Vyhláška č. 3/1985 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 125. výročiu narodenia Martina Kukučína

Čiastka 1/1985
Platnosť od 31.01.1985 do29.09.2000
Účinnosť od 15.02.1985 do29.09.2000
Zrušený 278/2000 Z. z.

3

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva financií

zo 4. januára 1985

o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 125. výročiu narodenia Martina Kukučína

Federálne ministerstvo financií vyhlasuje podľa § 3 ods. 2 zákona č. 41/1953 Zb. o peňažnej reforme a na základe § 2 ods. 2 vládneho nariadenia č. 35/1954 Zb. o pamätných minciach:


§ 1

(1) K 125. výročiu narodenia slovenského spisovateľa Martina Kukučína sa vydávajú pamätné strieborné stokorunáky (ďalej len „stokorunáky“).

(2) Stokorunáky sa razia zo zliatiny s 500 dielmi striebra, 400 dielmi medi, 50 dielmi niklu a 50 dielmi zinku. Hmotnosť stokorunáka je 9 g. Pri razbe je povolená odchýlka hore i dolu v hmotnosti 10/1000 a v obsahu striebra 5/1000. Priemer stokorunáka je 29 mm, jeho hrana je vrúbkovaná.

§ 2

(1) Na líci stokorunáka je uprostred štátny znak Československej socialistickej republiky a v neuzavrenom opise názov štátu „ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA“. Uprostred dole je v dvoch riadkoch označenie hodnoty „100 Kčs“.

(2) Na rube stokorunáka je portrét Martina Kukučína a za ním pero ako symbol spisovateľa. Meno „MARTIN KUKUČÍN“ je v neuzavrenom opise dole, vľavo uprostred sú v dvoch riadkoch letopočty „1860“ a „1985“.

(3) Autorom návrhu stokorunáka je národný umelec Ján Kulich, iniciálky jeho mena „J.K“ sú pod letopočtami.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. februárom 1985.


Minister:

Ing. Lér CSc. v. r.


Obrázok