Nariadenie vlády č. 84/1953 Zb.Nariadenie o úprave poistného národného poistenia

(v znení č. 54/1956 Zb.(nepriamo))

Čiastka 49/1953
Platnosť od 21.10.1953 do31.08.1957
Účinnosť od 01.01.1957 do31.08.1957
Zrušený 32/1957 Zb.

OBSAH

84.

Vládne nariadenie

zo dňa 28. septembra 1953

o úprave poistného národného poistenia.

Vláda Československej republiky nariaďuje so súhlasom prezidenta republiky podľa § 42 ods. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvom päťročnom hospodárskom pláne rozvoja Československej republiky (zákon o päťročnom hospodárskom pláne), a podľa § 4 ods. 2 a § 6 ods. 3 zákona č. 102/1951 Sb., o prebudovaní národného poistenia:


§ 2.

Poistné podľa § 2 ods. 2 vládneho nariadenia č. 74/1953 Sb., o poistení príslušníkov vojenských oddielov pracujúcich v podnikoch socialistického sektoru, je 10 %. Z toho odvádza podnik 5 % vojenskej správe a 5 % Revolučnému odborovému hnutiu (orgánom vykonávajúcim nemocenské poistenie).


§ 3.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. júna 1953; vykonajú ho všetci členovia vlády.


Zápotocký v. r.

Široký v. r.

Dr. Dolanský v. r.

gen. arm. Dr. Čepička v. r.

Kopecký v. r.

Uher v. r.

Barák v. r.

Beran v. r.

David v. r.

Dvořák v. r.

Ďuriš v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Jonáš v. r.

Krajčír v. r.

Krosnář v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Málek v. r.

Maurer v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Dr. Neuman v. r.

Nosek v. r.

Plojhar v. r.

Poláček v. r.

Pospíšil v. r.

Ing. Púčik v. r.

Reitmajer v. r.

Smida v. r.

Ing. Šimůnek v. r.

Dr. Škoda v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Štoll v. r.