Vyhláška č. 77/1985 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 118/1979 Zb. o Niceskej dohode o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957, revidovanej v Stockholme 14. júla 1967 a v Ženeve 13. mája 1977

Čiastka 23/1985
Platnosť od 04.10.1985
Účinnosť od 19.10.1985
Redakčná poznámka

Tieto zmeny nadobudli platnosť na základe článku 8 ods. 3 Niceskej dohody 6. októbrom 1982 a týmto dňom nadobudli platnosť aj pre Československú socialistickú republiku.

77

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

zo 6. augusta 1985,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 118/1979 Zb. o Niceskej dohode o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957, revidovanej v Stockholme 14. júla 1967 a v Ženeve 13. mája 1977

Rozhodnutím Zhromaždenia Niceskej únie boli 2. októbra 1979 prijaté tieto zmeny uvedenej Niceskej dohody:


1. V článku 5.2) a) IV sa slovo „trojročný“ nahrádza slovom „dvojročný“.

2. V článku 5.4) a) sa slová „za tri roky“ nahrádzajú slovami „za dva roky“.


Tieto zmeny nadobudli platnosť na základe článku 8 ods. 3 Niceskej dohody 6. októbrom 1982 a týmto dňom nadobudli platnosť aj pre Československú socialistickú republiku.


Prvý námestník:

Řehořek v. r.