Nariadenie vlády č. 15/1953 Zb.Nariadenie o overovaní listín a podpisov na listinách národnými výbormi

Čiastka 9/1953
Platnosť od 20.03.1953 do31.12.1992
Účinnosť od 01.04.1953 do31.12.1992
Zrušený 264/1992 Zb.

15.

Vládne nariadenie

zo dňa 4. marca 1953

o overovaní listín a podpisov na listinách národnými výbormi.

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 1 ods. 1 písm. a) zákona č. 143/1949 Sb., o zmenách v organizácii verejnej správy a v pôsobnosti jej orgánov:

§ 1.

(1) Súdne a notárske overenie odpisov (fotokópií) listín a podpisov na listinách možno nahradiť overením miestneho národného výboru, pokiaľ nejde o listiny, ktoré sa majú použiť v cudzine.

(2) Toto overovanie vykonávajú na žiadosť všetky miestne národné výbory poverené vedením matrík. Ak nemôže miestny národný výbor z jazykových dôvodov overenie bezpečne vykonať, upraví žiadateľa na ľudový súd alebo na štátne notárstvo. To môže urobiť aj v iných prípadoch, ak to považuje za účelné.

(3) Overiť sa nemôžu odpisy (fotokópie) vojenských, občianskych a im na roveň postavených preukazov.

§ 2.

V prípadoch, kde to nie je v rozpore so všeobecným záujmom, vydávajú národné výbory všetkých stupňov overené rovnopisy svojich úradných vybavení alebo výpisy z týchto vybavení, ak o to požiada osoba, ktorej sa úradné vybavenie týka, alebo ktorá osvedčí odôvodnený záujem. Tieto rovnopisy (výpisy) možno použiť rovnako ako odpisy overené súdne, notársky alebo miestnym národným výborom.

§ 3.

Ministerstvo vnútra upraví podrobnosti na vykonanie tohto nariadenia.

§ 4.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. apríla 1953; vykoná ho minister vnútra.

Zápotocký v.r.

Nosek v.r.