Vyhláška č. 6/1985 Zb.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti č. 37/1967 Zb. na vykonanie zákona o znalcoch a tlmočníkoch

Čiastka 1/1985
Platnosť od 31.01.1985 do31.08.1996
Účinnosť od 01.03.1985 do31.08.1996
Zrušený 263/1996 Z. z.

6

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky

z 29. novembra 1984,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti č. 37/1967 Zb. na vykonanie zákona o znalcoch a tlmočníkoch

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 26 zákona č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch:


Čl. 1

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti č. 37/1967 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o znalcoch a tlmočníkoch, sa mení takto:

1. § 7 odsek 2 znie:

(2) Správa súdov vydá znalcovi (tlmočníkovi) potvrdenie oprávňujúce ho objednať si a prevziať pečať na jeho náklad.“.

2. § 17 znie:

㤠17

Sadzba odmien za tlmočnícke úkony

(1) Odmena za tlmočnícky úkon je

Pol. 1: Pri ústnom preklade z cudzieho jazyka do slovenčiny alebo češtiny alebo naopak, za jednu hodinu .............. až 25,- Kčs.

Pol. 2: Pri ústnom preklade z cudzieho jazyka do cudzieho jazyka, podľa položky 1, zvýšená ...................................... až o 50%.

Pol. 3: Pri písomnom preklade do slovenčiny alebo češtiny

a) z cudzieho jazyka s výnimkou čínštiny, kórejčiny, japončiny a ďalších znakových jazykov, za jednu stranu prekladu ............................. až 20,- Kčs,

b) z čínštiny, kórejčiny, japončiny a ďalších znakových jazykov, za jeden slovný znak .....................................až 0,40 Kčs.

Pol. 4: Pri písomnom preklade zo slovenčiny alebo češtiny

a) do cudzieho jazyka s výnimkou čínštiny, kórejčiny, japončiny a ďalších znakových jazykov, za jednu stranu prekladu ...............................až 30,- Kčs,

b) do čínštiny, kórejčiny, japončiny a ďalších znakových jazykov, za jeden slovný znak ...................................... až 0,70 Kčs.

Pol. 5: Pri písomnom preklade z cudzieho jazyka do cudzieho jazyka, podľa položky 4, zvýšená až o 50%.

Pol. 6: Za preklad textu z češtiny do slovenčiny alebo naopak, za jednu stranu prekladu ...........................................až 10,- Kčs.

(2) Pri určení odmeny podľa odseku 1 pol. 1, 2, 3 písm. a), 4 písm. a) a 5 sa prihliada na obťažnosť cudzieho jazyka, najmä na to, či ide o jazyk európskeho pôvodu alebo o jazyk mimoeurópskeho pôvodu alebo o miestny jazyk.“.

3. § 18 znie:

㤠18

Preskúšanie prekladu

(1) Odmena za jazykové preskúšanie prekladu je

a) pri všetkých jazykoch s výnimkou jazykov uvedených v písm. b) a v odseku 3, za jednu stranu prekladu .................... až 5,- Kčs,

b) pri čínštine, kórejčine, japončine a iných znakových jazykoch, za jeden slovný znak až........ 0,10 Kčs

(2) Za jazykové preskúšanie mimoriadne odborne náročného prekladu je odmena za jednu stranu prekladu .............................. až 7,- Kčs.

(3) Za jazykové preskúšanie prekladu z češtiny do slovenčiny a naopak je odmena za jednu stranu prekladu ..............................až 1,50 Kčs.

(4) Za odborné preskúšanie prekladu sa poskytuje odmena uvedená v odsekoch 1 až 3 zvýšená ..................................................až o 30%.

(5) Ak bolo treba pri preskúšaní text prekladu prevažne alebo celkom prepracovať, môže sa namiesto odmien uvedených v predchádzajúcich odsekoch poskytnúť odmena až do výšky sumy nevyplatenej z tohto dôvodu tlmočníkovi (§ 27), ak je to pre tlmočníka, ktorý preskúšanie vykonal, výhodnejšie.“.

4. § 22 znie:

㤠22

Zvýšenie odmeny za tlmočnícky úkon

(1) Odmeny za tlmočnícky úkon určené podľa § 17 ods. 1 pol. 1 a 2 možno zvýšiť

a) až o 20% za tlmočenie prejavov mimoriadne náročných na presnosť alebo odbornosť tlmočenia,

b) až o 10% za tlmočenie afrických a ázijských jazykov.

(2) Odmeny za tlmočnícky úkon určené podľa § 17 ods. 1 pol. 3, 4, 5 a 6 možno zvýšiť

a) až o 50%, ak je preklad mimoriadne odborne náročný,

b) až o 30%, ak sa preklad vyhotovuje z magnetofónového alebo iného zvukového záznamu,

c) až o 20% z dôvodu inej náročnosti prekladu, najmä ak je text ťažko čitateľný alebo ak sa požaduje súrne vykonať preklad.

(3) Pri tlmočení prejavov v styku s hluchonemými môže sa odmena podľa § 17 ods. 1 pol. 1 zvýšiť až o 10%, ak je hluchonemý postihnutý duševnou poruchou alebo ak neovláda dobre spôsob dorozumievania.

(4) Zvýšenia podľa odseku 1 písm. a), b) a odseku 3 možno zlučovať; obdobne možno zlučovať zvýšenia podľa odseku 2 písm. a), b), c).“.

5. § 24 ods. 2 znie:

(2) Jednou stranou prekladu sa rozumie text písaný strojom obsahujúci 30 riadkov po 60 úderoch (pri písaní na stroji s perličkovým písmom po 72 úderoch) vrátane medzier. Nedokončená strana sa posudzuje ako celá, ak uzaviera text alebo jeho ucelenú časť.“.


Čl. II

Tlmočnícke úkony vykonané pred dňom nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky sa odmeňujú podľa doterajších predpisov.

Čl. III

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marcom 1985.


Minister:

Pješčak v. r.