Nariadenie vlády č. 37/1953 Zb.Nariadenie o spôsobe a lehotách predkladania reklamácií pri dodávkach nekvalitných a nekompletných výrobkov a výrobkov, ktoré nezodpovedajú štátnym štandardom, normám a technickým podmienkam, a o majetkových sporoch pri nevyhovení reklamáciám

Čiastka 22/1953
Platnosť od 16.05.1953 do31.12.1958
Účinnosť od 11.08.1954 do31.12.1958
Zrušený 69/1958 Zb.

37.

Vládne nariadenie

zo dňa 27. apríla 1953

o spôsobe a lehotách predkladania reklamácií pri dodávkach nekvalitných a nekompletných výrobkov a výrobkov, ktoré nezodpovedajú štátnym štandardom, normám a technickým podmienkam, a o majetkových sporoch pri nevyhovení reklamáciám.

Predsedníctvo Ústredného výboru Komunistickej strany Československa a vláda Československej republiky mnohokrát zdôraznily, že jedným z najdôležitejších úloh socialistického priemyslu je boj za zvyšovanie kvality výrobkov, za odstránenie dodávok nekompletných výrobkov a za plnenie dodávkového plánu v sortimente.

Avšak ani podniky a hospodárske organizácie ani orgány štátnej a rezortnej arbitráže nevenovaly otázkam kvality, kompletnosti a sortimentu potrebnú pozornosť.

Na odstránenie uvedených nedostatkov nariaďuje vláda Československej republiky podľa § 41 ods. 2 písm. e) zákona č. 241/1948 Sb., o prvom päťročnom hospodárskom pláne rozvoja Československej republiky (zákon o päťročnom pláne), a § 31 ods. 1 zákona č. 99/1950 Sb., o hospodárskych smluvách a štátnej arbitráži:


Prvá časť.

Postup pri dodávke chybných výrobkov.

Oddiel 1.

Úvodné ustanovenie.

§ 1.

Podľa tohto nariadenia

a) podniky a hospodárske organizácie predkladajú reklamácie v prípadoch dodávok nekvalitných a nekompletných výrobkov a výrobkov, ktoré nezodpovedajú štátnym štandardom, normám a technickým podmienkam,

b) orgány štátnej arbitráže rozhodujú majetkové spory v prípadoch, keď nie je vyhovené reklamácii odberateľa.

Oddiel 2.

Prevzatie výrobkov.

§ 2.

(1) Prevzatie výrobkov (ďalej len „prevzatie“) spočíva v previerke kvality, sortimentu, značkovania a kompletnosti dodaných výrobkov. Ak treba, vykoná sa rozbor alebo iná technická skúška prevzatých výrobkov.

(2) Pri prejímaní dopravených výrobkov v mieste dodania (železničná stanica, prístav, letište a pod.) je odberateľ povinný prezreť náklad za prítomnosti zástupcu dopravného podniku. Ak nie je v dopravnej smluve ustanovené inak, musí odberateľ požiadať dopravný podnik o zápisničné zistenie okolností, ktoré môžu mať vplyv na kvalitu výrobkov (dlhší čas dopravy než určujú príslušné predpisy, porušenie obalu, stopy jeho otvárania a pod.). Odberateľ, ktorý tak neurobí, nemá proti dodavateľovi nárok na náhradu škôd, ktorú by mohol požadovať od dopravného podniku, keby bolo zápisničné zistenie vykonané.

§ 3.

Prevzatie sa vykonáva v mieste určenom smluvou, základnými podmienkami dodávky alebo inými predpismi, záväznými pre obidve strany. Ak nie je miesto prevzatia takto určené, vykonáva sa prevzatie pri miestnej dodávke (okrem prevzatia výrobkov ťažkého priemyslu) v sklade dodavateľa, inak v sklade odberateľa.

§ 4.

(1) Ak neustanovuje smluva alebo základné podmienky dodávky kratšie lehoty, je odberateľ povinný vykonať prevzatie pri výrobkoch, ktoré sa rýchle kazia, najneskoršie do 24 hodín, pri ostatných výrobkoch do 15 dní.

(2) Tieto lehoty sa začínajú pri miestnej dodávke dňom, keď odberateľ dostal zprávu dodavateľa, že výrobky sú pripravené na prevzatie, inak dňom dodania výrobkov do stanice určenia.

Oddiel 3.

Zápisnica o chybách.

§ 5.

(1) Ak zistí odberateľ pri previerke chyby výrobkov, musí spísať zápisnicu o chybách.

(2) Za zjavné sa považujú také chyby výrobkov, ktoré môže odborník pri bežnom prejímaní zistiť, zachovávajúc pritom starostlivosť obvyklú pri prejímaní toho ktorého druhu výrobkov. Ostatné chyby sa považujú za skryté.

(3) V zápisnici o chybách musí byť uvedené:

a) čas a miesto spísania zápisnice,

b) mená osôb, ktoré sa zúčastnily na spísaní zápisnice, s uvedením ich funkcií,

c) dátum odoslania výrobkov, dátum ich dodania do stanice určenia a dátum ich dodania do skladu odberateľa,

d) presný názov odberateľa, dodavateľa, poprípade odosielateľa a vyrábateľa, s uvedením dát a čísel faktúr a nákladných listov,

e) opis výrobkov, značkovanie, balenie, stav výrobkov, ako boly uschované a v potrebných prípadoch i stav ich použitia,

f) množstvo (váha) a opis preverených výrobkov s presným uvedením počtu (váhy) tých, pri ktorých boly zistené chyby,

g) dátum zistenia chýb výrobkov a mená osôb, ktoré ich zistily,

h) presný opis chýb s uvedením ich technických príčin, poprípade častí, ktoré chýbajú,

i) výška požadovanej sľavy a jej odôvodnenie,

j) prejav odberateľa, či chybné výrobky prijíma na plnenie smluvy alebo mimo smluvu a či požaduje náhradné plnenie.

(4) V zápisnici o chybách musí byť presne uvedené, do akej miery výrobky nevyhovujú smluvným podmienkam, štátnym štandardom, technickým normám, technickým podmienkam alebo vzorkám.

(5) Ak to dovoľuje povaha výrobkov, musí byť vzatá vzorka. Ak neurčuje smluva alebo predpisy záväzné pre obidve strany spôsob brania vzoriek, vezme sa vzorka v troch exemplároch v prítomnosti osôb, ktoré sa zúčastnia na spísaní zápisnice. Tieto osoby sa podpíšu na vzorkách alebo na štítku. Jednu zo vzoriek si ponechá odberateľ, dve odovzdá zároveň so zápisnicou a reklamáciou dodavateľovi.

§ 6.

(1) Zápisnica o chybách musí byť spísaná pri výrobkoch, ktoré sa rýchle kazia, do 24 hodín, pri ostatných výrobkoch do 5 dní po previerke.

(2) Pri výrobkoch predávaných v maloobchodoch organizáciou vnútorného obchodu, s výnimkou výrobkov potravinárskych, môžu organizácie vnútorného obchodu, i keď nebola spísaná zápisnica o chybách v lehotách podľa odseku 1, spísať v lehotách uvedených v odseku 3 zápisnicu i o zjavných chybách, ktoré zistily pri príprave výrobkov pre maloobchodný predaj alebo v maloobchodnom predaji.

(3) Ak sa objavia skryté chyby až po prevzatí, musí byť spísaná zápisnica o chybách do 5 dní po ich zistení, najneskoršie však do troch mesiacov odo dňa dodania výrobkov do skladu odberateľa, poprípade odo dňa ich dodania do stanice určenia.

(4) Pri výrobkoch s garančnou lehotou musí byť spísaná zápisnica o chybách do 5 dní po ich zistení, najneskoršie však posledného dňa garančnej lehoty.

(5) Ak neustanovuje smluva alebo predpisy záväzné pre obidve strany inak, začína sa garančná lehota pri strojoch a zariadeniach dňom, keď sa začaly používať, pri výrobkoch predávaných v maloobchodoch organizáciou vnútorného obchodu dňom ich predaja spotrebiteľovi a pri ostatných výrobkoch dňom ich dodávky do skladu odberateľa, poprípade dňom ich dodania do stanice určenia.

(6) Lehoty uvedené v odsekoch 3 a 4 platia v pomere medzi dodavateľom a odberateľom i v prípade, že skryté chyby zistil spotrebiteľ až potom, keď výrobky kúpil v obchode.

§ 7.

Ak zistí pri výrobkoch predávaných v maloobchodoch organizáciou vnútorného obchodu chyby spotrebiteľ, ktorý výrobky kúpil v obchode, musia byť k zápisnici o chybách pripojené tieto doklady:

a) prejav spotrebiteľa, či organizácia vnútorného obchodu uspokojila jeho reklamáciu,

b) vyjadrenie organizácie vnútorného obchodu obsahujúce dátum predaja výrobku a poznámku, či bola vykonaná oprava alebo vrátené peniaze,

c) kontrolný štítok vyrábateľa, ak bol pripojený k výrobku, s poznámkou organizácie vnútorného obchodu a dáte predaja výrobku,

d) doklad potvrdzujúci vykonanie opravy a jej náklad.

§ 8.

(1) Ak sú obidve strany v tom istom mieste, je odberateľ povinný vyzvať dodavateľa na účasť v spísaní zápisnice o chybách. Inak má odberateľ túto povinnosť, len ak ju ustanovuje smluva alebo predpisy záväzné pre obidve strany, alebo ak ide o závažný prípad.

(2) Výzva podľa odseku 1 musí byť dodavateľovi doručená:

a) ak sú obidve strany v tom istom mieste, najneskoršie do 24 hodín a pri rýchle sa kaziacich výrobkoch najneskoršie do 2 hodín pred spísaním zápisnice o chybách,

b) ak nie sú obidve strany v tom istom mieste, v lehote určenej smluvou alebo predpismi záväznými pre obidve strany a ak ide o závažný prípad podľa odseku 1, najneskoršie do 2 dní pred spísaním zápisnice o chybách.

(3) Na spísanie zápisnice o chybách musia byť vyslaní zástupcovia technickej alebo kvalitatívnej kontroly:

a) odberateľa i dodavateľa, ak sú obidve strany v tom istom mieste,

b) odberateľa a v závažných prípadoch i dodavateľa, ak nie sú obidve strany v tom istom mieste.

§ 9.

Ak sa neustanoví dodavateľ na spísanie zápisnice o chybách, ak nemusí byť vyzvaný na účasť alebo ak sú dodavateľ s odberateľom rôznej mienky o chybách, musí odberateľ v závažných prípadoch prizvať na spísanie zápisnice o chybách zástupcu podniku podliehajúceho tej istej hlavnej správe ako dodavateľ, a ak nie je možné tak urobiť, úradného znalca alebo odborného predstaviteľa nestranného podniku alebo organizácie.

Oddiel 4.

Následky dodávky chybných výrobkov.

§ 10

(1) Za nekvalitné výrobky (nepodarky) sa považujú také výrobky, ktoré sa nemôžu použiť podľa ich určenia. Odberateľ nesmie nekvalitné výrobky prevziať. Dodávateľ je povinný - ak to neodmietne však odberateľ - dodať výrobky dojednanej kvality v najbližšej alebo dohodnutej lehote, poprípade v tej istej lehote zariadiť opravu nekvalitných výrobkov. Pri výrobkoch, ktoré sa rýchle kazia, musí odberateľ ihneď (telegraficky, telefonicky) vyrozumieť dodávateľa, ktorý je povinný zariadiť bez meškania rýchle a hospodárne zužitkovanie výrobkov.

(2) Ak predpisy záväzné pre obe strany nestanovia inak, je dodávateľ nekvalitných výrobkov povinný zaplatiť odberateľovi pokutu vo výške 10 % ceny výrobkov dojednanej kvality.

(3) Dodávateľ, ktorý dodá podľa odseku 1 výrobky dojednanej kvality až po uplynutí pôvodnej dodacej lehoty, platí odberateľovi penále podľa predpisov o hospodárskych zmluvách. Odberateľovi, ktorý odmietne podľa odseku 1 výrobky dojednanej kvality, dodávateľ toto penále neplatí.

§ 11.

Ak sa zistia skryté chyby pri hutných výrobkoch při spracovaní, uhradzuje dodavateľ odberateľovi 50 % normovaných spracovacích výdavkov, ak neustanovujú predpisy záväzné pre obidve strany inak.

§ 12

(1) Za výrobky nesprávnej kvality sa považujú také výrobky, ktoré nezodpovedajú dojednanej kvalite podľa príslušných štátnych štandardov, noriem, technických podmienok a podmienkam, ktoré boli dojednané, ak nejde o nepodarky.

(2) Výrobky lepšej kvality než zodpovedá zmluve, je odberateľ povinný prevziať, len ak to stanovia predpisy záväzné pre obe strany alebo zmluva. Výrobky horšej kvality než zodpovedá zmluve, nemusí odberateľ prevziať.

Odberateľ však môže

a) prevziať výrobky so zľavou stanovenou v zmluve alebo v príslušných predpisoch alebo ak zľava nebola stanovená ani zmluvou ani predpismi, so zľavou stanovenou znalcom alebo

b) ak je to účelné, odstrániť rozdiel v kvalite výrobkov na náklad dodávateľa alebo

c) požadovať, aby rozdiel v kvalite výrobkov odstránil dodávateľ na svoj náklad.

Prevzaté výrobky nesprávnej kvality sa započítavajú na plnenie zmluvy.

Ak odberateľ neprevezme výrobky nesprávnej kvality, je dodávateľ povinný, ak to odberateľ neodmietne, dodať mu výrobky dojednanej kvality v najbližšej alebo dohodnutej lehote.

(3) Organizácie vnútorného obchodu preberajú a predávajú výrobky nesprávnej kvality len za podmienok, ktoré určí minister vnútorného obchodu po dohode s príslušným výrobným ministrom. Ak nedôjde k dohode, organizácie vnútorného obchodu preberajú a predávajú výrobky nesprávnej kvality len za podmienok, ktoré určí vláda na návrh príslušného výrobného ministra. Prevzaté výrobky nesprávnej kvality sa započítavajú na plnenie zmluvy, ak neurčí vláda inak.

(4) Ak predpisy záväzné pre obe strany nestanovia inak, je dodávateľ výrobkov nesprávnej kvality povinný zaplatiť odberateľovi pokutu vo výške 5 % fakturovanej ceny.

(5) Dodávateľ, ktorý dodá podľa odseku 2 výrobky dojednanej kvality až po uplynutí pôvodnej dodacej lehoty, platí odberateľovi penále podľa predpisov o hospodárskych zmluvách. Odberateľovi, ktorý odmietne podľa odseku 2 výrobky dojednanej kvality, dodávateľ toto penále neplatí.

§ 13.

Ak neustanovuje smluva alebo predpisy záväzné pre obidve strany, že výsledky náhodnej previerky platia pre celú dodávku, účtujú sa sľavy a pokuta za dodávku výrobkov nesprávnej kvality iba z ich skutočne zisteného množstva.

§ 14.

Ak nedodržal odberateľ pri výrobkoch, ktoré sa rýchle kazia, lehotu pre spísanie zápisnice o chybách, nemá dodavateľ (vyrábateľ) majetkovú zodpovednosť za dodávku výrobkov nesprávnej kvality. Toto ustanovenie neplatí, ak dokáže odberateľ, že zistené nedostatky nemohly vzniknúť za meškania pri spísaní zápisnice.

§ 15.

Ak neustanovujú predpisy záväzné pre obidve strany inak, je dodavateľ, ktorý nedodržal sortiment dodávky (rozmer, skupinu, profil atď.), povinný zaplatiť odberateľovi penále ako za nesplnenie smluvy čo do množstva výrobkov nedodaných a za výrobky dodané navyše ešte pokutu 3 % z ich faktúrovanej ceny, či ich odberateľ prijal alebo vrátil.

§ 16.

Ak neustanovujú predpisy záväzné pre obidve strany inak, je dodavateľ výrobkov nesprávne značkovaných alebo neznačkovaných (tam, kde značkovanie je príslušným právnym predpisom predpísané) povinný zaplatiť odberateľovi pokutu vo výške 5 % z faktúrovanej ceny nesprávne značkovaných alebo neznačkovaných výrobkov. Odberateľ nie je oprávnený nesprávne značkované alebo neznačkované výrobky dodavateľovi vrátiť. Ak však nesprávne značkované alebo neznačkované výrobky nezodpovedajú smluve čo do kvality, je dodavateľ povinný zaplatiť pokutu za nesprávne značkovanie alebo neznačkovanie vedľa pokuty podľa § 10 ods. 2 za dodávku výrobkov nekvalitných alebo podľa § 12 ods. 4 za dodávku výrobkov nesprávnej kvality.

§ 17.

Ak neustanovujú predpisy záväzné pre obidve strany inak, je dodavateľ výrobkov nekompletných povinný zaplatiť odberateľovi pokutu vo výške 100 % z ceny nedodaných častí. Až do doby kompletácie nemusí odberateľ dodané nekompletné výrobky platiť. Ak dostane odberateľ faktúru za nekompletný výrobok, vráti faktúru, bez toho že by ju uhradil. Ak zistí nekompletnosť po zaplatení výrobku, môže žiadať vrátenie zaplatenej sumy. Okrem toho má odberateľ právo požadovať kompletáciu v minimálnej technicky možnej lehote.

§ 18.

(1) Ak je dodavateľ, ktorý nie je vyrábateľom, povinný vykonávať priebežnú previerku výrobkov, zodpovedá mu vyrábateľ za chybné výrobky iba po čas šiestich mesiacov odo dňa, keď mal dodavateľ spísať zápisnicu o chybách. Ak neuplatnil dodavateľ svoje nároky proti vyrábateľovi v tejto lehote, snáša všetky následky sám.

(2) Ak dodáva dodavateľ, ktorý nie je vyrábateľom, výrobky v pôvodnom továrnom obale alebo balení bez ich otvorenia a ak nie sú obal alebo balenie poškodené, alebo ak nie je dodavateľ povinný preverovať kvalitu výrobkov, ktoré dostane od vyrábateľa, platí proti vyrábateľovi lehota uvedená v § 24 ods. 2 a 4.

§ 19.

(1) Ak dodáva dodavateľ sústavne výrobky nekvalitné, nesprávnej kvality, nesprávne značkované, neznačkované alebo nekompletné alebo ak to odôvodňujú iné okolnosti, môže arbitrážny orgán zvýšiť pokuty určené v §§ 10, 12, 16 a 17 takto:

a) pri dodávke výrobkov nekvalitných do 20 % ich faktúrovanej ceny,

b) pri dodávke výrobkov nesprávnej kvality do 15 % ich faktúrovanej ceny,

c) pri dodávke výrobkov nesprávne značkovaných alebo neznačkovaných do 10 % ich faktúrovanej ceny,

d) pri dodávke výrobkov nekompletných do 25 % faktúrovanej ceny výrobkov, ktoré pre nekompletnosť dodávky sa nemohly použiť.

(2) Všetky náklady spojené s vrátením výrobkov, ktoré nezodpovedajú smluve, s ich náhradou výrobkami kvalitnými alebo s doplnením chýbajúcich častí snáša dodavateľ popri sľave, nákladu na odstránenie chýb, pokuty a penále. Okrem toho uhradzuje dodavateľ bez ohľadu na zavinenie odberateľovi spôsobenú škodu, pokiaľ nie je krytá pokutou.

Oddiel 5.

Reklamácia.

§ 20.

(1) Ak neustanovujú predpisy záväzné pre obidve strany inak, musí odberateľ uplatniť nároky podľa §§ 10 až 19 (ďalej len „reklamačné nároky“) u dodavateľa najneskoršie do 10 dní. Táto lehota sa začína odo dňa spísania zápisnice o chybách, a ak nebola zápisnica o chybách spísaná včas alebo vôbec, odo dňa, keď mala byť spísaná. K reklamácii musí byť pripojený odpis zápisnice o chybách a iných dokladov odôvodňujúcich reklamačný nárok, pokiaľ ich dodavateľ nemá.

(2) Ak nebola zápisnica o chybách spísaná včas alebo vôbec, ale odberateľ preukáže reklamačný nárok iným spôsobom, platí mu dodavateľ len 25 požadovanej sumy a 75 % odvádza do štátnej pokladnice.

(3) Ak sa uplatňujú reklamačné nároky proti dodavateľovi, ktorý sám nie je vyrábateľom ani odosielateľom výrobkov, musí odberateľ zaslať odpis reklamácie a všetkých dokladov dodavateľovi aj pre podniky, ktoré výrobky vyrobily alebo odoslaly.

§ 21.

Dodavateľ je povinný do 10 dní po tom, čo dostal reklamáciu reklamácii buď vyhovieť alebo oznámiť odberateľovi, prečo tak odmieta urobiť.

Druhá časť.

Spory o reklamačné nároky.

§ 22.

(1) Arbitrážne orgány prijímajú arbitrážne žiadosti týkajúce sa reklamačných nárokov (ďalej len „reklamačné spory“) len vtedy, ak dodavateľ nevyhovel reklamácii uplatnenej uňho pred podaním arbitrážnej žiadosti.

(2) Arbitrážna žiadosť musí smerovať ako proti dodavateľovi, tak proti vyrábateľovi, poprípade odosielateľovi, ak nie je ním dodavateľ sám. Ak nepozná odberateľ vyrábateľa, môže podať arbitrážnu žiadosť len proti dodavateľovi. V takom prípade arbitrážny orgán rozšíri z úradnej moci spor proti vyrábateľovi.

§ 23.

Pri reklamačných sporoch sa určuje príslušnosť krajských orgánov štátnej arbitráže miestom dodania výrobkov.

§ 24.

(1) Arbitrážne orgány musia začať z úradnej povinnosti arbitrážne konanie ihneď, len čo z tlače alebo akýmkoľvek iným spôsobom zistia prípad dodávky nekvalitných alebo nekompletných výrobkov alebo nedodržanie sortimentu dodávky.

(2) Arbitrážna žiadosť týkajúca sa reklamačných sporov a náhrady škody spôsobenej dodávkou chybných výrobkov musí byť podaná v šesťmesačnej lehote.

(3) Lehota sa začína odo dňa spísania zápisnice o chybách, a ak nebola zápisnica o chybách spísaná včas alebo vôbec, odo dňa, keď mala byť spísaná.

(4) Pri regresných nárokoch sa začína lehota dňom, keď navrhovateľ zaplatil sumu, ktorej sa regresom domáha, alebo dňom, keď bol na jej zaplatenie odsúdený arbitrážnym rozhodnutím.

§ 25.

(1) K arbitrážnej žiadosti musia byť pripojené:

a) doklad o pokuse o pokonávku,

b) smluva, na splnenie ktorej bola dodávka vykonaná, alebo príslušný výpis z tejto smluvy,

c) písomný doklad vyrábateľa alebo dodavateľa potvrdzujúci kvalitu, sortiment, značkovanie alebo kompletnosť dodaných výrobkov,

d) zápisnica o chybách, overená technickou alebo kvalitatívnou kontrolou,

e) odpis výzvy dodavateľovi na účasť na spísaní zápisnice o chybách,

f) nákladný list pri dodávkach dopravovaných po železnici,

g) faktúra dodavateľa (vyrábateľa), a ak bola zaplatená, doklad o zaplatení,

h) odpis reklamácie,

i) odpis odpovede na reklamáciu,

j) v potrebných prípadoch základné podmienky dodávky a iné predpisy o dodávaných výrobkoch,

k) výpočet požadovanej sumy,

l) doklad o odoslaní odpisu arbitrážnej žiadosti a jej príloh odporcovi a spoluodporcom.

(2) Organizácia vnútorného obchodu musí pripojiť potvrdenie, podpísané vedúcim organizácie a hlavným (vedúcim) účtovníkom, o tom, že chybné výrobky boly predané za nižšiu cenu, než ktorá je uvedená vo faktúre, a ak výrobky ešte neboly predané, potvrdenie o vykonanom prehodnotení podpísané tými istými osobami.

§ 26.

(1) Arbitrážne orgány sú povinné starostlive pripraviť konanie o reklamačných sporoch.

(2) Len čo dôjde arbitrážna žiadosť, arbitrážny orgán zistí:

a) či sú pripojené všetky prílohy uvedené v § 25,

b) či smeruje arbitrážna žiadosť proti všetkým spoluodporcom,

c) či sa neuplatňuje nárok celkom alebo zčasti po šesťmesačnej lehote (§ 24 ods. 2),

d) či stačia doklady na rozhodnutie sporu.

(3) Potrebné doplnenia sú arbitrážne orgány povinné si vyžiadať do 10 dní po tom, čo dostaly arbitrážnu žiadosť.

§ 27.

Žiadosti podané po uplynutí šesťmesačnej lehoty (§ 24 ods. 2) arbitrážne orgány neprijímajú a vracajú ich bez rozhodnutia žiadateľovi.

§ 28.

Arbitrážne orgány sú povinné rozhodnúť reklamačný spor najneskoršie do 30 dní po tom, čo dostaly arbitrážnu žiadosť alebo po jej doplnení.

§ 29.

(1) Pri rozhodovaní reklamačných sporov sa arbitrážne orgány neobmedzujú len na zistenie skutočností rozhodných pre reklamáciu, ale sú povinné všestranne a starostlive zistiť všetky okolnosti sporu a príčiny závad.

(2) Arbitrážne orgány musia prísne kriticky zhodnotiť všetky doklady predložené stranami, ako i posudky znalcov, výskumných ústavov, vyjadrenia ministerstiev a pod. Sú tiež povinné skúmať, či prevzatie výrobkov bolo vykonávané v súhlase s platnými predpismi.

§ 30.

Ak treba, musí arbitrážny orgán uložiť stranám, aby vyslaly na arbitrážne konanie aj svojich zamestnancov, ktorí boli priamo zúčastnení vo výrobe alebo pri prevzatí reklamovaných výrobkov (inžinierov, technologov, majstrov, znalcov atď.).

§ 31.

Arbitrážne orgány vychádzajú z ustanovení tohto nariadenia a z iných právnych predpisov záväzných pre obidve strany o spôsobe prevzatia, o spôsobe a lehotách spísania zápisnice o chybách, o lehotách na predkladanie reklamácií a o výške majetkovej zodpovednosti za dodávku výrobkov nekvalitných, nesprávnej kvality, sortimentu, nesprávne značkovaných, neznačkovaných alebo nekompletných.

§ 32.

Pri bezsmluvných dodávkach musí arbitrážny orgán určiť výšku pokút podľa tohto nariadenia. Uloženú pokutu odvedie dodavateľ do štátnej pokladnice.

§ 33.

Ak je v spore zúčastnený odberateľ, dodavateľ, vyrábateľ a poprípade iný spolunavrhovateľ alebo spoluodporca, musí arbitrážne rozhodnutie celkom upraviť právne pomery všetkých týchto účastníkov sporu.

§ 34.

(1) V arbitrážnom rozhodnutí musia byť stručne a jasne uvedené tvrdenia strán, vyložená podstata sporu a dôvody, ktorými sa arbitrážny orgán spravoval pri rozhodovaní, a poukázané na doklady, na základe ktorých rozhodol (základné podmienky dodávky, smluva, posudok znalcov atď.). Ak bolo arbitrážnej žiadosti celkom alebo zčasti vyhovené, musia byť uvedené dôvody, ktorými boly vyvrátené námietky odporcu (spoluodporcu). Taktiež zamietnutie arbitrážnej žiadosti musí byť odôvodnené.

(2) V rozhodnutí, ktorým sa arbitrážnej žiadosti vyhovuje, musí byť uvedená oddelene suma základnej požiadavky, pokuta a arbitrážny poplatok.

§ 35.

(1) Arbitrážne orgány sú povinné oznamovať nadriadeným orgánom dodavateľov (vyrábateľov) všetky prípady zistených dodávok výrobkov nekvalitných, nesprávnej kvality, sortimentu, nesprávne značkovaných, neznačkovaných alebo nekompletných. V oznámení musia uviesť:

a) názvy a adresy dodavateľa, vyrábateľa a odosielateľa,

b) názvy dodávaných výrobkov,

c) dátum dodávky,

d) kto zistil chyby výrobkov,

e) dátum, poprípade číslo zápisnice o chybách,

f) v čom spočíva podstata zistených chýb,

g) prípadný návrh, ako odstrániť závady a vylúčiť ich opakovanie.

(2) K oznámeniu musí byť pripojený odpis rozhodnutia arbitrážneho orgánu, a ak je to možné, odpis zápisnice o chybách. Oznámenie treba odoslať najneskoršie do 5 dní odo dňa vynesenia rozhodnutia.

(3) Prijímateľ oznámenia je povinný do 30 dní odpovedať a zaujať najmä stanovisko k návrhu uvedenému v odseku 1 písm. g).

§ 36.

(1) Podľa vážnosti a druhu zistených závad zašle arbitrážny orgán oznámenie:

a) riaditeľom hlavných správ nadriadených dodavateľovi (vyrábateľovi), alebo

b) ministrovi alebo povereníkovi nadriadenému dodavateľovi (vyrábateľovi), alebo

c) krajskému národnému výboru, Sboru povereníkov alebo vláde.

(2) Vážne alebo opakujúce sa závady oznamuje arbitrážny orgán aj generálnemu prokurátorovi a ministrovi štátnej kontroly.

§ 37.

Arbitrážne orgány sú povinné systematicky skúmať príčiny závad a zovšeobecňovať poznatky z reklamačných sporov. O výsledkoch tejto práce sú povinné podávať zprávy s prípadnými návrhmi všeobecných opatrení na odstránenie závad a vylúčenie ich opakovania sa kompetentným ministrom (povereníkom) a v potrebných prípadoch orgánom, pri ktorých je arbitrážny orgán zriadený.

§ 38.

Arbitrážny orgán je povinný viesť presnú evidenciu a kontrolu o oznámeniach podľa § 35 a o dojdených odpovediach. Ak považuje odpoveď za nedostatočnú, musí naliehať na vykonanie opatrení, ktoré navrhol v oznámení, alebo iného vhodného opatrenia.

§ 38a.

Ustanovenia tohto nariadenia sa nevzťahujú na úsek zahraničného obchodu. Spôsob a lehoty predkladania reklamácií pri dodávkach nekvalitných a nekompletných výrobkov pre vývoz a z dovozu sa spravujú ustanoveniami podrobných odberných podmienok pre vývozný tovar a podrobných odberných podmienok pre dovážaný tovar, vydaných ministrom zahraničného obchodu po dohode so zúčastnenými ministrami.


§ 39.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonajú ho všetci členovia vlády.


Široký v. r.

Dr. Dolanský v. r.

arm. gen. Bacílek v. r.

arm. gen. Dr. Čepička v. r.

Kopecký v. r.

Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Uher v. r.

Beran v. r.

Barák v. r.

David v. r.

Dvořák v. r.

Ďuriš v. r.

Harus v. r.

Dr. Havelka v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Jonáš v. r.

Kabeš v. r.

Krajčír v. r.

Krosnář v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Málek v. r.

Maurer v. r.

Nepomucký v. r.

Dr. Neuman v. r.

Nosek v. r.

Plojhar v. r.

Pokorný v. r.

Poláček v. r.

A. Pospíšil v. r.

J. Pospíšil v. r.

Ing. Púčik v. r.

Dr. Rais v. r.

Reitmajer v. r.

Smida v. r.

Sýkora v. r.

Ing. Šimůnek v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Šrámek v. r.

Štoll v. r.