Vyhláška č. 47/1985 Zb.Vyhláška Federálneho štatistického úradu o jednotnej sústave národohospodárskych ukazovateľov

Čiastka 11/1985
Platnosť od 10.06.1985
Účinnosť od 01.07.1985

47

VYHLÁŠKA

Federálneho štatistického úradu

z 30. mája 1985

o jednotnej sústave národohospodárskych ukazovateľov

Federálny štatistický úrad podľa § 35 ods. 2 zákona č. 21/1971 Zb. o jednotnej sústave sociálno-ekonomických informácií (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Touto vyhláškou sa zavádza pre oblasť sociálno-ekonomických informácií,1) pre oblasť zabezpečovania podkladov pre plánovanie, podkladov pre zostavovanie štátnych rozpočtov a na účely riadenia v národohospodárskej sfére záväzná jednotná sústava národohospodárskych ukazovateľov (ďalej len „sústava ukazovateľov“) a ustanovuje sa postup pri jej vytváraní.

§ 2

(1) Národohospodárskymi ukazovateľmi (ďalej len „ukazovatele“) sa na účely tejto vyhlášky rozumejú charakteristiky sociálno-ekonomických javov slúžiace na poznávanie stavu a na riadenie rozvoja ekonomiky a spoločnosti na národohospodárskej úrovni.

(2) Sústava ukazovateľov zahŕňa ukazovatele zisťované v organizáciách,2) ukazovatele zo štatistických zisťovaní vykonávaných u obyvateľstva a ukazovatele vznikajúce na úrovni orgánov riadenia všetkých stupňov.

§ 3

Sústava ukazovateľov sa používa najmä

a) na zabezpečovanie podkladov pre zostavenie štátnych plánov rozvoja národného hospodárstva a na kontrolu ich plnenia,

b) na zabezpečovanie podkladov pre zostavovanie štátnych rozpočtov,

c) na analytické a bilančné práce v oblasti sociálno-ekonomických informácií a v oblasti plánovania,

d) na hodnotenie výsledkov činnosti socialistických organizácií,

e) na poznávanie a hodnotenie stavu a rozvoja ekonomiky a spoločnosti na základe štatistického a účtovného výkazníctva a osobitne organizovaných štatistických zisťovaní,

f) na určovanie obsahovej stránky automatizovaných systémov riadenia, na vytváranie zodpovedajúcich údajových základní a na odovzdávanie dát medzi orgánmi a organizáciami na prostriedkoch výpočtovej techniky.

§ 4

Sústava ukazovateľov sa člení podľa jednotnej klasifikácie národohospodárskych ukazovateľov. Prvé dva stupne tejto klasifikácie (triedy a skupiny ukazovateľov) sú uvedené v prílohe.3)

§ 5

(1) Sústavu ukazovateľov tvoria dva relatívne samostatné okruhy ukazovateľov.

(2) Prvý okruh ukazovateľov zahŕňa ukazovatele obsiahnuté v štátnych plánoch rozvoja národného hospodárstva a ďalej ukazovatele obsiahnuté v systéme štátnych štatistických zisťovaní4) a v štátnom účtovnom výkazníctve a ukazovatele vznikajúce na ich podklade nad touto úrovňou.

(3) Druhý okruh ukazovateľov zahŕňa ďalšie ukazovatele pravidelne využívané na riadenie v odbore pôsobnosti jednotlivých ministerstiev a ostatných ústredných orgánov.

§ 6

(1) Ukazovatele prvého okruhu, ich náplň a popis ustanoví Federálny štatistický úrad, Federálne ministerstvo financií a Štátna plánovacia komisia v súčinnosti s vecne príslušnými ústrednými orgánmi. Za tým účelom vypracujú uvedené orgány k jednotlivým ukazovateľom, ktorých metodika nie je dlhodobo určená iným spôsobom, metodické listy, ktoré budú obsahovať definície a metodiku tvorby ukazovateľov (najmä ich konštrukciu alebo výpočet), prípadne popis nadväzujúcich ukazovateľov.

(2) Federálny štatistický úrad vyhlási zoznam ukazovateľov prvého okruhu obsahujúci názov a identifikačný kód ukazovateľov a vydá tlačou metodické listy ukazovateľov.

§ 7

Pre triedenie ukazovateľov prvého okruhu podľa vecných, organizačných, priestorových a ďalších hľadísk je záväzná jednotná sústava sociálno-ekonomických klasifikácií a číselníkov [§ 8 ods. 2 písm. c) zákona]. Podľa potreby zavedie Federálny štatistický úrad špeciálne číselníky, ktorými bude celoštátne zjednotené triedenie ukazovateľov podľa vybraných hľadísk.

§ 8

Ukazovatele druhého okruhu ustanovia pre odbor svojej pôsobnosti obdobným spôsobom (§ 6 a 7) vecne príslušné ministerstvá a ostatné ústredné orgány federácie a republík (najmä v súvislosti s riešením obsahovej stránky ich automatizovaných systémov riadenia), a to v lehote, ktorú určí ústredný orgán po dohode s Federálnym štatistickým úradom. Zabezpečia pritom nadväznosť na ukazovatele prvého okruhu.

§ 9

Orgány uvedené v § 6 a 8 zodpovedajú tiež za udržiavanie sústavy ukazovateľov v aktuálnom stave, a to v rozsahu nimi ustanovených častí tejto sústavy.

§ 10

Pre Federálne ministerstvo národnej obrany, Federálne ministerstvo vnútra, Ministerstvo vnútra Českej socialistickej republiky, Ministerstvo vnútra Slovenskej socialistickej republiky, Správu zboru nápravnej výchovy Ministerstva spravodlivosti Českej socialistickej republiky a pre Správu zboru nápravnej výchovy Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky ustanoví Federálny štatistický úrad z ustanovení tejto vyhlášky výnimky odôvodnené osobitným charakterom činnosti týchto orgánov.


§ 11

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1985.


Predseda:

Ing. Mička v. r.

Príloha

Poznámky pod čiarou

1) § 1 ods. 2 zákona.

2) Ukazovatele vystupujúce z informačnej sústavy organizácií (vč. ukazovateľov zahrnutých do čiastkových systémov štatistických zisťovaní - § 16 ods. 3 zákona), ukazovatele obsiahnuté v plánovacích podkladoch a v podkladoch pre zostavovanie štátnych rozpočtov.

3) Jednotnú klasifikáciu národohospodárskych ukazovateľov (do 3. stupňa triedenia) uverejní Federálny štatistický úrad v Spravodajcovi ústredných štatistických orgánov.

4) Včítane tých ukazovateľov obsiahnutých v čiastkových systémoch štatistických zisťovaní, ktoré sa predkladajú orgánom štátnej štatistiky.