95

Vládne nariadenie

zo dňa 27. novembra 1953

o organizácii štátneho požiarneho dozoru a požiarnej ochrany.

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 4 ods. 4, § 6 ods. 1 písm. e), § 14 ods. 1 a § 17 zákona č. 35/1953 Sb., o štátnom požiarnom dozore a požiarnej ochrane:


Oddiel I.

Základné ustanovenia.

§ 1.

Štátny požiarny dozor.

(1) Štátny požiarny dozor spočíva vo všeobecnom vedení požiarnej ochrany, najmä pokiaľ ide o organizáciu prípravy a o využitie síl a prostriedkov požiarnej ochrany, a v dozore na požiarnu ochranu. Štátny požiarny dozor prislúcha ministrovi vnútra, ktorý ho vykonáva zásadne prostredníctvom orgánov štátneho požiarneho dozoru.

(2) Smernicami a pokynmi ministra vnútra v odbore štátneho požiarneho dozoru sa spravujú aj všetky ústredné úrady a ostatné štátne orgány.

§ 2.

Právomoc v odbore požiarnej ochrany.

(1) Minister vnútra je oprávnený robiť v medziach platných predpisov všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie požiarnej ochrany, a to ako v jednotlivých prípadoch, tak i vydávaním všeobecných právnych predpisov a všeobecne záväzných smerníc a pokynov.

(2) Národným výborom prislúcha v odbore požiarnej ochrany právomoc podľa oddielu VI tohto nariadenia.

§ 3.

Spolupráca štátnych orgánov.

Ústredné úrady a im podriadené orgány sú povinné napomáhať ministra vnútra, národné výbory a orgány štátneho požiarneho dozoru pri plnení ich úloh v odbore požiarnej ochrany.

§ 4.

Zodpovednosť.

(1) Za plnenie úloh štátneho požiarneho dozoru zodpovedajú orgány štátneho požiarneho dozoru a minister vnútra.

(2) Za vykonávanie opatrení na zosilnenie požiarnej bezpečnosti, za organizáciu prípravy a za využitie síl a prostriedkov požiarnej ochrany v obciach, okresoch a krajoch zodpovedajú národné výbory.

(3) Za vykonávanie opatrení na zosilnenie požiarnej bezpečnosti, za organizáciu prípravy a za využitie síl a prostriedkov požiarnej ochrany v podnikoch, závodoch, ústavoch, úradoch a iných zariadeniach (ďalej len „závody“) zodpovedajú vedúci závodov a kompetentní členovia vlády.

Oddiel II.

Orgány štátneho požiarneho dozoru.

§ 5.

Správy a inšpekcie.

Úlohy v odbore štátneho požiarneho dozoru vykonáva minister vnútra zásadne prostredníctvom Ústrednej (Oblastnej) správy štátneho požiarneho dozoru a jej miestnych orgánov (ďalej len „správy a inšpekcie“).

§ 6.

Ústredná a Oblastná správa.

(1) Ústredným orgánom štátneho požiarneho dozoru je Ústredná správa štátneho požiarneho dozoru na Ministerstve vnútra (ďalej len „Ústredná správa“).

(2) Na Slovensku vykonáva Ústredná správa svoju pôsobnosť zásadne prostredníctvom Oblastnej správy štátneho požiarneho dozoru na Povereníctve vnútra (ďalej len „Oblastná správa“) a s vedomím povereníka vnútra tiež priamo.

§ 7.

Krajské správy a okresné, mestské a obvodné inšpekcie.

Miestne orgány štátneho požiarneho dozoru sa zriaďujú pri národných výboroch a sú:

a) krajské správy štátneho požiarneho dozoru v krajoch (ďalej len „krajské správy“);

b) okresné inšpekcie štátneho požiarneho dozoru v okresoch (ďalej len „okresné inšpekcie“);

c) mestské inšpekcie štátneho požiarneho dozoru v Prahe a v mestách, ktoré určí minister vnútra (ďalej len „mestské inšpekcie“);

d) obvodné inšpekcie štátneho požiarneho dozoru v Prahe a v mestách, ktoré určí minister vnútra (ďalej len „obvodné inšpekcie“).

§ 8.

Organizácia správ a inšpekcií.

(1) Organizácia správ a inšpekcií a výkon služby v nich sú prispôsobené zásadám platným pre vojenské útvary v rozsahu, ktorý určí minister vnútra po dohode s ministrom národnej obrany. Na čele správy (inšpekcie) je náčelník, ktorý vedie práce a má právomoc robiť rozhodnutia a opatrenia. Vnútorné usporiadanie správ a inšpekcií upraví minister vnútra, ktorý určí aj počet ich pracovníkov a ustanoví orgán, ktorý bude obstarávať úlohy osobného úradu.

(2) Nadriadená správa (inšpekcia) vedie činnosť správ a inšpekcií nižšieho stupňa a dáva im rozkazy a pokyny. Mestská inšpekcia v Prahe je priamo podriadená Ústrednej správe. Nadriadená správa môže výnimočne vykonávať úlohy prislúchajúce správe (inšpekcii) nižšieho stupňa, pokiaľ je to potrebné vo všeobecnom záujme.

Vzťah miestnych orgánov štátneho požiarneho dozoru k národným výborom.

§ 9.

(1) Úlohy národného výboru v odbore požiarnej ochrany vykonáva správa (inšpekcia), ktorá je pri ňom zriadená. Pre vykonávanie týchto úloh môže národný výbor dávať správe (inšpekcii) rozkazy a pokyny a môže aj rušiť a meniť jej rozhodnutia a opatrenia v tomto odbore.

(2) Za činnosť, ktorou správa (inšpekcia) vykonáva úlohy národného výboru v odbore požiarnej ochrany, zodpovedá náčelník správy (inšpekcie) jednak rade národného výboru, jednak náčelníkovi nadriadenej správy (inšpekcie) a ministrovi vnútra.

§ 10.

Za plnenie úloh štátneho požiarneho dozoru zodpovedá náčelník správy (inšpekcie) len náčelníkovi nadriadenej správy (inšpekcie) a ministrovi vnútra. Minister vnútra a náčelník nadriadenej správy (inšpekcie) majú právo preskúmavať a meniť alebo rušiť rozhodnutia a opatrenia správy (inšpekcie) nižšieho stupňa.

§ 11.

Všeobecný dohľad nad činnosťou správy (inšpekcie) zriadenej pri národnom výbore vykonáva rada tohto národného výboru. Správa (inšpekcia) podáva preto rade príslušného národného výboru zprávy o svojej činnosti.

§ 12.

Opravné prostriedky.

Proti rozhodnutiu a opatreniu krajskej správy, okresnej, mestskej a obvodnej inšpekcie možno sa odvolať na nadriadenú správu (inšpekciu).

§ 13.

Konanie.

O konaní pred správami (inšpekciami) zriadenými pri národných výboroch platia predpisy o konaní pred národnými výbormi, pokiaľ toto nariadenie a predpisy vydané na jeho vykonávanie neustanovia inak.

§ 14.

Ustanovovanie náčelníkov.

(1) Náčelníka Ústrednej správy ustanovuje a odvoláva minister vnútra.

(2) Náčelníka Oblastnej správy ustanovuje a odvoláva minister vnútra na návrh povereníka vnútra.

(3) Náčelníkov krajských správ, ako i náčelníka Mestskej inšpekcie v Prahe ustanovuje a odvoláva minister vnútra na návrh náčelníka Ústrednej správy podaný so súhlasom rady národného výboru, pri ktorom je správa (inšpekcia) zriadená.

(4) Náčelníkov okresných, mestských a obvodných inšpekcií ustanovuje a odvoláva náčelník nadriadenej správy (inšpekcie) so súhlasom rady národného výboru, pri ktorom je správa (inšpekcia) zriadená.

Oddiel III.

Pôsobnosť orgánov štátneho požiarneho dozoru.

§ 15.

Úlohy Ústrednej správy.

(1) Ústredná správa plní najmä tieto úlohy:

1. pripravuje, poprípade vydáva právne predpisy, smernice, pokyny a technické normy v odbore požiarnej ochrany, najmä:

a) určuje požiadavky požiarnej ochrany, ktoré treba zachovávať pri vyhotovovaní a uskutočňovaní projektov a pri výstavbe závodov, sídlisk, jednotlivých budov a zariadení, a spôsob, akým sa správy a inšpekcie zúčastňujú na schvaľovaní a uskutočňovaní projektov a na prejímaní stavieb, závodov a zariadení;

b) určuje, ako vykonávajú kontrolu protipožiarnych opatrení správy (inšpekcie), národné výbory, ústredné úrady i jednotlivé závody a zariadenia. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na spôsob vykonávania kontroly v odbore Ministerstva národnej obrany;

2. vedie a kontroluje činnosť podriadených správ (inšpekcií) a stará sa o ich pohotovosť, akcieschopnosť a politickú i odbornú pripravenosť;

3. organizuje a vykonáva školenie pracovníkov správ (inšpekcií);

4. stará sa o organizáciu, výcvik, použitie a zvýšenie akcieschopnosti jednotiek požiarnej ochrany, najmä:

a) navrhuje ministrovi vnútra dislokáciu a organizáciu požiarnych útvarov;

b) prostredníctvom podriadených správ (inšpekcií) vedie organizáciu, výcvik a použitie jednotiek požiarnej ochrany a zabezpečuje ich politickú a odbornú pripravenosť;

c) určuje, ako sa vykonáva kontrola stavu pohotovosti a akcieschopnosti jednotiek požiarnej ochrany;

d) organizuje a vykonáva školenie príslušníkov jednotiek požiarnej ochrany;

5. dbá o prípravu a vykonávanie požiarnej ochrany so stránky vecnej, najmä:

a) vykonáva výskum v odbore požiarnej ochrany priamo alebo prostredníctvom výskumných ústavov ministerstiev;

b) predkladá Úradu pre normalizáciu návrhy na normalizáciu a typizáciu vecných prostriedkov požiarnej ochrany;

c) kontroluje akosť vecných prostriedkov požiarnej ochrany;

d) ustanovuje zásady pre rozdeľovanie vecných prostriedkov požiarnej ochrany dodávaných z výroby;

e) ustanovuje v odbore požiarnej ochrany technické normy, najmä normy vecného vystrojenia jednotiek požiarnej ochrany, ako i závodov, sídlisk, jednotlivých budov a zariadení;

f) ustanovuje spôsob využitia vecných prostriedkov požiarnej ochrany a spôsob ich kontrolovania;

g) vedie v evidencii motorové vozidlá a špeciálne vecné prostriedky požiarnej ochrany a zabezpečuje prideľovanie pohonných hmôt správam a inšpekciám, ako i verejným jednotkám požiarnej ochrany;

6. stará sa o sústavnú výchovu obyvateľstva v odbore požiarnej ochrany;

7. kontroluje, ako sú splnené platné predpisy, smernice, pokyny a technické normy v odbore požiarnej ochrany a iné protipožiarne opatrenia;

8. organizuje a rozvíja zlepšovateľskú činnosť v odbore požiarnej ochrany;

9. podáva posudky o projektoch a typoch vecných prostriedkov požiarnej ochrany.

(2) Ústredná správa môže svoje úlohy všeobecne i v jednotlivých prípadoch preniesť na podriadené správy (inšpekcie).

§ 16.

Úlohy krajských správ.

(1) Krajské správy plnia vo svojich obvodoch najmä tieto úlohy:

1. vedú a kontrolujú činnosť podriadených inšpekcií a zabezpečujú ich súčinnosť, ako i starajú sa o ich pohotovosť, akcieschopnosť a politickú i odbornú pripravenosť;

2. starajú sa o organizáciu, výcvik, použitie a zvýšenie akcieschopnosti jednotiek požiarnej ochrany, najmä:

a) navrhujú krajskému národnému výboru dislokáciu verejných požiarnych sborov z povolania;

b) zabezpečujú súčinnosť jednotiek požiarnej ochrany;

c) kontrolujú stav pohotovosti a akcieschopnosti jednotiek požiarnej ochrany a ich politickú a odbornú pripravenosť;

d) vykonávajú školenie príslušníkov jednotiek požiarnej ochrany;

3. dbajú o prípravu a vykonávanie požiarnej ochrany so stránky vecnej, najmä:

a) v rámci smerníc Ústrednej správy sa zúčastňujú na schvaľovaní a uskutočňovaní projektov závodov, sídlisk, jednotlivých budov a zariadení a
prejímaní stavieb, závodov a zariadení;

b) kontrolujú akosť vecných prostriedkov požiarnej ochrany;

c) kontrolujú rozdeľovanie vecných prostriedkov požiarnej ochrany;

d) v rozsahu určenom Ústrednou správou vedú v evidencii vecné prostriedky požiarnej ochrany a prideľujú pohonné hmoty okresným (mestským) inšpekciám a verejným jednotkám požiarnej ochrany;

e) starajú sa o zaradenie potrieb požiarnej ochrany do krajského plánu a zúčastňujú sa na sostavovaní krajských plánov, pokiaľ ide o potreby požiarnej ochrany;

4. pripravujú pre národný výbor návrhy na opatrenia potrebné na zabezpečenie požiarnej ochrany;

5. kontrolujú, ako sú plnené platné predpisy, smernice, pokyny a technické normy v odbore požiarnej ochrany a iné protipožiarne opatrenia;

6. organizujú a rozvíjajú zlepšovateľskú činnosť v odbore požiarnej ochrany.

(2) Krajské správy môžu preniesť v jednotlivých prípadoch svoje úlohy na podriadené inšpekcie.

§ 17.

Úlohy okresných (mestských) a obvodných inšpekcií.

(1) Okresné inšpekcie plnia vo svojich obvodoch najmä tieto úlohy:

1. starajú sa o organizáciu, výcvik, použitie a zvýšenie akcieschopnosti jednotiek požiarnej ochrany, najmä:

a) organizujú požiarne útvary a verejné požiarne sbory z povolania a vedú organizáciu verejných požiarnych sborov dobrovoľných;

b) zúčastňujú sa na organizovaní závodných jednotiek požiarnej ochrany;

c) zabezpečujú súčinnosť jednotiek požiarnej ochrany, najmä spôsob a rozsah vzájomnej pomoci;

d) kontrolujú stav výzbroje a techniky a stav pohotovosti a akcieschopnosti jednotiek požiarnej ochrany, ako aj ich politickú a odbornú pripravenosť;

2. dbajú o prípravu a vykonávanie požiarnej ochrany so stránky vecnej, najmä:

a) v rámci smerníc nadriadených správ sa zúčastňujú na schvaľovaní a uskutočňovaní projektov závodov, sídlisk, jednotlivých budov a zariadení a na prejímaní stavieb, závodov a zariadení;

b) kontrolujú akosť vecných prostriedkov požiarnej ochrany;

c) kontrolujú stav protipožiarnych opatrení v obciach, závodoch a zariadeniach;

d) v rozsahu určenom nadriadenými správami vedú v evidencii vecné prostriedky požiarnej ochrany a prideľujú pohonné hmoty obvodným inšpekciám a verejným jednotkám požiarnej ochrany;

3. pripravujú pre národný výbor návrhy na opatrenia potrebné na zabezpečenie požiarnej ochrany;

4. kontrolujú, ako sú plnené platné predpisy, smernice, pokyny a technické normy v odbore požiarnej ochrany a iné protipožiarne opatrenia;

5. organizujú a rozvíjajú zlepšovateľskú činnosť v odbore požiarnej ochrany.

(2) Mestské inšpekcie plnia vo svojich obvodoch úlohy prislúchajúce inak okresným inšpekciám. Mestská inšpekcia v Prahe plní aj úlohy krajskej správy.

(3) Úlohy obvodných inšpekcií určí príslušná mestská (okresná) inšpekcia.

Oddiel IV.

Práva orgánov štátneho požiarneho dozoru.

§ 18.

Vstup do objektov.

(1) Orgány správ (inšpekcií), ako aj osoby správami (inšpekciami) splnomocnené sú oprávnené vstupovať pri vykonávaní úloh do závodov, budov a zariadení, pričom sa spravujú smernicami ministra vnútra. O výsledku prehliadky spíšu záznam.

(2) Orgány správ (inšpekcií), ako aj osoby správami (inšpekciami) splnomocnené nevykonávajú prehliadky v závodoch, budovách a zariadeniach v odbore Ministerstva národnej obrany. Vykonávanie takých prehliadok v objektoch a zariadeniach v odbore Ministerstva vnútra upraví smernicami minister vnútra.

§ 19.

Požadovanie zpráv.

Správy a inšpekcie sú oprávnené vyžiadať si od vedúcich závodov, majiteľov budov a zariadení, poprípade od iných zodpovedných osôb jednorázové zprávy, a to vo forme určenej ministerstvom vnútra, ako i materiál a doklady potrebné na objasnenie stavu objektu vzhľadom na požiarnu bezpečnosť.

§ 20.

Záväzné pokyny.

Správy a inšpekcie ako aj osoby nimi splnomocnené robia pri vykonávaní svojich úloh v jednotlivých prípadoch v medziach platných predpisov opatrenia potrebné na zabezpečenie požiarnej bezpečnosti, najmä dávajú písomné záväzné pokyny na odstránenie zistených požiarnych závad vedúcemu závodu, majiteľovi budovy alebo zariadenia, poprípade inej zodpovednej osobe.

§ 21.

Vyšetrovanie príčin požiarov.

Správy a inšpekcie vyšetrujú príčiny vzniku požiarov, pričom postupujú podľa smerníc ministra vnútra vydaných po dohode s ministrom spravodlivosti a s generálnym prokurátorom.

§ 22.

Ukladanie pokút.

(1) Za porušenie platných predpisov, smerníc, pokynov a technických noriem v odbore požiarnej ochrany alebo za nedbalé udržovanie a za nesprávne používanie vecných prostriedkov požiarnej ochrany môžu náčelníci správ (inšpekcií) ukladať jednotlivým osobám pokuty do sumy 3.000 Kčs.

(2) Náčelníci správ (inšpekcií) môžu na ukladanie pokút splnomocniť veliteľa jednotiek požiarnej ochrany, a to v rozsahu, ktorý určia predpisy o organizácii jednotiek požiarnej ochrany.

(3) Proti rozhodnutiu o uloženej pokute možno sa odvolať. O odvolaní rozhoduje s konečnou platnosťou priamo nadriadená správa (inšpekcia).

(4) Pokutu nemožno uložiť po uplynutí 4 mesiacov od vykonania kontroly. Premlčanie sa pretrhuje, len čo bolo začaté konanie smerujúce k uloženiu pokuty.

(5) Pokutu uloženú zamestnancovi vymáha učtáreň závodu na podklade právoplatného rozhodnutia o uložení pokuty, a to srážkou z platu až do 25% jeho výšky. Pokuta pripadá štátu.

(6) Podrobnejšie predpisy, najmä aj o konaní, vydá minister vnútra. Ukladanie pokút vojakom a príslušníkom Sboru národnej bezpečnosti v činnej službe upraví minister vnútra, a to pokiaľ ide o vojakov, po dohode s ministrom národnej obrany.

(7) Ak sú správy (inšpekcie) toho názoru, že čin sa má potrestať prísnejšie, postúpia vec prokurátorovi.

§ 23.

Zastavenie prevádzky.

(1) Ak nepostačujú iné opatrenia v odbore požiarnej ochrany na odstránenie príčin nebezpečenstva bezprostredného vzniku požiaru, môže minister vnútra alebo náčelník Ústrednej (Oblastnej) správy až do urobenia nápravy zastaviť v závodoch prevádzky, ktoré toto bezprostredné nebezpečenstvo vyvolávajú. Toto oprávnenie prislúcha tiež náčelníkom krajských správ, okresných a mestských inšpekcií, ktorých tým poverí náčelník Ústrednej správy; ich rozhodnutie stráca však účinnosť, ak ho minister vnútra alebo náčelník Ústrednej správy v nasledujúci pracovný deň nepotvrdí.

(2) Ak nestačia iné opatrenia v odbore požiarnej ochrany na odstránenie príčiny nebezpečenstva bezprostredného vzniku požiaru, môže minister vnútra nariadiť zastavenie prevádzky v celom závode; je však povinný dopredu upozorniť na vec kompetentného člena vlády, do ktorého odboru závod patrí.

(3) Zastavené prevádzky smú byť uvedené znovu do chodu len so súhlasom orgánu, ktorý vydal rozhodnutie o zastavení prevádzky.

Oddiel V.

Úlohy ústredných úradov v požiarnej ochrane.

§ 24.

Všeobecné úlohy ústredných úradov.

Ústredné úrady plnia najmä tieto všeobecné úlohy v odbore požiarnej ochrany:

1. v medziach smerníc ministra vnútra vydávajú svojim podriadeným orgánom pokyny na zabezpečovanie a organizovanie požiarnej ochrany v závodoch náležiacich do ich odboru pôsobnosti;

2. zriaďujú, a to podľa potreby i v podriadených orgánoch, osobitné organizačné složky pre veci požiarnej ochrany (oddelenia, referáty, inšpekcie); úlohy, organizáciu a počet pracovníkov týchto složiek určí kompetentný minister podľa smerníc ministra vnútra;

3. navrhujú ministrovi vnútra, v ktorých zvlášť dôležitých závodoch náležiacich do ich odboru majú byť zriadené požiarne útvary a s akým počtom príslušníkov; uhradzuje aj osobné náklady týchto útvarov (§ 48 ods. 3);

4. po dohode s Ústrednou správou určia, v ktorých závodoch sa zriadia závodné požiarne sbory z povolania a s akým počtom príslušníkov;

5. zabezpečujú osobné obsadenie závodných jednotiek požiarnej ochrany, ich výcvik a politickú a odbornú pripravenosť;

6. zabezpečujú, aby pri projektovaní a budovaní závodov, sídlisk, jednotlivých budov a zariadení bolo dbané na potreby požiarnej ochrany;

7. plánujú a finančne zabezpečujú prostriedky potrebné na splnenie svojich úloh v odbore požiarnej ochrany;

8. podávajú správam a inšpekciám vyžiadané zprávy a doklady o stave protipožiarnych opatrení vo svojich rezortoch.

§ 25.

Úlohy niektorých ústredných úradoch.

(1) V odbore Ministerstva národnej obrany prislúcha zabezpečovanie protipožiarnych opatrení, ako aj výkon štátneho požiarneho dozoru Ministerstvu národnej obrany. Toto ministerstvo ich vykonáva vlastnými rezortnými orgánmi; pritom sa spravuje smernicami a pokynmi ministra vnútra. Minister vnútra upraví smernicami zabezpečovanie protipožiarnych opatrení a výkon štátneho požiarneho dozoru v odbore Ministerstva vnútra.

(2) Nedotknuté zostávajú doterajšie predpisy, podľa ktorých prislúcha orgánom verejnej banskej správy starostlivosť o požiarnu ochranu v baníctve pod povrchom i na povrchu. Súčinnosť orgánov verejnej banskej správy s národnými výbormi a orgánmi štátneho požiarneho dozoru upraví minister vnútra po dohode s ministrom palív a energetiky.

(3) Organizácia požiarnej ochrany na železniciach je upravená osobitnými predpismi; minister vnútra a orgány štátneho požiarneho dozoru sú však oprávnení dávať orgánom požiarnej ochrany železníc záväzné pokyny a kontrolovať stav protipožiarnych opatrení na železniciach.

(4) Výrobné ministerstvá starajú sa o vedeckú výskumnú činnosť v odbore požiarnej ochrany vo svojom rezorte.

Oddiel VI.

Úlohy národných výborov v odbore požiarnej ochrany.

§ 26.

Pôsobnosť.

Národné výbory zabezpečujú a organizujú požiarnu ochranu v obciach, okresoch a krajoch podľa ustanovení tohto nariadenia.

§ 27.

Súčinnosť s občanmi, dobrovoľnými organizáciami a so závodmi.

(1) Národné výbory mobilizujú občanov na aktívnu účasť na plnení úloh v odbore požiarnej ochrany za pomoci dobrovoľných organizácií, najmä Československého sväzu požiarnej ochrany.

(2) Národné výbory sledujú stav požiarnej ochrany vo svojom obvode, a to i pokiaľ ide o požiarnu ochranu závodov. Na ten účel národné výbory

a) pravidelne prejednávajú otázky požiarnej ochrany predkladané správami (inšpekciami);

b) povolávajú do rady podľa potreby zodpovedných vedúcich závodov a prejednávajú s nimi stav protipožiarnych opatrení;

c) prejednávajú s príslušnými funkcionármi Československého sväzu požiarnej ochrany dôležité otázky požiarnej ochrany a plnenie jeho úloh.

§ 28.

Zamedzovanie požiarov.

(1) Miestne národné výbory vo svojom obvode starajú sa o zamedzenie vzniku požiarov a zabezpečujú ich zdolávanie verejnými dobrovoľnými požiarnymi sbormi za širokej súčinnosti občanov.

(2) Miestne národné výbory robia preto predovšetkým všetky potrebné opatrenia, aby príčiny požiarov boly odstránené a novo nevznikaly. Na ten účel najmä spolupracujú s Československým sväzom požiarnej ochrany a so Štátnou poisťovňou.

§ 29.

Požiarne prehliadky.

(1) Na odstránenie príčin vzniku požiarov vykonávajú miestne národné výbory podľa potreby, najmenej však raz ročne, požiarne prehliadky závodov, budov a zariadení vo svojom obvode, aby zistily, či sú zachovávané všetky predpisy smerujúce k zamedzeniu požiarov. Vo veľkých závodoch, ako aj v závodoch osobitnej dôležitosti vykonávajú tieto prehliadky orgány štátneho požiarneho dozoru.

(2) Miestne národné výbory nevykonávajú požiarne prehliadky v závodoch, budovách a zariadeniach v odbore Ministerstva národnej obrany. Vykonávanie takých prehliadok v objektoch a zariadeniach v odbore Ministerstva vnútra upraví minister vnútra smernicami.

(3) Podrobnejšie predpisy o vykonávaní požiarnych prehliadok a o odstraňovaní zistených závad vydá minister vnútra.

§ 30.

Úlohy pri organizovaní verejnej požiarnej ochrany.

(1) Miestne národné výbory zriaďujú verejné dobrovoľné požiarne sbory (§ 36) a verejné požiarne hliadky (§ 39) a zodpovedajú za ich organizáciu, výcvik a použitie.

(2) Miestne národné výbory plánujú, finančne zabezpečujú, zriaďujú, zadovažujú a udržujú vecné prostriedky potrebné pre verejnú požiarnu ochranu v obci, najmä zariadenia na zadovažovanie vody, budovy a miestnosti, zariadenia a ostatné prostriedky na zabezpečenie činnosti verejných jednotiek požiarnej ochrany, pokiaľ nie je povinný ich zadovážiť niekto iný (§ 48 ods. 2).

§ 31.

Právomoc v odbore požiarnej ochrany.

(1) Národné výbory sú oprávnené vo svojich obvodoch robiť v medziach platných predpisov všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie požiarnej ochrany, a to ako v jednotlivých prípadoch, tak i vydávaním všeobecných právnych predpisov.

(2) Miestne národné výbory môžu robiť najmä opatrenia potrebné na zosilnenie požiarnej ochrany, ako to vyžadujú miestne pomery, a povolávať občanov na súčinnosť v požiarnej ochrane.

(3) Podrobnosti upraví minister vnútra.

§ 32.

Vzájomná pomoc.

Národné výbory sú povinné bezplatne si poskytovať vzájomnú pomoc pri plnení úloh požiarnej ochrany.

Oddiel VII.

Úlohy závodov v požiarnej ochrane.

§ 33.

(1) Vedenia závodov zabezpečujú a organizujú požiarnu ochranu závodov so stránky osobnej a vecnej; pritom sa spravujú pokynmi správ a inšpekcií.

(2) Vedenia závodov plánujú, finančne zabezpečujú, zriaďujú, zadovažujú a udržujú vecné prostriedky pre závodnú požiarnu ochranu (§ 48 ods. 3).

Oddiel VIII.

Československý sväz požiarnej ochrany a iné dobrovoľné organizácie.

§ 34.

(1) Na prípravu plnenia úloh v odbore požiarnej ochrany sdružujú sa pracujúci v dobrovoľnej organizácii „Československý sväz požiarnej ochrany“ (ďalej len „Sväz“).

(2) Úlohou Sväzu je napomáhať národné výbory a iné štátne orgány v boji proti požiarom a popularizovať otázky požiarnej ochrany tak, aby sa staly vecou všetkých ľudí. Sväz je najmä povinný:

a) vykonávať agitačnú a propagačnú činnosť v masovej príprave občanov v boji proti požiarom;

b) spolupracovať s národnými výbormi a s vedením závodov pri zriaďovaní dobrovoľných jednotiek požiarnej ochrany a ich odbornej príprave;

c) získavať občanov pre činnosť v požiarnych hliadkach uvedených v § 39 ods. 1 č. 1 a 2 a vykonávať ich výcvik a školenie;

d) spolupracovať s Ústrednou správou na normalizácii a typizácii vecných prostriedkov požiarnej ochrany.

(3) Národné výbory a Ministerstvo vnútra napomáhajú Sväz pri jeho činnosti a kontrolujú ako plní svoje úlohy v odbore požiarnej ochrany.

(4) Minister vnútra, národné výbory, správy a inšpekcie môžu poveriť Sväz a poprípade aj iné dobrovoľné organizácie aj vykonávaním iných úloh v odbore požiarnej ochrany.

Oddiel IX.

Jednotky požiarnej ochrany.

§ 35.

Úlohy a druhy jednotiek požiarnej ochrany.

(1) Výkonnými orgánmi požiarnej ochrany sú jednotky požiarnej ochrany. Ich úlohou je zamedzovať a zdolávať požiare a iné živelné pohromy alebo nehody.

(2) Jednotky požiarnej ochrany sú jednotky verejné, zriaďované pre všeobecnú požiarnu ochranu v obciach, a jednotky závodné, zriaďované v závodoch predovšetkým pre požiarnu ochranu závodov.

(3) Verejné i závodné jednotky požiarnej ochrany sú:

a) dobrovoľné požiarne sbory,

b) požiarne sbory z povolania,

c) požiarne útvary, ktorých organizácia a výkon služby v nich sú prispôsobené zásadám platným pre vojenské útvary (§§ 38 a 42),

d) požiarne hliadky.

(4) Podrobnosti o zriaďovaní jednotiek požiarnej ochrany a o ich organizácii ustanoví minister vnútra. Podrobnejšie vymedzenie úloh verejných jednotiek požiarnej ochrany určuje Ústredná správa. Podrobnejšie vymedzenie úloh závodných jednotiek požiarnej ochrany určuje ústredný úrad, do ktorého odboru závod prináleží, pričom postupuje podľa smerníc ministra vnútra.

(5) Na zosilnenie požiarnej ochrany a na zabezpečenie jej jednotného organizovania môže minister vnútra pre niektoré mestá určiť, že všetky jednotky požiarnej ochrany podliehajú priamemu vedeniu mestskej, poprípade okresnej inšpekcie.

(6) Velenie pri zásahu jednotiek požiarnej ochrany je vždy vyhradené náčelníkovi správy (inšpekcie), ak je prítomný.

§ 36.

Dobrovoľné požiarne sbory.

(1) Dobrovoľné požiarne sbory sa zriaďujú predovšetkým v tých obciach a závodoch, v ktorých nie je iný požiarny sbor (útvar). Ak sú tam už také jednotky požiarnej ochrany, možno zriadiť dobrovoľný požiarny sbor, ak je to účelné na zosilnenie požiarnej ochrany.

(2) Verejné dobrovoľné požiarne sbory zriaďujú miestne národné výbory v súčinnosti s miestnymi jednotami Sväzu; pritom sa spravujú, pokiaľ ide o počet príslušníkov verejných dobrovoľných požiarnych sborov a vystrojenie týchto sborov a ich príslušníkov, pokynmi okresnej inšpekcie. Verejné dobrovoľné požiarne sbory sú výkonnými orgánmi miestnych národných výborov, ktorým sú priamo podriadené.

(3) Závodné dobrovoľné požiarne sbory zriaďujú vedenia závodov so súhlasom okresnej inšpekcie a za súčinnosti s okresnou organizáciou Sväzu. Závodné dobrovoľné požiarne sbory sú priamo podriadené vedúcim závodov.

§ 37.

Požiarne sbory z povolania.

(1) Verejné požiarne sbory z povolania sa zriaďujú v mestách, ktoré určí rada krajského národného výboru, ktorá určí tiež počet príslušníkov týchto sborov, a to v obidvoch prípadoch na návrh krajskej správy. Verejné požiarne sbory z povolania zriaďuje okresná inšpekcia; tieto sbory sú jej priamo podriadené.

(2) Závodné požiarne sbory z povolania sa zriaďujú v závodoch, ktoré po dohode s Ústrednou správou určí ministerstvo, do ktorého odboru závod náleží; toto ministerstvo určí po dohode s Ústrednou správou aj počet príslušníkov týchto sborov. Závodné požiarne sbory z povolania zriaďujú so súhlasom okresnej inšpekcie vedenia závodov; tieto sbory sú priamo podriadené vedeniam závodov.

§ 38.

Požiarne útvary.

(1) Verejné požiarne útvary sa zriaďujú v mestách, ktoré trvale vyžadujú zvýšenú požiarnu ochranu. Tieto mestá určí a počet príslušníkov verejného požiarneho útvaru ustanoví minister vnútra na návrh Ústrednej správy. Verejné požiarne útvary zriaďuje okresná inšpekcia; tieto útvary sú jej priamo podriadené.

(2) Závodné požiarne útvary sa zriaďujú v závodoch, ktoré trvale vyžadujú zvýšenú požiarnu ochranu. Tieto závody určí a počet príslušníkov závodného požiarneho útvaru ustanoví minister vnútra na návrh ministra, do odboru ktorého závod náleží. Závodný požiarny útvar zriaďuje v súčinnosti s vedením závodu okresná inšpekcia; tieto útvary sú jej priamo podriadené.

(3) Organizácia požiarnych útvarov a výkon služby v nich sú prispôsobené zásadám platným pre vojenské útvary v rozsahu, ktorý určí minister vnútra po dohode s ministrom národnej obrany.

(4) Spôsob použitia požiarnych útvarov určí Ústredná správa.

§ 39.

Požiarne hliadky.

(1) Požiarne hliadky sa zriaďujú ako dobrovoľné jednotky požiarnej ochrany na zosilnenie verejnej i závodnej požiarnej ochrany, a to najmä na zvýšenie požiarnej bezpečnosti

1. obytných domov a závodov priemyslových, pôdohospodárskych a iných objektov,

2. žatevných plodín, ich skladov a výmlatových stredísk,

3. obcí a závodov, v ktorých nemožno zatiaľ zriadiť dobrovoľný požiarny sbor.

(2) Verejné požiarne hliadky zriaďujú miestne národné výbory a závodné požiarne hliadky zriaďujú vedenia závodov.

§ 40.

Ustanovovanie veliteľov.

(1) Veliteľa verejného dobrovoľného požiarneho sboru ustanovuje a odvoláva rada miestneho národného výboru po vyjadrení okresnej inšpekcie a okresného orgánu Sväzu.

(2) Veliteľa verejného požiarneho sboru z povolania ustanovuje a odvoláva rada okresného národného výboru na návrh okresnej inšpekcie.

(3) Veliteľa závodného požiarneho sboru ustanovuje a odvoláva vedenie závodu so súhlasom okresnej inšpekcie.

(4) Veliteľa požiarneho útvaru ustanovuje a odvoláva Ústredná správa.

(5) Veliteľ jednotky požiarnej ochrany preukáže pred svojim ustanovením svoju spôsobilosť odbornou skúškou; podrobnosti upraví minister vnútra.

§ 41.

Zodpovednosť za organizáciu, výcvik a použitie jednotiek požiarnej ochrany.

(1) Za organizáciu, výcvik a použitie verejných dobrovoľných jednotiek požiarnej ochrany zodpovedajú miestne národné výbory. Rozhodnutia týkajúce sa organizácie, výcviku a použitia týchto jednotiek požiarnej ochrany robia miestne národné výbory prostredníctvom ich veliteľov; pritom sa spravujú, pokiaľ ide o odborno-technické vedenie a vystrojenie jednotiek požiarnej ochrany, pokynmi okresnej inšpekcie.

(2) Za organizáciu, výcvik a použitie závodných jednotiek požiarnej ochrany dobrovoľných i z povolania (s výnimkou požiarnych útvarov) zodpovedajú vedúci závodov. Rozhodnutia týkajúce sa organizácie, výcviku a použitia týchto jednotiek požiarnej ochrany robia vedúci závodov prostredníctvom ich veliteľov; pritom sa spravujú pokynmi okresnej inšpekcie.

(3) Za organizáciu, výcvik a použitie verejných a závodných požiarnych útvarov a verejných požiarnych sborov z povolania zodpovedajú príslušné okresné inšpekcie.

Oddiel X.

Právne postavenie príslušníkov jednotiek požiarnej ochrany.

§ 42.

Príslušníci jednotiek požiarnej ochrany.

(1) Príslušníkmi jednotiek požiarnej ochrany môžu byť zásadne len občania Československej republiky, ktorí sú telesne a duševne spôsobilí na výkon požiarnej služby. Príslušníkov verejných dobrovoľných jednotiek požiarnej ochrany ustanovuje a odvoláva miestny národný výbor. Príslušníkov závodných dobrovoľných jednotiek požiarnej ochrany ustanovuje a odvoláva vedúci závodu, a to so schválením okresnej inšpekcie. Podrobnosti určí minister vnútra.

(2) Príslušníci verejných a závodných požiarnych útvarov a verejných požiarnych sborov z povolania sú štátni zamestnanci. Osobitné predpisy určia, aká veková hranica a aké ďalšie podmienky sa vyžadujú pre ustanovenie príslušníkom takej jednotky požiarnej ochrany.

(3) Príslušníci závodných požiarnych sborov z povolania sú zamestnanci závodu.

(4) Príslušníci požiarnych útvarov sú občania, ktorí dobrovoľne vstúpili do týchto jednotiek požiarnej ochrany, ktorí pred nastúpením služby sa zaväzujú zotrvať v službe po dobu troch rokov. Do tejto doby sa nezapočítava doba odborného výcviku.

Práva a povinnosti príslušníkov jednotiek požiarnej ochrany.

§ 43.

(1) Príslušníci jednotiek požiarnej ochrany sú služobne podriadení svojim veliteľom, náčelníkom správ a inšpekcií a v najvyššej stolici ministrovi vnútra.

(2) Príslušníci požiarnych útvarov môžu byť v záujme služby premiestení k inému požiarnemu útvaru.

(3) Príslušníci jednotiek požiarnej ochrany z povolania nesmú byť bez súhlasu veliteľa zamestnaní prácami, ktoré sa netýkajú výkonu ich služby.

§ 44.

(1) Príslušníci jednotiek požiarnej ochrany sú povinní zúčastňovať sa na výcviku (cvičení a školení) v miere potrebnej na riadne plnenie svojich úloh.

(2) Výkon služby príslušníkov jednotiek požiarnej ochrany, ich výcvik, vonkajšie označenia a disciplinárne pomery, poprípade i služobné a pracovné pomery upraví minister vnútra. Minister vnútra určí aj rozsah oprávnení národných výborov a vedúcich závodov voči príslušníkom jednotiek požiarnej ochrany.

§ 45.

Príslušníci jednotiek požiarnej ochrany požívajú pri výkone služby ochranu verejného činiteľa. Môžu pri výkone služby nariadiť, aby sa z miesta zásahu vzdialily osoby tam nežiadúce alebo aby sa prítomné osoby počas zásahu podrobily niektorým obmedzeniam potrebným na úspešné vykonanie zásahu.

§ 46.

Právomoc veliteľa jednotky požiarnej ochrany.

Veliteľ jednotky požiarnej ochrany je pri zásahu oprávnený robiť v odbore požiarnej ochrany opatrenia prislúchajúce inak národnému výboru.

§ 47.

Zodpovednosť veliteľa jednotky požiarnej ochrany.

(1) Veliteľ verejnej jednotky požiarnej ochrany zodpovedá za pohotovosť a akcieschopnosť tejto jednotky náčelníkovi okresnej inšpekcie a predsedovi miestneho národného výboru.

(2) Veliteľ závodnej jednotky požiarnej ochrany zodpovedá za pohotovosť a akcieschopnosť tejto jednotky náčelníkovi okresnej inšpekcie a vedúcemu závodu.

Oddiel XI.

Náklady požiarnej ochrany.

§ 48.

Úhrada nákladov.

(1) Náklady na zriadenie, zadovažovanie a udržovanie vecných prostriedkov verejnej požiarnej ochrany v obci uhradzuje miestny národný výbor, pokiaľ z ustanovenia odseku 2 nevyplýva niečo iné.

(2) Náklady spojené so zriadením a udržovaním verejných jednotiek požiarnej ochrany uhradzuje:

a) miestny národný výbor, ak ide o verejný dobrovoľný požiarny sbor alebo o verejnú požiarnu hliadku s výnimkou prípadov, v ktorých vystrojenie požiarnej hliadky je povinný zadovážiť niekto iný na svoj náklad;

b) okresný národný výbor, ak ide o verejný požiarny sbor z povolania alebo o verejný požiarny útvar s výnimkou osobných nákladov na príslušníkov tohto útvaru;

c) Ministerstvo vnútra, pokiaľ ide o osobné náklady na príslušníkov verejného požiarneho útvaru.

(3) Náklady na zriadenie, zadováženie a udržovanie vecných prostriedkov požiarnej ochrany závodov i náklady na zriadenie a udržovanie závodných jednotiek požiarnej ochrany (dobrovoľných i z povolania) uhradzuje závod. Ak je však jednotkou požiarnej ochrany v závode požiarny útvar, uhradzuje osobné náklady na príslušníkov tejto jednotky ministerstvo, do ktorého odboru závod náleží.

§ 49.

Národné poistenie.

(1) Národné poistenie príslušníkov dobrovoľných jednotiek požiarnej ochrany a iných osôb zúčastnených pri vykonávaní požiarnej ochrany, najmä v súvislosti so zásahom alebo výcvikom, pokiaľ nie sú už poistení inak, upraví Ústredná rada odborov a Štátny úrad dôchodkového zabezpečenia po dohode s Ministerstvom vnútra podľa predpisov o národnom poistení.

(2) Náklady na národné poistenie podľa odseku 1 uhradzuje štát.

§ 50.

Príspevky a odmeny príslušníkom dobrovoľných jednotiek.

(1) Ak utrpí príslušník dobrovoľnej verejnej alebo závodnej jednotky požiarnej ochrany pri výkone požiarnej služby úraz alebo ak bol v tejto službe usmrtený alebo ak zomrel následkom úrazu pri výkone požiarnej služby, môže mu (jeho pozostalým) minister vnútra poskytnúť jednorázový príspevok z rozpočtových prostriedkov Ministerstva vnútra.

(2) Minister vnútra môže po dohode s ministrom financií a s kompetentným ministrom určiť, či a za akých podmienok sa poskytuje príslušníkom dobrovoľných verejných a závodných jednotiek požiarnej ochrany odmena za úspešné vykonávanie požiarneho výcviku. Pre výšku tejto odmeny je rozhodujúca predovšetkým úroveň výcviku, akcieschopnosť jednotky a stav protipožiarnych opatrení v obci (v závode).

Oddiel XII.

Zadovažovanie vecných prostriedkov požiarnej ochrany.

§ 51.

Vecné prostriedky požiarnej ochrany.

(1) Ústredná správa spolupôsobí pri normalizácii a typizácii vecných prostriedkov požiarnej ochrany, ktorými sú predmety a zariadenia slúžiace požiarnej ochrane. Taktiež sa zúčastňuje na plánovaní vecných prostriedkov požiarnej ochrany, zadovažuje podklady pre ich výrobu a robí opatrenia na ich účelné rozdelenie.

(2) Minister vnútra môže určiť, ako sa zadovažujú, rozdeľujú a skúšajú vecné prostriedky požiarnej ochrany.

§ 52.

Používanie majetku slúžiaceho požiarnej ochrane.

(1) Nehnuteľnosti, predmety a zariadenia slúžiace výhradne požiarnej ochrane nemožno bez súhlasu nadriadeného orgánu odnímať ich účelu ani používať na iné účely.

(2) Nehnuteľnosti, predmety a zariadenia miestnych jednôt Sväzu, slúžiace výhradne požiarnej ochrane, nesmú sa odnímať tomuto účelu. Nadriadený orgán štátneho požiarneho dozoru môže určiť, že také predmety a zariadenia možno použiť i mimo obvodu miestneho národného výboru, v ktorom je sídlo príslušnej miestnej jednoty Sväzu.

(3) Podrobnosti upraví minister vnútra.

Oddiel XIII.

Rovnošaty a hodnosti.

§ 53.

(1) Pre príslušníkov správ a inšpekcií a pre príslušníkov požiarnych útvarov sa zavádzajú rovnošaty a priznávajú sa im hodnosti, zodpovedajúce hodnostiam vojenským, s označením príslušnosti k složke požiarnej ochrany.

(2) Na upevnenie disciplíny a na uľahčenie výkonu služby môže minister vnútra po dohode s ministrom národnej obrany zaviesť rovnošaty aj pre príslušníkov ostatných složiek požiarnej ochrany a priznať im hodnosti.

(3) Podrobnosti určí minister vnútra po dohode s ministrom národnej obrany.

Oddiel XIV.

Súčinnosť občanov.

Osobná pomoc.

§ 54.

Základné ustanovenia.

(1) Každý je povinný v záujme celku poskytovať podľa svojich síl osobnú pomoc pri zamedzovaní a zdolávaní požiarov, iných živelných pohrôm alebo nehôd, ako vyplýva z ďalších ustanovení tohto oddielu. Z tejto povinnosti sú vyňatí príslušníci iných štátov, pokiaľ im prislúcha právo exteritoriality.

(2) Minister vnútra môže určiť, ktoré osoby sú so zreteľom na zdravotný stav, povolanie alebo iné dôležité záujmy spoločnosti oslobodené od výkonu osobnej pomoci pre účely požiarnej ochrany.

§ 55.

Povinnosť hlásiť požiar.

(1) Každý, kto spozoruje požiar, ktorý môže sám ihneď uhasiť, je povinný bezodkladne tak urobiť. Ak to nie je možné, je povinný bezodkladne urobiť poplach a oznámiť to tak, aby jednotka požiarnej ochrany mohla čo najskorej zakročiť. Túto povinnosť má i ten, kto bol o požiari upovedomený osobou, ktorá pre vážne prekážky nemôže urobiť hlásenie sama, alebo ten, kto môže požiar hlásiť rýchlejšie než osoba, ktorá požiar spozorovala.

(2) Na hlásenie požiaru sa použijú všetky vhodné prostriedky. Ich držitelia sú povinní dať ich na bezplatné použitie, poprípade poskytnúť aj ich obsluhu.

§ 56.

Osobná pomoc pri zásahu alebo cvičení jednotiek požiarnej ochrany.

(1) Každý je zásadne povinný na vyzvanie miestneho národného výboru, orgánu štátneho požiarneho dozoru alebo veliteľa jednotky požiarnej ochrany osobne pomáhať pri zásahu jednotky požiarnej ochrany. Pre účely cvičenia jednotky požiarnej ochrany môže uložiť povinnosť osobnej pomoci len miestny národný výbor, ak to vyžaduje všeobecný záujem.

(2) K osobnej pomoci prináleží i služba v jednotke požiarnej ochrany, ku ktorej bol občan povolaný miestnym národným výborom.

Vecná pomoc.

§ 57.

(1) Každý je povinný na vyzvanie miestneho národného výboru, orgánu štátneho požiarneho dozoru alebo veliteľa jednotky požiarnej ochrany dať pre účely zásahu na použitie dopravné prostriedky, pohonné hmoty a iné potrebné prostriedky, ktoré má u seba, najmä hasičské náradie, ako i zásoby a zdroje vody. Pre účely cvičenia jednotky požiarnej ochrany môže takú povinnosť uložiť len miestny národný výbor, a to iba vtedy, ak to vyžaduje všeobecný záujem.

(2) O hlásení služobných zpráv z miesta zásahu platí obdobne ustanovenie § 55 ods. 2.

§ 58.

(1) Každý, kto nakladá s nehnuteľnosťami požiarom postihnutými alebo priamo ohrozenými, je povinný dovoliť prístup na pozemky a do budov na ten účel, aby sa použily na vykonanie úloh nariadených na zamedzenie alebo zdolanie požiaru, poprípade na vykonanie nariadených záchranných prác.

(2) Osoby uvedené v odseku 1 sú povinné dovoliť, aby miestny národný výbor, orgán štátneho požiarneho dozoru alebo veliteľ jednotky požiarnej ochrany urobil a vykonal rozhodnutia potrebné pre úspešné zdolanie požiaru, pre zamedzenie jeho šírenia, alebo v záujme úspešného vykonania záchranných prác, najmä vypratanie pozemkov, odstránenie objektov alebo ich častí, ohrád alebo kultúry.

(3) Povinnosti uvedené v odsekoch 1 a 2 má i ten, kto nakladá s okolitými nehnuteľnosťami, pokiaľ je to potrebné na účelný zásah jednotky požiarnej ochrany.

(4) Ak to vyžaduje všeobecný záujem, môže miestny národný výbor uložiť každému, kto nakladá s nehnuteľnosťami, aby dovolil jednotke požiarnej ochrany na účely cvičenia prístup na pozemky a do budov.

(5) Zásah jednotky požiarnej ochrany vo vojenských objektoch, v podnikoch s vojenskou správou a objektoch Ministerstva vnútra ako i v iných objektoch osobitnej dôležitosti a použitie týchto objektov a podnikov pre účely zásahu alebo cvičenia jednotky požiarnej ochrany upraví minister vnútra po dohode s kompetentným ministrom.

§ 59.

Každý, kto nakladá s nehnuteľnosťou, je povinný na svoj náklad vykonať na nej, poprípade na veciach, ktoré na nej sú, opatrenia uložené na zamedzenie požiaru miestnym národným výborom, orgánom štátneho požiarneho dozoru alebo iným kompetentným štátnym orgánom, pokiaľ podľa platných predpisov nie je povinný uhradzovať také náklady niekto iný. Predpisy o výstavbe obcí, najmä o povinnej úprave stavieb, zostávajú nedotknuté.


Oddiel XV.

Záverečné a spoločné ustanovenia.

§ 60.

Povinnosť mlčanlivosti.

(1) Pracovníci v odbore požiarnej ochrany sú povinní zachovávať mlčanlivosť o veciach, o ktorých sa dozvedeli pri svojej činnosti alebo v súvislosti s ňou a ktoré vo všeobecnom záujme alebo v záujme zúčastnených osôb vyžadujú, aby boly zachované v tajnosti.

(2) Od povinnosti mlčanlivosti môže zamestnanca pre určitý prípad oslobodiť osobný úrad alebo úrad ním na to splnomocnený, ak ho niet, miestny národný výbor, a ak ide o príslušníkov závodných jednotiek požiarnej ochrany, vedenie závodu.

(3) Povinnosť mlčanlivosti trvá i po skončení pracovného pomeru alebo po splnení úlohy.

§ 61.

Súčinnosť.

Orgány, ktoré plnia úlohy v odbore požiarnej ochrany, spolupracujú so Štátnou poisťovňou a s orgánmi inšpekcie práce a Ústavu technického dozoru a vyžadujú si podľa potreby ich posudky.

§ 62.

Iné živelné pohromy alebo nehody.

Čo platí podľa tohto nariadenia o požiaroch a požiarnej ochrane, platí obdobne o iných živelných pohromách, najmä o povodniach, ako aj o nehodách a ochrane pred nimi.

§ 63.

Účinnosť.

Zákon č. 35/1953 Sb., o štátnom požiarnom dozore a požiarnej ochrane, ako aj toto nariadenie nadobúdajú účinnosť dňom 1. januára. 1954; toto nariadenie vykoná minister vnútra po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Široký v. r.

Barák v. r.