Nariadenie vlády č. 80/1953 Zb.Nariadenie o zmene pôsobnosti vo veciach zdravotníckych škôl

Čiastka 46/1953
Platnosť od 26.09.1953 do27.12.1960
Účinnosť od 26.09.1953 do27.12.1960
Zrušený 186/1960 Zb.

80.

Vládne nariadenie

zo dňa 26. augusta 1953

o zmene pôsobnosti vo veciach zdravotníckych škôl.

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 1 zákona č. 143/1949 Sb., o zmenách v organizácii verejnej správy a v pôsobnosti jej orgánov:


§ 1.

Pôsobnosť vo veciach zdravotníckych škôl a zariadení slúžiacich ich potrebe, pokiaľ prislúcha Ministerstvu školstva a osvety, prechádza na Ministerstvo zdravotníctva.

§ 2.

(1) Ministerstvo zdravotníctva vykonáva hlavnú správu a vedenie zdravotníckych škôl a zariadení slúžiacich ich potrebe.

(2) Ministerstvo zdravotníctva vykonáva pôsobnosť vo veciach zdravotníckych škôl a zariadení slúžiacich ich potrebe po dohode s Ministerstvom školstva a osvety, pokiaľ ide o:

a) určenie učebných plánov a učebných osnov odborných predmetov,

b) zabezpečenie tvorby a vydávania učebníc, učebných textov, pomocných kníh a učebných pomôcok pre odborné predmety, ich schvaľovanie a určenie podrobností o ich schvaľovaní a zavádzaní,

c) učebno-metodický dozor nad vyučovaním odborných predmetov,

d) zriaďovanie a zrušovanie škôl,

e) určenie celkovej dĺžky štúdia,

f) členenie škôl na odbory a oddelenia,

g) organizačné poriadky škôl a skúšobné poriadky,

h) návrhy plánu prijímania žiakov do prvých ročníkov,

i) určenie podrobností o kurzoch a školách pre pracujúcich,

j) smernice o výbere riaditeľov, zástupcov riaditeľa, správcov jednotlivých odborov alebo oddelení a správcov dielní alebo laboratórií a určenie ich povinností,

k) zásady pre určenie vyučovacej povinnosti riaditeľov, zástupcov riaditeľa, správcov odborov alebo oddelení a správcov dielní alebo laboratórií ako aj podrobnosti o ustanovovaní zástupcov riaditeľa a administratívno-hospodárskych pracovníkov,

l) určenie požiadaviek pre učiteľskú spôsobilosť a podmienok pre ustanovovanie učiteľov do začiatočnej služby a pre ich odvolávanie z učiteľskej služby,

m) veci spoločné všetkým druhom výberových odborných škôl, najmä určenie hlavných prázdnin, zimných prázdnin, voľných dní, dĺžky vyučovacieho času a vyučovacej jednotky.

§ 3.

Ministerstvu školstva a osvety po dohode s Ministerstvom zdravotníctva prislúcha vo veciach zdravotníckych škôl táto pôsobnosť:

a) určenie učebných osnov predmetov všeobecne vzdelávacích,

b) zabezpečenie tvorby a vydávania učebníc, učebných textov, pomocných kníh a učebných pomôcok pre predmety všeobecne vzdelávacie a ich schvaľovanie,

c) všeobecne pedagogické veci a učebno-metodický dozor nad vyučovaním predmetov všeobecne vzdelávacích,

d) starostlivosť o zvyšovanie ideove politickej a pedagogickej úrovne učiteľov.


§ 4.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonajú ho ministri zdravotníctva a školstva a osvety po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Široký v. r.

Plojhar v. r.

Sýkora v. r.