73

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy

z 27. augusta 1985

o základných podmienkach dodávky poľnohospodárskych výrobkov a poľnohospodárskych potrieb

Federálne ministerstvo poľnohospodárstva a výživy po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi a Štátnou arbitrážou Československej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 392 ods. 1 písm. e) Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v úplnom znení vyhlásenom pod č. 45/1983 Zb. (ďalej len „zákon“):


PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1

Predmet a rozsah úpravy

(1) Táto vyhláška upravuje

a) hospodárske záväzky pri príprave dodávok a pri dodávkach

1. poľnohospodárskych výrobkov uvedených v § 4 až 7 a dodávaných poľnohospodárskymi organizáciami (§ 2) nákupným organizáciám (§ 3) a

2. poľnohospodárskych potrieb uvedených v odseku 2,

b) povinnosti nákupných organizácií a hlavných nákupných organizácií uvedené v § 3,

c) povinnosti nákupných organizácií a poľnohospodárskych organizácií pri preprave uskutočňovanej v súvislosti s plnením dodávok poľnohospodárskych výrobkov a poľnohospodárskych potrieb podľa tejto vyhlášky (§ 37 až 41).

(2) Poľnohospodárskymi potrebami na účely tejto vyhlášky sú

a) osivo, sadivo a škôlkárske výpestky, násadové vajcia, chovné a úžitkové zvieratá a zástavový hovädzí dobytok dodávané medzi socialistickými organizáciami, pokiaľ sa tieto výrobky nedodávajú ako poľnohospodárske výrobky podľa odseku 1 písm. a) bod 1,

b) krmivá, kŕmne zmesi a kŕmne doplnky, hnojivá, chemické a biologické prípravky na ochranu rastlín dodávané poľnohospodárskym organizáciám.

(3) Táto vyhláška sa nevzťahuje na dodávky poľnohospodárskych výrobkov a poľnohospodárskych potrieb z dovozu a na vývoz.

§ 2

Poľnohospodárske organizácie

Poľnohospodárskymi organizáciami sú na účely tejto vyhlášky socialistické organizácie, ktoré v súlade s predmetom svojej hospodárskej činnosti dodávajú poľnohospodárske výrobky alebo pre poľnohospodársku výrobu odoberajú poľnohospodárske potreby.

§ 3

Nákupné organizácie

(1) Nákupnými organizáciami sú na účely tejto vyhlášky socialistické organizácie, ktoré v súlade s predmetom svojej hospodárskej činnosti nakupujú poľnohospodárske výrobky od poľnohospodárskych organizácií na účely spracovania alebo ďalších dodávok. Nákupné organizácie, ktoré sú oprávnené nakupovať poľnohospodárske výrobky uvedené v § 4 až 7, určuje príloha tejto vyhlášky.

(2) Nákupná organizácia je povinná pri nákupe poľnohospodárskych výrobkov v súčinnosti s príslušným orgánom štátneho hospodárskeho riadenia poľnohospodárstva plniť najmä tieto úlohy:

a) vykonávať prieskum potrieb poľnohospodárskych výrobkov a možností ich výroby,

b) zabezpečovať prerokúvanie dodávateľsko-odberateľských vzťahov,1)

c) sledovať a vyhodnocovať priebeh uzavierania a plnenia hospodárskych zmlúv,

d) zabezpečovať potrebné opatrenia na plnenie plánovaných úloh,

e) predkladať hlásenie o nákupe poľnohospodárskych výrobkov príslušnému evidenčnému miestu.

(3) Ak nakupovať určitý druh (skupinu) poľnohospodárskych výrobkov sú oprávnené viaceré nákupné organizácie, sú v rozsahu územnej pôsobnosti hlavnými nákupnými organizáciami tie organizácie, ktoré sú v prílohe uvedené na prvom mieste pre Českú socialistickú republiku alebo na prvom mieste pre Slovenskú socialistickú republiku.

(4) Hlavná nákupná organizácia koordinuje činnosť ostatných zúčastnených nákupných organizácií a tieto sú povinné poskytovať hlavnej nákupnej organizácii pri plnení jej úloh vo vzájomne dohodnutom rozsahu potrebnú súčinnosť.

§ 4

Poľnohospodárske výrobky osobitného hospodárskeho významu

(1) Poľnohospodárske výrobky osobitného hospodárskeho významu, ktorými sú obilniny, môžu poľnohospodárske organizácie dodávať len nákupným organizáciám, pokiaľ osobitné predpisy neustanovujú inak.2)

(2) Nákupné organizácie sú povinné odobrať od poľnohospodárskych organizácií všetko ponúknuté množstvo obilnín (§ 259 ods. 3 zákona), ktoré sú spôsobilé na priamu spotrebu alebo na spracovanie na zdravotne nezávadné výrobky. Ak sa organizácie nedohodnú na lehote odberu, určia ju príslušné nadriadené orgány.

§ 5

Vybrané poľnohospodárske výrobky

(1) Vybranými poľnohospodárskymi výrobkami sú:

a) strukoviny, olejniny, chmeľ, tabak, cukrová repa, čakanka, ľan - stonky, konopa - stonky, plody koreninovej papriky, liečivé rastliny, prázdne makovice, jatočný hovädzí dobytok, jatočné teľce, jatočné ošípané, mlieko a smotana,

b) rané aj neskoré konzumné zemiaky, priemyselné zemiaky, ovocie, zelenina, muštové hrozná viniča hroznorodého, jatočné ovce a jahňatá, jatočná hydina, konzumné slepačie vajcia, kože (kože z farmársky chovaných kožušinových zvierat a domácich králikov, kože z divých kožušinových zvierat, jahňaciny a barančiny) a potná ovčia vlna.

(2) Vybrané poľnohospodárske výrobky uvedené v odseku 1 písm. a) môžu poľnohospodárske organizácie dodávať len nákupným organizáciám, pokiaľ osobitné predpisy neustanovujú inak.2) Bližšie podmienky odberu väčšieho než dohodnutého množstva, najmä dodacie lehoty, cenu, akosť a podobne, dohodnú organizácie v zmluve.

(3) Vybrané poľnohospodárske výrobky uvedené v odseku 1 písm. b) môžu poľnohospodárske organizácie po splnení zmluvných dodávok týchto výrobkov nákupným organizáciám dodávať aj iným odberateľom (§ 6 ods. 2). Pred splnením zmluvných dodávok môžu tieto výrobky dodať iným odberateľom len vtedy, ak nákupná organizácia odmietne riadne ponúknuté množstvo výrobkov odobrať a ak bezprostredne hrozí znehodnotenie alebo skaza výrobkov pripravených na odber.

§ 6

Ostatné poľnohospodárske výrobky

(1) Ostatnými poľnohospodárskymi výrobkami sú na účely tejto vyhlášky úsušky krmovín a krmoviny na výrobu úsuškov, seno, slama, korenie (anýz, fenikel, rasca, koriander, zelený a rafaný majorán), jatočné kozy, jatočné kone a žriebätá, zverina a živá zver, jatočné králiky, ryby, ovčí a miešaný hrudkový syr, včelí med, chovné a úžitkové zvieratá, zástavový hovädzí dobytok a násadové vajcia.

(2) Poľnohospodárske organizácie môžu ostatné poľnohospodárske výrobky okrem nákupným organizáciám dodávať aj iným socialistickým organizáciám pre ich vlastnú potrebu, prípadne organizáciám oprávneným vykonávať maloobchodnú činnosť; takisto ich môžu v súlade s osobitnými predpismi3) predávať občanom na ich vlastnú spotrebu.

§ 7

Osivo, sadivo a škôlkárske výpestky môžu poľnohospodárske organizácie dodávať len odberateľom ustanoveným osobitnými predpismi.4)

DRUHÁ ČASŤ

HOSPODÁRSKE ZMLUVY A DODACIE PODMIENKY

Prvý oddiel

Hospodárske zmluvy

§ 8

(1) Dodávky poľnohospodárskych výrobkov a poľnohospodárskych potrieb, ako aj iné spôsoby vzájomnej hospodárskej spolupráce sú organizácie povinné zabezpečovať hospodárskymi zmluvami. Podkladom pre uzavieranie hospodárskych zmlúv a pre vypracovanie návrhov plánov; najmä strednodobých, sú výsledky prerokúvaní vzájomných dodávateľsko-odberateľských vzťahov.1)

(2) Hospodárskymi zmluvami sa organizácie predovšetkým zaväzujú dodať a odobrať poľnohospodárske výrobky a poľnohospodárske potreby v dohodnutom množstve a lehotách, v akosti zodpovedajúcej technickým normám, prípadne technickým podmienkam a za ceny podľa cenových predpisov. Hospodárske zmluvy môžu obsahovať aj dohodu organizácií o poskytnutí a použití finančných prostriedkov na špecifické účely, najmä z integračného fondu, dohodu o vykonávaní odbornej poradenskej činnosti a o kontrole plnenia dohodnutých povinností. Pri poľnohospodárskych výrobkoch sa môžu dohodnúť aj podmienky, za ktorých sa budú dodávať výrobky čiastočne opracované alebo už spracované, alebo podmienky skladovania v poľnohospodárskej organizácii. Pri poľnohospodárskych potrebách môže zmluva obsahovať aj záväzok dodávateľa, že sa pri dodržaní dojednaných podmienok dosiahne určitý výsledok, napríklad vo výnosoch alebo v úžitkovosti.

§ 9

Prípravné zmluvy

(1) V záujme stabilizácie dlhodobých dodávateľsko-odberateľských vzťahov uzavierajú organizácie, predovšetkým špecializované poľnohospodárske organizácie, prípadne orgány hospodárskeho riadenia zmluvy o príprave dodávok a zmluvy o spolupráci.5)

(2) V prípadoch, keď je menovite ustanovená alebo uložená povinnosť prerokovať dodávateľsko-odberateľské vzťahy6) a ak nebola zmluva o príprave dodávok uzavretá namiesto vyhotovenia zápisnice o prerokovaní dodávateľsko-odberateľských vzťahov,7) predkladá odberateľ návrh zmluvy o príprave dodávok najneskôr do jedného mesiaca od vyhotovenia zápisnice, a pokiaľ došlo k rozporu, od rozhodnutia rozporu nadriadenými orgánmi hospodárskeho riadenia.

(3) V ostatných prípadoch predkladá odberateľ návrh zmluvy o príprave dodávok najneskôr do 30. septembra roka predchádzajúceho uskutočneniu prvej dodávky.

(4) Ak uzavretie zmluvy o príprave dodávok navrhuje dodávateľ, ide o včas predložený návrh, ak ho odberateľovi predloží v lehotách ustanovených v odsekoch 2 a 3.

(5) Zmluva o príprave dodávok sa uzaviera spravidla na dobu piatich rokov.

(6) Ak odberateľ návrh zmluvy o dodávke na splnenie záväzku zo zmluvy o príprave dodávok na celý predpokladaný rozsah a obsah dodávok výrobkov nepredložil včas, alebo ak návrh zmluvy vôbec nepredložil, je povinný zaplatiť dodávateľovi penále vo výške 5 % z ceny výrobkov, prípadne z priemernej ceny skupín výrobkov, pri ktorých nesplnil povinnosť predložiť návrh zmluvy. Toto penále sa nemusí účtovať a vymáhať. Povinnosť odberateľa predložiť včas návrh zmluvy o dodávke sa považuje za splnenú, ak návrh predložil v ustanovenej lehote dodávateľ.

§ 10

Zmluva o dodávke

(1) Odberateľ je povinný predložiť návrh zmluvy o dodávke poľnohospodárskych výrobkov alebo o dodávke poľnohospodárskych potrieb najneskôr do 30. novembra roka predchádzajúceho dodávke, ak sa organizácie nedohodnú inak.

(2) Ak sa zmluvy o dodávke poľnohospodárskych výrobkov alebo o dodávke poľnohospodárskych potrieb uzavierajú pri spoločnom prerokúvaní vzájomných návrhov (kontraktácie), považuje sa návrh zmluvy za včas predložený, ak je predložený na tomto rokovaní. Spoločné prerokúvanie sa uskutočňuje v tých prípadoch, ak sa o tom organizácie v prípravnej zmluve dohodnú alebo ak tak určia ich nadriadené orgány.

§ 11

Zánik záväzku

Ak sa plnenie dodávok poľnohospodárskych výrobkov stalo nemožným v dôsledku neodvrátiteľnej udalosti (neúroda, živelná pohroma, hromadné ochorenie zvierat a pod.), záväzok zo zmluvy zaniká. Poľnohospodárska organizácia je povinná nemožnosť plnenia oznámiť nákupnej organizácii ihneď po vzniku neodvrátiteľnej udalosti a nemožnosť plnenia jej bez zbytočného odkladu preukázať.

Druhý oddiel

Všeobecné podmienky dodávky poľnohospodárskych výrobkov

§ 12

Dodacie lehoty

Dodacie lehoty dojednávajú organizácie v zmluve o dodávke poľnohospodárskych výrobkov. Ak o to požiada jedna zo zmluvných strán, dohodnú organizácie spresnenie dojednaných dodacích lehôt na kratšie časové obdobia (napríklad dekádu) a spôsob, ako sa má toto spresnenie vykonať.

§ 13

Splnenie dodávky

(1) Dodávka je splnená odovzdaním poľnohospodárskych výrobkov nákupnej organizácii v prevádzkárni poľnohospodárskej organizácie alebo na inom dohodnutom mieste v jej obvode (ďalej len „prevádzkáreň poľnohospodárskej organizácie“). To platí aj v prípade, že za nákupnú organizáciu vykonáva vonkajšiu prepravu podľa zmluvy s ňou uzavretej iná organizácia alebo dodávajúca poľnohospodárska organizácia (§ 38 ods. 3).

(2) Pokiaľ sa organizácie na tom dohodnú, môže sa dodávka poľnohospodárskych výrobkov splniť aj

a) odovzdaním prvému verejnému dopravcovi alebo pošte na prepravu do miesta určenia,

b) odovzdaním príjemcovi podľa prepravnej dispozície vystavenej nákupnou organizáciou (traťová dodávka). Rozsah týchto dodávok a termíny odovzdávania prepravných dispozícií dohodnú organizácie v zmluve.

(3) Ak nákupná organizácia neprijme riadne ponúknuté plnenie alebo ak v čase plnenia inak znemožní poľnohospodárskej organizácii dodávky splniť, je táto oprávnená plniť uskladnením výrobkov; dodávka je v tomto prípade splnená odovzdaním alebo odoslaním písomného oznámenia o vykonanom uskladnení. V oznámení o vykonanom uskladnení uvedie poľnohospodárska organizácia deň, miesto, druh, množstvo a akosť uskladnených výrobkov. Poľnohospodárska organizácia je povinná riadne sa o uskladnené výrobky starať a pripraviť ich na dodávku bez zbytočného odkladu po tom, čo ju o to nákupná organizácia požiada. Náklady uskladnenia uhrádza nákupná organizácia.

(4) Nákupná organizácia je povinná dostaviť sa na miesto uskladnenia za účelom preverenia množstva a akosti najneskôr do 24 hodín po tom, čo dostala oznámenie o plnení uskladnením.

(5) Ak sa zástupca nákupnej organizácie nedostaví v lehote ustanovenej v odseku 4, platí akosť udaná poľnohospodárskou organizáciou v oznámení o uskladnení. Množstvo výrobkov ku dňu plnenia uskladnením musí byť doložené príslušnými dokladmi (vážny lístok, doklad o počte kusov, litrov a pod.). Nákupná organizácia je povinná vystaviť ku dňu uskladnenia nákupný lístok (§ 17) podľa údajov poľnohospodárskej organizácie.

Odber a preverovanie plnenia

§ 14

(1) Nákupná organizácia je povinná pri odbere v prevádzkárni poľnohospodárskej organizácie preveriť množstvo a akosť poľnohospodárskych výrobkov. Pokiaľ v prevádzkárni poľnohospodárskej organizácie nie sú utvorené technické podmienky na preverovanie, dohodnú organizácie v zmluve iné miesto, napríklad prevádzkáreň nákupnej organizácie, kde bude dodávka preverená.

(2) Nákupná organizácia je povinná umožniť poľnohospodárskej organizácii účasť pri preverovaní plnenia dodávaných poľnohospodárskych výrobkov a poľnohospodárska organizácia je povinná sa na tomto preverovaní zúčastniť.

(3) Pri odbere je nákupná organizácia povinná ihneď preveriť všetky znaky akosti dodaných výrobkov, ktorých zistenie pri odbere je ustanovené príslušnou technickou normou, právnym predpisom alebo je obvyklé.

(4) Ak poľnohospodárska organizácia udáva (deklaruje) nákupnej organizácii množstvo a akosť poľnohospodárskych výrobkov písomne, musí tak urobiť do okamihu splnenia čiastkovej dodávky.

(5) Ak medzi organizáciami nedôjde pri preverovaní plnenia k dohode, je nákupná organizácia povinná bezodkladne prizvať orgán oprávnený rozhodnúť o akosti dodávaných výrobkov (§ 16) alebo zabezpečiť zistenie akosti, prípadne množstva spôsobom ustanoveným v technickej norme. Toto zistenie je pre obe organizácie záväzné.

(6) Ak sa orgán oprávnený rozhodovať o akosti nemôže ihneď dostaviť na miesto preverovania dodávaných poľnohospodárskych výrobkov, je nákupná organizácia povinná

a) pri výrobkoch, pri ktorých technické normy určujú odber vzoriek, zabezpečiť za účasti zástupcu poľnohospodárskej organizácie odobranie vzoriek a predložiť ich bez zbytočného odkladu orgánu oprávnenému rozhodnúť o akosti,

b) pri ostatných výrobkoch zabezpečiť ich oddelené uskladnenie (ustajnenie) a bez zbytočného odkladu posúdenie orgánom oprávneným rozhodnúť o akosti.

(7) Pokiaľ poľnohospodárska organizácia plní dodávku podľa prepravnej dispozície (traťová dodávka), nakupujú sa poľnohospodárske výrobky v množstve a akosti podľa údajov uvedených poľnohospodárskou organizáciou. Nákupná organizácia je povinná poľnohospodársku organizáciu ihneď upovedomiť o vadách dodávky zistených príjemcom, prípadne zabezpečiť, aby ju upovedomil príjemca tak, aby mala možnosť zúčastniť sa na preverovaní dodávky.

§ 15

(1) Ak nákupná organizácia pri preverovaní plnenia dodávky poľnohospodárskych výrobkov nesplní povinnosti uvedené v § 14 ods. 1, 3, 5 a 6, platí akosť udaná poľnohospodárskou organizáciou pri plnení.

(2) Len čo sa zistila akosť a množstvo poľnohospodárskych výrobkov podľa § 14 ods. 1 až 6, nemôže nákupná organizácia reklamovať vady, ktoré bola povinná pri odbere poľnohospodárskych výrobkov zistiť.

(3) Pri dodávkach poľnohospodárskych výrobkov, ktoré sa uskutočňujú ako traťová dodávka, môže nákupná organizácia uplatňovať u poľnohospodárskej organizácie práva zo zodpovednosti za vady len vtedy, ak poľnohospodársku organizáciu upovedomila o vadách podľa ustanovenia § 14 ods. 7. Nákupná organizácia je povinná reklamovať u poľnohospodárskej organizácie vady dodávky najneskôr do 10 dní od uplynutia lehoty na včasnú reklamáciu vád príjemcom dodávky; inak jej práva zo zodpovednosti za tieto vady zanikajú.

§ 16

Orgány oprávnené vydávať rozhodnutie o akosti poľnohospodárskych výrobkov

(1) Orgánom oprávnenym vydávať rozhodnutie o akosti poľnohospodárskych výrobkov je podľa príslušnosti Štátna inšpekcia akosti poľnohospodárskych výrobkov a výrobkov potravinárskeho priemyslu Českej socialistickej republiky a Štátna inšpekcia akosti poľnohospodárskych výrobkov a výrobkov potravinárskeho priemyslu Slovenskej socialistickej republiky8) s výnimkou poľnohospodárskych výrobkov, pri ktorých podľa príslušných predpisov oprávneným orgánom je:

a) Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Praha a Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky Bratislava, ak ide o osivo, sadivo a škôlkárske výpestky,

b) štátny veterinárny lekár, ak ide o zverinu a živú zver, chovné a úžitkové zvieratá, zástavový hovädzí dobytok a násadové vajcia,

c) štátny veterinárny lekár alebo štátne inšpekcie akosti poľnohospodárskych výrobkov a výrobkov potravinárskeho priemyslu, ak ide o jatočné zvieratá, jatočnú hydinu a ryby,

d) Státní ústav pro kontrolu léčiv Praha a Štátny ústav pre kontrolu liečiv Bratislava, ak ide o liečivé rastliny.

(2) Náklady spojené s rozhodnutím o akosti uhrádza organizácia, v neprospech ktorej sa rozhodlo.

§ 17

Doklady o prevzatí dodávky

(1) Nákupná organizácia je povinná pri každej dodávke poľnohospodárskych výrobkov vystaviť doklad o prevzatí dodávky, ktorým je nákupný lístok s úhrnnou cenou, nákupný lístok bez úhrnnej ceny a lístok o prevzatí.

(2) Nákupný lístok bez úhrnnej ceny je podkladom pre vystavenie súhrnného nákupného listu a lístok o prevzatí je podkladom pre vystavenie zberného nákupného lístku.9)

(3) Náležitosti nákupného lístku s úhrnnou cenou, súhrnného nákupného listu a zberného nákupného lístku ako dokladov nahrádzajúcich faktúru ustanovuje osobitný predpis.9)

(4) Lístok o prevzatí je dokladom o prevzatí dodávky poľnohospodárskych výrobkov aj pri čiastkových dodávkach toho istého poľnohospodárskeho výrobku uskutočnených v jednom dni, ak sa na tom organizácie dohodnú.

(5) Nákupná organizácia vystaví lístok o prevzatí aj v prípadoch, ak medzi organizáciami nedôjde pri preverovaní plnenia k dohode o množstve a akosti. V tomto lístku o prevzatí sa musí uviesť najmä názov a sídlo poľnohospodárskej a nákupnej organizácie, druh dodaných poľnohospodárskych výrobkov, deň a miesto ich odberu a akosť a množstvo podľa údajov oboch organizácií. Po zistení akosti alebo množstva podľa § 14 ods. 5 vystaví nákupná organizácia príslušný doklad o prevzatí dodávky.

(6) Podkladom pre vystavenie nákupného lístku s úhrnnou cenou je pri traťových dodávkach dodací list potvrdený príjemcom, prípadne druhopis nákladného listu s dodacím listom. Poľnohospodárska organizácia je povinná odovzdať tieto podklady nákupnej organizácii do dvoch pracovných dní po splnení dodávky.

§ 18

Započítavanie dodávok

(1) Do plnenia zmluvy sa započítavajú poľnohospodárske výrobky v akosti zodpovedajúcej technickým normám, prípadne technickým podmienkam, a ak akosť nie je takto určená, v akosti dohodnutej v zmluve. Dodávky výrobkov sa započítavajú v čistej hmotnosti, v kusoch alebo v litroch.

(2) Čistou hmotnosťou sa rozumie skutočná hmotnosť poľnohospodárskeho výrobku znížená o hmotnostné zrážky alebo zvýšená o prirážku k hmotnosti v rozsahu ustanovenom príslušnými technickými normami.

(3) Organizácie sa v zmluve môžu dohodnúť, že dodané množstvo poľnohospodárskych výrobkov sa môže v dojednanom rozsahu odchyľovať od množstva uvedeného v zmluve o dodávke.

§ 19

Obaly

(1) Ak technická norma ustanovuje, že poľnohospodárske výrobky sa majú dodať v obaloch, poskytne nákupná organizácia poľnohospodárskej organizácii bezplatne potrebné množstvo obalov vo vyhovujúcom technickom stave; nákupná organizácia zabezpečí aj prepravu obalov do prevádzkárne poľnohospodárskej organizácie na svoje náklady. Poľnohospodárska organizácia nie je oprávnená použiť obaly na iné účely.

(2) Pokiaľ nákupná organizácia neposkytne v dohodnutej lehote obaly podľa odseku 1, zaplatí poľnohospodárskej organizácii penále vo výške 5 % z ceny tých poľnohospodárskych výrobkov, ktoré nemohli byť v dôsledku porušenia tejto povinnosti dodané.

(3) Poľnohospodárska organizácia je povinná poskytnuté obaly, ktoré nevrátila s poslednou dodávkou, pripraviť na vrátenie najneskôr do 10 dní odo dňa vyzvania, ak nedôjde k inej dohode. Ak poľnohospodárska organizácia v tejto lehote nepripraví obaly na vrátenie, je nákupná organizácia povinná účtovať poľnohospodárskej organizácii zdržné vo výške 50 % evidenčnej ceny nevrátených obalov.10) Povinnosť vrátiť poskytnuté obaly trvá aj po zaplatení zdržného. Ak poľnohospodárska organizácia nemôže obaly vôbec vrátiť, je povinná okrem zdržného zaplatiť aj ich evidenčnú cenu.

(4) Spätnú prepravu včas vrátených obalov zabezpečuje nákupná organizácia na svoje náklady; pri oneskorene vrátených obaloch znáša náklady spätnej prepravy poľnohospodárska organizácia.

Tretí oddiel

Všeobecné podmienky dodávky poľnohospodárskych potrieb

§ 20

(1) Organizácie sa môžu v zmluve dohodnúť, že dodané množstvo poľnohospodárskych potrieb sa môže v dojednanom rozsahu odchyľovať od množstva uvedeného v zmluve.

(2) Obsahom zmluvy o dodávke kŕmnych zmesí musí byť popri záväzku dodávateľa dodať poľnohospodárskej organizácii kŕmne zmesi aj záväzok poľnohospodárskej organizácie dodať dodávateľovi suroviny na ich výrobu. Ak sa poľnohospodárska organizácia omešká s dodávkou týchto surovín, je dodávateľ oprávnený dodávky kŕmnych zmesí zastaviť; túto skutočnosť je však povinný najmenej 10 dní pred dojednanou dodacou lehotou oznámiť poľnohospodárskej organizácii a súčasne aj jej nadriadenému orgánu.

(3) Dodávky dusíkatých, fosforečných a draselných hnojív sa dojednávajú v hmotnosti čistých živín a dodávky vápenatých, humusových a iných hnojív v hmotnosti výrobku.

§ 21

Dodacie lehoty

Pokiaľ sa organizácie v zmluve o dodávke nedohodnú na kratších lehotách, určia sa pri poľnohospodárskych potrebách dodacie lehoty s presnosťou na štvrťroky. Pri dojednávaní dodacích lehôt na kratšie časové obdobia dohodnú sa organizácie na spôsobe, ako sa má toto spresnenie vykonať.

§ 22

(1) Dodávateľ je povinný odoslať poľnohospodárskej organizácii osvedčenie o akosti kŕmnej zmesi najneskôr s dodávkou a osvedčenie o akosti hnojív súčasne s faktúrou.

(2) Osvedčenie o akosti obsahuje najmä dátum expedície, vyhlásenie, že dodávka zodpovedá technickej norme s uvedením prípadných odchýlok a pri dusíkatých, fosforečných a draselných hnojivách aj údaj o obsahu živín.

Reklamácia

§ 23

(1) V prípade, že poľnohospodárska organizácia reklamuje vady dodávky poľnohospodárskych potrieb, je dodávateľ povinný dostaviť sa na ich overenie do 3 dní a pri kŕmnych zmesiach a sadive chmeľu do 24 hodín od doručenia reklamácie.

(2) Ak nedôjde k dohode o odstránení vád, odoberú organizácie pri poľnohospodárskych potrebách, pri ktorých to technická norma ustanovuje, určený počet vzoriek. Jednu zo vzoriek si ponechá poľnohospodárska organizácia a ostatné odovzdá dodávateľovi. Dodávateľ je povinný poslať vzorku bez zbytočného odkladu orgánu oprávnenému vydávať rozhodnutie o akosti poľnohospodárskych potrieb (§ 26).

(3) Ak sa dodávateľ nedostaví na overenie reklamovaných vád v lehote uvedenej v odseku 1 alebo ak odobranú vzorku nepošle na rozbor podľa odseku 2, platí, že reklamáciu uznáva.

§ 24

(1) Ak poľnohospodárska organizácia pri reklamácii vadnej akosti kŕmnych zmesí požiada o nové bezvadné plnenie, je dodávateľ povinný poskytnúť požadované plnenie v takom čase, aby nebola ohrozená riadna výživa zvierat, a to aj v prípade, že reklamáciu neuznáva; náklady až do rozhodnutia o reklamácii znáša zatiaľ dodávateľ.

(2) Ak má poľnohospodárska organizácia podozrenie, že dôvodom ochorenia alebo úhynu zvierat sú vadné kŕmne zmesi, je povinná o tom bezodkladne upovedomiť dodávateľa a súčasne požiadať veterinárneho lekára o vyšetrenie postihnutých zvierat, prípadne o pitvu a laboratórne vyšetrenie uhynutých zvierat.

(3) Pokiaľ nedôjde k dohode o vybavení reklamácie vád kŕmnych zmesí prejavujúcich sa na zvieratách poklesom prírastkov, ochorením alebo úhynom, poľnohospodárska organizácia zvolá bez zbytočného odkladu miestne zisťovanie, na ktoré prizve najmä dodávateľa, orgán oprávnený vydávať rozhodnutie o akosti poľnohospodárskych potrieb, štátneho veterinárneho lekára, príslušný orgán štátneho hospodárskeho riadenia poľnohospodárstva, prípadne príslušnú štátnu poisťovňu.

(4) Ak pri dodávkach osív, sadiva, škôlkárskych výpestkov, hnojív, chemických a biologických prípravkov na ochranu rastlín nedôjde k dohode o vybavení reklamácie vád prejavujúcich sa v poraste, poľnohospodárska organizácia zvolá bez zbytočného odkladu miestne zisťovanie v poraste. Na miestne zisťovanie prizve najmä dodávateľa, orgán oprávnený vydávať rozhodnutie o akosti poľnohospodárskych potrieb, príslušný orgán štátneho hospodárskeho riadenia poľnohospodárstva, prípadne príslušnú štátnu poisťovňu a pri osivách, sadive a škôlkárskych výpestkoch aj množiteľa.4)

(5) O výsledku miestneho zisťovania podľa odsekov 3 a 4 sa spisuje zápisnica, v ktorej účastníci miestneho zisťovania uvedú svoje stanoviská.

§ 25

(1) Ak sa organizácie v zmluve o dodávke nedohodnú inak, je príjemca traťových dodávok dovážaných hnojív povinný reklamovať u dodávateľa

a) vady, ktoré sú zrejmé už pri odbere od odovzdávajúcej organizácie, do troch dní od odovzdania výrobkov v mieste určenia,

b) vady zistiteľné len určeným alebo dohodnutým chemickým alebo technickým rozborom najneskôr do piatich týždňov od odovzdania výrobkov v mieste určenia pri hnojivách zo socialistických štátov a do 10 dní pri hnojivách z ostatných štátov,

c) ostatné vady najneskôr do štyroch mesiacov od odovzdania hnojív v mieste určenia.

(2) Ak príjemca traťových dodávok dovážaných hnojív nedodrží lehoty podľa odseku 1, jeho právo zo zodpovednosti za vady zaniká.

§ 26

Orgány oprávnené vydávať rozhodnutie o akosti poľnohospodárskych potrieb

Orgánom oprávneným vydávať rozhodnutie o akosti poľnohospodárskych potrieb je podľa príslušnosti

a) Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Praha a Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky Bratislava, ak ide o osivo, sadivo, škôlkárske výpestky, krmivá, kŕmne zmesi a kŕmne doplnky, hnojivá, chemické a biologické prípravky na ochranu rastlín,

b) štátny veterinárny lekár, ak ide o chovné a úžitkové zvieratá, zástavový hovädzí dobytok a násadové vajcia.

Štvrtý oddiel

§ 27

Majetkové sankcie

(1) Pri dodávkach poľnohospodárskych výrobkov a poľnohospodárskych potrieb platia majetkové sankcie podľa ustanovení § 204 až 208 zákona, pokiaľ sa organizácie v zmluve o dodávke nedohodnú na vyššom penále.

(2) Za nesplnenie povinností ustanovených zákonom, touto vyhláškou alebo hospodárskou zmluvou môžu organizácie dojednať aj iné majetkové sankcie.

Piaty oddiel

Zodpovednosť za vady niektorých poľnohospodárskych výrobkov

§ 28

Zemiaky

(1) Poľnohospodárska organizácia zodpovedá za vady zemiakov, ktoré boli v čase splnenia dodávky nezistiteľné a boli spôsobené mokrou (bakteriálnou) hnilobou, suchou fusariovou hnilobou a hnedou (plesňovou) hnilobou

a) pri neskorých konzumných zemiakoch počas dvoch mesiacov od splnenia dodávky,

b) pri priemyselných zemiakoch počas jedného mesiaca od splnenia dodávky.

(2) Ustanovenie odseku 1 sa vzťahuje len na dodávky splnené do konca roka zberu.

§ 29

Osivo, sadivo a škôlkárske výpestky

Pokiaľ je dodávateľom osiva, sadiva a škôlkárskych výpestkov poľnohospodárska organizácia, zodpovedá za vady výrobkov v lehotách a spôsobom ustanoveným v § 33.

§ 30

Jatočné zvieratá

Poľnohospodárska organizácia zodpovedá za vady zistené po zabití dodaných jatočných zvierat v prípade, keď pri veterinárnej prehliadke boli mäso, orgány alebo tuk posúdené ako nepožívateľné. Nezodpovedá však za vady vzniknuté technologickým postupom pri zabití jatočných zvierat.

§ 31

Jatočná hydina

Poľnohospodárska organizácia zodpovedá za znehodnotenie mäsa a tuku dodanej jatočnej hydiny spôsobené porušením povinnosti nekŕmiť pred dodávkou krmivom s nežiadúcimi účinkami na akosť mäsa a tuku.

§ 32

Chovné a úžitkové zvieratá a zástavový hovädzí dobytok

(1) Poľnohospodárska organizácia zodpovedá za vady zvierat, ktoré boli pri splnení dodávky nezistiteľné, a to pri mladých zvieratách do 15 dní a pri starších zvieratách, hydine a prasiatkach ochorených na sípavku do 28 dní od splnenia dodávky; inak právo zo zodpovednosti za tieto vady zaniká.

(2) Za mladé zvieratá sa na účely tejto vyhlášky považujú

a) prasiatka, behúne, chovné a úžitkové ošípané do 50 kg živej hmotnosti,

b) hovädzí dobytok do 100 kg živej hmotnosti alebo vo veku do dvoch mesiacov,

c) jahňatá vo veku do ôsmich mesiacov,

d) žriebätá vo veku do jedného roka.

Šiesty oddiel

Zodpovednosť za vady poľnohospodárskych potrieb

§ 33

Osivo, sadivo a škôlkárske výpestky

(1) Dodávateľ zodpovedá za

a) pravosť druhu a odrody osiva a sadiva najneskôr do konca roka, v ktorom prebieha najbližšie vegetačné obdobie po splnení dodávky,

b) pravosť odrody sadiva chmeľu do uplynutia prvej plnej plodnosti,

c) pravosť druhu a odrody škôlkárskych výpestkov do uplynutia jedného mesiaca od dozretia prvých plodov, podľa ktorých možno určiť druh a odrodu,

d) vady osiva, sadiva a škôlkárskych výpestkov, ktoré sa podľa technickej normy pri prevzatí dodávky nezisťujú, do konca roka, v ktorom prebieha najbližšie vegetačné obdobie po splnení dodávky.

(2) Dodávateľ zodpovedá za vady sadiva, ktoré boli v čase splnenia dodávky nezistiteľné a boli spôsobené

a) suchou fusariovou hnilobou do 31. decembra roka zberu,

b) hnedou (plesňovou) hnilobou do 30 dní od splnenia dodávky,

c) namrznutím hľúz do 10 dní od splnenia dodávky.

(3) Ak sa práva zo zodpovednosti za vady neuplatnia v lehotách ustanovených v odsekoch 1 a 2, zanikajú.

§ 34

Chovné a úžitkové zvieratá a zástavový hovädzí dobytok

(1) Dodávateľ zodpovedá za vady zvierat, ktoré boli pri splnení dodávky nezistiteľné, v lehotách a spôsobom ustanoveným v § 32.

(2) Pri dodávkach triedených kurčiat zodpovedá dodávateľ za vady sexovania najneskôr do 77 dní veku kurčiat; inak právo zo zodpovednosti za tieto vady zaniká.

§ 35

Chemické a biologické prípravky na ochranu rastlín

Dodávateľ zodpovedá za akosť dodaných prípravkov po dobu ich účinnosti, ktorá je uvedená na obale alebo v dodacom liste, najmenej však po dobu dvoch mesiacov od splnenia dodávky. V prípade, že sa doba účinnosti skončí skôr než do dvoch mesiacov od splnenia dodávky, môže byť prípravok dodaný len so súhlasom príslušného Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho.

§ 36

Krmivá, kŕmne zmesi a kŕmne doplnky

Dodávateľ zodpovedá za akosť dodaných výrobkov po dobu ich použiteľnosti ustanovenej technickou normou, najmenej však po dobu 20 dní od splnenia dodávky. V prípade, že doba použiteľnosti sa skončí skôr než do 20 dní od splnenia dodávky, môže sa dodávka uskutočniť len s písomným súhlasom poľnohospodárskej organizácie.

TRETIA ČASŤ

PREPRAVA POĽNOHOSPODÁRSKYCH VÝROBKOV A POĽNOHOSPODÁRSKYCH POTRIEB

§ 37

(1) Organizácie sú povinné organizovať a zabezpečovať prepravu, nakládku a vykládku poľnohospodárskych výrobkov a poľnohospodárskych potrieb tak, aby boli dodržané zásady účelnosti a hospodárnosti pri využívaní dopravných prostriedkov.

(2) Ak organizácia uskutočňuje prepravu, nakládku, vykládku a ďalšie výkony s tým spojené, ktoré vykonávať nie je povinná, prislúcha jej náhrada podľa platných taríf. Za výkony, ktoré sa opakujú za približne rovnakých podmienok, môžu organizácie dohodnúť paušálnu náhradu.

Preprava poľnohospodárskych výrobkov

§ 38

(1) Vonkajšou prepravou poľnohospodárskych výrobkov sa rozumie preprava týchto výrobkov určených na dodávku nákupnej organizácii. Vonkajšia preprava sa začína v prevádzkárni poľnohospodárskej organizácie, v ktorej sú výrobky pripravené na naloženie a ktorá je prístupná dopravným prostriedkom, pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté inak.

(2) Ak to vyžaduje spôsob prepravy alebo druh dopravného prostriedku, je poľnohospodárska organizácia povinná vytvárať vo svojich prevádzkárňach nevyhnutné podmienky pre urýchlenú a mechanizovanú manipuláciu prepravovaných výrobkov, najmä zriaďovaním rámp, zásobníkov, elektrických prípojok pre mechanizovanú nakládku a pod.

(3) Vonkajšiu prepravu organizuje, prípadne zmluvne zabezpečuje nákupná organizácia. V hospodárskej zmluve môžu organizácie dohodnúť, že vonkajšiu prepravu uskutoční dodávajúca poľnohospodárska organizácia.

(4) Pokiaľ vonkajšiu prepravu poľnohospodárskych výrobkov vykonáva poľnohospodárska organizácia, je nákupná organizácia povinná uhradiť jej náklady prepravy vo výške určenej tarifou nákladnej automobilovej dopravy pre vnútroštátnu prepravu. V týchto prípadoch je nákupná organizácia povinná zabezpečiť vykládku na svoje náklady. Rozsah a podmienky vonkajšej prepravy dohodnú organizácie v zmluve.

(5) Vnútornou prepravou poľnohospodárskych výrobkov sa rozumie preprava zabezpečovaná poľnohospodárskou organizáciou vnútri jej prevádzky.

(6) Zvoz zvierat určených na nevyhnutné zabitie alebo zvoz mäsa a ostatných vedľajších častí nevyhnutne zabitých zvierat mimo bitúnku zabezpečuje na svoje náklady nákupná organizácia.

§ 39

Poľnohospodárska organizácia je povinná pripraviť poľnohospodárske výrobky určené na dodávku a zabezpečiť ich nakládku do dopravného prostriedku bez urovnania. Pri jatočných, chovných a úžitkových zvieratách, zástavovom hovädzom dobytku, hydine, vajciach a mlieku vykonáva nakládku nákupná organizácia a poľnohospodárska organizácia len pripraví tieto výrobky na nakládku.

Preprava poľnohospodárskych potrieb

§ 40

(1) Prepravu poľnohospodárskych potrieb, pri ktorých je určená dopravná parita franco poľnohospodárska organizácia, zabezpečuje dodávateľ. Táto preprava sa končí v prevádzkárni poľnohospodárskej organizácie alebo na inom dohodnutom mieste v jej obvode, ktoré je prístupné dopravným prostriedkom. Vykládku zabezpečuje poľnohospodárska organizácia.

(2) Dodávateľ je povinný pri preprave vlastnými dopravnými prostriedkami oznámiť poľnohospodárskej organizácii približnú hodinu uskutočnenia dodávky tak, aby toto oznámenie došlo poľnohospodárskej organizácii pred príchodom dodávky. Ak dodávateľ túto oznamovaciu povinnosť nesplní, nemôže požadovať, aby vykládka bola vykonaná ihneď; takisto nemôže účtovať náhradu za zdržanie vozidla.

(3) Dodávka poľnohospodárskych potrieb v množstve zodpovedajúcom celovozňovým zásielkam môže byť uskutočnená ako traťová dodávka (aj pri preprave loďou), ak sa organizácie nedohodnú inak. V týchto prípadoch zabezpečuje poľnohospodárska organizácia vykládku a odvoz do miesta určenia na svoje náklady.

(4) Traťové dodávky sadiva zemiakov poľnohospodárskym organizáciám nie sú prípustné.

§ 41

(1) Prepravu poľnohospodárskych potrieb, pri ktorých je určená dopravná parita franco sklad dodávateľa, zabezpečuje poľnohospodárska organizácia. Nakládku do dopravného prostriedku bez urovnania zabezpečuje dodávateľ.

(2) V zmluve o dodávke dohodnú organizácie také miesto plnenia, z ktorého je prepravná vzdialenosť pre poľnohospodársku organizáciu najvýhodnejšia. Ak dodávateľ požiada, aby poľnohospodárska organizácia prevzala poľnohospodárske potreby v inom mieste, než je dohodnuté v zmluve, a poľnohospodárska organizácia tejto požiadavke vyhovie, má právo na úhradu zvýšených nákladov, ktoré jej tým vznikli.


ŠTVRTÁ ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 42

(1) Organizácie sa nemôžu v zmluve dohodnúť odchylne od ustanovení tejto vyhlášky, okrem tých ustanovení, v ktorých sa odchylná úprava dohodou strán výslovne pripúšťa.

(2) V jednotlivých odôvodnených prípadoch a na obmedzený čas môže Federálne ministerstvo poľnohospodárstva a výživy po prerokovaní s Ministerstvom poľnohospodárstva a výživy Českej socialistickej republiky, Ministerstvom poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky a s ostatnými príslušnými orgánmi povoliť výnimku z ustanovení § 4 až 7, § 9, 10, 16, 19, 20, 23, 25, 26 a § 28 až 36 vyhlášky; výnimku z prílohy vyhlášky môžu povoliť Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy Českej socialistickej republiky alebo Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky po dohode s Federálnym ministerstvom poľnohospodárstva a výživy a po prerokovaní s ostatnými príslušnými orgánmi.

§ 43

Právne vzťahy vzniknuté pred účinnosťou tejto vyhlášky, ako aj práva, ktoré z nich vznikli, sa spravujú doterajšími predpismi.

§ 44

Zrušuje sa vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 123/1976 Zb. o základných podmienkach dodávky poľnohospodárskych výrobkov a potrieb v znení vyhlášky Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 83/1977 Zb., ktorou sa mení a dopĺňa príloha vyhlášky č. 123/1976 Zb. o základných podmienkach dodávky poľnohospodárskych výrobkov a potrieb.

§ 45

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Ing. Toman CSc. v. r.


Príloha vyhlášky č. 73/1985 Zb.

Nákupné organizácie poľnohospodárskych výrobkov - § 3 odsek 1

VýrobokNákupné organizácie
1. Obilninyv ČSR:- koncern Zemědělské zásobování a nákup, Praha (ďalej len „ZZN Praha"),
v SSR:- podniky trustu Poľnohospodárske zásobovanie a nákup, Bratislava (ďalej len „PZN Bratislava").
2. Jedlé strukovinyv ČSR:- ZZN Praha,
- organizácia Českého svazu spotřebních družstev, Praha (ďalej len „ČSSD Praha"),
v SSR:- PZN Bratislava,
- organizácie Slovenského zväzu spotrebných družstiev, Bratislava (ďalej len „SZSD Bratislava"),
- Jednotné roľnícke družstvo Československo-kubánskeho priateľstva, Bojničky, okr. Trnava (nakupuje len šošovicu).
3. Kŕmne strukovinyv ČSR:- ZZN Praha,
v SSR:- PZN Bratislava.
4. Olejninyv ČSR:- ZZN Praha,
- ČSSD Praha (nakupuje len mak),
v SSR:- PZN Bratislava,
- SZSD Bratislava (nakupuje len mak).
5. Chmeľv ČSSR:- oborový podnik Chmelařství, Žatec.
6. Tabakv ČSR:- oborový podnik Československý tabákový průmysl, Kutná Hora,
v SSR:- odborový podnik Československý tabakový priemysel, Bratislava.
7. Cukrová repav ČSR:- koncern Cukrovarnický průmysl, Praha,
v SSR:- podniky trustu Cukor-cukrovinky, Bratislava.
8. Čakankav ČSR:- koncernový podnik Vitana, Byšice,
v SSR:- podniky trustu Cukor-cukrovinky, Bratislava.
9. Ľan - stonky a konopa - stonkyv ČSR:- národní podnik Českomoravský len, Humpolec,
v SSR:- podniky trustu Slovakotex, Trenčín.
10. Plody koreninovej paprikyv ČSR:- koncern Konzervárny a lihovary, Praha (ďalej len „KOLI Praha"',
v SSR:- podniky trustu LIKO, konzervárenský, liehovarnícky, mraziarenský, rybný a škrobárenský priemysel, Bratislava (ďalej len „LIKO Bratislava").
11. Liečivé rastlinyv ČSR:- národní podnik Galena, Opava-Komárov (nakupuje len námel),
v SSR:- národný podnik Slovakofarma, Hlohovec.
12. Prázdné makovicev ČSR:- ZZN Praha,
- národní podnik Léčivé rostliny, Praha 5-Zbraslav,
- ČSSD Praha,
v SSR:- PZN Bratislava,
- národný podnik Slovakofarma, Hlohovec,
- SZSD Bratislava.
13. Konzumné zemiakyv ČSR:- ZZN Praha,
- podniky trustu Obchod ovocem a zeleninou, Praha (ďalej len „OOZ Praha"),
- oborový podnik Mrazírny, Praha (ďalej len „Mrazírny Praha"),
- oborový podnik Škrobárny, Havlíčkův Brod,
- ČSSD Praha,
v SSR:- PZN Bratislava,
- podniky trustu Obchod s ovocím a zeleninou, Bratislava (ďalej len „OOZ Bratislava"),
- LIKO Bratislava,
- SZSD Bratislava.
14. Priemyselné zemiakyv ČSR:- oborový podnik Škrobárny, Havlíčkův Brod,
- ZZN Praha,
v SSR:- LIKO Bratislava,
- PZN Bratislava.
15. Zelenina a ovociev ČSR:- OOZ Praha,
- KOLI Praha,
- Mrazírny Praha,
- ČSSD Praha,
v SSR:- OOZ Bratislava,
- LIKO Bratislava,
- podniky trustu Cukor-cukrovinky, Bratislava,
- SZSD Bratislava,
- podniky trustu Agrokomplex Nitra,
- Záhradkárske služby Slovenského zv)zu záhradkárov.
16. Muštové hrozno viniča hroznorodéhov ČSR:- koncernový podnik České vinařské závody, Praha a koncernový podnik Moravské vinařské závody, Mikulov,
- KOLI Praha,
- Družstevní vinné sklepy, Hodonín,
v SSR:- odborový podnik Vinárske závody, Bratislava,
- Liko Bratislava.
17. Seno, slama, úsušky krmovín a krmoviny na výrobu úsuškovv ČSR:- ZZN Praha,
v SSR:- PZN Bratislava.
18. Koreniev ČSR:- OOZ Praha,
- KOLI Praha,
- ČSSD Praha,
v SSR:- OOZ Bratislava,
- LIKO Bratislava,
- SZSD Bratislava,
- Záhradkárske služby Slovenského zväzu záhradkárov.
19. Jatočný hovädzí dobytok, jatočné ošípané a jatočné teľcev ČSR:- koncern Masný průmysl, Praha,
v SSR:- podniky trustu Mäsový priemysel, Bratislava.
20. Mlieko a smotanav ČSR:- koncern Mlékarenský průmysl, Praha,
v SSR:- podniky trustu Mliekárenský priemysel, Bratislava,
- národný podnik Potravinársky kombinát, Trebišov.
21. Jatočné ovce a jahňatáv ČSR:- koncern Masný průmysl, Praha,
- ČSSD Praha,
v SSR:- podniky trustu Mäsový priemysel, Bratislava,
- Spoločný poľnohospodársky podnik BRANKO, Nitra,
- SZSD Bratislava.
22. Jatočná hydinav ČSR:- koncern Drůbežářský průmysl, Praha,
- oborový podnik Státní rybářství, České Budějovice,
v SSR:- podniky trustu Hydinársky priemysel, Bratislava.
23. Konzumné slepačie vajciav ČSR:- koncern Drůbežářský průmysl, Praha,
v SSR:- podniky trustu Hydinársky priemysel, Bratislava.
24. Kožev ČSR:- národní podnik KARA, Trutnov,
- SNAHA, kožedělné družstvo, Jihlava,
- KOŽEŠNÍCI-RUKAVIČKÁŘI, výrobní družstvo, Praha,
- krajské podniky Sběrné suroviny,
v SSR:- národný podnik Kožiarske závody, Liptovský Mikuláš,
- národní podnik KARA, Trutnov,
- SNAHA, kožedělné družstvo, Jihlava,
- krajské podniky Zberné suroviny.
25. Potná ovčia vlnav ČSR:- ZZN Praha,
v SSR:- PZN Bratislava.
26. Jatočné kozyv ČSR:- koncern Masný průmysl, Praha,
- ČSSD Praha,
v SSR:- podniky trustu Mäsový priemysel, Bratislava,
- Spoločný poľnohospodársky podnik BRANKO, Nitra.
27. Jatočné kone a žriebätáv ČSR:- koncern Masný průmysl, Praha,
v SSR:- podniky trustu Mäsový priemysel, Bratislava.
28. Zverinav ČSR:- koncern Drůbežářský průmysl, Praha,
- ČSSD Praha,
- hospodárske zariadenia Českého mysliveckého svazu, Praha,
v SSR:- podniky trustu Hydinársky priemysel, Bratislava,
- SZSD Bratislava.
29. Živá zverv ČSR:- hospodárske zariadenia Českého mysliveckého svazu, Praha,
- závody podnikov Státní lesy,
v SSR:- hospodárske zariadenia Slovenského poľovníckeho zväzu, Bratislava,
- závody podnikov Štátne lesy.
30. Jatočné králikyv ČSR:- koncern Drůbežářský průmysl, Praha,
- ČSSD Praha,
v SSR:- Spoločný poľnohospodársky podnik BRANKO, Nitra,
- podniky trustu Hydinársky priemysel, Bratislava,
- SZSD Bratislava.
31. Rybyv ČSR:- oborový podnik Státní rybářství, České Budějovice,
- ČSSD Praha,
v SSR:- podniky trustu Hydinársky priemysel, Bratislava,
- hospodárske zariadenia Slovenského zväzu rybárov, Žilina,
- SZSD Bratislava.
32. Ovčí a miešaný hrudkový syrv ČSSR:- podniky trustu Mliekárenský priemysel, Bratislava.
33. Včelí medv ČSR:- ČSSD Praha,
- hospodárske zariadenia Českého svazu včelařů, Praha,
v SSR:- SZSD Bratislava,
- hospodárske zariadenia Slovenského zväzu včelárov, Bratislava.
34. Chovné a úžitkové zvieratá a zástavový hovädzí dobytok (s výnimkou hydiny)v ČSR:- podniky trustu Státní plemenářské podniky, Praha,
v SSR:- podniky trustu Štátne plemenárske podniky, Bratislava.
35. Chovná a úžitková hydinav ČSR:- koncern Drůbežářský průmysl, Praha,
- oborový podnik Státní rybářství, České Budějovice,
v SSR:- podniky trustu Hydinársky priemysel, Bratislava,
- Spoločný poľnohospodársky podnik BRANKO, Nitra,
- Spoločný poľnohospodársky liahárenský podnik, Nitra.
36. Násadové vajciav ČSR:- koncern Drůbežářský průmysl, Praha,
v SSR:- podniky trustu Hydinársky priemysel, Bratislava.
37. Osivo, sadivo a škôlkárske výpestkyv ČSR:- podniky trustu Oseva, Praha,
- oborový podnik Sempra, Praha,
v SSR:- podniky trustu Slovosivo, Bratislava,
- odborový podnik Semex, Bratislava,
- Komplexný výskumný ústav vinohradnícky a vinársky, Bratislava (nakupuje len škôlkárske výpestky viniča hroznorodého).

Poznámky pod čiarou

1) § 144a zákona. Vyhláška Štátnej plánovacej komisie a Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky č. 48/1980 Zb. o hmotnom bilancovaní a prerokúvaní dodávateľsko-odberateľských vzťahov v plánovacom procese.

2) § 43 a 91 zákona č. 122/1975 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve. Úprava Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy z 22. 12. 1973 č. FM 01/183/13/1973 na usmerňovanie vývoja odmien za prácu a poskytovanie poľnohospodárskych výrobkov v jednotných roľníckych družstvách registrovaná v čiastke 8/1974 Zb. Úprava Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy zo 17. 12. 1984 č. FM 01/2110/1984 o predaji poľnohospodárskych výrobkov pracovníkom štátnych organizácií a spoločných poľnohospodárskych podnikov s poľnohospodárskou výrobou registrovaná v čiastke 7/1985 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 127/1982 Zb. o závodnom stravovaní. Úprava Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy z 9. 6. 1983 č. FM 01-625/1983 o závodnom stravovaní v jednotných roľníckych družstvách registrovaná v čiastke 29/1983 Zb.

3) Zákon Českej národnej rady č. 127/1981 Zb. o vnútornom obchode. Zákon Slovenskej národnej rady č. 130/1981 Zb. o vnútornom obchode.

4) Zákon č. 61/1964 Zb. o rozvoji rastlinnej výroby v znení zákona Českej národnej rady č. 146/1971 Zb. a zákona Slovenskej národnej rady č. 159/1971 Zb., ktorými sa mení a dopĺňa zákon o národných výboroch a upravuje pôsobnosť národných výborov na niektorých úsekoch štátnej správy, a v znení zákona Českej národnej rady č. 49/1982 Zb. a zákona Slovenskej národnej rady č. 52/1982 Zb., ktorými sa mení a dopĺňa zákon o národných výboroch a upravuje pôsobnosť miestnych národných výborov v strediskových obciach. Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva a Ministerstva spravodlivosti č. 62/1964 Zb., ktorou sa vydávajú vykonávacie predpisy k zákonu o rozvoji rastlinnej výroby, v znení zákona č. 146/1971 Zb., zákona č. 159/1971 Zb., zákona č. 49/1982 Zb. a zákona č. 52/1982 Zb.

5) § 162 až 164 zákona.

6) § 4 ods. 5 a 6 vyhlášky č. 48/1980 Zb.

7) § 7 ods. 6 vyhlášky č. 48/1980 Zb.

8) Zákon č. 122/1962 Zb. o štátnej poľnohospodárskej, potravinárskej a obchodnej inšpekcii v znení zákona č. 31/1968 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 122/1962 Zb. o štátnej poľnohospodárskej, potravinárskej a obchodnej inšpekcii, a zákona č. 159/1971 Zb.

9) § 19 vyhlášky Federálneho ministerstva financií č. 154/1975 Zb. o fakturovaní a platení dodávok neinvestičnej povahy.

10) Evidenčnou cenou sa rozumie cena vratných obalov podľa vyhlášky Ministerstva chemického priemyslu č. 11/1965 Zb. o hospodárení s obalmi pri dodávkach výrobkov.