Nariadenie vlády č. 56/1953 Zb.Nariadenie o rozmiesťovaní ďalších absolventov škôl a o podmienkach pre nástup zamestnania niektorých študentov a žiakov škôl

(v znení č. 70/1958 Zb.)

Čiastka 33/1953
Platnosť od 21.07.1953 do29.04.1959
Účinnosť od 10.11.1958 do29.04.1959
Zrušený 24/1959 Zb.

56.

Vládne nariadenie

zo dňa 23. júna 1953

o rozmiesťovaní ďalších absolventov škôl a o podmienkach pre nástup zamestnania niektorých študentov a žiakov škôl.

Vláda Československej republiky nariaďuje so súhlasom prezidenta republiky podľa § 42 ods. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvom päťročnom hospodárskom pláne rozvoja Československej republiky (zákon o päťročnom pláne):


§ 1.

(1) Ustanovenie vládneho nariadenia č. 20/1952 Sb., o rozmiesťovaní absolventov vysokých škôl a výberových odborných škôl sa vzťahuje i na absolventov vysokých škôl univerzitných, škôl pedagogických, vyšších a vysokých škôl pedagogických.

(2) Ustanovenie vládneho nariadenia č. 20/1952 Sb., o rozmiesťovaní absolventov vysokých škôl a výberových odborných škôl sa nevzťahuje na absolventov škôl zdravotníckych, sociálnych, na absolventov škôl umeleckého smeru, na absolventov fakúlt bohosloveckých a škôl vojenských.

§ 3.

(1) Ústredné úrady, do odboru pôsobnosti ktorých patria príslušné školy, vydajú po dohode so zúčastnenými ústrednými úradmi a jednotnou odborovou organizáciou podrobné predpisy na vykonanie tohto nariadenia.

(2) Ministri vysokých škôl, školstva a osvety, pôdohospodárstva a lesov a drevárskeho priemyslu sa splnomocňujú, aby určili, že na niektorých školách, spadajúcich do ich odboru pôsobnosti, poprípade na ich oddeleniach alebo odboroch sa vzťahujú ustanovenia tohto nariadenia až na absolventov, poprípade študentov (žiakov) neskorších školských rokov.


§ 4.

Ustanovenie § 5 vládneho nariadenia č. 20/1952 Sb. sa zrušuje.

§ 5.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonajú ho ministri vysokých škôl, školstva a osvety, pôdohospodárstva a lesov a drevárskeho priemyslu po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Zápotocký v. r.

Široký v. r.

Ďuriš v. r.

Nepomucký v. r.

Sýkora v. r.

Štoll v. r.