Nariadenie vlády č. 109/1953 Zb.Nariadenie, ktorým sa doplňuje vládne nariadenie č. 37/1953 Sb., o spôsobe a lehotách predkladania reklamácií pri dodávkach nekvalitných a nekompletných výrobkov a výrobkov, ktoré nezodpovedajú štátnym štandardom, normám a technickým podmienkam, a o majetkových sporoch pri nevyhovení reklamáciám

Čiastka 61/1953
Platnosť od 31.12.1953 do31.12.1958
Účinnosť od 16.05.1953 do31.12.1958
Zrušený 69/1958 Zb.

109.

Vládne nariadenie

zo dňa 8. decembra 1953,

ktorým sa doplňuje vládne nariadenie č. 37/1953 Sb., o spôsobe a lehotách predkladania reklamácií pri dodávkach nekvalitných a nekompletných výrobkov a výrobkov, ktoré nezodpovedajú štátnym štandardom, normám a technickým podmienkam, a o majetkových sporoch pri nevyhovení reklamáciám.

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 41 ods. 2 písm. e) zákona č. 241/1948 Sb., o prvom päťročnom hospodárskom pláne rozvoja Československej republiky (zákon o päťročnom pláne):


Čl. 1.

Vládne nariadenie č. 37/1953 Sb. sa doplňuje týmto ďalším ustanovením, ktoré sa vkladá za § 38:

㤠38a.

Ustanovenia tohto nariadenia sa nevzťahujú na úsek zahraničného obchodu. Spôsob a lehoty predkladania reklamácií pri dodávkach nekvalitných a nekompletných výrobkov pre vývoz a z dovozu sa spravujú ustanoveniami podrobných odberných podmienok pre vývozný tovar a podrobných odberných podmienok pre dovážaný tovar, vydaných ministrom zahraničného obchodu po dohode so zúčastnenými ministrami.“


Čl. 2.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 16. mája 1953; vykoná ho minister zahraničného obchodu po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Dr. Dolanský v. r.

Dvořák v. r.