Zákon č. 34/1985 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 133/1975 Zb. o advokácii

Čiastka 8/1985
Platnosť od 30.04.1985 do30.06.1990
Účinnosť od 01.01.1986 do30.06.1990
Zrušený 132/1990 Zb.

OBSAH

34

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 19. apríla 1985,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 133/1975 Zb. o advokácii

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Slovenskej národnej rady č. 133/1975 Zb. o advokácii sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 7 ods. 4 sa za slová „v krajskom“ vkladá slovo „(mestskom)“.

2. V § 10 ods. 1 sa za slová „člen krajského“ vkladá slovo „(mestského)“.

3. V § 11 ods. 1 v tretej vete sa za slovo „krajskému“ vkladá slovo „(mestskému)“.

4. V § 12 sa za slovo „krajské“ vkladá slovo „(mestské)“.

5. § 16 ods. 1 znie:

(1) Základné advokátske organizácie sú krajské združenia advokátov, v hlavnom meste Slovenskej socialistickej republiky Bratislave Mestské združenie advokátov (ďalej len „združenie").“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1986.


V. Šalgovič v. r.

P. Colotka v. r.