Nariadenie vlády č. 18/1953 Zb.Nariadenie, ktorým sa menia a doplňujú ustanovenia o sociálnom zabezpečení osôb povolaných na službu v brannej moci a ich rodinných príslušníkov.

Čiastka 11/1953
Platnosť od 30.03.1953
Účinnosť od 01.04.1953

18.

Vládne nariadenie

zo dňa 25. marca 1953,

ktorým sa menia a doplňujú ustanovenia o sociálnom zabezpečení osôb povolaných na službu v brannej moci a ich rodinných príslušníkov.

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 2 ods. 3 písm. a), § 15 ods. 4, § 16 ods. 2, § 17 ods. 1 a 3, § 18 ods. 1 a § 20 ods. 2 zákona č. 64/1950 Sb., o sociálnom zabezpečení osôb povolaných na službu v brannej moci a ich rodinných príslušníkov:


Čl. I.

Vládne nariadenie č. 131/1950 Sb., ktorým sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení osôb povolaných na službu v brannej moci a ich rodinných príslušníkov, sa mení a doplňuje takto:

1. § 3 ods. 1 písm. b) znie:

b) družka (druh), pokiaľ povolaná osoba nemá manželku (manžela), žije s družkou (druhom) v spoločnej domácnosti v deň určený pre nastúpenie služby aspoň 6 mesiacov alebo ak sa narodí družke dieťa, ktorého otcom je povolaná osoba, a ak možno z doterajšieho spôsobu života obidvoch súdiť na ich trvalé spolužitie,“.

2. § 3 ods. 2 úvodné ustanovenie a písm. a) a b) znejú:

(2) Za rodinných príslušníkov v smysle odseku 1 sa ďalej pokladajú, ak je povolaná osoba zaviazaná poskytovať im príspevok na úhradu osobných potrieb alebo pokiaľ sú na takom príspevku podstatne závislí,

a) rodičia, starí rodičia, osoby, ktoré sa o povolanú osobu ako rodičia staraly, tesť, testiná, svokor, svokra,

b) deti sverené do starostlivosti povolanej osoby nahradzujúcej starostlivosť rodičov, súrodenci a vnukovia za podmienok uvedených v odseku 1 písm. c) až e), ak žijú v deň určený pre nastúpenie služby s povolanou osobou v spoločnej domácnosti aspoň 6 mesiacov,“.

3. § 6 ods. 4 znie:

(4) Nárok na sníženú mzdu neprislúcha zamestnancovi, pokiaľ jeho rodinní príslušníci majú príjem vo výške, pri ktorej im zaopatrovací príspevok neprislúcha (§ 19), alebo pokiaľ nie sú bez vážneho dôvodu zamestnaní.“

4. § 15 znie:

„Podmienky nároku na zaopatrovací príspevok.

(1) Rodinní príslušníci povolaných osôb (§ 3) majú nárok na zaopatrovací príspevok (ďalej len „príspevok"), ak závisí ich zaopatrenie podstatne od povolaných osôb a ak nie je o ne v čase, keď tieto osoby vykonávajú službu v brannej moci, postarané inak (§ 17 ods. 1 zákona).

(2) Ak je viac rodinných príslušníkov povolanej osoby, z ktorých niektorý má podľa zákona povinnosť poskytovať ostatným úhradu na osobné potreby, a ak presahuje jeho príjem výšku, pri ktorej mu príspevok neprislúcha (§ 19), považuje sa suma túto výšku presahujúca za vlastný príjem rodinných príslušníkov s nárokom na úhradu osobných potrieb.

(3) Ako vlastný príjem rodinných príslušníkov sa posudzuje príjem, ktorý im plynie z výnosu zárobkového podniku povolanej osoby, z rodinného majetku alebo z vlastných príjmov, ktoré má povolaná osoba v priebehu služby v brannej moci a ktoré prevyšujú sumu 3500 Kčs mesačne. Neprihliada sa však na náležitosti poskytované povolanej osobe podľa zákona č. 88/1952 Sb., o materiálnom zabezpečení príslušníkov ozbrojených síl.

(4) Príspevok neprislúcha rodinnému príslušníkovi povolanej osoby, ktorý bez vážneho dôvodu nie je zamestnaný.“

5. § 17 ods. 1 písm. b) znie:

b) zbehla alebo“.

6. § 17 ods. 3 znie:

(3) Nárok na príspevok zaniká ďalej za čas, ktorý predchádza čas 6 mesiacov pred podaním prihlášky o príspevok; za tento predchádzajúci čas môže okresný národný výbor poskytnúť príspevok len v prípadoch hodných osobitného zreteľa.“

Doterajšie označenie odseku 3 sa mení na odsek 4.

Doterajšie označenie odseku 4 sa mení na odsek 5 a jeho predposledná veta znie:

„Ustanovenie odseku 4 platí primerane.“

7. § 18 ods. 2 písm. b) znie:

b) je dlhšie než mesiac v prechodnom ústave Ministerstva národnej bezpečnosti alebo“.

8. § 19 znie:

„Výška príspevku.

(1) Príspevok je:

1. u prvého rodinného príslušníka 1500 Kčs mesačne, ak však má

a) príjem z pracovného alebo obdobného pomeru alebo z literárnej alebo umeleckej činnosti, kráti sa o polovicu sumy, o ktorú vlastný príjem prevyšuje 1200 Kčs mesačne,

b) dôchodok z národného poistenia alebo zaopatrovacie požitky z verejných prostriedkov, kráti sa o sumu, o ktorú tento dôchodok alebo zaopatrovacie požitky prevyšujú 700 Kčs mesačne,

c) iný príjem, kráti sa o celý tento príjem;

2. u ďalšieho rodinného príslušníka 900 Kčs mesačne, ak však má

a) príjem z pracovného alebo obdobného pomeru alebo z literárnej alebo umeleckej činnosti, kráti sa o polovicu sumy, o ktorú vlastný príjem prevyšuje 600 Kčs mesačne,

b) dôchodok z národného poistenia alebo zaopatrovacie požitky z verejných prostriedkov, kráti sa o sumu, o ktorú tento dôchodok alebo zaopatrovacie požitky prevyšujú 400 Kčs mesačne,

c) iný príjem, kráti sa o celý tento príjem.

(2) Ak má rodinný príslušník zároveň príjmy uvedené v odseku 1 písm. a) a b) alebo c), sčítajú sa tieto príjmy a posudzujú sa podľa písm. a).

(3) Úhrnná suma príspevkov náležiacich rodinným príslušníkom tej istej povolanej osoby nesmie presahovať 4500 Kčs mesačne. Ak by presahoval súčet príspevkov náležiacich podľa odseku 1 rodinným príslušníkom tej istej povolanej osoby 4500 Kčs mesačne, snižuje sa príspevok ďalších rodinných príslušníkov o rovnakú sumu.

(4) Rodinní príslušníci uvedení v § 3 ods. 2 majú nárok na príspevok vo výške súm, ktoré je povolaná osoba povinná platiť na úhradu ich osobných potrieb, alebo vo výške pravidelných podpôr, ktoré im bola zaviazaná poskytovať alebo ktoré im bez ujmy vlastného zaopatrenia (svojej manželky, družky, detí) skutočne poskytovala, najviac však vo výške súm uvedených v odsekoch 1 a 2.

(5) Za prvého rodinného príslušníka sa považuje

a) manželka (manžel) povolanej osoby; inak

b) družka (druh) v prípadoch uvedených v § 3 ods. 1 písm. b); inak

c) najstarší rodinný príslušník, ktorý má nárok na príspevok a žil s povolanou osobou do dňa jej nastúpenia do služby v spoločnej domácnosti, okrem ak ide o dieťa, ktoré sa narodilo po uvedenom dni; inak

d) najstarší alebo jediný rodinný príslušník, ktorý má nárok na príspevok.“

9. § 20 znie:

„Prídavok.

(1) K príspevku sa poskytne prídavok

a) pre rodinného príslušníka, ktorý má aspoň 7 rokov a ktorý je trvalo tak bezvládny, že potrebuje ošetrovanie a obsluhu inou osobou,

b) pre rodinnú príslušníčku na čas 9 týždňov pred a 9 týždňov po pôrode.

(2) Prídavok podľa odseku 1 sa poskytne i vtedy, ak dosiahne vlastný príjem rodinného príslušníka výšku, pri ktorej mu príspevok podľa ustanovení § 19 ods. 1 č. 1 písm. b) a c) a č. 2 neprislúcha.

(3) Prídavok možno poskytnúť aj v iných prípadoch hodných osobitného zreteľa.

(4) Prídavok je:

1. u prvého rodinného príslušníka 750 Kčs mesačne, ak však má

a) príjem z pracovného alebo obdobného pomeru alebo literárnej alebo umeleckej činnosti, kráti sa o sumu, o ktorú spolu s príspevkom prevyšuje 3450 Kčs mesačne,

b) dôchodok z národného poistenia alebo zaopatrovacie požitky z verejných prostriedkov, kráti sa o sumu, prevyšujúcu 2200 Kčs mesačne,

c) iný príjem, kráti sa o sumu prevyšujúcu 1500 Kčs mesačne;

2. u ďalšieho rodinného príslušníka 450 Kčs mesačne, ak však má

a) príjem z pracovného alebo obdobného pomeru alebo literárnej alebo umeleckej činnosti, kráti sa o sumu prevyšujúcu 2400 Kčs mesačne,

b) dôchodok z národného poistenia alebo zaopatrovacie požitky z verejných prostriedkov, kráti sa o sumu, prevyšujúcu 1300 Kčs mesačne,

c) iný príjem, kráti sa o sumu prevyšujúcu 900 Kčs mesačne.

(5) Na prídavok poskytnutý podľa odsekov 1 až 3 sa nevzťahuje ustanovenie § 19 ods. 3 prvej vety o najvyššej mesačnej úhrnnej sume príspevkov.“

10. § 21 ods. 3 znie:

(3) Prihláška musí sa podať najneskoršie v deň, ktorým nárok na príspevok zaniká podľa ustanovenia § 17 ods. 1, 2 a 4. V prípadoch hodných osobitného zreteľa môže okresný národný výbor odpustiť zmeškanie lehoty, ak sa o to požiada do 6 mesiacov od uplynutia lehoty na podanie prihlášky. Nastúpenie služby musí byť aspoň dodatočne preukázané úradným osvedčením.“

11. K § 21 sa pripojuje odsek 5, ktorý znie:

(5) Miestny národný výbor predloží prihlášku o príspevok do 7 dní od jej podania okresnému národnému výboru. Okresný národný výbor rozhodne o prihláške najneskoršie do 3 týždňov od jej predloženia. Ak sa o prihláške v uvedenej lehote nerozhodne, poskytne okresný národný výbor na príspevok primeraný preddavok.“

12. § 22 ods. 1 znie:

(1) Príspevok sa vypláca mesačne pozadu, naraz alebo v dvoch splátkach, a to zpravidla 1. a 16. dňa mesiaca.“

13. § 24 znie:

„Kedy sa nevyžaduje u cudzích štátnych príslušníkov podmienka vzájomnosti.

Cudzím štátnym príslušníkom sa príspevok vyplatí napriek tomu, že nie je splnená podmienka vzájomnosti, ak ide

a) o manželku občana povolaného na službu v brannej moci, ktorá uzavretím manželstva nenadobudla československé občianstvo alebo o jej deti,

b) o družku občana povolaného na službu v brannej moci,

c) o manžela, druha alebo deti československej občianky vydatej za cudzinca, ktorá bola povolaná na službu v brannej moci.“


Čl. II.

Minister vnútra sa splnomocňuje, aby v Sbierke zákonov vyhlásil úplne znenie vládneho nariadenia č. 131/1950 Sb., ako vyplýva zo zmien vykonaných týmto nariadením.

Čl. III.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. apríla 1953; vykonajú ho ministri vnútra, financií, spravodlivosti a národnej obrany po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Široký v. r.

arm. gen. Čepička v. r.

Kabeš v. r.

Nosek v. r.

Dr. Rais v. r.