Nariadenie vlády č. 58/1953 Zb.Nariadenie o Vládnom výbore pre geologiu a Ústrednom ústave geologickom

Čiastka 34/1953
Platnosť od 22.07.1953 do31.03.1958
Účinnosť od 01.07.1953 do31.03.1958
Zrušený 11/1958 Zb.

58.

Vládne nariadenie

zo dňa 3. júna 1953

o Vládnom výbore pre geologiu a Ústrednom ústave geologickom.

Vláda Československej republiky nariaďuje so súhlasom prezidenta republiky podľa § 1 ústavného zákona č. 47/1950 Sb., o úpravách v organizácii verejnej správy:


§ 1.

Aby bolo zabezpečené jednotné plánovanie, koordinácia vedenia a jednotná kontrola geologickej práce na celom štátnom území, zriaďuje sa Vládny výbor pre geologiu (ďalej len „výbor“).

§ 2.

Úlohou výboru je:

a) vytyčovať s hľadiska zabezpečenia hlavných rozvojových perspektív národného hospodárstva úlohy geologických výskumných a prieskumných prác vykonávaných na zabezpečenie jednotlivých odvetví priemyslu preukázanými zásobami nerastných surovín;

b) koordinovať plán všetkých geologických výskumných a prieskumných prác;

c) vydávať záväzné smernice, normy a pokyny pre vykonávanie geologických výskumných a prieskumných prác;

d) odborne kontrolovať geologické výskumné a prieskumné práce, vykonávané Ústredným ústavom geologickým a ministerstvami;

e) klasifikovať zásoby ložísk nerastných surovín a schvaľovať výpočty zásob týchto ložísk, a to prostredníctvom Komisie pre klasifikáciu zásob ložísk nerastných surovín, ktorej členov vymenúva vláda;

f) shromažďovať, posudzovať a evidovať výsledky geologických výskumných a prieskumných prác, predložené Komisiou pre klasifikáciu zásob ložísk nerastných surovín;

g) starať sa o zabezpečenie potrebných geologických kádrov a spolupôsobiť pri ich rozmiesťovaní;

h) plniť vo svojom odbore iné úlohy, ktoré mu uloží vláda.

§ 3.

Predsedu výboru, jeho zástupcu a ostatných členov výboru vymenúva a odvoláva vláda.

§ 4.

Výkonným aparátom výboru je jeho sekretariát, ktorý sa personálne a organizačne začleňuje do Úradu predsedníctva vlády.

§ 5.

(1) Z doterajšieho geologického ústavu Československej akadémie vied sa zriaďuje Ústredný ústav geologický (ďalej len „ústav“). Sídlom ústavu je Praha. Pobočky tohto ústavu zriaďuje podľa potreby vláda.

(2) Ústav je podriadený predsedovi vlády.

§ 6.

Úlohou ústavu je:

a) vykonávať základný geologický výskum, systematické geologické mapovanie a geologické výskumné a prieskumné práce, zamerané na vyhľadávanie nových ložísk nerastných surovín,

b) vydávať geologické mapy a odborné geologické publikácie.

§ 7.

Na čele ústavu je riaditeľ. Riaditeľa ústavu a jeho námestníka vymenúva a odvoláva vláda.

§ 8.

Podrobnosti o organizácii a pôsobnosti ústavu určí štatút, ktorý vydá ústav so súhlasom vlády.

§ 9.

Zamestnanci doterajšieho geologického ústavu Československej akadémie vied a jeho pobočiek sa stávajú zamestnancami Ústredného ústavu geologického.


§ 10.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. júla 1953; vykonajú ho predseda vlády, minister-predseda Štátneho úradu plánovacieho a ministri palív, hutného priemyslu a rudných baní a stavebných hmôt.


Zápotocký v. r.

Široký v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Pokorný v. r.

Ing. Púčik v. r.

Reitmajer v. r.