99

VYHLÁŠKA

Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky

z 8. novembra 1985

o základných podmienkach dodávky lesných výrobkov

Štátna arbitráž Československej socialistickej republiky na základe návrhov Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Českej socialistickej republiky a Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 392 ods. 2 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v úplnom znení vyhlásenom pod č. 45/1983 Zb. (ďalej len „zákon“):


PRVÁ ČASŤ

ÚVODNÉ USTANOVENIA

§ 1

Predmet a rozsah úpravy

(1) Táto vyhláška upravuje hospodárske záväzky pri príprave dodávok a pri dodávkach lesných výrobkov získaných z lesných porastov1) uskutočňované organizáciami, ktoré sú správcami, vlastníkmi, užívateľmi alebo vykonávajú odbornú správu2) lesov (ďalej len „dodávatelia“). Vyhláška sa vzťahuje v rozsahu ustanovenom v štvrtej časti aj na dodávky dreva zo stromov rastúcich mimo lesa.3),4),5)

(2) Vyhláška sa nevzťahuje na dodávky lesných výrobkov

a) upravené v základných podmienkach dodávky poľnohospodárskych výrobkov,6)

b) uskutočňované v rámci vzájomnej spolupráce medzi poľnohospodárskymi organizáciami;7)

c) z dovozu a pre vývoz.

§ 2

Vybrané a ostatné lesné výrobky

(1) Vybrané lesné výrobky určené osobitným predpisom6) včítane dreva z vybraných stromov rastúcich mimo lesa (ďalej len „vybrané lesné výrobky“) sú oprávnené nakupovať a dodávať ďalším odberateľom len organizácie určené osobitným predpisom (ďalej len „určené organizácie“).8)

(2) Ostatné lesné výrobky môžu dodávať ich dodávatelia všetkým odberateľom.

§ 3

Organizácie oprávnené na nákup a na ďalšie dodávky vybraných lesných výrobkov

(1) Určené organizácie sú oprávnené nakupovať za účelom ďalších dodávok alebo pre vlastnú spotrebu vybrané lesné výrobky od ostatných správcov, vlastníkov alebo užívateľov lesných porastov (ďalej len „užívatelia lesov“) a od správcov, vlastníkov alebo užívateľov stromov rastúcich mimo lesa.

(2) Užívateľovi lesov môžu byť podľa osobitných predpisov2) ponechané vybrané lesné výrobky pre jeho vlastnú spotrebu alebo pre spotrebu v rámci vzájomnej spolupráce medzi poľnohospodárskymi organizáciami;7) je však povinný ich ponúknuť na nákup určenej organizácii v prípade, že ich nespotrebuje.

DRUHÁ ČASŤ

SPOLOČNÉ PODMIENKY DODÁVKY LESNÝCH VÝROBKOV

§ 4

Zabezpečenie hospodárnosti

Pri uzavieraní, plnení a kontrole hospodárskych zmlúv dbajú dodávatelia i odberatelia lesných výrobkov, aby všetky lesné výrobky boli čo najhospodárnejšie využité pre potreby národného hospodárstva, najmä sú povinní zabezpečiť pri vzťahoch medzi lesnou prvovýrobou a ďalším spracovaním, spotrebou, prípadne využitím postup ustanovený osobitnými predpismi a rozhodnutiami príslušných orgánov štátnej správy.1),2),3),4),5)

§ 5

Dodacie lehoty (k § 187 zákona)

Pri určení dodacích lehôt lesných výrobkov dodávatelia a odberatelia prihliadajú na technické požiadavky sezónnosti ich výroby a dodávok,9) na ich územné umiestnenie, ako aj na výrobné podmienky dodávateľa i odberateľa.

§ 7

Zmluva o dodávke výrobkov (k § 165 zákona)

(1) Ak nie je ďalej uvedená iná lehota, predkladá odberateľ návrh zmluvy o dodávke výrobkov

a) na prvý štvrťrok roka najneskôr do 15. novembra predchádzajúceho roka,

b) na ostatné štvrťroky najneskôr do konca februára bežného roka, ak nie je dohodnuté niečo iné.

(2) V návrhu zmluvy uvedie odberateľ najmä:

a) evidenčné číslo zmluvy a obdobie, na ktoré sa vzťahuje,

b) predmet plnenia podľa jednotnej klasifikácie výrobkov v poľnohospodárstve a lesníctve13) a ďalšie údaje, akými sú napr. pri dreve sortiment podľa technických noriem, drevina, akosť a rozmery, a podľa potreby tiež stupeň odkôrnenia,

c) číslo technickej normy týkajúcej sa predmetu plnenia zmluvy,

d) celkové množstvo v technických jednotkách s rozvrhnutím na jednotlivé štvrťroky,

e) požadované dodacie lehoty,

f) miesto určenia dodávky ( napr. závody, prevádzkárne, sklady ) s rozvrhnutím na množstvo výrobkov, dodacie lehoty a spôsob prepravy pre jednotlivé miesta určenia, pokiaľ o niektorej z týchto náležitostí nebude dohodnuté niečo iné,

g) údaj o určenej alebo dohodnutej cene včítane cenových prirážok a zrážok s odvolaním na platné cenové rozhodnutia, prípadne návrh dojednávanej ceny,

h) spôsob fakturácie a údaje potrebné pre fakturáciu včítane určenia, ktoré výrobky sa fakturujú bez dane z obratu.

§ 8

Splnenie dodávky (k § 168 zákona)

(1) Dodávka lesných výrobkov je splnená

a) pri preprave cestnými dopravnými prostriedkami odovzdaním dohodnutých výrobkov odberateľovi

1. na dohodnutom sklade odberateľa, ak prepravu vykonáva dodávateľ,

2. na dohodnutom odvoznom mieste (horný lesný sklad14) alebo expedičný sklad dodávateľa), ak prepravu zabezpečuje odberateľ,

b) pri preprave plavením odovzdaním dohodnutých výrobkov pred splavením pri brehu vodného toku na mieste bližšie určenom v zmluve,

c) pri lodnej preprave na prístavnom mieste určenom v zmluve,

d) v ostatných prípadoch prepravy platí ustanovenie § 168 ods. 1 zákona.

(2) Ak odberateľ neposkytne ani na základe výzvy spolupôsobenie, je dodávateľ oprávnený splniť dodávku uskladnením výrobkov podľa § 168 zákona. V oznámení o vykonanom uskladnení je povinný uviesť dôvod, deň a miesto uskladnenia, druh (pri dreve sortiment, drevinu), akosť a množstvo uskladnených výrobkov, vykonané opatrenia proti znehodnoteniu a spôsob, ako na výrobkoch označil, že ide o výrobky vo vlastníctve (správe) odberateľa. Odberateľ je povinný dostaviť sa do 5 pracovných dní po tom, čo dostal oznámenie, na miesto uskladnenia a preveriť plnenie; inak platí, že bolo plnené v množstve a akosti podľa údajov uvedených v oznámení. Dodávateľ je povinný umožniť odberateľovi riadne vykonanie previerky plnenia a poskytnúť mu na to nevyhnutné prostriedky, ak o to požiada odberateľ. Právo splniť uskladnením výrobkov pri dodávkach dreva sa nevzťahuje na množstvo, ktoré by dodávateľ mohol plniť nad dohodnuté množstvo podľa § 12 ods. 3.

(3) Pri omeškaní, ktoré má nepriaznivý vplyv na kapacitné možnosti dodávateľa a odberateľa, najmä z hľadiska prepravy, sa podľa potreby organizácie dohodnú na lehotách odoslania.

§ 9

Uzavieranie, zmeny a zrušenie zmlúv v prípade mimoriadnych okolností a nepredvídaných škôd v lesoch (k § 125 a 158 zákona)

V prípade mimoriadnych okolností a nepredvídaných škôd v lesoch,15) keď určí orgán hospodárskeho riadenia dodávateľa potrebné opatrenia na zmiernenie následkov týchto škôd a na ich odstránenie včítane využitia lesných výrobkov vzniknutých v dôsledku týchto udalostí,9) postupujú organizácie pri zmenách alebo zrušení hospodárskych záväzkov, ako aj pri uzavieraní nových hospodárskych záväzkov podľa § 125 a 158 zákona.

§ 10

Ustanovenia tejto časti sa vzťahujú na dodávky lesných výrobkov, pokiaľ pri dodávkach jednotlivých lesných výrobkov v tretej časti nie je ustanovené inak.

TRETIA ČASŤ

OSOBITNÉ PODMIENKY DODÁVKY LESNÝCH VÝROBKOV

PRVÝ ODDIEL

Dodávky dreva z lesných porastov

§ 11

Akosť a jej kontrola pred splnením (k § 192 zákona)

(1) Akosť dreva sa posudzuje najmä podľa technických noriem.9),16)

(2) Kontrola akosti pri sortimentoch I. a II. triedy akosti a pri borovej stĺpovine a borových stĺpových výrezoch sa vykonáva pred splnením v expedičnom sklade, prípadne na dohodnutom odvoznom mieste alebo aj v lesnom poraste. Dodávateľ je povinný upovedomiť odberateľa najmenej 8 dní pred predpokladaným odoslaním zásielky, že dodávka uvedeného dreva je pripravená na kontrolu, a umožniť mu kontrolu akosti. Ak sa odberateľ nedostaví na kontrolu v tomto čase, je dodávateľ oprávnený dodávku splniť. Na kontrolu akosti je dodávateľ povinný pripraviť drevo tak, aby jednotlivé kusy boli prístupné. Preverenie akosti osvedčuje poverený pracovník odberateľa svojím znakom pokiaľ možno na čelách všetkých jednotlivých kusov. Výsledkami kontroly, ktorú uskutočnil odberateľ pred splnením dodávky rýchlo sa kaziacich drevín výrezov I. a II. triedy akosti zo zimnej ťažby v posledných 3 týždňoch pred uplynutím najneskoršej doby dodávania podľa technických noriem, je odberateľ viazaný najdlhšie 3 týždne.

(3) Organizácie sa môžu v zmluve dohodnúť, pri ktorých sortimentoch alebo drevinách sa kontrola akosti pred splnením vykonávať nebude alebo na ktoré ďalšie sa rozšíri.

§ 12

Množstvo (k § 175 zákona)

(1) Množstvo (objem) dreva sa určuje na základe zistenia rozmerov spôsobom ustanoveným v technických normách,17) prípadne iným dohodnutým spôsobom (napr. automatizovaným meraním alebo podľa hmotnosti a vlhkosti, prípadne podľa hmotnosti) a dohodnutým pracovným postupom.

(2) Výpočet objemu dreva rovnaného do hraníc sa robí podľa jednotlivých hraníc uložených na dopravnom prostriedku. V prípade, že drevo nie je na ňom uložené spôsobom ustanoveným v technickej norme, vykoná sa pri odbere v miestach určenia, kde je trvalo prítomný poverený zástupca dodávateľov, primeraná zrážka z objemu uvedeného v sprievodnom doklade dohodnutá medzi zástupcom odberateľa a zástupcom dodávateľov. Zápisnica o tejto zrážke je súčasne pri dodržaní podmienok uvedených v § 16 ods. 1 reklamáciou.

(3) Množstvá dodávané v jednotlivých štvrťrokoch pre každé miesto určenia môžu byť o 10 % väčšie než dojednané množstvá. Množstvá dodávané pre každé miesto určenia v dojednaných dodacích lehotách môžu byť o 5 % menšie než dojednané množstvá.

§ 13

Minimálne expedičné množstvo (k § 176 zákona)

(1) Minimálne expedičné množstvo je celovozová železničná alebo cestná zásielka rovnakého sortimentu dreva. Pri ukončení prepravy dreva z jednotlivých odvozných miest alebo expedičných skladov týkajúcej sa dodávky určitého odberateľa môže dodávateľ do celovozovej zásielky zahrnúť viac druhov drevín, prípadne sortimentov, pokiaľ sú predmetom hospodárskej zmluvy s týmto odberateľom. Dodávateľ je však povinný, ak je to možné, prispôsobiť spôsob loženia takej zásielky požiadavke odberateľa.

(2) Ak dojednané množstvo nepresahuje 20 m3 v jednom štvrťroku, je odberateľ povinný odobrať drevo v sklade dodávateľa. Pokiaľ aj v takom prípade vykoná na žiadosť odberateľa prepravu dodávateľ, uhradí odberateľ náklady prepravy v súlade s cenovými predpismi.19)

§ 14

Preprava a prirážky k cenám (k § 180 a 191 zákona)

(1) Pri druhoch dreva, pre ktoré technické normy ustanovujú minimálnu dĺžku, sa dodávky uskutočňujú zásadne v celých dĺžkach. Ak odberateľ požaduje dodávku dreva v menovitých dĺžkach, je povinný prihliadať aj na hospodárne využitie cestných dopravných prostriedkov na odvoz dreva. Dodávateľ je pri dodržaní technických noriem oprávnený uskutočniť dodávky výrezov v prípadoch, keď mu odvozné pomery lesných ciest neumožňujú dodávku v celých dĺžkach, nemôže však požadovať prirážku podľa cenových predpisov.19)

(2) Ak je odberateľ vybavený vhodnými mechanizačnými prostriedkami, zabezpečuje mechanickú vykládku sám. Na umožnenie tejto mechanickej vykládky sú dodávatelia, pokiaľ to umožňujú ich nakladacie mechanizmy alebo pomery, povinní ukladať drevo na dopravné prostriedky spôsobom požadovaným odberateľom. Za takto vykonaný spôsob nakládky platí odberateľ určenú prirážku.19)

(3) Pokiaľ sa vykládka nevykonáva podľa odseku 3 alebo pokiaľ nedôjde k dohode o zložení dreva bez urovnania, je dodávateľ povinný zložiť drevo z cestného dopravného prostriedku na sklade odberateľa na zložisko ním určené takto:

a) pri dreve dopravovanom špeciálnymi vozidlami dodávateľa s ložením nákladu rovnobežne s pozdĺžnou osou vozidla zvalením alebo zložením z dopravného prostriedku na odberateľom pripravené podklady, ďalej jeho odvalením až do celkovej vzdialenosti 7 m od dopravného prostriedku, ak to úprava zložiska a terénu dovoľujú bez osobitnej práce navyše, a konečne jeho navalením do výšky ložnej plochy dopravného prostriedku, ak to umožňuje využitie vlastnej hmotnosti skladaného dreva. Jednotlivé kusy sa ukladajú vedľa seba a ich čelné plochy musia lícovať s maximálnym rozdielom + - 0,5 m,

b) pri dreve loženom na cestných vozidlách valníkového typu zložením vedľa dopravného prostriedku do vzdialenosti až 2 m a do hraníc s výškou až 2 m. Jednotlivé kusy sa ukladajú vedľa seba v smere kolmom na os dopravného prostriedku bez vyrovnávania hraníc tak, aby boli presne merateľné, pokiaľ nie je dohodnutý iný spôsob ukladania.

(4) Na odber z cestných dopravných prostriedkov je odberateľ povinný

a) pripraviť a udržiavať jednotlivé zložiská tak, aby skladanie prebiehalo bez prekážok a časových strát,

b) zabezpečiť prevádzkyschopnosť svojich mechanizačných prostriedkov na mechanizovanú vykládku,

c) zabezpečiť odber ako podmienku zloženia dodávky, a to aj v prípadoch, keď dodávateľ upozorní odberateľa v mieste určenia dodávky najmenej jednu hodinu pred skončením pracovného času (pri dvojsmennej prevádzke najneskôr do 17. hodiny, ak sa nedohodnú inak), že dodávka sa z prevádzkových dôvodov uskutoční až po skončení tohto pracovného času,

d) udržiavať účelové komunikácie v prevádzkyschopnom stave zodpovedajúcom týmto účelom20) a zabezpečiť ich zjazdnosť aj v zimnom období.

(5) Pri doprave dreva po železnici je dodávateľ povinný v súlade so zmluvou, prípadne s prepravnou dispozíciou odberateľa

a) požadovať od železnice pristavenie železničných vozňov určitého druhu (typu, radu),

b) zabezpečovať dodržiavanie najvyššieho počtu denne odosielaných železničných vozňov z oblasti jedného lesného závodu dodávateľa do jedného miesta určenia [§ 7 ods. 2 písm. f )].

§ 15

Označovanie a sprievodné doklady (k § 174 a 192 zákona)

(1) Všetko vyťažené drevo musí byť z lesov odvezené až po kontrolnom označení21) a po vystavení sprievodného dokladu22) určenou organizáciou. Jedno vyhotovenie dokladu sprevádza drevo pri jeho preprave.

(2) Sprievodnými dokladmi sú

a) dodací list pri preprave alebo

b) konsignácia ( číselník ) pri nákupe a pri vlastnej spotrebe.

Pri cestnej preprave musí byť v sprievodnom doklade vyznačený aj dátum dovozu.

(3) Dodávateľ je povinný pri dreve, ktoré bolo vyťažené v lesných porastoch, o ktorých je známe, že sú poškodené strelami, vyznačiť túto okolnosť v sprievodnom doklade.

§ 16

Reklamácia (k § 136, 194, 200 a 203 zákona)

(1) Reklamáciu je odberateľ (prípadne v jeho mene príslušné poverené odberné miesto) povinný zaslať dodávateľovi doporučeným listom na adresu závodu, ktorý drevo odoslal, ak ide o reklamáciu vád, ktoré neboli zrejmé pri odbere, na adresu dodávateľa, pokiaľ už nemožno zistiť, z ktorého závodu bolo drevo odoslané. Ak odberateľ preveruje plnenie za účasti dodávateľa, je zápisnica o vadách zistených pri odbere súčasne doručenou reklamáciou, ak obsahuje aspoň opis vád alebo spôsob ich prejavu; spravidla tiež obsahuje aj požiadavky odberateľa. Pokiaľ odberateľ zabezpečuje vierohodný dôkazný prostriedok o zistených vadách prizvaním dodávateľa, je dodávateľ povinný dostaviť sa pri železničných zásielkach do 5 dní, pri ostatných do 2 dní odo dňa, keď výzvu dostal.

(2) Ak dodávateľ uzná reklamáciu vád dreva, ktorá má byť uspokojená poskytnutím nového bezvadného plnenia alebo zrušením zmluvy, je povinný do 30 dní od uznania reklamácie zabezpečiť odvoz vadného plnenia od odberateľa, pokiaľ sa s odberateľom nedohodne inak.

DRUHÝ ODDIEL

Dodávky vianočných stromčekov

§ 18

Akosť a množstvo (k § 152, 172, 175, 176, 180 a 191 zákona)

(1) Návrh zmluvy predkladá odberateľ do 30. septembra bežného roka dodávky.

(2) Akosť vianočných stromčekov sa posudzuje podľa technickej normy.24) Pri vianočných stromčekoch sa vykonáva kontrola akosti pred splnením obdobne podľa § 11 ods. 2. Ak jednotlivá dodávka vianočných stromčekov obsahuje do 5 % stromčeky nevyhovujúceho zatriedenia podľa drevín, výšok alebo jakosti, nejde o vadné plnenie. Pri požiadavke na dodávku vianočných stromčekov určitej výšky alebo akosti je dodávateľ oprávnený požadovať určenú prirážku.25)

(3) Minimálne expedičné množstvo vianočných stromčekov je celovozová železničná alebo cestná zásielka. Prepravu dodávok v menšom než uvedenom množstve vykonáva odberateľ.

TRETÍ ODDIEL

Dodávky semien a sadeníc lesných drevín

§ 20

Dodávky semien zo zberu (k § 133, 152, 153 a 172 zákona)

(1) Návrh hospodárskej zmluvy na dodávku šušiek, plodov a semien lesných drevín (ďalej len „semená“) predkladá odberateľ najneskôr do 31. júla.

(2) V návrhu zmluvy uvedie odberateľ aj pestovateľskú (semenársku) oblasť, z ktorej sa získajú semená a pre ktorú sa majú použiť, a miesto odovzdania a prevzatia semien.

(3) Akosť semien sa posudzuje podľa technických noriem,26) ktoré ustanovujú aj spôsob balenia a prepravy semien, odber vzoriek a overenie akosti semien oprávnenými orgánmi.27)

(4) Dodávateľ ručí aj za požadovanú (deklarovanú) genetickú hodnotu a pôvod semien.

§ 21

Dodávky spracovaných semien (k § 133, 152, 153 a 183 zákona)

(1) Návrh zmluvy o dodávke spracovaných semien predkladá spravidla odberateľ najneskôr do 30. novembra roka predchádzajúceho dodávke semien.

(2) Ustanovenia § 20 ods. 2 až 4 platia obdobne.

(3) Spracovateľská organizácia vydá odberateľovi atest, v ktorom budú uvedené akostné znaky zistené rozborom.

(4) Pokiaľ sa spracovaním získajú semená III. triedy akosti alebo po viacročnom uskladnení semená prejdú do III. triedy akosti, dodávajú sa prednostne pre najbližšiu výsevnú sezónu.

§ 22

Zmluva o spracovaní a uskladnení semien (k § 353 a 356 zákona)

(1) Návrh zmluvy na spracovanie a uskladnenie semien, ktoré určená organizácia nevykúpila (§ 20), predkladá organizácia, ktorá žiada o spracovanie a uskladnenie, do konca roka predchádzajúceho spracovaniu a uskladneniu semien.

(2) V návrhu zmluvy sa uvedie aj trieda akosti, pestovateľská (zberová) oblasť, z ktorej semená pochádzajú, lehota na spracovanie semien, spôsob uskladnenia, čas, po ktorý budú semená uskladnené v spracovateľskej organizácii a čas a spôsob spätného prevzatia uskladnených semien.

(3) Spracovateľská organizácia je povinná semená oddelene spracovať (napr. vylúštiť, vyčistiť), uskladniť a postupovať tak, aby bola zachovaná ich genetická hodnota. Pritom zostávajú semená v správe (vlastníctve) organizácie, ktorá ich odovzdala na spracovanie.

(4) Ustanovenia § 20 ods. 3 a § 21 ods. 3 a 4 platia primerane.

§ 23

Dodávky sadeníc (k § 172 zákona)

(1) Akosť semenáčikov, sadeníc a odrezkov lesných drevín (ďalej len „sadenice“) sa posudzuje podľa technických noriem.28)

(2) Východiskový množiteľský materiál čiernych, balzamových a bielych topoľov, osík a stromových vŕb môžu dodávať iba výskumné ústavy lesného hospodárstva, iné organizácie iba v spolupráci s nimi a s ich súhlasom.

(3) Dodávať semenáčiky z prirodzeného náletu môžu len určené organizácie.

(4) Ustanovenia § 20 ods. 2 a 4 platia primerane aj pre sadenice.

ŠTVRTÁ ČASŤ

DODÁVKY DREVA ZO STROMOV RASTÚCICH MIMO LESA

§ 24

(1) Pokiaľ je potrebné na výrub stromov rastúcich mimo lesa povolenie príslušného orgánu,3),4),5),29) patrí toto povolenie k sprievodným dokladom dreva získaného z týchto stromov (§ 15).

(2) Správca, vlastník alebo užívateľ stromov rastúcich mimo lesa, [prípadne správca vodného toku vykonávajúci výrub stromov a krov na pozemkoch pri vodnom toku3)], je povinný zaslať určenej organizácii do 3 dní od vyrúbania stromov ponuku (oznámenie o vyrúbaní). Ak určená organizácia do 14 dní po tom, čo dostala ponuku, neupovedomí vlastníka (správcu) aký druh a množstvo dreva nakúpi a potom do 1 mesiaca ho nenakúpi, môže jeho správca, vlastník alebo užívateľ s ním voľne nakladať, dodať ho sám inej než určenej organizácii, použiť pre vlastnú spotrebu alebo uzavrieť zmluvu o výrobe dreva a jeho odvoze vlastnými prostriedkami odberateľa.

(3) Pri plánovaných akciách investičnej výstavby, rekonštrukciách, údržbe vodných tokov, melioráciách, rekultiváciách a pod. môžu organizácie dohodnúť, že výber stromov s drevom využiteľným pre priemyselné spracovanie vykoná určená organizácia vo vhodnom termíne pred vyrúbaním stromov; pri tomto posúdení zúčastnené organizácie písomne dohodnú pri takom dreve postup pri jeho zatriedení do druhov, nákupu a odvozu. Pri dreve z ostatných stromov sa ponuka podľa odseku 2 už nerobí. Všetky organizácie sú povinné zabezpečiť taký postup, aby sa drevo zo stromov rastúcich mimo lesa (napr. v zátopovom území alebo v ochrannom pásme pod elektrovodmi) odpratalo v lehote a podľa podmienok určených príslušným orgánom v jeho povolení.5)

(4) Ak nedôjde k inej dohode o mieste, kde bude dodávka splnená, je týmto miestom miesto najbližšie prístupné pre vhodný cestný dopravný prostriedok určenej organizácie (automobilová odvozová súprava alebo traktor pre sústreďovanie dreva).

(5) Pre dodávky dreva zo stromov rastúcich mimo lesa platia primerane ustanovenia § 2 až 4, § 7 ods. 2, § 11 ods. 1, § 12 ods. 1 a 2, § 15 ods. 2.


PIATA ČASŤ

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 25

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva č. 150/1964 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky surového dreva a trieslovej kôry.

§ 26

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1986.


Hlavný arbiter Československej socialistickej republiky:

Vaněk v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Zákon č. 61/1977 Zb. o lesoch.

2) Zákon Českej národnej rady č. 96/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva. Zákon Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva.

3) § 1 ods. 1 vyhlášky Ministerstva kultúry Českej socialistickej republiky č. 142/1980 Zb., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o ochrane stromov rastúcich mimo lesa, o postupe pri výnimočnom povoľovaní ich výrubu a o spôsobe využitia drevnej hmoty z týchto stromov. § 1 ods. 1 vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky č. 149/1980 Zb., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o ochrane stromov rastúcich mimo lesa, o postupe pri výnimočnom povoľovaní ich výrubu a o spôsobe využitia drevnej hmoty z týchto stromov.

4) Ovocné stromy - § 29 a 30 zákona č. 61/1964 Zb. o rozvoji rastlinnej výroby v znení zákona ČNR č. 146/1971 Zb., príl. D, pol. 2 a zákona SNR č. 159/1971 Zb., príl. E, pol. 3. § 47 a 48 vyhlášky Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva a Ministerstva spravodlivosti č. 62/1964 Zb., ktorou sa vydávajú vykonávacie predpisy k zákonu o rozvoji rastlinnej výroby, v znení zákona ČNR č. 146/1971 Zb., príl. D, pol. 2 a zákona SNR č. 159/1971 Zb., príl. E, pol. 3.

5) Brehové porasty na svahoch brehov a v bezprostrednej blízkosti koryta - § 31 ods. 1 zákona č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon) - stromy a kry na pozemkoch pri vodnom toku - § 34 ods. 1 písm. b) a § 38 vodného zákona. § 11 vyhlášky Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Českej socialistickej republiky č. 19/1978 Zb., ktorou sa určujú povinnosti správcov vodných tokov a upravujú sa niektoré otázky týkajúce sa vodných tokov - stromy a kry v zátopových územiach § 10 písm. a) a § 13 ods. 2 vodného zákona.

6) Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 155/1988 Zb. o základných podmienkach dodávky poľnohospodárskych výrobkov.

7) § 3 zákona č. 90/1988 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve.

8) Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Českej socialistickej republiky č. 101/1985 Zb. o určení vybraných lesných výrobkov a organizácií oprávnených na ich nákup. Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky č. 102/1985 Zb. o určení vybraných lesných výrobkov a organizácií oprávnených na ich nákup.

9) Napr. ČSN 48 0055 - Ihličnaté sortimenty surového dreva. Technické požiadavky. ČSN 48 0056 -Listnaté sortimenty surového dreva. Technické požiadavky.

13) Jednotná klasifikácia výrobkov v poľnohospodárstve a lesníctve vydaná Federálnym štatistickým úradom (oznámené v čiastke 33/1976 Zb.) v znení neskorších doplnkov a zmien.

14) ČSN 48 0004 - Ťažba dreva, názvy a definície.

15) § 21 zákona ČNR č. 96/1977 Zb.§ 21 zákona SNR č. 100/1977 Zb.

16) ČSN 48 0050 Surové drevo. Základné a spoločné ustanovenia. ČSN 48 0051 Sortimenty surového dreva. Surové kmene. ČSN 48 0202 Guľatina. Priemyselné druhy drevín. Názvoslovie. ČSN 48 0203 Surové drevo. Guľatina. Triedenie vád. ČSN 48 0204 Surové drevo. Guľatina. Meranie vád. ČSN 48 0205 Surové drevo. Guľatina. Názvy a definície vád.

17) ČSN 48 0007 Tabuľky objemu guľatiny podľa stredovej hrúbky. ČSN 48 0008 Tabuľky objemu výrezov podľa čapovej hrúbky. ČSN 48 0009 Tabuľky objemu guľatiny bez kôry podľa stredovej hrúbky meranej v kôre a ďalšie technické normy uvedené v § 11 ods. 1. ČSN 48 0050 Surové drevo. Základné a spoločné ustanovenia.

19) Cenník veľkoobchodných cien odbor 052 - VC 19/1-1985 Výrobky ťažby dreva - surové drevo, platný od 1. 1. 1985, výmer FCÚ 6112 - 09 84 z 29. 3. 1984.

20) ČSN 49 0071 - Usporiadanie skladov z hľadiska požiarnej bezpečnosti.

21) Inštrukcie pre komplexný systém riadenia akosti prác a výrobkov, Vestník Ministerstva lesného a vodného hospodárstva ČSR č. 13/1980. Smernice Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky pre komplexný systém riadenia a kontroly kvality prác a výrobkov v lesnej výrobe štátnych lesov a Správy Tatranského národného parku, Spravodajca Ministerstva lesného a vodného hospodárstva SSR č. 20/1981.

22) Prvotná evidencia a obeh dokladov v štátnych lesoch, reg. č. 47/1967 Zb. v znení neskorších doplnkov a zmien. Inštrukcie k režimu prvotnej evidencie, Vestník Ministerstva lesného a vodného hospodárstva ČSR č. 20/1983.

24) ON 48 0511 - Vianočné stromčeky.

25) Cenník veľkoobchodných cien odbor 055-VC 19/3/77 - Ostatné lesné výrobky, platný od 1. 1. 1977. Výmer ČCÚ a SCÚ č. 1333/721/80 o výberovej ako sti vianočných stromčekov.

26) ČSN 48 1211 Lesné semenárstvo. Skúšky akosti plodov a semien lesných drevín. ČSN 48 2111 Lesné semenárstvo. Akosť plodov a semien lesných drevín. ČSN 48 2121 Lesné semenárstvo. Zber plodov a semien lesných drevín.

27) V Českej socialistickej republike - Kontrolní semenářská stanice Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti Jíloviště-Strnady v Uherskom Hradišti. V Slovenskej socialistickej republike - Kontrolná semenárska stanica Výskumného ústavu lesného hospodárstva Zvolen v Liptovskom Hrádku, V Československej socialistickej republike - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - Praha.

28) ČSN 48 2211 Semenáčiky a sadenice lesných drevín. ON 48 2330 Odrezky a sadenice topoľov a stromových vŕb.

29) Zákon Slovenskej národnej rady č. 1/1955 Zb. SNR o štátnej ochrane prírody v znení zákona SNR č. 100/1977 Zb.Zákon č. 40/1956 Zb. o štátnej ochrane prírody v znení zákona ČNR č. 96/1977 Zb.Vládne nariadenie č. 41/1963 Zb. o zriadení Krkonošského národného parku. Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry č. 54/1958 Ú. v. (Ú. l.), ktorou sa určujú chránené druhy rastlín a podmienky ich ochrany. Zákon č. 22/1958 Zb. o kultúrnych pamiatkach v znení zákona ČNR č. 146/1971 Zb., príl. C, pol. 31 až 33. Zákon č. 61/1964 Zb. o rozvoji rastlinnej výroby v znení zákona ČNR č. 146/1971 Zb. príl. B, pol. 10, príl. D, pol. 1, 2, zákona SNR č. 159/1971 Zb. príl. E, pol. 1 až 3, zákona ČNR č. 49/1982 Zb. príl. pol. 6. Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva a Ministerstva spravodlivosti č. 62/1964 Zb., ktorou sa vydávajú vykonávacie predpisy k zákonu o rozvoji rastlinnej výroby, v znení zákona ČNR č. 146/1971 Zb. príl. B, pol. 10, príl. D, pol. 1, 2, zákona SNR č. 159/1971 Zb. príl. E, pol. 1 až 3, zákona ČNR č. 49/1982 Zb. príl. pol. 6. Zákon č. 26/1964 Zb. o vnútrozemskej plavbe v znení zákona č. 126/1974 Zb.Zákon č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon). Vyhláška ministerstva dopravy č. 52/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o dráhach, v znení vyhlášky č. 132/1969 Zb., vyhlášky č. 122/1974 Zb. a zákona ČNR č. 137/1982 Zb., príl. B, pol. 9, 10. Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v úplnom znení pod č. 55/1984 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon). Zákon č. 110/1964 Zb. o telekomunikáciách v znení zákona ČNR č. 146/1971 Zb., príl. B, pol. 7, zákona SNR č. 159/1971 Zb., príl. D, pol. 8. Vyhláška Ústrednej správy spojov č. 111/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o telekomunikáciách, v znení vyhlášky č. 92/1974 Zb.Zákon č. 79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe elektriny (elektrizačný zákon) v znení zákona SNR č. 131/1970 Zb., príl. pol. 21, 22, zákona ČNR č. 146/1971 Zb., príl. A, pol. 26, príl. B, pol. 1, 2, príl. C, pol. 16, zákona SNR č. 159/1971 Zb., príl. D, pol. 9, 10.Vládne nariadenie č. 80/1957 Zb., ktorým sa vykonáva zákon č. 79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe elektriny (elektrizačný zákon). Vládne nariadenie č. 29/1959 Zb. o oprávneniach k cudzím nehnuteľnostiam pri stavbách a prevádzke podzemných potrubí pre pohonné látky a ropu. Zákon č. 67/1960 Zb. o výrobe, rozvode a využití vyhrievacích plynov (Plynárenský zákon) v znení zákona č. 174/1968 Zb., zákona SNR č. 131/1970 Zb., príl. pol. 23, zákona ČNR č. 146/1971 Zb., príl. C, pol. 17.