Nariadenie vlády č. 141/1985 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o zmene sídla Fakulty ochrany štátnych hraníc Vysokej školy Zboru národnej bezpečnosti

Čiastka 36/1985
Platnosť od 23.12.1985 do30.07.1990
Účinnosť od 01.03.1986 do30.07.1990
Zrušený 181/1990 Zb.

OBSAH

141

NARIADENIE VLÁDY

Československej socialistickej republiky

z 19. decembra 1985

o zmene sídla Fakulty ochrany štátnych hraníc Vysokej školy Zboru národnej bezpečnosti

Vláda Československej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 5 ods. 2 zákona č. 39/1980 Zb. o vysokých školách:


§ 1

Sídlo Fakulty ochrany štátnych hraníc Vysokej školy Zboru národnej bezpečnosti sa premiestňuje z Holešova do Bratislavy.


§ 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. marcom 1986.


Štrougal v. r.