Nariadenie č. 91/1953 Zb.Nariadenie o Dodatkovom dohovore k Medzinárodnému dohovoru o preprave tovaru po železniciach zo dňa 23. novembra 1933 (M. D. T.) a o niektorých prílohách k tomuto dohovoru.

Čiastka 53/1953
Platnosť od 12.12.1953 do29.02.1956
Účinnosť od 12.12.1953 do29.02.1956
Zrušený 5/1956 Zb.

OBSAH

91

Nariadenie ministra dopravy

zo dňa 3. decembra 1953

o Dodatkovom dohovore k Medzinárodnému dohovoru o preprave tovaru po železniciach zo dňa 23. novembra 1933 (M. D. T.) a o niektorých
prílohách k tomuto dohovoru.

Minister dopravy nariaďuje po dohode so zúčastnenými ministrami podľa § 47 zákona č. 97/1950 Sb., o dráhach:


§ 1.

(1) Dňom 1. septembra 1953 nadobúdajú účinnosť

a) Dodatkový dohovor zo dňa 13. mája 1950 k Medzinárodnému dohovoru o preprave tovaru po železniciach zo dňa 23. novembra 1933 (M. D. T.), ako i Príloha X k M. D. T., ktorá je súčasťou Dodatkového dohovoru,

b) nové znenie Prílohy VII k M. D. T.,

c) Príloha IX k M. D. T.

(2) Dňom 1. septembra 1953 stráca platnosť doterajšie znenie Prílohy VII k M. D. T., uverejnené vyhláškou ministra zahraničných vecí č. 58/1938 Sb.

§ 2.

Dodatkový dohovor k M. D. T. (včítane Prílohy X k M. D. T.), nové znenie Prílohy VII k M. D. T. a Prílohu IX k M. D. T. vyhlási Ministerstvo dopravy v Tarifnom vestníku.


§ 3.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Široký v. r.

Pospíšil v. r.