Nariadenie č. 76/1953 Zb.Nariadenie o novom znení Prílohy I k Medzinárodnému dohovoru o preprave tovaru po železniciach zo dňa 23. novembra 1933 (M. D. T.)

Čiastka 44/1953
Platnosť od 14.09.1953 do29.02.1956
Účinnosť od 14.09.1953 do29.02.1956
Zrušený 5/1956 Zb.

OBSAH

76.

Nariadenie ministra železníc

zo dňa 31. augusta 1953

o novom znení Prílohy I k Medzinárodnému dohovoru o preprave tovaru po železniciach zo dňa 23. novembra 1933 (M. D. T.).

Minister železníc nariaďuje po dohode so zúčastnenými ministrami podľa § 47 zákona č. 97/1950 Sb., o dráhach:


§ 1.

Dňom 1. septembra 1953 nadobúda účinnosť nové znenie Prílohy I k Medzinárodnému dohovoru o preprave tovaru po železniciach zo dňa 23. novembra 1933 (M. D. T.). Tým istým dňom stráca platnosť doterajšie znenie Prílohy I k M. D. T., uverejnené vyhláškou ministra železníc č. 184/1938 Sb., so zmenami uverejnenými vyhláškou ministra dopravy č. 103/1949 Sb.

§ 2.

Nové znenie Prílohy I k M. D. T. vydá Ministerstvo železníc jako samostatnú publikáciu. Jej odovzdanie do predaja oznámi v Tarifnom vestníku.


§ 3.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Široký v. r.

J. Pospíšil v. r.