Vyhláška č. 136/1985 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky, Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky a predsedu Štátnej banky československej o finančnej, úverovej a inej pomoci družstevnej individuálnej bytovej výstavbe a modernizácii rodinných domčekov v osobnom vlastníctve

Čiastka 35/1985
Platnosť od 20.12.1985 do26.05.1993
Účinnosť od 01.08.1992 do26.05.1993
Zrušený 119/1993 Z. z.

136

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky, Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky a predsedu Štátnej banky československej

zo 16. decembra 1985

o finančnej, úverovej a inej pomoci družstevnej individuálnej bytovej výstavbe a modernizácii rodinných domčekov v osobnom vlastníctve

Federálne ministerstvo financií podľa § 391 ods. 1 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v úplnom znení vyhlásenom pod č. 45/1983 Zb., podľa § 28 písm. d) a e) zákona č. 134/1970 Zb. o pravidlách štátneho rozpočtu československej federácie a o zásadách hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami štátnych rozpočtov federácie a republík a § 508 ods. 1 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v úplnom znení vyhlásenom pod č. 70/1983 Zb., Ministerstvo financií Českej socialistickej republiky podľa § 39 ods. 2 zákona Českej národnej rady č. 60/1971 Zb. o pravidlách štátneho rozpočtu Českej socialistickej republiky a o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami a § 508 ods. 1 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v úplnom znení vyhlásenom pod č. 70/1983 Zb., Ministerstvo financií Slovenskej socialistickej republiky podľa § 39 ods. 2 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 32/1971 Zb. o pravidlách štátneho rozpočtu Slovenskej socialistickej republiky a o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami a § 508 ods. 1 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v úplnom znení vyhlásenom pod č. 70/1983 Zb. a predseda Štátnej banky československej podľa § 7 ods. 5 písm. a), b) a d) zákona č. 144/1970 Zb. o Štátnej banke československej a § 391 ods. 5 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v úplnom znení vyhlásenom pod č. 45/1983 Zb. ustanovujú:


ČASŤ I

PREDMET A ROZSAH ÚPRAVY

§ 1

(1) Táto vyhláška upravuje poskytovanie finančnej, úverovej a inej pomoci na

a) bytovú výstavbu uskutočňovanú stavebnými bytovými družstvami (ďalej len „družstvo“) v družstevnom vlastníctve alebo podielovom spoluvlastníctve v prípadoch uvedených v § 2 ods. 1 písm. b) (ďalej len „družstevná bytová výstavba“),

b) individuálnu bytovú výstavbu uskutočňovanú občanmi alebo na výstavbu uskutočňovanú družstvami, ktorá je určená na prevod do osobného vlastníctva ich členov (ďalej len „individuálna bytová výstavba“).

(2) Vyhláška sa vzťahuje na družstevnú bytovú výstavbu začínanú podľa zápisu v stavebnom denníku od 1. augusta 1992 a na individuálnu bytovú výstavbu začínanú na základe stavebného povolenia vydaného od 1. augusta 1992.

§ 2

(1) Družstevnou bytovou výstavbou sa na účely tejto vyhlášky rozumejú:

a) stavba bytového domu,2) ktorý musí mať najmenej 2 obytné podlažia, spoločné schodište, najmenej 4 byty všetky prístupné zo spoločných chodieb alebo podest a zo spoločného vchodu;

b) zriaďovanie bytov úpravami nebytových priestorov, nadstavbami alebo vstavbami do povalových priestorov v objektoch právnických osôb;

c) stavebné úpravy bytových domov družstiev s bytmi III. a IV. kategórie na byty I. alebo II. kategórie,3) prípadne stavebné úpravy nebytových objektov družstiev na bytový dom [písmeno a)].

(2) Individuálnou bytovou výstavbou sa na účely tejto vyhlášky rozumejú:

a) stavba rodinného domu, v ktorom aspoň dve tretiny podlahovej plochy všetkých miestností pripadajú na byty a v ktorom je najviac päť obytných miestností, nepočítajúc do toho kuchyne; väčší počet obytných miestností môže mať, ak úhrn ich podlahovej plochy nepresahuje 120 m2; z obytných kuchýň sa do tohto úhrnu započítavajú iba plochy, o ktoré výmera kuchyne presahuje 12 m2 (ďalej len „rodinný domček“);

b) stavba obytného domu s bytmi vo vlastníctve;5)

c) zmena stavby rodinného domčeka, ktorou sa bez využitia doterajších obytných miestností získa nový samostatný byt bez toho, že by objekt stratil povahu rodinného domčeka;

d) zmena stavby inej než obytnej budovy na rodinný domček, ktorou sa získa nový samostatný byt;

e) zriaďovanie bytov vo vlastníctve úpravami nebytových priestorov alebo nadstavbami, prípadne vstavbami do povalových priestorov v obytných domoch s bytmi vo vlastníctve.

ČASŤ II

DRUŽSTEVNÁ BYTOVÁ VÝSTAVBA

Podmienky poskytovania pomoci

§ 3

(1) Pomoc podľa tejto vyhlášky sa družstvám poskytuje na výstavbu zaradenú v zoznamoch stavebných objektov družstevnej bytovej výstavby schválených okresnými úradmi, ktorá je projektovo pripravená, zmluvne zabezpečená a bolo na ňu vydané stavebné povolenie. Zoznamy stavebných objektov družstevnej bytovej výstavby na území Českej republiky, resp. na území Slovenskej republiky schvaľujú okresné úrady po predchádzajúcom súhlase Ministerstva financií Českej republiky, resp. Ministerstva financií Slovenskej republiky.

(2) Finančnú a úverovú pomoc podľa tejto vyhlášky možno poskytnúť iba v prípade, že sa družstvo zaviaže družstevnú bytovú výstavbu financovať, obstarávací náklad bytovému domu a zdroje financovania rozdeliť a výšku úhrady za užívanie bytu určiť v súlade s osobitným predpisom.6) Pri družstevných bytoch začatých pred 1. marcom 1991, na ktorých výstavbu sa poskytla finančná, úverová a iná pomoc podľa prv platných predpisov, sa musia obdobne dodržať podmienky podľa osobitných úprav6a) o financovaní družstevnej bytovej výstavby, rozdelení obstarávacích nákladov bytového domu a zdrojov ich krytia a určení výšky úhrad za užívanie bytu, za ktorých sa finančná a úverová pomoc poskytla.

Štátne príspevky

§ 4

Základný príspevok

(1) Základný príspevok je 11 100 Kčs na každý byt bez zreteľa na jeho veľkosť a 1200 Kčs na 1 m2 úžitkovej plochy7) bytov v dome do výmery 94 m2 pri jednotlivých bytoch (ďalej len „úžitková plocha“).

(2) Ak družstvo zriaďuje byty spôsobom uvedeným v § 2 ods. 1 písm. b) alebo c), nesmie príspevok podľa odseku 1 presiahnuť 60 % rozpočtových nákladov zvýšených pri výstavbe spôsobom uvedeným v § 2 ods. 1 písm. c) o nadobúdaciu cenu objektu.

§ 5

Osobitné príspevky

(1) Okrem základného príspevku podľa § 4 sa poskytne na 1 m2 úžitkovej plochy osobitný príspevok pri výstavbe bytových domov

a) so 4 alebo 9 až 12 obytnými podlažiami (ďalej len „podlažie“) v sume 240 Kčs,

b) s 3 podlažiami v sume 470 Kčs,

c) s 2 podlažiami v sume 670 Kčs.

(2) Za obytné podlažie sa na účely určenia osobitného príspevku podľa odseku 1 považuje podlažie (nadzemné a podzemné), v ktorom plocha bytov presahuje 50 % jeho celkovej plochy.

(3) Pri zriaďovaní bytov vstavbami do povalových priestorov sa poskytne osobitný príspevok vo výške 200 Kčs na 1 m2 úžitkovej plochy. Ak sa byty zriaďujú nadstavbami, poskytne sa na 1 m2 úžitkovej plochy osobitný príspevok vo výške 430 Kčs.

(4) Osobitný príspevok sa ďalej poskytne na úhradu zvýšených nákladov výstavby družstevných bytov vyvolaných osobitnou úpravou bytov pre invalidov alebo iným zariadením vyvolaným všeobecnou potrebou, pokiaľ vybudovanie takého zariadenia bolo družstvu uložené na základe osobitného právneho predpisu.7a)

(5) Na náklady spojené s vybudovaním základného technického vybavenia nezahŕňaného do rozpočtových nákladov bytového domu,8) ktoré zaobstaráva družstvo v súvislosti s výstavbou bytového domu a ktoré zostane jeho vlastníctvom, sa poskytne osobitný príspevok vo výške nákladov spojených s jeho zaobstaraním.

§ 6

Postup pri poskytovaní štátnych príspevkov

(1) Štátne príspevky na družstevnú bytovú výstavbu poskytuje družstvu pri stavbách na území Českej republiky okresný úrad príslušný podľa miesta stavby (Magistrátny úrad hlavného mesta Českej republiky Prahy),10) pri stavbách na území Slovenskej republiky obvodný úrad v sídle okresného úradu príslušného podľa miesta stavby10a) (ďalej len „príslušný úrad“), z prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu príslušnej republiky.

(2) O poskytnutí štátnych príspevkov rozhoduje príslušný úrad11) na základe žiadosti družstva, ktorú družstvo podáva spravidla najneskoršie 30 dní pred plánovaným začatím výstavby. V žiadosti sa uvedú a doložia všetky skutočnosti rozhodné pre určenie výšky základného, prípadne osobitného príspevku.

(3) Príspevky prevedie príslušný úrad na účet štátneho príspevku stavebným bytovým družstvám v príslušnej pobočke investičnej banky (ďalej len „banka“). Na investičný účet družstva prevádza banka príspevky až po vyčerpaní vlastných finančných prostriedkov družstva určených na výstavbu.

(4) Ak po poskytnutí štátnych príspevkov dôjde k zmene projektovej dokumentácie, ktorá bude mať vplyv na ich výšku, je družstvo povinné oznámiť bez meškania túto zmenu príslušnému úradu, prípadne požiadať o úpravu výšky štátnych príspevkov.

(5) Osobitné príspevky podľa § 5 ods. 4 a 5 sa poskytujú preddavkovo na základe rozpočtu, prípadne hospodárskych zmlúv; ich konečná výška sa určí podľa skutočných nákladov po dokončení stavby. Potrebné doklady, najmä pôvodný rozpočet a konečnú faktúru včítane nevyhnutnej špecifikácie predloží družstvo príslušnému úradu do 3 mesiacov od vydania kolaudačného rozhodnutia.

(6) Ak nedôjde k uskutočneniu výstavby, na ktorú sa štátne príspevky poskytli, prípadne ak dôjde k zmene účelu užívania postaveného objektu alebo k zmene jeho vlastníctva, je družstvo povinné štátne príspevky vrátiť. O ich vrátení rozhoduje príslušný úrad.11) Vrátený príspevok odvedie príslušný úrad do štátneho rozpočtu príslušnej republiky. Obdobne je družstvo povinné štátne príspevky vrátiť, ak sa nedodržia podmienky, prípadne osobitné úpravy,6a) za ktorých sa finančná pomoc poskytla.

Úver na družstevnú bytovú výstavbu

§ 7

Podmienky a výška úveru

(1) Banka poskytuje úver na družstevnú bytovú výstavbu za podmienky, že financovanie výstavby je zabezpečené vlastnými prostriedkami družstva určenými na výstavbu (ďalej len „členské podiely“) v rozsahu, ktorý zodpovedá najmenej 26 % základného príspevku priznaného podľa § 4. Uzavretie zmluvy o poskytnutí úveru je ďalej podmienené zabezpečením úveru zmluvou medzi bankou a družstvom o zriadení záložného práva.11a)

(2) Banka poskytuje úver do výšky celkových rozpočtových nákladov bytového domu znížených o náklady na vstavané nebytové zariadenia, (ďalej len „náklady na výstavbu bytov“), nekrytých príspevkami podľa § 4 a 5 a členskými podielmi podľa odseku 1, najviac však do sumy 15 000 Kčs na každý byt bez zreteľa na jeho veľkosť a 1000 Kčs na 1 m2 úžitkovej plochy.

(3) Banka môže odmietnuť úver na náklady vyvolané nehospodárnym riešením alebo uskutočňovaním výstavby.

(4) Pokiaľ príspevky podľa § 4 a 5, úver podľa odseku 2 a členské podiely podľa odseku 1 nekryjú plne náklady na výstavbu bytov, zvyšujú sa členské podiely nad minimálny rozsah určený podľa odseku 1 tak, aby boli náklady na výstavbu bytov plne finančne kryté.

(5) Úver sa poskytuje s dobou splatnosti až 40 rokov; táto lehota sa počíta od dokončenia výstavby, najdlhšie však od dvoch rokov od začatia výstavby, pri svojpomocnej výstavbe od troch rokov od začatia výstavby. Z úveru sa platí úrok 1%.

§ 8

Poskytovanie a splácanie úveru

(1) Banka poskytuje úver na žiadosť družstva, ktorú družstvo predkladá pred začatím výstavby. So žiadosťou družstvo predkladá rozhodnutie príslušného úradu podľa § 6 ods. 2. V úverovej zmluve medzi bankou a družstvom sa uvedú podrobnejšie podmienky čerpania a splácania úveru.

(2) Náklady na výstavbu sa uhrádzajú z úveru až po vyčerpaní členských podielov, prípadne ich časti, ktorá nie je zmluvne zabezpečená osobným alebo vecným plnením členov družstva a príspevkov poskytnutých družstvu podľa § 4 a 5. Družstvo je povinné previesť členské podiely, prípadne ich časť, ktorá nie je zmluvne zabezpečená osobným alebo vecným plnením jeho členov, na svoj investičný účet v banke pred začatím výstavby.

(3) Úver sa spláca rovnakými polročnými splátkami zahŕňajúcimi aj úrok.

Iná pomoc poskytovaná pri družstevnej bytovej výstavbe

§ 9

Pomoc miestnych orgánov

Náklady na vybudovanie objektov základnej technickej vybavenosti bytovej výstavby,12) včítane pripojenia bytového domu družstva na verejnú sieť tejto vybavenosti, môže obec uhradiť zo svojich príjmov, prípadne z prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu príslušnej republiky.

§ 14

Pôžičky štátnych sporiteľní

Na zloženie členského podielu na družstevný byt môže štátna sporiteľňa poskytnúť členovi družstva pôžičku s dobou splatnosti až 10 rokov; úroková sadzba z pôžičky je 2,7%.

§ 15

Kontrola banky

(1) Banka financuje družstevnú bytovú výstavbu a náhodne vykonáva ekonomickú kontrolu výstavby a hospodárenia družstva.28)

(2) Družstvo predkladá banke podklady pre financovanie,20) prípadne ďalšie podklady, ktoré si banka vyžiada.

ČASŤ III

INDIVIDUÁLNA BYTOVÁ VÝSTAVBA

Príspevky

§ 16

Podmienky poskytovania príspevkov

Na individuálnu bytovú výstavbu sa môže občanovi, ktorý je stavebníkom (ďalej len „stavebník“) alebo členom družstva, prostredníctvom ktorého zabezpečuje výstavbu rodinného domčeka (ďalej len „člen družstva“), poskytnúť štátny príspevok iba za podmienok, že

a) stavba sa začala na základe stavebného povolenia,30)

b) stavba spĺňa podmienky ustanovené technickými predpismi a získa sa samostatný byt riešený najmenej pre 3 osoby,2)

c) na stavbu sa ešte nevydalo kolaudačné rozhodnutie,

d) stavebník ani jeho manžel, prípadne člen družstva ani jeho manžel dosiaľ nedostal nenávratnú finančnú pomoc na zloženie členského podielu na byt v družstevnej výstavbe alebo na zaobstaranie, prípadne modernizáciu rodinného domčeka alebo bytu vo vlastníctve alebo jednorázový príspevok na zaobstaranie náhradného bývania; ak uvedenú pomoc dostal, možno štátny príspevok poskytnúť, ak ju vrátil; pritom nie je rozhodujúce, či sa taká pomoc poskytla podľa tejto vyhlášky, iných predpisov alebo skôr platných predpisov,

e) pri výstavbe zabezpečovanej družstvom vydá družstvo členovi potvrdenie, v ktorom sa uvedie miesto stavby, dátum vydania stavebného povolenia, stavebný úrad, ktorý ho vydal, ako aj podrobná charakteristika objektu, ktorý družstvo pre člena stavia, umožňujúca určiť výšku príspevku; súčasťou potvrdenia je súhlas družstva so vznikom záložného práva podľa § 17 ods. 6 písm. a).

§ 17

Štátne príspevky

(1) Stavebníkom a členom družstva uvedeným v § 16 sa môže na individuálnu bytovú výstavbu poskytnúť štátny príspevok do výšky 50 000 Kčs.

(2) Štátny príspevok podľa odseku 1 možno zvýšiť

a) až o 10 000 Kčs, ak sa výstavba uskutočňuje na pozemkoch so sťaženými zakladacími podmienkami,32)

b) dovedna až o 10 000 Kčs na:

1. vybudovanie vodovodnej prípojky,32a) ak sa prípojkou získa jediný zdroj pitnej vody a stavebný úrad v podmienkach stavebného povolenia tejto prípojky uložil alebo určil,32b)

2. zriadenie studne ako jediného zdroja pitnej vody v prípade, že objekt nie je možné pripojiť na verejný vodovod a zriadenie studne je povolené vodohospodárskym orgánom,

3. vybudovanie kanalizačnej prípojky,32a) ak stavebný úrad v podmienkach stavebného povolenia vybudovanie tejto prípojky uložil alebo učinil,32b)

4. na zriadenie septiku, prípadne obdobného kanalizačného zariadenia na odvádzanie odpadových vôd z objektu, pokiaľ bude ich stavba v súlade so stavebným povolením,32b)

c) dovedna až o 8000 Kčs na:

1. zriadenie domovej čistiarne odpadových vôd budovanej v súvislosti s individuálnou bytovou výstavbou,

2. zriadenie sústavy využívajúcej slnečnú energiu pre vykurovanie a ohrev vody (sústava a slnečný kolektor) v stavanom objekte ako súčasti sústavy pre vykurovanie a ohrev vody v obytnej budove, pokiaľ hrubá plocha slnečného kolektora32c) bude aspoň 8 m2,

Zvýšenia podľa písmen a) až c) možno pri splnení ustanovených podmienok sčítať.

(3) Podmienkou poskytnutia štátneho príspevku stavebníkovi (stavebníkom - manželom) podľa odsekov 1 a 2 je, že sa stavebník v zmluve zaviaže

a) výstavbu uskutočniť v súlade so stavebným povolením32d) tak, aby boli splnené podmienky uvedené v § 16 písm. b),

b) výstavbu dokončiť tak, aby kolaudačné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť najneskôr do 10 rokov odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí štátneho príspevku (§ 18),

c) rodinný domček alebo byt vo vlastníctve 10 rokov od uzavretia zmluvy o poskytnutí štátneho príspevku (§ 18), najmenej však 8 rokov od kolaudácie, neprevádzať32e) bez súhlasu príslušného úradu32ea) na iného a do uplynutia tohto času ho užívať na trvalé bývanie,

d) štátny príspevok vrátiť v prípade, že nedodrží niektorý zo záväzkov, na ktorý sa pri poskytnutí príspevku zaviazal [písmeno a) až c)], a v prípade, že pred uplynutím času ustanoveného v písmene c) hodlá rodinný domček alebo byt vo vlastníctve previesť na iného alebo pred uplynutím času ustanoveného v písmene c) prestane byť vlastníkom rodinného domčeka alebo bytu vo vlastníctve.

(4) Podmienkou poskytnutia štátneho príspevku stavebníkovi podľa odsekov 1 a 2 ďalej je, že stavebník

a) pri uzavieraní zmluvy o poskytnutí štátneho príspevku (§ 18) uzavrie s príslušným úradom zmluvu o vzniku záložného práva,32f) ktorou sa pre prípad vzniku povinnosti vrátiť štátny príspevok vrátenie tohto príspevku zabezpečuje; predmetom záložného práva je aspoň nehnuteľnosť, na ktorú sa štátny príspevok poskytuje; ak sa štátny príspevok podľa odseku 1, prípadne zvýšenie štátneho príspevku podľa odseku 2 poskytuje za trvania manželstva stavebníkom - manželom, je podmienkou poskytnutia štátneho príspevku, že zmluvu o vzniku záložného práva uzavrú obaja manželia,

b) súhlasí s tým, že štátny príspevok sa na bezúročný účet uhradí (§ 21 ods. 1) až po registrácii zmluvy o vzniku záložného práva.

(5) Podmienkou poskytnutia štátneho príspevku členovi družstva podľa odsekov 1 a 2 je, že člen družstva sa v zmluve zaviaže

a) do prevodu rodinného domčeka, na ktorý sa mu poskytol štátny príspevok, do osobného vlastníctva, zotrvať ako člen družstva,

b) najneskôr do šiestich mesiacov po kolaudácii uzavrieť s družstvom zmluvu o prevode rodinného domčeka do osobného vlastníctva,

c) prevedený rodinný domček do uplynutia 10 rokov od uzavretia zmluvy o poskytnutí štátneho príspevku (§ 18) najmenej však 8 rokov od prevodu do osobného vlastníctva od družstva, neprevádzať32e) bez súhlasu príslušného úradu na iného a do uplynutia tohto času ho užívať na trvalé bývanie,

d) štátny príspevok vrátiť v prípade, že nedodrží niektorý zo záväzkov, na ktorý sa pri poskytnutí príspevku zaviazal [písmeno a) až c)], a v prípade, že pred uplynutím času ustanoveného v písmene c) hodlá rodinný domček prevedený od družstva previesť na iného alebo pred uplynutím času ustanoveného v písmene c) prestane byť vlastníkom tohto rodinného domčeka.

(6) Podmienkou poskytnutia štátneho príspevku členovi družstva podľa odsekov 1 a 2 ďalej je, že člen družstva

a) pri uzavieraní zmluvy o poskytnutí štátneho príspevku (§ 18) uzavrie s príslušným úradom zmluvu o vzniku záložného práva,32f) ktorou sa pre prípad vzniku povinnosti vrátiť štátny príspevok vrátenie tohto príspevku zabezpečuje; predmetom záložného práva je aspoň rodinný domček, ktorého výstavbu družstvo pre člena zabezpečuje; ak sa štátny príspevok podľa odseku 1, prípadne zvýšenie štátneho príspevku podľa odseku 2 poskytuje za trvania manželstva členom družstva - manželom, je podmienkou poskytnutia štátneho príspevku, že uvedenú zmluvu o vzniku záložného práva uzavrú obaja manželia,

b) súhlasí s tým, že štátny príspevok sa na príslušný účet družstva v banke uhradí (§ 21 ods. 1) až po uzavretí zmluvy podľa písmena a).

(7) Ak výstavbu rodinného domčeka s niekoľkými bytmi uskutočňuje spoločne niekoľko stavebníkov, možno poskytnúť štátny príspevok podľa odsekov 1 a 2 každému z nich; počet štátnych príspevkov pritom nesmie byť vyšší ako počet stavaných bytov. Manželom možno poskytnúť iba jeden štátny príspevok. Pre členov družstiev platia uvedené podmienky obdobne.

§ 18

Zmluva o poskytnutí štátneho príspevku

(1) Štátny príspevok podľa § 17 ods. 1 a 2 sa poskytuje na základe písomnej zmluvy, ktorú uzavrie so stavebníkom alebo členom družstva príslušný úrad. Ak sa príspevok podľa § 17 ods. 1 a 2 poskytuje za trvania manželstva, zmluva sa uzaviera s oboma stavebníkmi - manželmi alebo členmi družstva - manželmi. S členom družstva sa zmluva môže uzavrieť len vtedy, ak predloží písomné potvrdenie obsahujúce záväzok družstva

a) zabezpečiť podmienky uvedené v § 16 písm. a) a b),

b) uskutočniť výstavbu v súlade so staveným povolením,

c) ponúknuť najneskôr do 3 mesiacov po kolaudácii rodinný domček na prevod tomuto členovi družstva do osobného vlastníctva,

d) bezprostredne oznámiť príslušnému úradu prevod rodinného domčeka z vlastníctva družstva do osobného vlastníctva člena družstva,

e) prostriedky štátneho príspevku prevedené na príslušný účet družstva v banke, použiť iba na úhradu nákladov výstavby.

(2) Zmluvu uzavretú podľa odseku 1 zašle príslušný úrad pobočke štátnej sporiteľne príslušnej podľa miesta stavby (ďalej len „sporiteľňa“).

(3) Príslušný úrad je povinný sledovať plnenie podmienok zmluvy a v prípade ich porušenia bez meškania požadovať vrátanie štátneho príspevku. Vrátený štátny príspevok odvedie príslušný úrad do štátneho rozpočtu prostredníctvom sporiteľne.

(4) Vrátenie štátneho príspevku poskytnutého stavebníkom - manželom alebo členom družstva - manželom sa nevyžaduje v prípade, že záväzky, na ktorých plnenie sa stavebníci - manželia alebo členovia družstva - manželia zaviazali v zmluve o poskytnutí štátneho príspevku, plní aspoň jeden z nich.

(5) V prípade, že po zániku manželstva alebo dohodou manželov32g) sa vlastníkom rodinného domčeka alebo bytu vo vlastníctve stane manžel stavebníka, s ktorým sa uzavrela zmluva o poskytnutí štátneho príspevku, nevyžaduje sa vrátenie štátneho príspevku, ak sa vlastník rodinného domčeka alebo bytu vo vlastníctve písomnou zmluvou zaviaže do uplynutia pôvodnej doby ustanovenej v zmluve o poskytnutí štátneho príspevku plniť podmienky uvedené v § 17 ods. 3 a ak uzavrie s príslušným úradom zmluvu o vzniku záložného práva obdobne podľa § 17 ods. 4. Pri požadovaní vrátenia štátneho príspevku poskytnutého členovi družstva sa postupuje obdobne.

§ 21

Úhrada a použitie štátnych príspevkov

(1) Na základe zmluvy o poskytnutí štátneho príspevku uzavretej podľa § 18 a registrovanej zmluvy o vzniku záložného práva podľa § 17 ods. 4, prípadne zmluvy uzavretej podľa § 17 ods. 6 uhradí sporiteľňa štátny príspevok na bezúročný účet stavebníka, ktorý sa zriaďuje aj bez príkazu občana; ak uskutočňuje občan výstavbu rodinného domčeka v rámci družstva ako jeho člen, uhradí sporiteľňa štátny príspevok na príslušný účet družstva v banke.

(2) Štátne príspevky sa uhrádzajú z účelovej dotácie na individuálnu bytovú výstavbu obsiahnutej v štátnych rozpočtoch republík. Sumy uhradené na bezúročné účty stavebníkov, prípadne účty družstiev vyrovná sporiteľňa s príslušným ministerstvom financií na konto účelovej dotácie.

(3) Prostriedky na bezúročnom účte môže stavebník použiť iba na úhradu nákladov spojených s výstavbou. Pri uvoľňovaní týchto prostriedkov postupuje sporiteľňa obdobne ako pri výplatách z pôžičiek na bytovú výstavbu, ktoré sama poskytuje. U členov družstiev sa prostriedky štátneho príspevku započítajú na úhradu ceny pri prevode rodinného domčeka z vlastníctva družstva do vlastníctva občana.

(4) Ak sa prostriedky na bezúročnom účte stavebníka nepoužijú podľa odseku 3, možno ich použiť na vrátenie štátneho príspevku a na úhradu pôžičky poskytnutej sporiteľňou podľa § 22. Nepoužité prostriedky vráti sporiteľňa do štátneho rozpočtu republiky až do výšky poskytnutého štátneho príspevku. Pri prostriedkoch štátneho príspevku poskytnutého členovi družstva postupuje družstvo obdobne.

§ 22

Pôžičky a úvery na individuálnu bytovú výstavbu

(1) Sporiteľňa môže poskytovať stavebníkom na individuálnu bytovú výstavbu pôžičky najviac do sumy 250 000 Kčs, pri výstavbe rodinného domčeka s dvoma a viacerými bytmi najviac do sumy 300 000 Kčs. Ak sa na výstavbe zúčastňuje viac stavebníkov, nesmie súčet poskytnutých pôžičiek presiahnuť uvedené horné hranice.

(2) Doba splatnosti pôžičky je najviac 40 rokov od vydania stavebného povolenia. Úroková sadzba z pôžičky je 2,7%.

(3) U členov družstiev sa pôžička podľa odsekov 1 a 2 použije na úhradu ceny rodinného domčeka pri jeho prevode z vlastníctva družstva do vlastníctva občana.

(4) Ak výstavbu rodinného domčeka uskutočňuje družstvo [§ 1 ods. 1 písm. b)], môže mu banka poskytnúť úver, Poskytovanie úveru banka viaže na predchádzajúce využitie vlastných prostriedkov družstva na výstavbu a štátneho príspevku poskytnutého podľa § 17.

(5) Pokiaľ družstvo uskutočňuje výstavbu rodinného domčeka je úroková sadzba z úveru 2,7%.

(6) Úver sa poskytuje na čas výstavby určený stavebným úradom. Úver je splatný jednorázovo pri prevode rodinného domčeka z vlastníctva družstva do vlastníctva občana.

§ 23

Ostatná pomoc poskytovaná na výstavbu

Náklady spojené so zriaďovaním prístupovej komunikácie k pozemku včítane chodníka a rozšírenia zariadenia na verejný rozvod elektriny, prípadne vody, plynu, kanalizácie a tepla uhrádza obecný úrad (pri stavbách v ČR aj okresný úrad) z prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu príslušnej republiky, prípadne zo svojich príjmov34a).

§ 24

Združenie stavebníkov na výstavbu

Ak sa stavebníci združia do družstva pre výstavbu rodinných domčekov, vzťahuje sa na nich pomoc v rozsahu ustanovenom touto vyhláškou pre individuálnu bytovú výstavbu. Príspevky na výstavbu podľa § 17 a pôžičky sporiteľne podľa § 22 možno previesť na bezúročný účet družstva pre výstavbu rodinných domčekov v sporiteľni. Pre použitie týchto prostriedkov obdobne platia ustanovenia § 21 ods. 3 a 4; uvoľňovanie prostriedkov môže sporiteľňa viazať na predchádzajúce použitie vlastných finančných prostriedkov družstva.


ČASŤ V

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 31

Úver na rozsiahlejšie opravy a stavebné úpravy družstevných bytových domov

(1) Banka môže družstvu poskytnúť úver na vykonávanie potrebných materiálovo a kapacitne zabezpečených rozsiahlejších opráv a stavebných úprav družstevných bytových domov s dobou splatnosti až 10 rokov. Z úveru sa platí úrok 1%.

(2) Úver sa spláca rovnakými polročnými splátkami zahŕňajúcimi aj úrok. Prvá polročná splátka je splatná najneskôr koncom polroka nasledujúceho po termíne plánovaného dokončenia akcie.

§ 32

Ďalšie pôžičky sporiteľní

Na nákladnejšie opravy, výmeny konštrukcií, stavebné úpravy, najmä na modernizáciu rodinných domčekov a obytných domov s bytmi vo vlastníctve a na úhradu záväzkov vzniknutých zo zmlúv podľa § 18 ods. 1 môže sporiteľňa poskytnúť pôžičku s dobou splatnosti do 10 rokov, pokiaľ v odôvodnených prípadoch sa nedohodne dlhšia lehota. Úroková sadzba z pôžičky je 2,7%.

§ 33

Výnimky a odchýlky

(1) V odôvodnených prípadoch sa môžu na návrh príslušného úradu,32ea) v hlavnom meste Prahe Magistrátneho úradu, ustanoviť odchýlky, prípadne pre jednotlivé prípady povoliť výnimky z ustanovenia § 17 ods. 1. V jednotlivých spoločensky odôvodnených prípadoch sa môže na návrh príslušného úradu, v hlavnom meste Prahe Magistrátneho úradu, povoliť výnimka z ustanovenia § 18 ods. 3, ak nejde o prípady uvedené v § 18 ods. 4 a 5. Odchýlky z ustanovenia § 17 ods. 1 a výnimky z ustanovení § 17 ods. 1 a § 18 ods. 3 povoľuje príslušné ministerstvo financií. V prípade, že podmienka uvedená v § 16 písm. a) nebola splnená v dôsledku nesprávneho úradného postupu na strane stavebného úradu a stavba sa dodatočne povolila,34b) môže príslušné ministerstvo financií na návrh príslušného úradu povoliť výnimku z § 16 písm. a).

(2) Štátna banka československá môže na žiadosť družstva povoliť výnimku z ustanovení § 7 ods. 2, § 8 ods. 2 a § 31 ods. 2.

§ 34

Prechodné ustanovenie

(1) Pre družstevnú bytovú výstavbu začatú pred 1. augustom 1992 a pre individuálnu bytovú výstavbu povolenú pred 1. augustom 1992 sa použijú doterajšie predpisy; pri družstevnej bytovej výstavbe s prihliadnutím na osobitnú úpravu uvedenú v odsekoch 2, 3, 4, 6, 10, 11 a v § 34a a pri individuálnej bytovej výstavbe s prihliadnutím na osobitnú úpravu uvedenú v odsekoch 5, 7, 8, 9, 10, 11 a v § 34a. Pre modernizáciu rodinných domčekov povolenú pred 1. augustom 1992 sa použijú predpisy platné v čase vydania stavebného povolenia s prihliadnutím na osobitnú úpravu uvedenú v odsekoch 10, 11 a v § 34a.

(2) Pri družstevnej bytovej výstavbe začatej pred 1. januárom 1986 môže banka na žiadosť družstva predĺžiť splatnosť úveru na 40 rokov, ak úver pripadajúci na l mř úžitkovej plochy bytu je vyšší ako 1000 Kčs.

(3) Ak pri družstevnej bytovej výstavbe začatej podľa zápisu v stavebnom denníku od 1. januára 1989 do 30. júna 1989 príslušný úrad rozhodol do 1. júla 1989 o poskytnutí štátnych príspevkov podľa predpisov platných do 30. júna 1989, rozhodne príslušný úrad na základe žiadosti družstva o priznanie, prípadne vrátenie rozdielu medzi štátnymi príspevkami poskytnutými podľa predpisov platných do 30. júna 1989 a štátnymi príspevkami podľa doterajších predpisov. Spravuje sa pritom ustanoveniami § 6 ods. 2 a 3. Ustanovenia § 6 ods. 4, 5 a 6 platia obdobne.

(4) Pri družstevnej bytovej výstavbe rozostavanej k 1. januáru 1989 rozhodne príslušný úrad na základe dokladov predložených družstvom do 31. októbra 1989 o poskytnutí príspevku vo výške celého rozdielu vyplývajúceho z úpravy zostatku rozpočtových nákladov k 31. decembru 1988 v dôsledku zmien veľkoobchodných cien k 1. januáru 1989.35) Spravuje sa pritom ustanovením § 6 ods. 2 a 3. Ustanovenia § 6 ods. 4, 5 a 6 platia obdobne.

(5) Ak na individuálnu bytovú výstavbu uvedenú v § 2 ods. 2 písm. a) spĺňajúcu podmienky uvedené v § 16 písm. a) a b), na ktorú bolo vydané stavebné povolenie od 1. januára 1986 do 30. júna 1989, bolo vydané kolaudačné rozhodnutie, ktoré nadobudlo právoplatnosť od 20. apríla 1989, a doba medzi nadobudnutím právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia a nadobudnutím právoplatnosti príslušného stavebného povolenia neprekročila 36 mesiacov, poskytne príslušný úrad stavebníkovi príspevok za urýchlené dokončenie stavby vo výške 20 000 Kčs. V prípade, že doba uvedená v predchádzajúcej vete neprekročila 24 mesiacov a kolaudačné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť najneskôr 31. decembrom 1990, zvyšuje sa príspevok za urýchlené dokončenie stavby na 25 000 Kčs. Ustanovenia § 17 ods. 7 a § 25 ods. 2, 3 a 4 platia obdobne.

(6) Pri družstevnej bytovej výstavbe začatej od 1. januára 1991 do 1. marca 1991 sa finančná, úverová a iná pomoc podľa doterajších predpisov poskytuje len v prípade, že stavba (stavebný projekt) bola zaradená aspoň do prvej fázy režimov komplexnej bytovej výstavby,36) schválených v roku 1990. Ustanovenie § 5 ods. 9 platí obdobne.

(7) Pri individuálnej bytovej výstavbe začatej na základe stavebného povolenia vydaného od 20. novembra 1964 do 31. decembra 1985, na ktorú ešte nebolo vydané kolaudačné rozhodnutie, možno v prípade, že sú splnené ostatné podmienky ustanovené touto vyhláškou, poskytnúť občanovi, ktorý sa stal stavebníkom37) po 1. januári 1982, štátny príspevok podľa ustanovení § 17 ods. 1 tejto vyhlášky, a to do výšky 40 000 Kčs. Ustanovenie § 17 ods. 2 tejto vyhlášky nemožno použiť. Ustanovenia prv platných predpisov38) o poskytovaní stabilizačných príspevkov, bezúročných pôžičiek, prípadne príspevkov k cenovému vyrovnaniu, sa po účinnosti tejto vyhlášky nepoužijú.

(8) Pri individuálnej bytovej výstavbe začatej na základe stavebného povolenia vydaného od 20. apríla 1989 do 30. júna 1989,

a) na ktorú nebol poskytnutý štátny príspevok podľa doterajšieho predpisu, sa poskytovanie štátneho príspevku a stabilizačného príspevku spravuje touto vyhláškou;

b) na ktorú bol poskytnutý štátny príspevok, prípadne stabilizačný príspevok podľa čl. II bodov 2, 3, 4 a 5 doterajšieho predpisu, nemožno po účinnosti tejto vyhlášky štátny príspevok zvýšiť podľa ustanovení § 17 ods. 2 písm. a), c) a f) doterajšieho predpisu;

c) na ktorú bol poskytnutý štátny príspevok, prípadne stabilizačný príspevok podľa písmena a) alebo b), platí pre poskytovanie príspevku za urýchlené dokončenie stavby ustanovenie § 25 doterajšieho predpisu; ustanovenie odseku 5 sa nepoužije.

(9) Pri individuálnej bytovej výstavbe začatej na základe stavebného povolenia vydaného od 1. júla 1989 do 1. marca 1991,

a) na ktorú nebol poskytnutý štátny príspevok podľa doterajšieho predpisu, sa poskytovanie štátneho príspevku a stabilizačného príspevku spravuje touto vyhláškou;

b) na ktorú bol poskytnutý štátny príspevok podľa doterajšieho predpisu, nemožno po účinnosti tejto vyhlášky štátny príspevok podľa ustanovení § 17 ods. 2 písm. a), c) a f) doterajšieho predpisu.

(10) Právnické osoby, ktoré uzavreli so svojimi pracovníkmi zmluvy o poskytnutí

a) stabilizačného príspevku alebo stabilizačnej pôžičky, prípadne bezúročnej pôžičky na zloženie členského podielu na družstevný byt,

b) stabilizačného príspevku, prípadne bezúročnej pôžičky na individuálnu bytovú výstavbu, alebo

c) príspevku na modernizáciu podľa prv platných predpisov,39) nevyžadujú vrátenie stabilizačného príspevku v prípade, že pracovník v dôsledku pracovného úrazu, za ktorý právnická osoba zodpovedá, alebo v dôsledku choroby z povolania zomrie alebo sa stane invalidným, alebo v prípade, že pracovník sa stane vzhľadom na svoj zdravotný stav trvale nespôsobilým na doterajšiu prácu v dôsledku výkonu tejto práce, a to pre ochorenie na chorobu z povolania alebo ohrozenie touto chorobou alebo pre dosiahnutie najvyššej prípustnej expozície40) alebo pracovný úraz, za ktorý právnická osoba zodpovedá, alebo iné ochorenie vznikajúce alebo podstatne sa zhoršujúce vplyvom pracovného prostredia. Pokiaľ k nesplneniu stabilizačného záväzku došlo v dôsledku organizačných zmien, môžu právnické osoby postupovať obdobne. V ostatných prípadoch nesplnenia stabilizačného záväzku možno od vymáhania splnenia povinnosti vrátiť stabilizačný príspevok alebo stabilizačnú pôžičku, prípadne bezúročnú pôžičku na zloženie členského podielu na družstevný byt, alebo stabilizačný príspevok, prípadne bezúročnú pôžičku na individuálnu bytovú výstavbu alebo príspevok na modernizáciu, úplne alebo sčasti upustiť po prerokovaní s príslušným odborovým orgánom. Podmienka, že občan rodinný domček (obytnú časť poľnohospodárskej usadlosti, byt vo vlastníctve) neprevedie na iného a bude ho užívať na trvalé bývanie, však musí byť plnená a jej plnenie sledované do uplynutia pôvodne dohodnutej doby stabilizačného záväzku, s výnimkou prípadov úmrtia stavebníka. Pre zmluvy o poskytnutí stabilizačného príspevku alebo stabilizačnej pôžičky, prípadne bezúročnej pôžičky na zloženie členského podielu na družstevný byt platí plnenie podmienky členstva v družstve a užívania družstevného bytu obdobne.

(11) Ustanovenia odseku 10 sa vzťahuje aj na právne pomery vzniknuté od 1. januára 1990.

§ 34a

(1) Rodinným domčekom, na ktorý možno poskytnúť finančnú, úverovú a inú pomoc na individuálnu bytovú výstavbu, na modernizáciu, prípadne na nákladnejšie opravy a stavebné úpravy podľa doterajších predpisov, včítane pôžičiek sporiteľní, sa rozumie stavba41) nadobúdaná výstavbou do vlastníctva občanov, prípadne stavba vo vlastníctve občanov zodpovedajúca vymedzeniu uvedenému v § 2 ods. 2 písm. a).

(2) Pokiaľ sa na individuálnu bytovú výstavbu povolenú pred 1. augustom 1992 neposkytla finančná, úverová a iná pomoc podľa doterajších predpisov, postupuje sa pri poskytovaní tejto pomoci podľa doterajších predpisov s tým, že podmienkou poskytnutia štátneho príspevku je namiesto uzavretia zmluvy o obmedzení prevodu nehnuteľnosti podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení zákona č. 131/1982 Zb. uzavretie zmluvy o vzniku záložného práva v zmysle § 17 ods. 4 písm. a) tejto vyhlášky. U členov družstiev sa postupuje obdobne podľa § 17 ods. 6 písm. a). Ustanovenie § 21 ods. 1 platí obdobne.

(3) Pokiaľ boli podľa doterajších predpisov uzavreté zmluvy o poskytnutí štátnych príspevkov a zmluvy o obmedzení prevodu nehnuteľnosti podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení zákona č. 131/1982 Zb., ktoré neboli registrované, je podmienkou poskytnutia štátneho príspevku podľa uzavretej zmluvy o poskytnutí štátneho príspevku uzavretie zmluvy o vzniku záložného práva v zmysle § 17 ods. 4 písm. a), prípadne § 17 ods. 6 písm. a) tejto vyhlášky. Ustanovenie § 21 ods. 1 platí obdobne.

(4) Na individuálnu bytovú výstavbu začatú na základe stavebného povolenia vydaného do 31. júla 1992, na ktorú ešte nebolo vydané kolaudačné rozhodnutie, nemožno poskytnúť stabilizačný príspevok podľa doterajších predpisov občanovi, ktorý sa stal stavebníkom od 1. augusta 1992. Pre členov družstiev platí ustanovenie predchádzajúcej vety obdobne.

(5) Pri porušení zmluvy o poskytnutí štátneho príspevku, prípadne bezúročnej pôžičky na individuálnu bytovú výstavbu uzavretej podľa doterajšieho, prípadne prv platného predpisu,42) stavebníkom-manželom

a) v dôsledku úmrtia stavebníka-manžela, s ktorým bola uzavretá zmluva o poskytnutí štátneho príspevku, môže sa pri vymáhaní vrátenia štátneho príspevku postupovať obdobne podľa § 18 ods. 4 a 5,

b) z iných dôvodov môže sa po vrátení sumy štátneho príspevku zodpovedajúcej rozdielu medzi výškou pôvodne poskytnutého príspevku a výškou príspevku, ktorý sa mohol poskytnúť jednotlivému stavebníkovi, pri vymáhaní vrátenia štátneho príspevku postupovať obdobne podľa § 18 ods. 4 a 5 v prípade, že pôvodné záväzky bude plniť manžel stavebníka.

(6) U členov družstiev, ktorým bol poskytnutý štátny príspevok na individuálnu bytovú výstavbu, sa postupuje podľa odseku 5 obdobne.

(7) Ak sú splnené podmienky pre poskytnutie príspevku na modernizáciu rodinného domčeka ustanovené predpismi platnými v čase vydania stavebného povolenia a podmienky ustanovené v § 2 ods. 2 písm. a), možno tento príspevok poskytnúť iba za predpokladu, že zmluva o poskytnutí príspevku na modernizáciu rodinného domčeka sa uzavrie najneskôr do 31. decembra 1992.

(8) Ustanovenie § 6 ods. 6 tejto vyhlášky o povinnosti družstva vrátiť štátny príspevok v prípade zmeny vlastníctva objektu sa nepoužije v prípade, že družstvo prevedie byt podľa osobitného predpisu43) do vlastníctva fyzickej osoby - člena družstva, ktorý je nájomcom prevádzaného bytu a ktorého nájomný vzťah k bytu vznikol po splatení členského podielu týmto členom alebo jeho právnym predchodcom.

(9) Ustanovenia doterajších predpisov o poskytovaní stabilizačných príspevkov na zloženie členských podielov do družstva na družstevný byt sa od 1. augusta 1992 nepoužijú.

§ 35

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky, Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky a predsedu Štátnej banky československej č. 1/1982 Zb. o finančnej, úverovej a inej pomoci družstevnej a individuálnej bytovej výstavbe v znení vyhlášky č. 159/1983 Zb.

§ 36

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1986.


Minister financií Československej socialistickej republiky:

Ing. Žák v. r.

Minister financií Českej socialistickej republiky:

Ing. Tlapák v. r.

Minister financií Slovenskej socialistickej republiky

vz. Ing. Valášek CSc. v. r.

Predseda Štátnej banky československej:

Ing. Stejskal v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Uznesenie vlády Českej socialistickej republiky č. 283/1971 a uznesenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 1/1972.

2) ČSN 73 4301 Obytné budovy.

2) Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 98/1985 Zb. o usmerňovaní mzdových prostriedkov.

3) § 4 vyhlášky Ústrednej správy pre rozvoj miestneho hospodárstva č. 60/1964 Zb. o úhrade za užívanie bytu a za služby spojené s užívaním bytu.

4) § 128 ods. 1 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v úplnom znení vyhlásenom pod č. 70/1983 Zb.

5) Zákon č. 52/1966 Zb. o osobnom vlastníctve bytov v znení zákona č. 30/1978 Zb., zákona č. 509/1991 Zb. a zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 297/1992 Zb.

6) Výnos Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej republiky, Ministerstva financií Slovenskej republiky a Štátnej banky česko-slovenskej o podmienkach poskytovania finančnej pomoci na družstevnú bytovú výstavbu, uverejnený pod č. 3 vo Finančnom spravodajcovi č. 2 – 3/1991, reg. v čiastke 16/1991 Zb.

6a) Vyhláška ministra financií č. 94/1959 Ú. l. o financovaní, úverovaní a kontrole družstevnej a podnikovej bytovej výstavby.
Záväzné smernice vydané zväzmi družstiev a Ústrednou radou družstiev podľa § 87 ods. 1 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb.
Smernice zväzov družstiev vydané podľa § 69 ods. 8 zákona č. 94/1988 Zb. o bytovom, spotrebnom a výrobnom družstevníctve.

7) Úžitkovou plochou sa rozumie plocha podľa ČSN 73 4301 (bez plochy logií a balkónov).

7a) Napr. zákon č. 47/1956 Zb. o civilnom letectve (letecký zákon) v znení zákona č. 40/1964 Zb., zákona č. 43/1976 Zb., zákona č. 90/1990 Zb. a zákona č. 383/1990 Zb.

8) Pokyny Ministerstva výstavby a techniky Českej socialistickej republiky z 21. apríla 1969 a pokyny Ministerstva výstavby a techniky Slovenskej socialistickej republiky z 15. júna 1970 o vymedzení vecného rozsahu rozpočtových nákladov bytového domu (Spravodajca FVTIR, MVT ČSR a MVT SSR, čiastka 1-2/1969 a čiastka 6/1970).

9) Výmer Federálneho cenového úradu č. 8170/331/88, ktorým sa určujú sadzby vedľajších rozpočtových nákladov stavieb, uverejnený v Cenovom vestníku, čiastka 45/1988 a čiastka 50/1988.

9a) § 269 ods. 2 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v znení neskorších predpisov.

10) Položka 9 Prílohy I zákona Českej národnej rady č. 425/1990 Zb. o okresných úradoch, úprave ich pôsobnosti a o niektorých ďalších opatreniach s tým súvisiacich.
Zákon Českej národnej rady č. 418/1990 Zb. o hlavnom meste Prahe.

10a) § 5 ods. 1 a § 2 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 472/1990 Zb. o organizácii miestnej štátnej správy.

11) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

11a) § 129c až § 129i Hospodárskeho zákonníka.

11b) § 5 písm. b) zákona Českej národnej rady č. 425/1990 Zb.
§ 60 písm. a) zákona Českej národnej rady č. 367/1990 Zb. o obciach (obecné zriadenie).

11c) Položka 88 Prílohy E zákona Slovenskej národnej rady č. 472/1990 Zb.

12) § 70 Hospodárskeho zákonníka.

13) Zákon č. 53/1966 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu v úplnom znení vyhlásenom pod č. 124/1976 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 39/1984 Zb. o sadzbách odvodov za odňatie poľnohospodárskej pôdy poľnohospodárskej výrobe.

14) Zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku.

15) Zákon č. 158/1989 Zb. o bankách a sporiteľniach.

16) Zákon č. 82/1966 Zb. o poisťovníctve v znení zákona č. 162/1968 Zb.

16a) Zákon č. 68/1989 Zb. o organizácii Československé štátne dráhy v znení zákona č. 82/1990 Zb.

16b) Zákon č. 563/1990 Zb. o rozpočtových pravidlách federácie.
Zákon Českej národnej rady č. 576/1990 Zb. o pravidlách hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami Českej republiky o obcí v Českej republike (rozpočtové pravidlá republiky).
Zákon Slovenskej národnej rady č. 592/1990 Zb. o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky.

17) Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky, Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky a predsedu Štátnej banky československej č. 160/1976 Zb. o finančnej a úverovej pomoci družstevnej a individuálnej bytovej výstavbe. Úprava Federálneho ministerstva financií č. II/3-28 560/75 uverejnená vo Finančnom spravodajcovi č. 1/1976.

18) Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 577/1990 Zb. o finančnom hospodárení štátnych podnikov.

19) Príspevok poskytnú ústredne riadené organizácie z neinvestičných prostriedkov zahrnutých do odd. 45 § 09 položky 5909 rozpočtovej skladby, organizácie riadené obecnými, obvodnými alebo okresnými úradmi z neinvestičných prostriedkov zahrnutých v ČSR do kap. 740, v SSR do kap. 940 odd. 45 § 29 položky 5909.

20) § 12 ods. 1 písm. a) bod 9 zákona č. 121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení.Diel II písm. B Prílohy nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 136/1975 Zb. o zaraďovaní zamestnaní do I. a II. pracovnej kategórie na účely dôchodkového zabezpečenia.

21) Smernice Ministerstva zdravotníctva ČSR o hygienických zásadách pre prácu s chemickými karcinogénmi, reg. v čiastke 1/1985 Zb.
Úprava Ministerstva zdravotníctva SSR o hygienických zásadách pri práci s chemickými karcinogénmi, reg. v čiastke 1/1985 Zb.

22) Príloha č. 1 vyhlášky ministerstiev zdravotníctva a spravodlivosti č. 57/1967 Zb., ktorou sa vykonáva vládne nariadenie o jedoch a iných látkach škodlivých zdraviu.

23) Smernice Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí pre hodnotenie a odmieňanie sťaženého a zdraviu škodlivého pracovného prostredia v rozpočtových a príspevkových organizáciách, reg. v čiastke 7/1985 Zb.

24) Zaradenie organizácií sa spravuje jednotnou klasifikáciou odvetví národného hospodárstva upravenou úpravou Federálneho štatistického úradu pod č. 5 Spravodajcu ústredných štatistických orgánov, čiastka 8 z roku 1985, reg. v čiastke 33/1985 Zb.

25) Najmä vyhláška č. 94/1959 Ú. l., Vyhláška Štátnej plánovacej komisie a Ministerstva financií č. 191/1964 Zb. o finančnej, úverovej a inej pomoci družstevnej bytovej výstavbe a výstavbe rodinných domčekov, vyhláška Ministerstva financií č. 137/1968 Zb. o finančnej, úverovej a inej pomoci družstevnej a individuálnej bytovej výstavbe v znení vyhlášky č. 14/1969 Zb. a vyhlášky č. 26/1969 Zb., vyhláška Ministerstva financií Českej socialistickej republiky č. 99/1970 Zb. o finančnej pomoci družstevnej a individuálnej bytovej výstavbe a modernizácii rodinných domčekov v pohraničí, vyhláška č. 160/1976 Zb. v znení vyhlášky č. 172/1980 Zb., vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky, Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky a predsedu Štátnej banky československej č. 1/1982 Zb. o finančnej, úverovej a inej pomoci družstevnej a individuálnej bytovej výstavbe v znení vyhlášky č. 159/1983 Zb., vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky, Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky a predsedu Štátnej banky československej č. 136/1985 Zb. o finančnej, úverovej a inej pomoci družstevnej a individuálnej bytovej výstavbe a modernizácii rodinných domčekov v osobnom vlastníctve v znení vyhlášky č. 74/1989 Zb.

26) § 154 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

27) § 3 písm. c) zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím.

28) § 6 ods. 1 zákona č. 144/1970 Zb. o Štátnej banke československej.

29) § 16 vyhlášky Federálneho ministerstva financií a predsedu Štátnej banky československej č. 162/1980 Zb. o financovaní reprodukcie základných prostriedkov v znení vyhlášky č. 108/1985 Zb.

30) § 66 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).

31) Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 17/1982 Zb. o technických požiadavkách na výstavbu skupinových rodinných domčekov v osobnom vlastníctve.

32) Úprava Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 5 z 31. marca 1982 o pozemkoch so sťaženými zakladacími podmienkami, určených pre výstavbu rodinných domčekov (Spravodajca FMTIR, MVT ČSR a MVT SSR čiastka 1-2/1982) registrovaná v čiastke 17/1982 Zb.

32a) Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Českej socialistickej republiky č. 144/1978 Zb. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení vyhlášky č. 185/1988 Zb.
Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky č. 154/1978 Zb. o verejných vodovoch a verejných kanalizáciách v znení vyhlášky č. 15/1989 Zb.

32b) § 25 a 26 vyhlášky Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 85/1976 Zb. o podrobnejšej úprave územného konania a stavebnom poriadku v znení vyhlášky č. 155/1980 Zb.

32c) ČSN 06 0212 Ploché slnečné zberače pre ohrev kvapalín. Určenie energetickej činnosti a hydromechanického odporu.

32d) § 66, prípadne § 68 zákona č. 50/1976 Zb.

32e) § 44 až 46 Občianskeho zákonníka.

32ea) § 5 písm. b) zákona Českej národnej rady č. 425/1990 Zb.
Položka 100 Prílohy D a § 2 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 472/1990 Zb.

32f) § 151a a nasl. Občianskeho zákonníka.

32g) § 143a Občianskeho zákonníka.

32h) Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 17/1982 Zb. o technických požiadavkách na výstavbu skupinových rodinných domčekov do osobného vlastníctva.

33) § 205 Občianskeho zákonníka.
§ 5 písm. b) zákona Českej národnej rady č. 425/1990 Zb.
§ 60 písm. a) zákona Českej národnej rady č. 367/1990 Zb.
Položka 95 Prílohy D zákona Slovenskej národnej rady č. 472/1990 Zb.

34) § 198 a nasledujúce Občianskeho zákonníka.

34a) § 19 zákona Českej národnej rady č. 367/1990 Zb.
§ 7 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

34b) § 88 ods. 1 písm. a) zákona č. 50/1976 Zb.

34c) § 5 písmeno b) zákona Českej národnej rady č. 425/1990 Zb.
Položka 102 Prílohy D a § 2 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 472/1990 Zb.

35) Metodické a organizačné pokyny Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj č. 1134/60/88 z 31. marca 1988 k premietnutiu dôsledkov zmien veľkoobchodných cien k 1. 1. 1989 do rozpočtov stavieb, uverejené v Spravodajcovi ŠKVTRI, čiastka 2-3/1988 a v Cenovom vestníku, čiastka 32/1988.
Výklad Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj z 15. 11. 1988 k Metodickým a organizačným pokynom č. 1134/60/88 z 31. marca 1988 k premietnutiu dôsledkov zmien veľkoobchodných cien k 1. 1. 1989 do rozpočtov stavieb, uverejnený v Spravodajcovi ŠKVTRI, čiastka 6-7/1988 a v Cenovom vestníku, čiastka 2-3/1989.

36) Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj a Štátnej plánovacej komisie č. 128/1978 Zb. o režimoch komplexnej bytovej výstavby a investícií, ktoré komplexnú bytovú výstavbu podmieňujú.
Vyhláška Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj a Štátnej plánovacej komisie č. 254/1990 Zb., ktorou sa zrušujú niektoré právne predpisy z oblasti vedecko-technického a investičného rozvoja.

37) § 66 zákona č. 50/1976 Zb.
§ 70 zákona č. 50/1976 Zb.

38) § 14 a 15 vyhlášky č. 191/1964 Zb.
Predpisy ministerstiev poľnohospodárstva a výživy a lesného a vodného hospodárstva, vydané na základe § 18 a 19 vyhlášky č. 191/1964 Zb.
§ 11, 12 a 16 vyhlášky č. 137/1968 Zb. v znení vyhlášky č. 14/1969 Zb. a vyhlášky č. 26/1969 Zb.
Predpisy ministerstiev poľnohospodárstva a výživy a lesného a vodného hospodárstva, vydané na základe § 17 vyhlášky č. 137/1968 Zb.
§ 3 vyhlášky č. 99/1970 Zb.
§ 17, 18 a 19 vyhlášky č. 160/1976 Zb.
§ 17, 18 a 19 vyhlášky č. 1/1982 Zb.

39) § 12, 14 a 15 vyhlášky Štátnej plánovacej komisie a Ministerstva financií č. 191/1964 Zb. o finančnej, úverovej a inej pomoci družstevnej bytovej výstavbe a výstavbe rodinných domčekov.
Predpisy ministerstiev poľnohospodárstva a výživy a lesného a vodného hospodárstva vydané na základe § 18 a 19 vyhlášky č. 191/1964 Zb.
§ 11 vyhlášky Ministerstva financií č. 137/1968 Zb. o finančnej, úverovej a inej pomoci družstevnej a individuálnej bytovej výstavbe v znení vyhlášky č. 14/1969 Zb. a vyhlášky č. 26/1969 Zb.
Predpisy ministerstiev poľnohospodárstva a výživy a lesného a vodného hospodárstva vydané na základe § 17 vyhlášky č. 137/1968 Zb.
§ 12, 17 a 18 vyhlášky Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky, Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky a predsedu Štátnej banky československej č. 160/1976 Zb. o finančnej a úverovej pomoci družstevnej a individuálnej bytovej výstavbe v znení vyhlášky č. 172/1980 Zb.
§ 12, 17, 18 a 24 vyhlášky Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky, Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky a predsedu Štátnej banky československej č. 1/1982 Zb. o finančnej, úverovej a inej pomoci družstevnej a individuálnej bytovej výstavbe v znení vyhlášky č. 159/1983 Zb.
§ 12, 19, 20, 26 a 27 vyhlášky Federálneho ministerstva financií, ministerstva financií Českej socialistickej republiky, Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky a predsedu Štátnej banky československej č. 136/1985 Zb. o finančnej, úverovej a inej pomoci družstevnej a individuálnej bytovej výstavbe a modernizácii rodinných domčekov v osobnom vlastníctve v znení vyhlášky č. 74/1989 Zb. a vyhlášky č. 73/1991 Zb.

40) § 4 ods. 1 zákona č. 98/1987 Zb. o osobitnom príspevku baníkom v znení zákona č. 160/1989 Zb.

41) § 119 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

42) § 12 vyhlášky č. 137/1968 Zb. v znení vyhlášky č. 14/1969 Zb. a vyhlášky č. 26/1969 Zb.
§ 19 vyhlášky č. 160/1976 Zb. v znení vyhlášky č. 172/1980 Zb.
§ 19 vyhlášky č. 1/1982 Zb. v znení vyhlášky č. 159/1983 Zb.
§ 18 vyhlášky č. 136/1985 Zb. v znení vyhlášky č. 74/1989 Zb. a vyhlášky č. 73/1991 Zb.

43) Zákon č. 42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 297/1992 Zb.