Nariadenie č. 39/1953 Zb.Nariadenie, ktorým sa mení nariadenie o registri trestov

Čiastka 23/1953
Platnosť od 22.05.1953 do31.12.1953
Účinnosť od 22.05.1953 do31.12.1953
Zrušený 103/1953 Zb.

39.

Nariadenie ministrov spravodlivosti, národnej obrany a vnútra

zo dňa 12. mája 1953,

ktorým sa mení nariadenie o registri trestov.

Minister spravodlivosti, minister národnej obrany a minister vnútra nariaďujú podľa § 325 zákona č. 87/1950 Sb., o trestnom konaní súdnom (trestný poriadok), a podľa § 94 zákona č. 89/1950 Sb., o trestnom konaní správnom (trestný poriadok správny):


Čl. I.

Nariadenie ministrov spravodlivosti, národnej obrany a vnútra č. 100/1951 Sb., o registri trestov, sa mení takto:

1. § 2 ods. 1 znie:

(1) Do registra trestov sa zapisujú

a) tresty právoplatne uložené súdom,

b) tresty odňatia slobody, verejného pokarhania alebo pokuty prevyšujúcej sumu 1 000 Kčs právoplatne uložené národnými výbormi, ako i vedľajšie tresty uložené popri niektorom z týchto trestov.“

2. § 4 ods. 2 prvá veta znie: „Vo výpise, ktorý sa vydáva súdu alebo orgánu štátnej správy na účel trestného konania, sa uvedú zápisy o všetkých trestoch zapísaných v registri trestov;“.


Čl. II.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Široký v. r.

arm. gen. Dr. Čepička v. r.

Nosek v. r.

Dr. Rais v. r.