Nariadenie vlády č. 71/1953 Zb.Nariadenie o odborných školách pre vzdelanie majstrov výrobného výcviku

Čiastka 41/1953
Platnosť od 29.08.1953 do29.12.1958
Účinnosť od 29.08.1953 do29.12.1958
Zrušený 89/1958 Zb.

71.

Vládne nariadenie

zo dňa 15. júla 1953

o odborných školách pre vzdelanie majstrov výrobného výcviku.

Vláda Československej republiky nariaďuje so súhlasom prezidenta republiky podľa § 1 ústavného zákona č. 47/1950 Sb., o úpravách v organizácii verejnej správy, a podľa zákona č. 31/1953 Sb., o školskej sústave a vzdelávaní učiteľov (školský zákon):


§ 1.

(1) Odborné vzdelanie pre výkon povolania majstrov výrobného výcviku v učilištiach štátnych pracovných záloh poskytujú odborné školy pre vzdelanie majstrov výrobného výcviku (ďalej len „odborné školy“).

(2) Odborné školy sú štvorročné výberové školy.

§ 2.

Odborné školy zriaďuje Ministerstvo pracovných síl podľa štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva pre najrozšírenejšie povolania, pre ktoré sa školí mládež v učilištiach štátnych pracovných záloh.

§ 3.

(1) Správa a vedenie odborných škôl prislúcha Ministerstvu pracovných síl; vedenie vyučovania všeobecne vzdelávacím predmetom prislúcha mu v spolupráci s Ministerstvom školstva a osvety.

(2) Pri vypracovaní a schvaľovaní učebných plánov a osnov a určení učebno-metodických zásad postupuje Ministerstvo pracovných síl po dohode s Ministerstvom školstva a osvety. Úprava otázok spoločných odborným školám každého druhu spravuje sa smernicami Ministerstva školstva a osvety.

§ 4.

Pôsobište absolventov odborných škôl určuje a mení Ministerstvo pracovných síl. Rozmiesťovanie absolventov odborných škôl spravuje sa predpismi o rozmiesťovaní absolventov vysokých škôl a výberových odborných škôl.


§ 5

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister pracovných síl po dohode s ministrom školstva a osvety a ostatnými zúčastnenými členmi vlády.


Zápotocký v. r.

Široký v. r.

Dr. Havelka v. r.

Sýkora v. r.