUHÁ HLAVA

Dodávky zmontovaných strojov, zariadení alebo konštrukcií

§ 95

Zodpovednosť za vady (K § 133, 291 a 294 zákona)

Z hľadiska akosti svojej dodávky zodpovedá dodávateľ za použitý materiál a dielenské vyhotovenie a za konštrukciu dodaných strojov a zariadení, za kvalitu a úplnosť dodanej montáže a za funkciu dodávky.

§ 96

Zodpovednosť za vady počítačového systému (K § 133, 291 a 294 zákona)

(1) Záručná doba je jeden rok od splnenia dodávky.

(2) Ak je dodávka počítačového systému vadná, má odberateľ právo žiadať tiež nové bezvadné plnenie alebo zrušenie zmluvy, ak sa rovnaká vada, ktorá bráni prevádzke a používaniu počítačového systému, vyskytuje opakovane alebo ak počítačový systém v čase dlhšom ako 6 mesiacov nedosahuje určené alebo dohodnuté ukazovatele spoľahlivosti. Toto právo sa môže uplatniť tiež len na samostatne použiteľnú časť počítačového systému, a ak ide o vady programového vybavenia, na jeho príslušnú samostatnú časť.

(3) Odberateľ, ktorý má právo požadovať nové bezvadné plnenie alebo zrušenie zmluvy, má okrem toho právo na zaplatenie majetkovej sankcie vo výške 0,1% z ceny dodávky, prípadne časti dodávky, ktorej sa požiadavka na nové bezvadné plnenie alebo zrušenie zmluvy týka.

(4) Ak ide o vady programového vybavenia, na odstránenie ktorých treba poznať programy alebo výpisy z časti programového vybavenia, v ktorom sa vada prejavuje, je odberateľ povinný na žiadosť dodávateľa poskytnúť mu toto programové vybavenie a potrebné konzultácie.

§ 98

(1) Pre dodávky strojov platia ustanovenia § 53 ods. 1 písm. a) a b), ods. 2 písm. b) a c), § 54.

(2) Ustanovenie § 53 ods. 2 písm. a) platí primerane.

(3) Ustanovenia tejto hlavy sa obdobne používajú aj pri dodávkach zmontovaných strojov, ktorých súčasťou sú počítačové systémy, prípadne zariadenia pracujúce podľa programov realizovaných elektronickými riadiacimi jednotkami obdobnými počítačovým systémom.


ŠTVRTÁ ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 101

Ustanoveniami tejto vyhlášky sa spravujú právne vzťahy vzniknuté po dni jej účinnosti. Organizácie sa však môžu dohodnúť, že sa touto vyhláškou spravujú aj právne vzťahy založené hospodárskymi zmluvami uzavretými pred účinnosťou tejto vyhlášky.

§ 103

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. aprílom 1985.


Minister všeobecného strojárstva ČSSR:

Ing. Bahyl v. r.

Minister hutníctva a ťažkého strojárstva ČSSR

Ing. Saul v. r.

Minister elektrotechnického priemyslu ČSSR:

Prof. Ing. Kubát DrSc. v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Vyššiu dodávku stavby podľa § 318a zákona upravuje samostatný predpis.

2) § 20 ods. 7 vyhlášky Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 105/1981 Zb. o dokumentácii stavieb.

3) § 38 vyhlášky č. 105/1981 Zb.

4) § 23 zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím.

5) Podmienky Štátnej banky československej z 1. septembra 1980 pre platby do zahraničia a pre uvoľňovanie devízového krytia na úhradu záväzkov zo zahraničnej hospodárskej činnosti.

6) § 13, 17 a 19 vyhlášky Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 181/1982 Zb. o základných podmienkach dodávky na zabezpečenie vedecko-technického rozvoja.

7) § 25 ods. 6 vyhlášky Štátnej plánovacej komisie a Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky č. 48/1980 Zb. o hmotnom bilancovaní a prerokúvaní dodávateľsko-odberateľských vzťahov v plánovacom procese.§ 319 zákona.

8) § 319 zákona.

9) § 12 vyhlášky č. 105/1981 Zb.

10) § 16 ods. 3 vyhlášky č. 105/1981 Zb.

11) Ide najmä o
a) členenie stavby na prevádzkové súbory a stavebné objekty,
b) požadované výkonové parametre prevádzkových súborov,
c) príslušné časti návrhu rozpočtu,
d) prehľadnú situáciu stavby so zakreslením
- výstavbových častí smeru postupu výstavby a umiestnenia prevádzkových súborov s vyznačením rozhodujúcich strojov, - rozhodujúcich dopravných trás,
- plôch pre zariadenie staveniska a trvalých stavebných objektov využiteľných pre zariadenie staveniska,
- návrh využitia doterajších základných prostriedkov na účely zariadenia staveniska,
e) návrh topológie príslušnej časti sieťového grafu a termínov míľnikov, prípadne ďalších termínov vzťahujúcich sa na dodávku.

12) Elektrotechnické zariadenia, potrubia a systémy riadenia.

13) § 7 ods. 3 vyhlášky Federálneho ministerstva financií č. 37/1983 Zb. o fakturovaní a platení dodávok pre investičnú výstavbu a dodávok geologických prác.

14) Vyhláška č. 105/1981 Zb.

15) Príloha č. 9 časť C vyhlášky č. 105/1981 Zb.

16) § 3 ods. 1 vyhlášky Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj, Štátnej plánovacej komisie a Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky č. 157/1976 Zb. o režimoch stavieb.

17) Príloha č. 1 vyhlášky č. 157/1976 Zb.

18) Bod 3 časť F prílohy č. 9 vyhlášky č. 105/1981 Zb.

19) Bod 3 časť C prílohy č. 9 vyhlášky č. 105/1981 Zb.

20) § 153 zákona.

21) Bod 1.409 Cenníka prác VC-20/100.

22) Bod 1.2 časť D prílohy č. 17 vyhlášky č. 105/1981 Zb.

23) § 6 ods. 2 vyhlášky Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 85/1976 Zb. o podrobnejšej úprave územného konania a stavebnom poriadku.

25) Príloha č. 17 vyhlášky č. 105/1981 Zb.
Výmer Federálneho cenového úradu č. 8065/10/81, ktorým sa určujú sadzby vedľajších rozpočtových nákladov.

26) § 32 až 37 vyhlášky Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky č. 104/1973 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky stavebných prác.

27) Vyhláška Ministerstva dopravy č. 126/1964 Zb. o styku medzi celoštátnymi dráhami a vlečkami a o vzťahoch medzi zúčastnenými organizáciami (vlečkové podmienky) v znení neskorších predpisov.

29) § 22 vyhlášky č. 104/1973 Zb.

30) § 320b zákona.

31) § 288 zákona.

32) § 4 vyhlášky Štátnej komisie pre techniku, Ministerstva financií a hlavného arbitra Československej socialistickej republiky č. 87/1966 Zb. o niektorých ekonomických opatreniach v investičnej výstavbe.

33) § 42 ods. 2 vyhlášky č. 105/1981 Zb.

34) § 66 vyhlášky č. 105/1981 Zb.

35) § 13 ods. 4 vyhlášky č. 105/1981 Zb.

39) Počítačovým systémom pre systémy riadenia sa na účely tejto vyhlášky rozumie funkčne ucelená jednota
a) technického vybavenia počítačového systému a
b) programového vybavenia zabezpečujúceho funkciu príslušnej časti systému riadenia.

40) Technickým vybavením počítačového systému sa na účely tejto vyhlášky rozumie technické vybavenie základnej jednotky počítačového systému včítane príslušenstva a periférneho zariadenia počítačového systému v rozsahu jeho danej funkcie vymedzenom jeho technickými podmienkami.

41) Programovým vybavením zabezpečujúcim funkciu príslušnej časti systému riadenia sa na účely tejto vyhlášky rozumie súhrn programových prostriedkov, ktorý umožňuje činnosť príslušnej časti systému riadenia v súlade s projektovou dokumentáciou.

42) Ostatným počítačovým systémom sa na účely tejto vyhlášky rozumie funkčne ucelená jednota
a) technického vybavenia počítačového systému a
b) systémového (základného) programového vybavenia

43) Systémovým (základným) programovým vybavením sa na účely tejto vyhlášky rozumie súhrn programových prostriedkov, ktorý umožňuje činnosť technického vybavenia počítačového systému a vymedzuje v súlade s technickými podmienkami počítačového systému jeho operačné vlastnosti a možnosti.

44) Špeciálnym (aplikačným) programovým vybavením sa na účely tejto vyhlášky rozumejú programové prostriedky, prípadne ich súhrn, nadväzujúce na programové vybavenie zabezpečujúce funkciu príslušnej časti systému riadenia alebo na systémové (základné) programové vybavenie, a to buď na spracovanie (riešenie) určitého typu úloh alebo na aplikáciu na určitú úlohu.