Vyhláška č. 32/1985 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o ochrane výrobcov zvukových záznamov proti nedovolenému rozmnožovaniu ich zvukových záznamov

Čiastka 7/1985
Platnosť od 15.04.1985
Účinnosť od 30.04.1985
Redakčná poznámka

Dohovor nadobudol platnosť na základe svojho článku 11 ods. 1 dňom 18. apríla 1973. Pre Československú socialistickú republiku nadobudol Dohovor platnosť v súlade so svojim článkom 11 ods. 2 dňom 15. januára 1985.

32

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 18. februára 1985

o Dohovore o ochrane výrobcov zvukových záznamov proti nedovolenému rozmnožovaniu ich zvukových záznamov


Dňa 29. októbra 1971 bol v Ženeve dojednaný Dohovor o ochrane výrobcov zvukových záznamov proti nedovolenému rozmnožovaniu ich zvukových záznamov.

Listina o prístupe Československej socialistickej republiky k Dohovoru o ochrane výrobcov zvukových záznamov proti nedovolenému rozmnožovaniu ich zvukových záznamov bola uložená u generálneho tajomníka OSN, depozitára Dohovoru, 5. októbra 1984.

Pri prístupe k Dohovoru sa urobilo vyhlásenie k článku 11 ods. 3 Dohovoru, že uvedené ustanovenie je v rozpore s Deklaráciou VZ OSN o poskytnutí nezávislosti koloniálnym územiam a národom, prijatou rezolúciou VZ OSN č. 1514 (XV) zo 14. decembra 1960.

Dohovor nadobudol platnosť na základe svojho článku 11 ods. 1 dňom 18. apríla 1973. Pre Československú socialistickú republiku nadobudol Dohovor platnosť v súlade so svojim článkom 11 ods. 2 dňom 15. januára 1985.

Slovenský preklad Dohovoru sa vyhlasuje súčasne.

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

DOHOVOR

o ochrane výrobcov zvukových záznamov proti nedovolenému rozmnožovaniu ich zvukových záznamov

Zmluvné štáty,

znepokojené neustálym rastom nedovoleného rozmnožovania zvukových záznamov a škodami, ktoré sa v dôsledku toho spôsobujú autorom, výkonným umelcom a výrobcom zvukových záznamov,

presvedčené o tom, že ochrana výrobcov zvukových záznamov proti takýmto činom bude prospešná aj výkonným umelcom a autorom, ktorých umelecké výkony a diela sú na uvedených zvukových záznamoch zaznamenané,

oceňujúce prácu, ktorú v tejto oblasti vykonala Organizácia Spojených národov pre výchovu, vedu a kultúru a Svetová organizácia duševného vlastníctva,

dbajúce o to, aby sa žiadnym spôsobom neoslabili už platné medzinárodné zmluvy, najmä aby sa žiadnym spôsobom nebránilo širšiemu prístupu k Rímskemu dohovoru z 26. októbra 1961, ktorý poskytuje ochranu výkonným umelcom a rozhlasovým organizáciám, ako aj výrobcom zvukových záznamov, sa dohodli na tomto:

Článok 1

Na účely tejto zmluvy sa rozumie

a) „zvukovým záznamom“ každé výlučne sluchom vnímateľné zaznamenanie zvukov umeleckého výkonu alebo iných zvukov,

b) „výrobcom zvukových záznamov“ fyzická alebo právnická osoba, ktorá prvá zaznamenáva zvuky umeleckého výkonu alebo iné zvuky,

c) „snímkom“ vec obsahujúca zvuky prevzaté priamo alebo nepriamo zo zvukového záznamu a zahŕňajúca všetky zvuky alebo podstatnú časť zvukov zaznamenaných na tomto zvukovom zázname,

d) „verejným rozširovaním“ každý čin, ktorým sú snímky zvukového záznamu priamo alebo nepriamo ponúkané širokej verejnosti alebo jej časti.

Článok 2

Každý zmluvný štát sa zaväzuje ochraňovať výrobcov zvukových záznamov, ktorí sú príslušníkmi iných zmluvných štátov, proti vyhotoveniu snímok bez súhlasu výrobcu a proti dovozu takýchto snímok, pokiaľ takéto vyhotovenie alebo dovoz sa robí za účelom verejného rozširovania a proti verejnému rozširovaniu takýchto snímok.

Článok 3

Prostriedky vykonávania tohto Dohovoru sa vyhradzujú vnútornému zákonodarstvu každého zmluvného štátu a budú zahŕňať jeden alebo viac z nasledovných spôsobov ochrany: priznaním autorského alebo iného osobitného práva, právnymi predpismi týkajúcimi sa nekalej súťaže a prostredníctvom trestných sankcií.

Článok 4

Doba trvania poskytovanej ochrany sa vyhradzuje vnútornému zákonodárstvu každého zmluvného štátu. Pokiaľ však vnútorné zákonodárstvo ustanovuje osobitnú dobu trvania ochrany, táto doba trvania nemôže byť kratšia ako dvadsať rokov, a to alebo od konca roka, v ktorom zvuky obsiahnuté na zvukovom zázname boli prvýkrát zaznamenané alebo od konca roka, v ktorom sa zvukový záznam prvýkrát uverejnil.

Článok 5

Ak zmluvný štát podľa svojho vnútorného zákonodarstva vyžaduje ako podmienku ochrany výrobcov zvukových záznamov splnenie určitých formalít, uvedené formality sa budú považovať za splnené, ak všetky oprávnene vyhotovené snímky zvukového záznamu, ktoré sú verejne rozširované, alebo ich obaly budú mať poznámku skladajúcu sa zo znaku P v krúžku s pripojením roka prvého uverejnenia, umiestnenú takým spôsobom, aby bolo dostatočne dané najavo, že sa robí nárok na ochranu; ak snímky alebo ich obaly neumožňujú zistenie výrobcu, jeho právneho nástupcu alebo osobu výlučne oprávnenú z licencie poskytnutej výrobcom (uvedením jeho mena, ochrannej známky alebo iného vhodného označenia), poznámka musí obsahovať aj meno výrobcu, jeho právneho nástupcu alebo osobu výlučne oprávnenú z licencie poskytnutej výrobcom.

Článok 6

Každý zmluvný štát, ktorý poskytuje ochranu prostredníctvom autorského alebo iného osobitného práva alebo prostredníctvom trestných sankcií, môže ohľadne ochrany výrobcov zvukových záznamov ustanoviť vo svojom vnútornom zákonodarstve také isté obmedzenia, aké sú povolené pri ochrane autorov literárnych a umeleckých diel. Nemôžu sa však povoliť žiadne nútené licencie, ak nie sú splnené nasledovné podmienky:

a) rozmnožovanie sa uskutočňuje len pre výlučné potreby vyučovania alebo vedeckého výskumu,

b) licencia na rozmnožovanie je platná len na území zmluvného štátu, ktorého príslušný orgán licenciu udelil, a nemôže byť rozšírená na vývoz snímok,

c) rozmnožovanie podľa takejto licencie sa uskutoční za primeranú odmenu určenú uvedeným orgánom, pri ktorej sa okrem iného zohľadní aj počet vyhotovených snímok.

Článok 7

(1) Tento Dohovor nebude v žiadnom prípade interpretovaný tak, aby obmedzoval alebo oslaboval ochranu, ktorú majú zaručenú autori, výkonní umelci, výrobcovia zvukových záznamov alebo rozhlasové organizácie podľa vnútorného zákonodarstva alebo podľa medzinárodnej zmluvy.

(2) Rozsah ochrany výkonných umelcov, ktorých umelecké výkony sú zaznamenané na zvukový záznam, a podmienky požívania takejto ochrany sa vyhradzujú na ustanovenie vnútornému zákonodarstvu každého zmluvného štátu.

(3) Od žiadneho zmluvného štátu sa nebude vyžadovať, aby použil ustanovenia tohto Dohovoru na akýkoľvek zvukový záznam zaznamenaný pred tým, než tento Dohovor nadobudol pre neho platnosť.

(4) Každý zmluvný štát, ktorý ku dňu 29. októbra 1971 poskytuje ochranu výrobcom zvukových záznamov len na základe miesta prvého zaznamenania, môže oznámením uloženým u generálneho riaditeľa Svetovej organizácie duševného vlastníctva vyhlásiť, že uvedené hľadisko bude naďalej používať namiesto hľadiska príslušnosti výrobcu.

Článok 8

(1) Medzinárodný úrad Svetovej organizácie duševného vlastníctva zhromažďuje a uverejňuje informácie týkajúce sa ochrany zvukových záznamov. Každý zmluvný štát ihneď oznámi tomuto medzinárodnému úradu všetky nové zákony a úradné texty, ktoré sa týkajú tejto veci.

(2) Medzinárodný úrad na požiadanie poskytne každému zmluvnému štátu informácie o otázkach týkajúcich sa tohto Dohovoru a bude uskutočňovať výskum a zabezpečovať služby zamerané na uľahčenie ochrany podľa tohto Dohovoru.

(3) Medzinárodný úrad bude plniť úlohy a funkcie uvedené v odsekoch 1 a 2 vo veciach týkajúcich sa ich právomoci v spolupráci s Organizáciou Spojených národov pre výchovu, vedu a kultúru a Medzinárodnou organizáciou práce.

Článok 9

(1) Tento Dohovor bude uložený u generálneho tajomníka Organizácie spojených národov. Do 30. apríla 1972 bude otvorený na podpis všetkým štátom, ktoré sú členmi Organizácie spojených národov alebo niektorej zo špecializovaných agencií, ktoré sú v určitom vzťahu s Organizáciou spojených národov alebo Medzinárodnou agentúrou pre atomovú energiu alebo sú zmluvnou stranou Štatútu Medzinárodného súdneho dvora.

(2) Tento Dohovor podlieha ratifikácii alebo prijatiu zo strany štátov, ktoré ho podpísali. Bude otvorený na prístup každému štátu podľa odseku 1 tohto článku.

(3) Listiny o ratifikácii, prijatí alebo prístupe budú uložené u generálneho tajomníka Organizácie spojených národov.

(4) Rozumie sa, že každý štát v čase, keď začne byť viazaný týmto Dohovorom, je schopný v súlade so svojím vnútorným právnym poriadkom plniť ustanovenia tohto Dohovoru.

Článok 10

K tomuto Dohovoru nie sú prípustné žiadne výhrady.

Článok 11

(1) Tento Dohovor nadobudne platnosť tri mesiace po uložení piatej listiny o ratifikácii, prijatí alebo prístupe.

(2) Pre každý štát, ktorý tento Dohovor ratifikoval alebo ho prijal alebo k nemu pristúpil po uložení piatej listiny o ratifikácii, prijatí alebo prístupe, Dohovor nadobudne platnosť tri mesiace po dátume, keď generálny riaditeľ Svetovej organizácie duševného vlastníctva bude informovať štáty podľa článku 14 ods. 4 o uložení jeho listiny.

(3) Každý štát môže pri ratifikácii, prijatí alebo prístupe alebo kedykoľvek neskôr vyhlásiť oznámením adresovaným generálnemu tajomníkovi Organizácie spojených národov, že tento Dohovor bude používať na všetky alebo na niektoré územia, za medzinárodné veci ktorých zodpovedá. Uvedené oznámenie nadobudne platnosť tri mesiace po dátume, keď bolo prijaté.

(4) Predchádzajúci odsek však v žiadnom prípade nemôže byť chápaný tak, aby zahŕňal zo strany zmluvného štátu uznanie alebo tiché prijatie faktického stavu týkajúceho sa územia, na ktoré iný zmluvný štát rozširuje použitie tohto Dohovoru podľa uvedeného odseku.

Článok 12

(1) Tento Dohovor môže vypovedať každý zmluvný štát vo svojom vlastnom mene alebo v mene niektorého z území uvedených v článku 11 ods. 3 písomným oznámením adresovaným generálnemu tajomníkovi Organizácie spojených národov.

(2) Výpoveď nadobudne účinnosť dvanásť mesiacov po dátume, keď bola doručená generálnemu tajomníkovi Organizácie spojených národov.

Článok 13

(1) Tento Dohovor bude podpísaný v jednom vyhotovení v angličtine, francúzštine, ruštine a španielčine, pričom všetky štyri texty sú rovnako autentické.

(2) Generálny riaditeľ Svetovej organizácie duševného vlastníctva po porade so zúčastnenými štátmi ustanoví úradné texty v arabskom, holandskom, nemeckom, talianskom a portugalskom jazyku.

(3) Generálny tajomník Organizácie spojených národov oznámi generálnemu riaditeľovi Svetovej organizácie duševného vlastníctva, generálnemu riaditeľovi Organizácie Spojených národov pre výchovu, vedu a kultúru a generálnemu riaditeľovi Medzinárodného úradu práce

a) podpisy tohto Dohovoru,

b) uloženie listín o ratifikácii, prijatí alebo prístupe,

c) dátum nadobudnutia platnosti tohto Dohovoru,

d) každé vyhlásenie oznámené podľa článku 11 ods. 3,

e) prijatie oznámení o výpovedi.

(4) Generálny riaditeľ Svetovej organizácie duševného vlastníctva bude informovať štáty, na ktoré sa vzťahuje článok 9 ods. 1, o oznámeniach doručených podľa predchádzajúceho odseku a o všetkých vyhláseniach urobených podľa článku 7 ods. 4. Takéto vyhlásenia bude oznamovať aj generálnemu riaditeľovi Organizácie Spojených národov pre výchovu, vedu a kultúru a generálnemu riaditeľovi Medzinárodného úradu práce.

(5) Generálny tajomník Organizácie spojených národov odovzdá dve overené vyhotovenia tohto Dohovoru štátom uvedeným v článku 9 ods. 1.

Na dôkaz toho podpísaní, súc riadne splnomocnení, podpísali tento Dohovor.

Dané v Ženeve, dňa 29. októbra 1971.