Nariadenie vlády č. 98/1953 Zb.Nariadenie o zmenách v organizácii vysokých škôl.

Čiastka 57/1953
Platnosť od 28.12.1953
Účinnosť od 01.09.1953

98.

Vládne nariadenie

zo dňa 27. novembra 1953

o zmenách v organizácii vysokých škôl.

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 3 a § 7 ods. 3 zákona č. 58/1950 Sb., o vysokých školách, a podľa § 16 ods. 4 zákona č. 31/1953 Sb., o školskej sústave a vzdelávaní učiteľov (školský zákon):


§ 1.

(1) Zriaďuje sa Vysoká škola strojnícka v Liberci.

(2) Na čele tejto vysokej školy je rektor a rada vysokej školy.

§ 2.

Na Českom vysokom učení technickom v Prahe sa zriaďuje fakulta slaboprúdovej elektrotechniky so sídlom v Poděbradoch.

§ 3.

Na Vysokej škole baníckej v Ostrave sa zriaďuje fakulta geologická.

§ 4.

Zo zememeračského oddelenia Fakulty inžinierskeho staviteľstva Českého vysokého učenia technického v Prahe sa zriaďuje fakulta zememeračská.

§ 5.

Na Vysokej škole železničnej v Prahe sa zriaďuje fakulta vojenská.

§ 6.

Na čele Vysokej školy strojníckej a elektrotechnickej v Plzni je rektor a rada vysokej školy. Dekanský úrad (dekanát) tejto vysokej školy sa premeňuje na rektorský úrad (rektorát).

§ 7.

(1) Názov Vysokej školy chemickej v Prahe sa mení a znie: „Vysoká škola chemicko-technologická v Prahe“.

(2) Názov Vysokej školy chemickej v Pardubiciach sa mení a znie: „Vysoká škola chemicko-technologická v Pardubiciach“. Na čele tejto vysokej školy je rektor a rada vysokej školy. Jej dekanský úrad (dekanát) sa premenuje na rektorský úrad (rektorát).

§ 8.

(1) Z Lekárskej fakulty Karlovej univerzity v Prahe sa zriaďujú fakulta všeobecného lekárstva, fakulta detského lekárstva a lekárska fakulta hygienická.

(2) Pobočka Lekárskej fakulty Karlovej univerzity v Prahe, zriadená v Plzni, sa premeňuje na pobočku fakulty všeobecného lekárstva tejto univerzity so sídlom v Plzni.

§ 9.

(1) Fakulta medzinárodných vzťahov, zriadená na Vysokej škole politických a hospodárskych vied v Prahe, sa začleňuje do Karlovej univerzity v Prahe.

(2) Ustanovenie § 6 ods. 2 vládneho nariadenia č. 40/1952 Sb., o ďalších zmenách v organizácii vysokých škôl, sa zrušuje.

§ 10.

Názov Fakulty vnútorného obchodu Vysokej školy ekonomickej v Prahe sa mení a znie: „Fakulta vnútorného a zahraničného obchodu“.

§ 11.

Názov Vysokej školy ruského jazyka v Prahe sa mení a znie: „Vysoká škola ruského jazyka a literatúry v Prahe“.

§ 12.

Filozofická fakulta Palackého univerzity v Olomouci sa postupne zrušuje začínajúc školským rokom 1953/54.

§ 13.

Vysoká škola ekonomická v Bratislave sa rozdeľuje na fakultu všeobecne ekonomickú, fakultu výrobnoekonomickú a na fakultu vnútorného obchodu a financií.

§ 14.

Zriaďuje sa Vyššia pedagogická škola v Opave.


§ 15.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. septembra 1953; vykoná ho minister školstva po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Široký v. r.

Štoll v. r.