21

VYHLÁŠKA

Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj

zo 14. februára 1985

o sústave vedeckých, technických a ekonomických informácií

Štátna komisia pre vedeckotechnický a investičný rozvoj ustanovuje podľa § 53 ods. 1 písm. b) zákona č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych ministerstiev v znení zákona č. 115/1983 Zb.:


PRVÁ ČASŤ

ÚVODNÉ USTANOVENIA

§ 1

Vymedzenie sústavy vedeckých, technických a ekonomických informácií a jej účel

(1) Vedeckými, technickými a ekonomickými informáciami (ďalej len „VTEI“) sa na účely tejto vyhlášky rozumejú poznatky odrážajúce stav, vývojové tendencie a zákonitosti vedy, techniky a ekonomiky v Československej socialistickej republike a vo svete.

(2) VTEI zo všetkých oblastí vedy, techniky a ekonomiky účelovo zhromažďované, spracované, vyhodnocované a využívané tvoria sústavu VTEI.

(3) Sústava VTEI sa využíva pre plánovanie a riadenie rozvoja národného hospodárstva, skúšobníctvo, hodnotenie kvality a technickej pokrokovosti výrobkov, vynálezcovstvo a normotvornú činnosť, potreby výskumu a vývoja, predvýrobných a výrobných etáp, technickú propagandu, výchovno vzdelávací proces a iné činnosti slúžiace rozvoju vedy a techniky v praxi, najmä s cieľom zabezpečenia hospodárnosti výroby, konkurenčnej schopnosti československých výrobkov na svetových trhoch a účinného zapájania československého národného hospodárstva do medzinárodnej deľby práce.

(4) Účelové zhromažďovanie, spracúvanie, vyhodnocovanie a sprístupňovanie VTEI zabezpečuje jednotne metodicky riadená inštitucionálna základňa, ktorú tvoria pracoviská sústavy VTEI (ďalej len „pracoviská VTEI“) s koordinovane uplatňovanými technologickými postupmi a technickými prostriedkami.

(5) Sústava VTEI nadväzuje na sústavu sociálno-ekonomických informácií1) a sústavu informácii pre plánovanie a zostavovanie štátnych rozpočtov,2) pracoviská VTEI môžu využívať informácie uvedených sústav až po ich uverejnení. Sústava VTEI sa podieľa na utváraní a funkcii účelových informačných sústav orgánov a organizácií a automatizovaných systémov riadenia.

(6) Sústava VTEI funkčne nadväzuje na jednotnú sústavu knižníc3) a rozvíja ju najmä v oblasti informačnej základne.

§ 2

Funkčné celky sústavy VTEI

(1) Funkčnými celkami sústavy VTEI sú najmä odvetvové, odborové a špecializované systémy.

(2) Odvetvové, odborové a špecializované systémy majú organizačnú a funkčnú väzbu zodpovedajúcu stupňu riadenia rozvoja vedy a techniky. Majú celoštátnu pôsobnosť a sú usmerňované tak, aby nedochádzalo k duplicitám.

(3) Za utváranie a funkciu odvetvového, odborového alebo špecializovaného systému zodpovedá vždy ústredný orgán alebo orgán stredného článku riadenia.

(4) Odvetvové, odborové a špecializované systémy vznikajú zriadením pracovísk VTEI podieľajúcich sa na funkcii systému.

(5) Odvetvové, odborové a špecializované systémy majú ústrednými orgánmi alebo orgánmi stredného článku riadenia

a) určený okruh činnosti v rámci odvetvia (ďalej len „odvetvová informačná gescia“) alebo majú určený okruh činnosti v rámci odboru (ďalej len „odborová informačná gescia“) alebo majú okruh činnosti určený prierezovo (ďalej len „špecializácia“) a ďalej majú vymedzenú inštitucionálnu základňu;

b) jednotne metodicky upravené základné technologické postupy a toky VTEI;

c) ustanovené a riadené kooperačné vzťahy vnútri aj zvonku systému a základné medzinárodné väzby.

(6) Odvetvové systémy sú utvárané pre jednotlivé odvetvia. Odborové systémy utvárané pre jednotlivé odbory sú spravidla ich súčasťou.

(7) Špecializované systémy majú medziodvetvový, prierezový charakter v rámci celej sústavy VTEI. Ich špecializácia vychádza predovšetkým z účelu využitia systému. Odvetvové alebo odborové prierezy špecializovaných systémov sú súčasťou odvetvových alebo odborových systémov.

(8) V záujme zvýšenia spoločenskej efektívnosti niektorých činností medziodvetvového charakteru, najmä pri uplatňovaní spolupráce v rámci územných obvodov alebo pri združovaní prostriedkov výpočtovej a reprografickej techniky, môžu sa utvárať kooperačné systémy.

(9) Vznik, organizácia a funkcia kooperačného systému, ako aj zodpovednosť zaň, je predmetom dohody zúčastnených orgánov a organizácií.

(10) Zapojením pracovísk VTEI do kooperačných systémov nesmú byť dotknuté funkcie odvetvových, odborových a špecializovaných systémov.

DRUHÁ ČASŤ

ČINNOSŤ ÚSTREDNÝCH ORGÁNOV, ORGÁNOV STREDNÉHO ČLÁNKU RIADENIA A ORGANIZÁCIÍ NA ÚSEKU VTEI

§ 3

Štátna komisia pre vedeckotechnický a investičný rozvoj, Česká komisia pre vedeckotechnický a investičný rozvoj, Slovenská komisia pre vedeckotechnický a investičný rozvoj

(1) Štátna komisia pre vedeckotechnický a investičný rozvoj v spolupráci s Českou komisiou pre vedeckotechnický a investičný rozvoj a Slovenskou komisiou pre vedeckotechnický a investičný rozvoj v rámci svojej právomoci najmä:

a) ustanovuje v súlade s obsahom a zameraním jednotnej štátnej vedeckotechnickej politiky program rozvoja sústavy VTEI a koordinuje jeho realizáciu,

b) jednotne metodicky riadi sústavu VTEI, najmä v oblasti tvorby a využívania informačných fondov a súborov, technológií pre spracovanie VTEI a využívania potrebnej techniky,

c) v rámci vedeckotechnickej spolupráce a stykov so zahraničím4) organizuje medzinárodnú spoluprácu a deľbu práce v oblasti VTEI,

d) koordinuje činnosť a rozvoj funkčných celkov sústavy VTEI a jej inštitucionálnej základne,

e) zabezpečuje prostredníctvom svojich podriadených organizácií5) niektoré výskumné, organizačno metodické a spracovateľské činnosti prierezového charakteru,

f) po dohode s Ministerstvom školstva Českej socialistickej republiky, Ministerstvom školstva Slovenskej socialistickej republiky a ďalšími zúčastnenými ústrednými orgánmi koordinuje mimoškolskú výchovu pracovníkov v oblasti VTEI,

g) koordinuje kontrolnú činnosť v oblasti VTEI a pôsobí na nápravu zistených nedostatkov.

(2) Pri výkone svojej právomoci Štátna komisia pre vedeckotechnický a investičný rozvoj, Česká komisia pre vedeckotechnický a investičný rozvoj a Slovenská komisia pre vedeckotechnický a investičný rozvoj spolupracujú s ostatnými ústrednými orgánmi a na plnenie svojich úloh môžu od nich vyžadovať potrebné podklady, a to aj také, ktoré by umožnili sledovať činnosť pracovísk VTEI v rámci Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky.

§ 4

Ústredné orgány federácie a republík

(1) Na účely tejto vyhlášky sa ústrednými orgánmi rozumejú ústredné orgány štátnej správy, Československá akadémia vied, Československá komisia pre atómovú energiu, Slovenská akadémia vied, krajské národné výbory, Národný výbor hl. mesta Prahy, Národný výbor hl. mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy, vrcholné orgány družstiev a spoločenských organizácií a Štátna banka československá.

(2) Ústredné orgány v rámci svojej pôsobnosti

a) zabezpečujú a usmerňujú v súlade s jednotným metodickým riadením sústavy VTEI rozvoj a funkciu príslušného odvetvového, odborového alebo špecializovaného systému,

b) utvárajú predpoklady pre činnosť pracovísk VTEI priamo riadených orgánov a organizácií; kontrolujú túto činnosť a kontrolujú využívanie informácií,

c) poskytujú Štátnej komisii pre vedeckotechnický a investičný rozvoj, Českej komisii pre vedeckotechnický a investičný rozvoj a Slovenskej komisii pre vedeckotechnický a investičný rozvoj potrebné podklady.

(3) Zodpovednosť za funkciu odvetvového alebo špecializovaného systému nesie vždy ten ústredný orgán, v pôsobnosti ktorého je vedúce pracovisko systému (odvetvové stredisko, špecializovaná inštitúcia); ústredný orgán, v pôsobnosti ktorého je odborové stredisko, zodpovedá za funkciu odborového systému len vtedy, ak nie je odborové stredisko v pôsobnosti orgánu stredného článku riadenia.

(4) Pokiaľ sa na funkcii odvetvového alebo špecializovaného systému podieľajú pracoviská VTEI v pôsobnosti viacerých ústredných orgánov, spravujú sa zúčastnené ústredné orgány pokynmi ústredného orgánu, ktorý je za systém zodpovedný.

(5) Ústredné orgány zodpovedajúce za funkciu odvetvového, odborového alebo špecializovaného systému schvaľujú

a) program jeho rozvoja ako súčasť programu rozvoja sústavy VTEI,

b) ročný rozbor stavu systému,

c) základné metodické dokumenty usmerňujúce činnosť systému.

(6) Funkcie odborových systémov, ktoré nie sú súčasťou odvetvového systému, sa zabezpečujú a usmerňujú orgánmi ako odvetvové systémy.

(7) Ústredné orgány ozbrojených síl a ozbrojených zborov riadia pracoviská VTEI vo svojej pôsobnosti prostredníctvom vlastných interných opatrení vydaných podľa zásad tejto vyhlášky.

(8) Federálne ministerstvo zahraničného obchodu riadi činnosť pracovísk VTEI vo svojej pôsobnosti tak, aby sa s využitím spolupráce pracovísk utvárali komplexné informačné podklady pre rozhodovanie a riadenie československých vonkajších ekonomických vzťahov.

(9) Ministerstvo školstva Českej socialistickej republiky a Ministerstvo školstva Slovenskej socialistickej republiky usmerňujú činnosť pracovísk VTEI vo svojej pôsobnosti (najmä na vysokých školách) tak, aby sa utvorila nadväznosť na funkcie odvetvových, odborových a špecializovaných systémov.

(10) Československá akadémia vied a Slovenská akadémia vied utvárajú v rámci svoje pôsobnosti pracoviská VTEI v takej organizačnej štruktúre, aby sa úplne uspokojili informačné potreby ich vedeckovýskumných pracovísk a aby sa utvorila nadväznosť na odvetvové, odborové a špecializované systémy.

(11) Ministerstvo kultúry Českej socialistickej republiky a Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky a Štátna komisia pre vedeckotechnický a investičný rozvoj koordinujú v rozsahu svojej informačnej pôsobnosti postup pri metodickom riadení jednotnej sústavy knižníc.

(12) Úrad pre vynálezy a objavy a Úrad pre normalizáciu a meranie postupujú pri zabezpečovaní a organizovaní informačnej činnosti po dohode so Štátnou komisiou pre vedeckotechnický a investičný rozvoj.

(13) Národné výbory usmerňujú činnosť pracovísk VTEI vo svojej pôsobnosti tak, aby sa zabezpečili informačné potreby organizácií v pôsobnosti národných výborov a súčasne plnili povinnosti vyplývajúce z ich zapojenia do odvetvových, odborových a špecializovaných systémov.

§ 5

Orgány stredného článku riadenia

(1) Orgány stredného článku riadenia6) utvárajú predpoklady pre činnosť pracovísk VTEI podriadených organizácií, kontrolujú túto činnosť z hľadiska jej spoločenskej efektívnosti a kontrolujú využívanie VTEI.

(2) Orgány stredného článku riadenia, v pôsobnosti ktorých je odborové stredisko, zodpovedajú za funkciu odborového systému.

(3) Pokiaľ sa na funkcii odborového systému podieľajú pracoviská VTEI v pôsobnosti ďalších orgánov, spravujú sa zúčastnené orgány pokynmi orgánu, ktorý je za systém zodpovedný.

(4) V rámci zodpovednosti za funkciu odborového systému orgány stredného článku riadenia schvaľujú

a) program rozvoja odborového systému ako súčasť programu rozvoja príslušného odvetvového systému,

b) ročný rozbor stavu odborového systému,

c) základné metodické dokumenty uplatňované v systéme.

§ 6

Organizácie

(1) Každá organizácia je povinná zabezpečiť VTEI pre vlastnú potrebu a utvárať podmienky pre využívanie VTEI.

(2) Na zabezpečenie VTEI zriaďujú organizácie samy alebo po vzájomnej dohode pracovisko VTEI. Utvárajú podmienky pre jeho činnosť a zodpovedajú za efektívnosť a výsledky jeho práce.

(3) Organizácie poverené funkciami odvetvových alebo odborových stredísk a špecializovaných inštitúcií zabezpečujú v plnom rozsahu povinnosti vyplývajúce z odsekov 1 a 2 a činnosti vyplývajúce z poverovacích listín.

TRETIA ČASŤ

PRACOVISKÁ VEDECKÝCH, TECHNICKÝCH A EKONOMICKÝCH INFORMÁCIÍ

§ 7

Základné ustanovenia

(1) Pracoviská VTEI sú najmä:

a) odvetvové strediská,

b) odborové strediská,

c) základné strediská,

d) špecializované inštitúcie,

e) špecializované strediská.

(2) Usporiadanie pracovísk VTEI podieľajúcich sa na funkcii jedného systému je stupňovité, a to spravidla

a) v rámci odvetvového systému je odvetvové stredisko, odborové strediská a základné strediská,

b) v rámci odborového systému je odborové stredisko a základné strediská,

c) v rámci špecializovaného systému je špecializovaná inštitúcia a špecializované strediská.

(3) Podľa potreby môžu ústredné orgány v rámci systémov vo svojej pôsobnosti zriaďovať ďalšie typy pracovísk VTEI.

(4) Jedna organizácia môže vykonávať funkciu niekoľkých pracovísk VTEI.

§ 8

Odvetvové strediská

(1) Odvetvové strediská plnia úlohy vedúceho koordinačného a metodicky riadiaceho pracoviska odvetvového systému.

(2) Odvetvové strediská koordinujú a metodicky riadia odvetvový systém na základe a v rozsahu poverenia ústredného orgánu pri rešpektovaní jednotného metodického riadenia sústavy VTEI ako celku. Základným dokumentom vymedzujúcim ich pôsobnosť, činnosť a vzťahy je poverovacia listina.

(3) Odvetvové strediská pre potreby ústredného orgánu spracúvajú návrh programu rozvoja odvetvového systému v nadväznosti na koncepciu rozvoja príslušného odvetvia a odborov a ročný rozbor stavu odvetvového systému.

(4) Odvetvové strediská zabezpečujú podľa odseku 1

a) deľbu práce, organizáciu vzťahov a integráciu činnosti pracovísk VTEI podieľajúcich sa na funkcii odvetvového systému, najmä odborových stredísk,

b) zjednocovanie technologických postupov a uplatňovanie racionálnych foriem práce pracovísk VTEI podieľajúcich sa na funkcii odvetvového systému,

c) koordináciu a účinnosť medzinárodnej spolupráce.

(5) Odvetvové strediská vykonávajú funkciu základného strediska príslušného orgánu, prípadne organizácie, ktorej sú súčasťou, a činnosti vyplývajúce z racionálnej deľby práce vnútri odvetvového systému a z jeho vonkajších väzieb.

§ 9

Odborové strediská

(1) Odborové strediská plnia úlohy vedúceho koordinačného a metodicky riadiaceho pracoviska odborového systému. Základným dokumentom vymedzujúcim ich pôsobnosť, činnosť a vzťahy je poverovacia listina.

(2) Odborové strediská spracúvajú návrh programu rozvoja odborového systému v nadväznosti na koncepciu rozvoja odboru, ročný rozbor stavu odborového systému a koncepciu rozvoja príslušného odvetvového systému.

(3) Odborové strediská zabezpečujú podľa odseku 1 deľbu práce pracovísk VTEI podieľajúcich sa na funkcii odborového systému a koordinácii medzinárodných vzťahov systému najmä v rámci odvetvového systému.

(4) Odborové strediská vykonávajú funkciu základného strediska príslušného stredného článku riadenia orgánu alebo organizácie, ktorých súčasťou sú, a činnosti vyplývajúce z racionálnej deľby práce vnútri odborového systému a z jeho vonkajších väzieb.

§ 10

Základné strediská

(1) Základné strediská zabezpečujú informačné potreby menovite určeného orgánu alebo organizácie. Vo vzťahu k tomuto orgánu alebo organizácii zodpovedajú za včasné a komplexné spracúvanie a zhromažďovanie VTEI a ich poskytovanie v optimálnej forme. Ročné plány hlavných úloh základného strediska schvaľuje vedenie orgánu alebo organizácie.

(2) Základné strediská vyvíjajú svoju činnosť na základe deľby práce v rámci príslušného odvetvového alebo odborového systému, spolupráce s ďalšími pracoviskami VTEI a pracoviskami výskumnej a vývojovej základne, knižnicami jednotnej sústavy a účinného využitia medzinárodnej spolupráce.

(3) Základné strediská najmä

a) utvárajú informačné fondy a uplatňujú zodpovedajúce technológie spracovania a vyhodnocovania informácií,

b) za určených podmienok sprístupňujú a šíria VTEI obsiahnuté vo vlastných informačných fondoch a zabezpečujú činnosti vyplývajúce z ich zapojenia do odvetvového a odborového systému.

§ 11

Špecializované inštitúcie a špecializované strediská

(1) Špecializované inštitúcie plnia úlohy vedúceho koordinačného a metodicky riadiaceho pracoviska príslušného špecializovaného systému.

(2) Metodické riadenie špecializovaného systému vykonávajú špecializované inštitúcie na základe osobitného právneho predpisu upravujúceho vymedzenie, funkcie a využitie systému.7)

(3) Základným dokumentom vymedzujúcim výkonnú informačnú činnosť špecializovaných inštitúcií je poverovacia listina.

(4) Špecializované inštitúcie spracúvajú návrh programu rozvoja špecializovaného systému a ročný rozbor stavu systému.

(5) Funkciou špecializovanej inštitúcie môžu byť poverené aj organizácie, ktoré zabezpečujú činnosti ovplyvňujúce funkciu sústavy VTEI ako celku.

(6) Špecializované strediská vykonávajú činnosti spojené s funkciou špecializovaného systému alebo činnosti vymedzené poverovacou listinou.

§ 12

Zriaďovanie pracovísk VTEI

(1) Funkciami odvetvového a odborového strediska a špecializovanej inštitúcie sú poverované jednotlivé orgány a organizácie vydaním poverovacej listiny. Poverovacia listina vymedzuje najmä:

a) informačnú gesciu alebo špecializáciu,

b) rozsah pôsobnosti,

c) hlavné úlohy.

(2) Poverovaciu listinu pracovísk VTEI uvedených v odseku 1, ktoré sú v pôsobnosti federálnych ústredných orgánov, vydáva príslušný ústredný orgán so súhlasom Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj.

(3) Poverovaciu listinu pracovísk VTEI uvedených v odseku 1, ktoré sú v pôsobnosti republikových ústredných orgánov, vydáva príslušný ústredný orgán republiky so súhlasom príslušnej republikovej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj a so súhlasom Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj.

(4) Poverovacie listiny špecializovaných stredísk podieľajúcich sa na funkcii špecializovaného systému sa vydávajú len vtedy, ak to ustanovuje osobitný právny predpis upravujúci funkciu systému.

(5) Špecializované strediská, ktoré nie sú zapojené do špecializovaných systémov, sa zriaďujú ako odvetvové strediská a špecializované inštitúcie.

(6) Spôsob zriadenia základného strediska určí nadriadený ústredný orgán.

(7) Ustanovenie o funkcii a organizácii pracoviska VTEI obsahuje tiež napríklad štatút a organizačný poriadok organizácie poverenej funkciou pracoviska VTEI.

(8) Ustanovenia tohto paragrafu sa nedotýkajú predpisov o zriaďovaní socialistických organizácií.

ŠTVRTÁ ČASŤ

INFORMAČNÁ ZÁKLADŇA A JEJ VYUŽITIE

§ 13

Informačné fondy

(1) Informačnou základňou sústavy VTEI sú

a) účelovo utvárané informačné fondy pracovísk VTEI a knižničné fondy knižníc jednotnej sústavy,

b) informačné fondy zahraničných inštitúcií využívané na základe medzinárodnej spolupráce,

c) ďalšie dostupné informačné zdroje.

(2) Tématické zameranie informačných fondov pracovísk VTEI určuje informačná gescia alebo špecializácia.

(3) Vo vymedzenej informačnej gescii sú pracoviská VTEI povinné najmä

a) utvárať úplný fond tuzemských informačných prameňov,

b) získavať zahraničné informačné pramene o výskume, vývoji, vynálezoch a objavoch, rozvoji odvetví a odborov a obchodno-ekonomických aspektoch uplatnenia výsledkov vedeckotechnického rozvoja,

c) udržiavať trvale prehľad o tuzemských a zahraničných fondoch a zdrojoch informácií , ktoré s informačnou gesciou súvisia,

d) koordinovať dopĺňanie informačných fondov zahraničnými informačnými prameňmi v rámci odvetvových a odborových systémov a ich vonkajších väzieb a s vedeckými knižnicami v rámci územných obvodov.

(4) Spôsob koordinácie tvorby informačných fondov na pracoviskách VTEI, najmä ich dopĺňanie zahraničnými informačnými prameňmi, pokiaľ nie je celoštátne ustanovený, určuje nadriadený ústredný orgán, ktorý môže výkonom tejto funkcie poveriť podriadené odvetvové stredisko.

(5) Zahraničné knihy a periodiká zaradené do informačných fondov ohlasujú pracoviská VTEI do ústredných evidencií zahraničnej literatúry.8) Sprístupňované sú podľa rovnakých zásad ako knižničné fondy jednotnej sústavy knižníc.

(6) Informačné fondy základných stredísk sa utvárajú podľa potrieb príslušného orgánu alebo organizácie pri dodržaní zásad dohodnutých v rámci odvetvového alebo odborového systému.

(7) Do informačných fondov pracovísk VTEI sa povinne zaraďujú:

a) správy pracovníkov príslušného orgánu alebo organizácie zo služobných zahraničných ciest vedeckotechnického charakteru a ďalšie materiály získané pri týchto cestách, ak nie je určené inak,

b) výskumné správy spracované za účasti orgánu alebo organizácie na riešení úloh plánov rozvoja vedy a techniky a dokumenty o normalizačnej a vynálezcovskej činnosti orgánu alebo organizácie,

c) všetky publikácie vydávané príslušným orgánom alebo organizáciou včítane firemnej literatúry,

d) informačné pramene získané na základe kolektívneho a individuálneho členstva v medzinárodných organizáciách,

e) vlastné rešerše a štúdie vedeckovýskumného charakteru.

§ 14

Informačné súbory

(1) Informačnými súbormi sa podľa tejto vyhlášky rozumejú informačné fondy alebo ich časti v strojom spracovanej forme.

(2) Pracoviská VTEI utvárajú informačné súbory podľa konkrétnych potrieb spravidla v spolupráci s ďalšími pracoviskami VTEI v rámci odvetvových alebo odborových systémov a s pracoviskami výskumnej a vývojovej základne.

(3) Informačné súbory utvárané pracoviskami VTEI registruje Štátna komisia pre vedeckotechnický a investičný rozvoj alebo ňou poverená organizácia. Náležitosti a spôsob registrácie sú jednotne ustanovené Štátnou komisiou pre vedeckotechnický a investičný rozvoj.

§ 15

Automatizovaný systém VTEI

(1) Automatizovaný systém VTEI je prierezovým automatizovaným systémom, ktorého účelom je

a) v rámci systému ústrednej technickej základne spracúvať a sprístupňovať informačné súbory medziodvetvového a medziodborového využitia, zabezpečovať priamy prístup k zahraničným informačným súborom a zabezpečiť priamy prístup zahraničných používateľov k československým informačným súborom,

b) zabezpečovať spracovanie informačných súborov odvetvového a odborového charakteru alebo takých informačných súborov medziodvetvového a medziodborového charakteru, ktoré nemôžu byť spracované v rámci systému ústrednej technickej základne.

(2) Funkcie automatizovaného systému VTEI uvedené v odseku 1 písm. a) zabezpečujú databázové strediská menovite určené Štátnou komisiou pre vedeckotechnický a investičný rozvoj po dohode s príslušnými ústrednými orgánmi a zariadeniami výpočtovej techniky súvisiacimi s ich činnosťou. Program práce databázových stredísk, ich funkčné, organizačné a technické nadväznosti schvaľujú ústredné orgány, v pôsobnosti ktorých tieto databázové strediská sú.

(3) Podrobnosti o funkciách automatizovaného systému VTEI uvedených v odseku 1 písm. a) ustanovuje Štátne komisia pre vedeckotechnický a investičný rozvoj.

(4) Funkcie automatizovaného systému VTEI uvedené v odseku 1 písm. b) zabezpečujú viacúčelovo využívané zariadenia výpočtovej techniky organizácií.

§ 16

Medzinárodná spolupráca

(1) Medzinárodná spolupráca v oblasti VTEI je súčasťou vedeckotechnickej spolupráce so zahraničím.

(2) Medzinárodná spolupráca pracovísk VTEI sa zameriava najmä na získavanie a využívanie zahraničných informačných prameňov, informačných súborov v príslušnej informačnej gescii a špecializácii a výsledkov výskumu a vývoja v oblasti informatiky.

(3) Základnými formami medzinárodnej spolupráce v oblasti VTEI sú:

a) účasť pri utváraní medzinárodných informačných systémov,

b) výmena informačných prameňov a vzájomné sprístupňovanie informačných súborov na princípe reciprocity v rámci medzinárodných zmlúv o vedeckotechnickej spolupráci,

c) získavanie zahraničných informačných prameňov a súborov prostredníctvom organizácií zahraničného obchodu.

(4) Účasť pracovísk VTEI na medzinárodnej spolupráci v oblasti VTEI schvaľujú orgány zodpovedajúce za funkciu odvetvového, odborového alebo špecializovaného systému. Tieto orgány rozhodujú najmä o účele, predmete a rozsahu spolupráce a spôsobe zabezpečenia plnenia zmluvných záväzkov.

(5) Na zapojenie pracovísk VTEI do medzinárodnej deľby práce, ďalej na sprístupňovanie informačných súborov zahraničným organizáciám a na preberanie zahraničných informačných súborov vyžadujú pracovníci VTEI prostredníctvom nadriadeného ústredného orgánu súhlas Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj.


PIATA ČASŤ

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 17

Poverovacie listiny vydané podľa smerníc Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 2 zo 17. 5. 1974 o sústave vedeckých, technických a ekonomických informácií k 31. 12. 1983 sú podľa tejto vyhlášky poverovacími listinami.

§ 18

Smernice Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 2 zo 17. 5. 1974 o sústave vedeckých, technických a ekonomických informácií publikované v Spravodajcovi Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj, ministerstiev výstavby a techniky Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky čiastka 3/1974 strácajú platnosť.

§ 19

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1985.


Podpredseda vlády ČSSR a predseda Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj:

Doc. PhDr. Jaromír Obzina DrSc. v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Zákon č. 21/1971 Zb. o jednotnej sústave sociálno-ekonomických informácií. Nariadenie vlády ČSSR č. 153/1971 Zb. o informačnej sústave organizácií. Vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 154/1971 Zb. o účtovníctve.

2) Zákon č. 145/1970 Zb. o národohospodárskom plánovaní.

3) Zákon č. 53/1959 Zb. o jednotnej sústave knižníc (Knižničný zákon).

4) § 29 zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím.

5) Napr. Ústredie vedeckých, technických a ekonomických informácií.

6) § 2 ods. 2 zákona č. 145/1970 Zb.

7) Napr. smernice FMTIR č. 2/1973 o evidencii vedeckovýskumných prác a obhájených dizertácií, reg. v čiastke 32/1973 Zb.

8) Vyhláška MŠK a SKVT č. 110/1965 Zb. o evidencii zahraničnej literatúry.