26.

Rozpočtový zákon na rok 1953

zo dňa 23. apríla 1953.

Národné shromaždenie Československej republiky usnieslo sa na tomto zákone:


§ 1.

Ciele štátneho rozpočtu.

Všetky finančné prostriedky, ktorými sa uhradzujú výdavky štátu, pramenia z budovateľskej práce pracujúceho ľudu. Preto treba s nimi hospodáriť tak, aby boly splnené všetky plánované úlohy výstavby, a to nákladom čo najmenším, a tak zabezpečené užívanie finančných prostriedkov na podporu úsilia o zachovanie mieru a na zabezpečenie a na trvalé zvyšovanie hmotnej a kultúrnej úrovne pracujúceho ľudu.

§ 2.

Určenie výšky štátneho rozpočtu.

(1) Celkové príjmy štátneho rozpočtu sa rozpočtujú sumou 435.207,287.000 Kčs, celkové výdavky sa určujú sumou 430.910,216.000 Kčs, takže vyplýva prebytok v sume 4.297,071.000 Kčs.

(2) V štátnom rozpočte sú obsiahnuté rozpočty národných výborov, ktorých príjmy i výdavky sú 70.086,417.000 Kčs; okrem toho zostatok rozpočtových prostriedkov národných výborov, prechádzajúcich do roku 1954, je 1.346,000.000 Kčs.

(3) Na vyrovnanie rozpočtov národných výborov a za účelom povzbudenia záujmu národných výborov na vyberaní štátnych príjmov sa prideľuje zo štátnych príjmov nimi vybraných suma 54.966,370.000 Kčs; tento prídel je obsiahnutý v príjmoch národných výborov, uvedených v predchádzajúcom odseku. Prídel zo štátnych príjmov bude určený percentovou sadzbou; pre prechodný čas môže však byť určený pevnou sumou. Spôsob určenia prídelu určí vláda na návrh ministra financií.

§ 3.

Hospodárenie podľa štátneho rozpočtu.

(1) Výdavky hospodárskych a rozpočtových organizácií, či už investičné alebo neinvestičné, môžu byť uskutočňované len v rámci súm plánovaných v štátnom rozpočte alebo vo finančných plánoch hospodárskych organizácií.

(2) Vláda môže povoliť uskutočnenie nevyhnutného výdavku, nekrytého v štátnom rozpočte, ak zabezpečí jeho úhradu vyššími príjmami alebo odsunutím iného menej naliehavého výdavku. Pritom však prostriedky určené na výdavky investičné a na výdavky osobné nesmú byť použité na úhradu iných výdavkov.

(3) Národné výbory hospodária v rámci svojich vyrovnaných rozpočtov.

(4) Vláda upraví nariadením hospodárenie podľa štátneho rozpočtu.

§ 4.

Zodpovednosť vlády a jej členov.

Vláda a každý jej člen sú pri hospodárení štátu zodpovední za to, že budú všetky plánované úlohy splnené hospodárne a že výdavkové sumy štátneho rozpočtu nebudú - s výnimkou prípadov prípustných podľa tohto zákona - prekročené a príjmové sumy budú aspoň dosiahnuté.

§ 5.

Úprava štátneho rozpočtu podľa úprav v organizácii verejnej správy.

Vláda sa splnomocňuje, aby v štátnom rozpočte vykonala úpravy, vyplývajúce z novej organizácie vládnych prác a zo zrušenia a zriadenia niektorých ministerstiev a povereníctev.

§ 6.

Úverové opatrenia.

Vláda sa splnomocňuje, aby vykonávala potrebné úverové operácie, konverzie a úhrady štátnych dlhov.

§ 7.

Usporiadanie fondov, účelových imaní a základín.

Vláda urobí opatrenia, aby boly podľa potreby a účelnosti zrušené, zlikvidované alebo inak upravené všetky zvyšujúce fondy, účelové imania a základiny.

§ 8.

Dočasné vedenie štátneho hospodárenia v roku 1954.

(1) Vláda urobí vhodné opatrenia pre štátne hospodárenie v čase od 1. januára 1954 do vyhlásenia rozpočtového zákona na rok 1954, najneskoršie však do 31. marca 1954, ak nebude rozpočtový zákon na uvedený rok vyhlásený pred 1. januárom 1954, a to primerane k zásadám predpisov o štátnom rozpočte na rok 1953.

(2) Príjmy i výdavky za čas dočasného vedenia štátneho hospodárenia treba po vyhlásení rozpočtového zákona na rok 1954 definitívne zúčtovať na štátny rozpočet na rok 1954.

§ 9.

Finančné prostriedky národných výborov, prechádzajúce do ich rozpočtov na rok 1954.

(1) Na krytie prechodnej časovej neshody rozpočtových príjmov a výdavkov národných výborov sa národným výborom poskytnú finančné prostriedky, prechádzajúce do roku 1954, a to najviac vo výške 2 % ich celkových výdavkov, rozpočítaných na rok 1953. Tieto finančné prostriedky sú rozpočtovým príjmom národných výborov.

(2) Národné výbory sú povinné hospodáriť tak, aby koncom roku 1953 maly finančné prostriedky, spomenuté v predchádzajúcom odseku, zachované v plnej výške; zostatok k 31. decembri 1953 vo výške týchto finančných prostriedkov sa prevedie z hospodárenia roku 1953 do rozpočtov národných výborov na rok 1954 ako prvá príjmová položka.


§ 10.

Účinnosť zákona.

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1953; vykoná ho minister financií a ostatní členovia vlády.


Zápotocký v. r.

Dr. John v. r.

Široký v. r.

Dr. Dolanský v. r.

arm. gen. Bacílek v. r.

arm. gen. Dr. Čepička v. r.

Kopecký v. r.

Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Uher v. r.

Beran v. r.

Barák v. r.

David v. r.

Dvořák v. r.

Ďuriš v. r.

Harus v. r.

Dr. Havelka v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Jonáš v. r.

Kabeš v. r.

Krajčír v. r.

Krosnář v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Málek v. r.

Maurer v. r.

Nepomucký v. r.

Dr. Neuman v. r.

Nosek v. r.

Plojhar v. r.

Pokorný v. r.

Poláček v. r.

A. Pospíšil v. r.

J. Pospíšil v. r.

Ing. Púčik v. r.

Dr. Rais v. r.

Reitmajer v. r.

Smida v. r.

Sýkora v. r.

Ing. Šimůnek v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Šrámek v. r.

Štoll v. r.


1. príloha zákona č. 26/1953 Sb.

ŠTÁTNY ROZPOČET NA ROK 1953

Prehľad podľa rozpočtových skupín

SkupinaPríjmyVýdavky
KčsKčs
Hospodárstvo331.178,398.000254.506,386.000
Kultúrne a sociálne opatrenia53.757,610.000111.091,763.000
Obrana a bezpečnosť5.571,234.00041.842,963.000
Dane a poplatky obyvateľstva35.942,573.000_
Správa8.757,472.00018.764,136.000
Štátny dlh-4.704,968.000
Úhrn435.207,287.000430.910,216.000

Prebytok ..................................... 4.297,071.000 Kčs.

Úhrn rozpočtov národných výborov obsiahnutých v štátnom rozpočte

SkupinaPríjmyVýdavky
KčsKčs
Hospodárstvo7.500,432.00013.091,812.000
Kultúrne a sociálne opatrenia3.626,822.00045.717,550.000
Obrana a bezpečnosť11,694.0001.991,291.000
Miestne dane a poplatky3.842,840.000-
Správa138,259.0009.285,764.000
Prídely zo štátnych daní54.966,370.000-
Úhrn70.086,417.00070.086,417.000

2. príloha zákona č. 26/1953 Sb.

ŠTÁTNY ROZPOČET NA ROK 1953

Prehľad príjmov a výdavkov jednotlivých krajov

KrajePríjmyVýdavky
vlastnépodiel na štátnych príjmoch
v tisícoch Kčs
Ústredný národný výbor hl. m. Prahy2.185,8574.629,7366.815,593
Kraj Pražský1.212,3744.079,6345.292,008
Kraj Českobudějovický584,0432.248,0102.832,053
Kraj Plzenský635,1892.355,6212.990,810
Kraj Karlovarský444,8881.739,8532.184,741
Kraj Ústecký800,5673.172,9593.973,526
Kraj Liberecký688,0992.228,0532.916,152
Kraj Hradecký701,6902.063,6672.765,357
Kraj Pardubický441,3731.823,0322.264,405
Kraj Jihlavský435,8471.949,4172.385,264
Kraj Brnenský1.138,5053.696,6424.835,147
Kraj Olomoucký647,6772.688,5423.336,219
Kraj Gottwaldovský569,5192.426,7502.996,269
Kraj Ostravský1.054,9444.652,8785.707,822
              České kraje (úhrn)11.540,57239.754,79451.295,366
Kraj Bratislavský1.146,2483.658,4034.804,651
Kraj Nitriansky685,2062.551,9093.237,115
Kraj Banskobystrický465,1952.195,8242.661,019
Kraj Žilinský419,0202.328,0362.747,056
Kraj Košický460,5532.464,2202.924,773
Kraj Prešovský403,2532.013,1842.416,437
                  Slovenské kraje (úhrn)3.579,47515.211,57618.791,051
                  České a slovenské kraje (úhrn)15.120,04754.966,37070.086,417