49

VYHLÁŠKA

Federálneho štatistického úradu

z 5. júna 1985

o základných podmienkach dodávky prác a služieb v oblasti automatizovaného spracovania dát

Federálny štatistický úrad ustanovuje po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi a Štátnou arbitrážou Československej socialistickej republiky podľa § 392 ods. 1 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v úplnom znení vyhlásenom pod č. 45/1983 Zb. (ďalej len „zákon“):


PRVÁ ČASŤ

ÚVODNÉ USTANOVENIA

§ 1

Predmet úpravy

(1) Táto vyhláška upravuje hospodárske záväzky

a) na vykonanie prác spojených s vypracovaním projektovej dokumentácie1) automatizovaných systémov2) a jej poskytovanie iným užívateľom (ďalej len „vypracovanie projektovej dokumentácie“),

b) na vykonanie prác a služieb spojených s automatizovaným spracovaním dát,3)

c) na poskytnutie dát z dátovej základne4) dodávateľa (ďalej len „poskytovanie výstupných dát“),

d) na poskytnutie možnosti použiť počítačový systém dodávateľa na automatizované spracovanie dát odberateľom v dojednanom čase (ďalej len „poskytovanie strojového času“).

(2) Vyhláška neupravuje vzťahy, ktorých predmetom je vykonávanie prác

a) podľa predpisov o zabezpečení vedeckotechnického rozvoja,5)

b) ako súčasť dodávok počítačových systémov,

c) ako súčasť dodávok projektových prác vykonávaných podľa predpisov o dokumentácii stavieb.6)

DRUHÁ ČASŤ

HOSPODÁRSKE ZÁVÄZKY PRI VYPRACOVANÍ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

Zodpovednosť za vady

§ 10

(1) Odberateľ, ktorému sa vadne plnilo, má právo žiadať primeranú zľavu, ak ide o vadné plnenie, ktoré si bez opravy ponechá, alebo:
a) ak ide o vadu odstraniteľnú, požadovať bezplatné odstránenie vady alebo náhradu nákladov na jej odstránenie,
b) ak ide o vadu, pre ktorú nemožno projektovú dokumentáciu vôbec použiť, požadovať buď nové bezvadné plnenie, alebo - ak to nie je možné - požadovať zrušenie zmluvy.

(2) Na žiadosť odberateľa je dodávateľ povinný bez zbytočného odkladu vady dodávky odstrániť, aj keď neuznáva, že za ne zodpovedá. Až do rozhodnutia o reklamácii znáša náklady na odstránenie vád dodávateľ.

(3) Dodávateľ nezodpovedá za závady, ktorých príčinou sú nedostatky podkladov odovzdaných odberateľom; to však neplatí v prípade, že dodávateľ o týchto nedostatkoch vedel alebo musel vedieť. Dodávateľ je však povinný také závady na žiadosť odberateľa za odplatu odstrániť.

§ 11

(1) Záručná doba je 3 roky od splnenia dodávky.

(2) Dodávateľ je povinný najneskôr do 15 dní po tom, čo dostal reklamáciu, oznámiť odberateľovi, či reklamáciu uznáva a akú lehotu navrhuje na odstránenie vád alebo z akých dôvodov odmieta reklamáciu uznať.

TRETIA ČASŤ

HOSPODÁRSKE ZÁVÄZKY PRI AUTOMATIZOVANOM SPRACOVANÍ DÁT

Zodpovednosť za vady

§ 30

(1) Dodávateľ zodpovedá za to, že spracovanie sa vykonalo v súlade s projektovou dokumentáciou.

(2) Dodávateľ nezodpovedá za vady spôsobené chybnými nosičmi dát, prípadne chybnými vstupnými dátami, ktoré poskytol odberateľ, a za vady vzniknuté v dôsledku nedostatkov projektovej dokumentácie, ktorú mu odovzdal odberateľ. To neplatí, ak dodávateľ o uvedených nedostatkoch vedel alebo musel vedieť.

§ 31

(1) Záručná doba pri výsledkoch spracovania je, ak organizácie nedohodnú dlhšiu lehotu, 20 dní od splnenia dodávky.

(2) Odberateľ je povinný vady reklamovať u dodávateľa bez zbytočného odkladu po ich zistení. K reklamácii je povinný pripojiť špecifikáciu vád a podľa okolností aj vadné výsledky spracovania, prípadne aj nosiče so vstupnými dátami vrátené dodávateľom.

(3) Ak vady výsledkov spracovania zistí po splnení dodávky dodávateľ, je povinný to odberateľovi bez zbytočného odkladu oznámiť.

§ 32

(1) Dodávateľ je povinný najneskôr do 10 dní po tom, čo reklamáciu dostal, oznámiť odberateľovi, či reklamáciu uznáva a akú lehotu navrhuje na odstránenie vád alebo z akých dôvodov odmieta reklamáciu uznať.

(2) Výsledky spracovania a nosiče dát pripojené k reklamácii je dodávateľ povinný vrátiť bez zbytočného odkladu odberateľovi po vybavení reklamácie.

§ 33

Odberateľ, ktorému sa plnilo vadne, má právo žiadať primeranú zľavu, ak ide o vadné plnenie, ktoré si bez opravy ponechá, alebo:

a) ak ide o vadu odstraniteľnú, požadovať bezplatné odstránenie vady alebo náhradu nákladov na jej odstránenie,

b) ak ide o vadu neodstraniteľnú, požadovať buď nové bezvadné plnenie, alebo - ak to nie je možné - zrušenie zmluvy. Zrušenie zmluvy môže odberateľ požadovať tiež, ak by oprava alebo nové spracovanie dát trvali tak dlho, že by výsledky spracovania stratili pre odberateľa z technického alebo ekonomického hľadiska význam.

§ 34

Ak je nebezpečenstvo z omeškania, dodávateľ je povinný na žiadosť odberateľa zabezpečiť odstránenie vád, prípadne nové bezvadné plnenie najdlhšie do 24 hodín od doby, keď reklamácia dodávateľovi došla, pokiaľ organizácie nedohodnú dlhšiu lehotu. Túto povinnosť má dodávateľ aj vtedy, keď neuznáva, že za vady zodpovedá. Náklady až do rozhodnutia o reklamácii znáša dočasne dodávateľ.

ŠTVRTÁ ČASŤ

HOSPODÁRSKE ZÁVÄZKY PRI POSKYTOVANÍ VÝSTUPNÝCH DÁT A PRI POSKYTOVANÍ STROJOVÉHO ČASU

ODDIEL I

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ VÝSTUPNÝCH DÁT

§ 42

Splnenie dodávky, zodpovednosť za vady a majetkové sankcie

O splnení dodávky, zodpovednosti za vady a o majetkových sankciách platia obdobne ustanovenia § 26 a 27 (splnenie dodávky), § 31 až 34 (zodpovednosť za vady) a § 35 a 36 (majetkové sankcie).


PIATA ČASŤ

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 48

Zrušuje sa vyhláška č. 80/1973 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky prác a služieb výpočtovej techniky.

§ 49

Vyhláška nadobúda účinnosť 1. augustom 1985.


Predseda:

Ing. Mička v. r.


Čl. II

Pri zabezpečení čiastkových úprav projektovej dokumentácie automatizovaných systémov dodanej podľa hospodárskej zmluvy uzavretej pred účinnosťou tejto vyhlášky sa postupuje podľa doterajšieho ustanovenia.

Poznámky pod čiarou

1) Projektová dokumentácia (súbor dokumentov a programové vybavenie) slúži ako dokladový materiál pre schvaľovacie konanie, prevzatie automatizovaných systémov do užívania a pre prevádzkovanie a rozvoj automatizovaných systémov. Obsah a štruktúra projektovej dokumentácie sa spravuje smernicami Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj.

2) Automatizovanými systémami sa rozumejú automatizované systémy riadenia včítane automatizovaných informačných systémov.

3) Automatizovaným spracovaním dát sa rozumie komplexné spracovanie dát pomocou počítačových systémov od prevzatia vstupných podkladov, zaobstarania dát, príp. prevzatia dát diaľkovým prenosom až po spracovanie, adjustáciu a distribúciu výsledkov odberateľovi podľa predpísanej dokumentácie; súčasťou automatizovaného spracovania dát je aj technická a operátorská obsluha počítačových systémov.

4) Dátovou základňou sa rozumejú súbory dát príslušnej aplikačnej oblasti uložené na technických nosičoch.

5) § 332c-332g zákona.
Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 181/1982 Zb. o základných podmienkach dodávky na zabezpečenie vedecko-technického rozvoja.

6) Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 105/1981 Zb. o dokumentácii stavieb.

7) Fakturovanie a platenie za vykonané práce upravuje vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 154/1975 Zb. o fakturovaní a platení dodávok neinvestičnej povahy.

8) Typové riešenie je podľa tohto ustanovenia opakovane využiteľná projektová dokumentácia včítane programového vybavenia automatizovaných systémov.

9) § 153 ods. 1 zákona.

10) Zákon č. 102/1971 Zb. o ochrane štátneho tajomstva.
Nariadenie vlády ČSSR č. 148/1971 Zb. o ochrane hospodárskeho a služobného tajomstva.
Nariadenie vlády ČSSR č. 149/1971 Zb. o základných skutočnostiach tvoriacich predmet štátneho tajomstva.
Smernice Federálneho ministerstva vnútra zo 6. júna 1973 na zabezpečenie ochrany skutočností tvoriacich predmet štátneho, hospodárskeho a služobného tajomstva pri ich spracovaní pomocou výpočtovej techniky (oznámené v čiastke 19/1973 Zb.).

11) Poriadok prenosu dát zo 7. júla 1982 vydaný Federálnym ministerstvom spojov č. 9501/82 (oznámené v čiastke 36/1982 Zb.).

12) Interaktívnym režimom sa rozumie automatizované spracovanie dát, pri ktorom má odberateľ priamy prístup k počítačovému systému prostredníctvom koncových zariadení (terminálov) a môže riadiť priebeh spracovania.

13) Nosičmi dát sa rozumejú písomné nosiče (listiny, formuláre, výkazy a pod.) alebo technické nosiče (dierne štítky, dierna páska, magnetická páska a pod.). Náležitosti nosičov dát určuje projektová dokumentácia.

14) Diaľkovým prenosom dát sa rozumie prenos dát medzi miestom ich vzniku, resp. zberu, a miestom spracovania a späť k miestu využitia po komunikačných kanáloch pre prenos dát.

15) Spriahnutý prenos (on-line) je prenos, pri ktorom výstupná časť prenosových zariadení je napojená priamo na počítačový systém; prenesené dáta sa bezprostredne spracúvajú. Nespriahnutý prenos (off - line) je prenos, pri ktorom výstupná časť prenosových zariadení je napojená na samostatné zariadenie na zápis na technický nosič (obvykle magnetická páska); nosič s prenesenými dátami sa odovzdá na spracovanie na počítačovom systéme.

16) § 87 ods. 2 vyhlášky Federálneho ministerstva hutníctva a ťažkého strojárstva, Federálneho ministerstva všeobecného strojárstva a Federálneho ministerstva elektrotechnického priemyslu č. 13/1985 Zb. o základných podmienkach strojárenských a elektrotechnických dodávok uskutočňovaných vyššími dodávateľskými formami a niektorých ďalších dodávok určených pre tuzemsko.

17) Diaľkovým spracovaním sa rozumie spracovanie dát s použitím koncových zariadení (terminálov) umiestnených v mieste vzniku, resp. zberu, aj využívanie dát; spojenie koncových zariadení s počítačovým systémom sa zabezpečuje po komunikačných kanáloch na prenos dát.