Predpisy v roku 1953

Číslo Názov predpisu Účinnosť od
1/1953 Zb. Vyhláška ministra spravodlivosti o úplnom znení Trestného poriadku 13.02.1953
2/1953 Zb. Vyhláška o úplnom znení občianskeho súdneho poriadku 15.02.1953
3/1953 Zb. Nariadenie o podnikoch štátneho obchodu 01.01.1953
4/1953 Zb. Nariadenie o platenej dovolenke na zotavenie v roku 1953 01.01.1953
5/1953 Zb. Nariadenie o novej organizácii vládnych prác. 31.01.1953
6/1953 Zb. Nariadenie, ktorým sa zrušujú a zriaďujú niektoré orgány štátnej správy a upravuje ich pôsobnosť 31.01.1953
7/1953 Zb. Nariadenie, ktorým sa zrušujú a zriaďujú niektoré povereníctva a upravuje ich pôsobnosť 31.01.1953
8/1953 Zb. Nariadenie o Štátnej akostnej inšpekcii 14.02.1953
9/1953 Zb. Nariadenie o hlavných energetikoch 18.02.1953
10/1953 Zb. Nariadenie o niektorých opatreniach v odbore penzijného nadlepšenia 01.01.1953
11/1953 Zb. Nariadenie o zdravotných obvodoch 28.02.1953
12/1953 Zb. Nariadenia o rozsahu a podmienkach prípustnosti exekúcie na pohľadávky z dodávok poľnohospodárskych výrobkov štátu 01.03.1953
13/1953 Zb. Nariadenie, ktorým sa určuje, ktoré ďalšie podniky sa zapisujú od podnikového registra 28.02.1953
14/1953 Zb. Vládne nariadenie, ktorým sa zakladá rad „Rad budovania socialistickej vlasti” 03.02.1953
15/1953 Zb. Nariadenie o overovaní listín a podpisov na listinách národnými výbormi 01.04.1953
16/1953 Zb. Zákon, ktorým sa mení rozpočtový zákon na rok 1952 31.03.1953
17/1953 Zb. Nariadenie o voľbe závodnej rady a o uhradzovaní nákladov jej činnosti 28.03.1953
18/1953 Zb. Nariadenie, ktorým sa menia a doplňujú ustanovenia o sociálnom zabezpečení osôb povolaných na službu v brannej moci a ich rodinných príslušníkov. 01.04.1953
19/1953 Zb. Vyhláška o úplnom znení nariadenia, ktorým sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení osůb povolaných na službu v brannej moci a ich rodinných príslušníkov 30.03.1953
21/1953 Zb. Nariadenie o občianskej kontrole obchodu 15.04.1953
22/1953 Zb. Nariadenie o úprave dôchodkov z dôchodkového zabezpečenia a zaopatrení osôb nepriateľských ľudovodemokratickému zriadeniu 18.04.1953
23/1953 Zb. Nariadenie o Štátnej inšpekcii úrody poľnohospodárskych plodín 29.04.1953
24/1953 Zb. Nariadenie o zriadení Inštitútu telesnej výchovy a športu v Prahe 29.04.1953
25/1953 Zb. Nariadenie o presune pôsobnosti v niektorých veciach dôchodkového zabezpečenia a nemocenského poistenia 01.05.1953
26/1953 Zb. Rozpočtový zákon na rok 1953 01.01.1953
27/1953 Zb. Nariadenie o riaditeľských fondoch v národných a komunálnych podnikoch priemyslových 01.04.1953
28/1953 Zb. Nariadenie o riaditeľských fondoch v národných podnikoch stavebných a montážnych a v komunálnych podnikoch stavebných 01.01.1953
29/1953 Zb. Nariadenie o riaditeľských fondoch na železniciach 01.01.1953
30/1953 Zb. Nariadenie, ktorým sa mení a doplňuje vládne nariadenie o organizácii cestnej, leteckej a vodnej dopravy a cestovnom ruchu 05.05.1953
31/1953 Zb. Zákon o školskej sústave a vzdelávaní učiteľov (školský zákon) 07.05.1953
32/1953 Zb. Nariadenie o premene doterajších škôl na školy podľa nového školského zákona 07.05.1953
33/1953 Zb. Zákon o právnej praxi a odbornej skúške v odbore justície a prokuratúry 07.05.1953
34/1953 Zb. Zákon, ktorým niektoré osoby nadobúdajú československé štátne občianstvo. 07.05.1953
35/1953 Zb. Zákon o štátnom požiarnom dozore a požiarnej ochrane 01.01.1954
36/1953 Zb. Colný zákon 01.08.1954
37/1953 Zb. Nariadenie o spôsobe a lehotách predkladania reklamácií pri dodávkach nekvalitných a nekompletných výrobkov a výrobkov, ktoré nezodpovedajú štátnym štandardom, normám a technickým podmienkam, a o majetkových sporoch pri nevyhovení reklamáciám 16.05.1953
38/1953 Zb. Nariadenie, ktorým sa menia, poprípade doplňujú niektoré ustanovenia platových poriadkov pre správnych zamestnancov, učiteľov, zamestnancov zdravotnej starostlivosti a sudcov z povolania, prokurátorov a sudcovských čakateľov 01.06.1953
39/1953 Zb. Nariadenie, ktorým sa mení nariadenie o registri trestov 22.05.1953
40/1953 Zb. Nariadenie o občianskej pracovnej pomoci 25.05.1953
41/1953 Zb. Zákon o peňažnej reforme. 01.06.1953
42/1953 Zb. Nariadenie o opatreniach v odbore miezd, dôchodkov a niektorých sociálnych dávok v súvislosti so zrušením lístkového systému zásobovania. 01.06.1953
43/1953 Zb. Nariadenie, ktorým sa upravujú percentá zvýšenia a zníženia dane zo mzdy. 01.06.1953
44/1953 Zb. Nariadenie o voľnom predaji poľnohospodárskych výrobkov a o poľnohospodárskych trhoch 01.06.1953
45/1953 Zb. Vyhláška o vydaní peňazí vzoru 1953. 01.06.1953
46/1953 Zb. Nariadenie, ktorým sa novo začleňujú, menia alebo zrušujú niektoré zložky štátneho úradu plánovacieho 08.06.1953
47/1953 Zb. Nariadenie o štátnej arbitráži. 08.06.1953
48/1953 Zb. Nariadenie o zmenách v pôsobnosti a v konaní vo veciach vynálezov, zlepšovacích námetov, ochranných známok a chránených vzorov 08.06.1953
49/1953 Zb. Nariadenie o soznamoch tematických úloh pre vynálezcov a zlepšovateľov v odboroch výroby 08.06.1953
50/1953 Zb. Nariadenie ministra spravodlivosti, ktorým sa čiastočne mení platenie nájomného. 01.07.1953
51/1953 Zb. Vyhláška o Dohode medzi vládou Československej republiky a vládou Rumunskej ľudovej republiky o ochrane poľnohospodárskych rastlín pred škodcami a chorobami. 01.07.1953
52/1953 Zb. Nariadenie o opatreniach proti fluktuácii a absencii 01.07.1953
53/1953 Zb. Nariadenie o úprave všeobecných colných sadzieb. 01.07.1953
54/1953 Zb. Nariadenie o premávke na cestách 01.07.1953
55/1953 Zb. Nariadenie o zaslúžilých umelcoch 01.07.1953
56/1953 Zb. Nariadenie o rozmiesťovaní ďalších absolventov škôl a o podmienkach pre nástup zamestnania niektorých študentov a žiakov škôl 21.07.1953
57/1953 Zb. Nariadenie o pôsobnosti ministerstva vnútra v odbore územného plánovania výstavby obcí a v odbore starostlivosti o technické služby národných výborov 01.07.1953
58/1953 Zb. Nariadenie o Vládnom výbore pre geologiu a Ústrednom ústave geologickom 01.07.1953
59/1953 Zb. Nariadenie, ktorým sa zrušuje vládne nariadenie zo dňa 3. júna 1953 o opatreniach proti fluktuácii a absencii. 01.07.1953
60/1953 Zb. Nariadenie o vedeckých hodnostiach a o označení absolventov vysokých škôl 01.09.1953
61/1953 Zb. Nariadenie o občianskych preukazoch 27.07.1953
62/1953 Zb. Nariadenie, ktorým sa mení a doplňuje železničný prepravný poriadok 01.07.1953
63/1953 Zb. Nariadenie, ktorým sa určujú arbitrážne poplatky 08.06.1953
64/1953 Zb. Vyhláška o obchodnej dohode medzi Československou republikou a Libanonskou republikou. 13.08.1953
65/1953 Zb. Vyhláška o obchodnej dohode medzi Československou republikou a Sýrskou republikou 13.08.1953
66/1953 Zb. Nariadenie o vyšších pedagogických školách a vysokých školách pedagogických. 31.07.1953
67/1953 Zb. Nariadenie, ktorým sa upravujú vysvetlivky k colnému sadzobníku 01.07.1953
68/1953 Zb. Vyhláška předsedy úřadu pro vynálezy o úplném znení zákona o vynálezech a zlepšovacích námětech 07.08.1953
69/1953 Zb. Vyhláška o úplném znění vládního nařízení k provedení zákona o vynálezech a zlepšovacích námětech 07.08.1953
70/1953 Zb. Nariadenie, ktorým sa vykonáva rozpočtový zákon na rok 1953 01.01.1953
71/1953 Zb. Nariadenie o odborných školách pre vzdelanie majstrov výrobného výcviku 29.08.1953
72/1953 Zb. Nariadenie o poriadku plavebnej bezpečnosti pre československý úsek Dunaja. 01.09.1953
73/1953 Zb. Nariadenie o vyznamenaniach a čestných uznaniach pre učiteľov a iných školských pracovníkov 01.09.1953
74/1953 Zb. Nariadenie o poistení príslušníkov vojenských oddielov pracujúcich v podnikoch socialistického sektora 03.09.1953
75/1953 Zb. Nariadenie, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o námornej plavbe 14.09.1953
76/1953 Zb. Nariadenie o novom znení Prílohy I k Medzinárodnému dohovoru o preprave tovaru po železniciach zo dňa 23. novembra 1933 (M. D. T.) 14.09.1953
77/1953 Zb. Nariadenie o novej organizácii ministerstiev a ústredných orgánov štátnej správy 14.09.1953
78/1953 Zb. Nariadenie o novej organizácii povereníctev 14.09.1953
79/1953 Zb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o národních umělcích 26.09.1953
80/1953 Zb. Nariadenie o zmene pôsobnosti vo veciach zdravotníckych škôl 26.09.1953
81/1953 Zb. Ústavný zákon o vedení národných výborov vládou 01.10.1953
82/1953 Zb. Nariadenie, ktorým sa zvýhodňuje platenie nájomného. 01.10.1953
83/1953 Zb. Nariadenie, ktorým sa menia a doplňujú sadzobníky správnych poplatkov a podrobnejšie predpisy o týchto poplatkoch 07.10.1953
84/1953 Zb. Nariadenie o úprave poistného národného poistenia 01.06.1953
85/1953 Zb. Nariadenie, ktorým sa určuje, ktoré ďalšie podniky sa zapisujú do podnikového registra. 21.10.1953
86/1953 Zb. Nariadenie o finančnej pomoci jednotným roľníckym družstvám a súkromne hospodáriacim roľníkom. 30.10.1953
87/1953 Zb. Nariadenie o hygienickej a protiepidemickej ochrane vody. 04.11.1953
88/1953 Zb. Nariadenie, ktorým sa upravuje výška štátneho detského príspevku. 01.10.1953
89/1953 Zb. Nariadenie o osobitnom príspevku k dôchodkom z dôchodkového zabezpečenia v roku 1953. 01.12.1953
90/1953 Zb. Nariadenie, ktorým sa vykonáva ustanovenie § 4 ods. 2 zákona č. 33/1953 Sb., o právnej praxi a odbornej skúške v odbore justície a prokuratúry. 12.12.1953
91/1953 Zb. Nariadenie o Dodatkovom dohovore k Medzinárodnému dohovoru o preprave tovaru po železniciach zo dňa 23. novembra 1933 (M. D. T.) a o niektorých prílohách k tomuto dohovoru. 12.12.1953
92/1953 Zb. Nariadenie, ktorým sa zriaďuje Ústredná správa vodného hospodárstva. 16.12.1953
93/1953 Zb. Nariadenie, ktorým sa rozširuje platnosť zákona o národných podnikoch priemyslových na národné podniky v odbore Štátneho úradu štatistického. 01.01.1954
94/1953 Zb. Nariadenie o novej organizácii a financovaní strojových a traktorových staníc. 01.01.1954
95/1953 Zb. Nariadenie o organizácii štátneho požiarneho dozoru a požiarnej ochrany 01.01.1954
96/1953 Zb. Nariadenie o Hydrometeorologickom ústave. 01.01.1954
97/1953 Zb. Nariadenie o Vysokej straníckej škole pri Ústrednom výbore Komunistickej strany Československa. 28.12.1953
98/1953 Zb. Nariadenie o zmenách v organizácii vysokých škôl. 01.09.1953
99/1953 Zb. Vyhláška o účinnosti účtovných zásad pre ďalšie okruhy účtovných jednotiek. 01.01.1954
100/1953 Zb. Vyhláška, ktorou sa uverejňuje opatrenie Ústrednej rady odborov o organizácii a vykonávaní nemocenského poistenia zamestnancov. 01.01.1954
101/1953 Zb. Zákon o prechodnej úprave premlčania niektorých peňažných pohľadávok. 31.12.1953
102/1953 Zb. Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ustanovenia trestného práva správneho. 01.01.1954
103/1953 Zb. Nariadenie o registri trestov. 01.01.1954
104/1953 Zb. Nariadenie, ktorým sa určujú sídla a obvody ľudových súdov v Galante a v Senci. 01.01.1954
105/1953 Zb. Zákon o miestnom priemysle a komunálnom hospodárstve. 01.01.1954
106/1953 Zb. Zákon o bytovej výstavbe, udržovaní a správe bytového majetku a ich financovaní. 31.12.1953
107/1953 Zb. Zákon o devízovom hospodárstve. 01.01.1954
108/1953 Zb. Nariadenie o fondoch dlhodobého úveru pre výrobné a spotrebné družstvá. 31.12.1953
109/1953 Zb. Nariadenie, ktorým sa doplňuje vládne nariadenie č. 37/1953 Sb., o spôsobe a lehotách predkladania reklamácií pri dodávkach nekvalitných a nekompletných výrobkov a výrobkov, ktoré nezodpovedajú štátnym štandardom, normám a technickým podmienkam, a o majetkových sporoch pri nevyhovení reklamáciám 16.05.1953
110/1953 Zb. Nariadenie o správe národného majetku rozpočtovými organizáciami 01.01.1954
111/1953 Zb. Nariadenie o základných fondoch hospodárskych organizácií. 01.01.1954
112/1953 Zb. Nariadenie, ktorým sa menia percentá zvýšenia dane zo mzdy 01.01.1954
113/1953 Zb. Nariadenie o riaditeľských fondoch v hospodárskych organizáciách dopravných. 01.07.1953
114/1953 Zb. Nariadenie o dodávkovej povinnosti a o výkupe poľnohospodárskych výrobkov 01.01.1954
115/1953 Zb. Zákon o autorskom práve (autorský zákon). 01.01.1954
Presunúť na začiatok