Vyhláška č. 99/1953 Zb.Vyhláška o účinnosti účtovných zásad pre ďalšie okruhy účtovných jednotiek.

Čiastka 57/1953
Platnosť od 28.12.1953 do31.12.1958
Účinnosť od 01.01.1954 do31.12.1958
Zrušený 30/1958 Zb.

99.

Vládna vyhláška

zo dňa 19. decembra 1953

o účinnosti účtovných zásad pre ďalšie okruhy účtovných jednotiek.

Vláda Československej republiky usnesením zo dňa 8. decembra 1953 ustanovila podľa § 100 vládneho nariadenia č. 41/1952 Sb., ktorým sa ustanovujú zásady pre účtovnú evidenciu (účtovné zásady):


Vládne nariadenie č. 41/1952 Sb. nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1954 pre

1. podniky miestneho priemyslu,

2. organizácie výrobného družstevníctva,

3. strojové a traktorové stanice,

4. národné podniky Československej štátnej automobilovej dopravy, národné podniky plavebné a prevádzkové jednotky Hlavnej správy civilného letectva pri Ministerstve dopravy,

5. prevádzkové a hospodárske organizácie v odbore Ministerstva spojov,

6. podniky komunálneho a bytového hospodárstva,

7. organizácie spotrebného družstevníctva,

8. Štátnu banku československú, Investičnú banku a štátne sporiteľne,

9. Štátnu poisťovňu a Prvú českú zaisťovňu, úč. spoločnosť,

10. ministerstvá, ostatné ústredné a iné úrady, národné výbory, krajské súdne správy, prokuratúry a iné rozpočtové organizácie,

11. Ústredie advokátskych poradní a advokátske poradne,

12. ostatné podniky, organizácie a zariadenia, ktoré určí minister financií,

ak nie sú tieto podniky, organizácie a zariadenia k 1. januáru 1954 v likvidácii, alebo ak nebude o nich k tomuto dňu záväzne rozhodnuté, že budú likvidované alebo premenené na nový útvar, pre ktorý platí alebo bude platiť iná účtovná osnova.


Dr. Dolanský v. r.