Zákon č. 101/1953 Zb.Zákon o prechodnej úprave premlčania niektorých peňažných pohľadávok.

Čiastka 59/1953
Platnosť od 31.12.1953
Účinnosť od 31.12.1953

101.

Zákon

zo dňa 22. decembra 1953

o prechodnej úprave premlčania niektorých peňažných pohľadávok.

Národné shromaždenie Československej republiky usnieslo sa na tomto zákone:


§ 1.

(1) Peňažné pohľadávky z pomerov občianskoprávnych, pri ktorých v deň, keď tento zákon nadobudne účinnosť, prebieha premlčacia doba aspoň trojročná, nepremlčia sa pred uplynutím roku 1955.

(2) Peňažné pohľadávky z pomerov občianskoprávnych, pri ktorých sa skončila premlčacia doba aspoň trojročná v dobe od 1. januára 1949 do dňa, keď tento zákon nadobudne účinnosť, možno uplatniť do konca roku 1955, okrem ak to už zabraňuje právoplatné rozhodnutie.

§ 2.

Ustanovenia § 1 nemožno použiť pre pohľadávky na úhradu osobných potrieb podľa zákona, pre pohľadávky z pomeru pracovného, pre nároky z pomerov zmenečných a pre pohľadávky z právnych pomerov upravených zákonom č. 99/1950 Sb., o hospodárskych smluvách a štátnej arbitráži, a predpismi podľa neho vydanými.

§ 3.

Na započítanie proti pohľadávkam, ktorých uplatnenie umožňuje tento zákon, sú vhodné i pohľadávky premlčané v dobe od 1. januára 1949 do konca roku 1955. Tým nie sú dotknuté osobitné ustanovenia, vylučujúce započítanie pohľadávok proti štátu.


§ 4.

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister spravodlivosti po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Zápotocký v. r.

Fierlinger v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Dr. Škoda v. r.